Galatiya-aha 4

1Amaana elva ŋanna wá, egdzere wá, á de zaná ba ŋane tsa waráta á há á eddeŋara baɗemme, amá am sarte na zlaɓe egdzere wá, tá kwaraná ba emnde ba seke nave. 2Am sarte na zlaɓe egdzere wá, tá fanuwa ba emnde hyema, tá giyaná ba itare, á cená ba náza-aatare, dem sarte na má banba eddeŋara ŋane keni hyephye ura. 3Ba duksa palle ge miya keni. Am sarte na zlaɓe ma ba seke egdzara wá, ndza tá kwarámiya ba jini-aha á shaitaine. 4Daada áte sarte na a tsanaa Dadaamiya, a naba ɓelaa Egdza-aara á sem duniya, a se yanaa ba mukse, ta yanaa á ba am tawraita ŋanna, 5geni a varsevare emnde na á kwaraterá tawraita, á gamivege egdzara á Dadaamiya. 6Kure wá, kwa ba egdzara á Dadaamiya. Aɗaba una ŋanna a vakurte Sheɗekwe á Egdza-aara aŋkwa am kure. Máki kwá ɗaha Dadaamiya an Dada á ɗaha ba Sheɗekwe-aara ŋanna á kyá an we á kure. 7Baɗemmire á kure kwa nave-aha ka mazla-aara, kwa egdzara á Dadaamiya. Máki kwa egdzara-aara wá, baɗemme á názena am huɗe á há-aara ba náza á kure. 8Werre am sarte na diyakurka Dadaamiya wá, ndza kwa nave-aha á dadaamiya-aha á fida gergere kwakya. 9Amá kina wá, diyakurdiya Dadaamiya á jirire, baira ɗeme kwá an diya áza Dadaamiya. Kwá eptsaná estara zlaɓe ádaliye ire á kure ádeza jini-aha á laakire ŋanna, ɓaaka nampire-aatare na? Labara kwá kátá gev nave-aha-aatare zlaɓe ádaliye? 10Ya ndaanaa aɗaba uwe una? Aɗaba kure kwá dzámá ba muŋri-aha, hare-aha á umele, tere-aha á umele, lauktu-aha á umele, ira sakanderi-aha baɗemme. 11Yá dzámá ire jipu, yá kuvá geni slera-aaruwa na ya maganaa ya am dagave á kure na a gevka dey. 12Ate elva á tawraita wá, taslawa á kure gawevge ba seke iya, egdzar mama-aha-aaruwa. Aɗaba iya, ya ura Yahudiya, amá ganevge ba seke kure. Sem vatena keni zlaɓe ɓaaka emtaŋkire na kwa magitaa kure ɗekiɗeki. 13Diyakurdiya ba kure keni zuŋŋwire á labare á higa na ya de vakurtaa ya wá, ndza a ŋiyaa ba lapikere am ekse á kure, lauktu ya magakuraa waazu ŋanna. 14Ge jirire wá, ndza shakurushe zlaɗa arge iya am lapikere-aaruwa ŋanna. Amá ƴakurika, zharakurika seke ura dey. Baira ɗeme lyakurivalya ba seke ya malika á Dadaamiya, ba seke ya Yaisu Almasiihu an ire-aara. 15Am sarte ŋanna wá, ndza kwakya higa á kure. A jaara uwe an higa á kure kina? Am sarte ŋanna wá, diyandiya geni ma andze kwá dzegwándzegwa wá, ba ice á kure keni, ma kwá sansese, kwá viteva. 16Kina wá, kwá eksiya áte kelaadire mazla-aara, aɗaba ya bakuraa jirire emtu? 17Diyandiya ganakini tá aŋkwa emnde na tá badakurbada geni kwá ɗaba ba itare an eŋkale á kure baɗemme, amá ganakini kwá shá shifa ka. Tá kátá ba tegakuraahe an ya zlauzle. 18Máki an uŋŋule-aara wá, shagera jipu geni tá wayavewaya emnde am dagave-aatare. Amá iya keni, a ƴiyaaka ervauŋɗe á kure, ma yá aŋkwa am dagave á kure, ma ya ɓaaka am dagave á kure keni. 19Iya wá, zlaɓe yá shá ba zlaɗa aɗaba kure egdzara-aaruwa. Ya ba seke mukse na am zlaɗa á ya egdzere. Lauktu á zlauzle zlaɗa-aaruwa wá, sey má njánja Yaisu Almasiihu am kure ba shagera. 20Kina wá, ervauŋɗe-aaruwa á kátá ma ba ya am dagave á kure, lauktu ma yá shantaushe ge názena yá bakurná ya. Aɗaba kina na wá, an wesha ire-aaruwa jipu. 21Ekkure emnde na kwa bantsa kure kwá kátá á kwarakurá tawraita na, cenakuránka názena a ndahanaa tawraita emtu? Vawiteva emtsaaɗe jawapa? 22Aŋkwa an puwa am wakita á Dadaamiya wá, a ba ŋane wá, Ibrahima ndza a shaa egdzara buwa. Egdzere palle a yanaa an kwatena, palle-aara a yanaa an mukse-aara. 23Egdza á kwatena na wá, ta yan ba seke emnde baɗemme. Amá mukse-aara wá, a yan estuweka náza-aara. Dadaamiya ndza a maganaa waada-aara ge Ibrahima geni watse á shá egdze ŋanna. 24Aŋkwa názu á baminá elva ŋanna. Ŋwasha buwa ŋanna, tara Hajara an Saraatu na keni, tá maramiyá namána-aha gergere buwa a ŋguɗanaa Dadaamiya. Hajara wá, ŋane kwatena, á maramiyá namána na a ŋguɗanaa Dadaamiya áte ire á wa Sina. Ŋane a yayaa egdzara-aara am navire. 25Aɗaba Hajara wá, ŋane gevge ba seke wa Sina am haha Arabiya. Adaliye ŋane gevge ba seke berni á Urusaliima vatena. Aɗaba baɗemme á emnde na tá am huɗe-aara, ta ba nave-aha á tawraita. 26Mukse á há wá, ŋane gevge ba seke Urusaliima á jirire na am samaya na. Á kwaraná ba ŋane ire-aara, ŋane una emmemiya ge miya. 27Aɗaba aŋkwa an puwa am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: Ekka mukse dziire na yaŋka egdzere ɗekiɗeki, tapakanaaka zlaɗa á yá egdzere ɗekiɗeki na, kina wá, ehhiga an ervauŋɗe á ŋa baɗemme. Aɗaba mukse á keliya wá, tá hwiyá ba egdzara-aara arge egdzara á mukse á nawiya. 28Aɗaba una ŋanna kure keni yarakursiye ge buwire, gakurevge ba egdzara á Dadaamiya egdzar mama-aha-aaruwa. Aɗaba a tsanaa ba estuwa Dadaamiya am waada-aara. Werre keni ndza a maganaa waada-aara ba estuwa ge Ibrahima geni á de shá Isiyaaku. 29Am zamana á Ibrahima werre ŋanna wá, egdze na a yanaa Hajara ba seke náza á emnde baɗemme na, a faa zlaɗa áte egdze na a yanaa Saraatu an hakuma á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe na. Am dagave á miya vatena keni ba duksa palle. 30Amá ázara a ba wakita á Dadaamiya? A ba ŋane: Ŋgyainseŋgye mukse á kwatena na, a ezzlálá an egdza-aara. Aɗaba egdza á kwatena á taa fetka erva-aara áte waráta á eddeŋara, sey á záná ba egdza á mukse á há. 31Aɗaba una ŋanna egdzar mama-aha-aaruwa, miya wá, ma egdzara á mukse á kwatena ka, ma egdzara á mukse á há na a kwaranaa ba ŋane ire-aara na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\