Galatiya-aha 5

1Yaisu Almasiihu a eŋzlamise am tawraita wá, geni mí kwaraná ba miya ire á miya. Aɗaba una ŋanna, tsawaatse ba shagera, a eptsarakuraaka zlaɓe adaliye á dem navire. 2Náwa názu yá bakurná iya Paul: Máki eksakuraarekse geni tá puwakurá á dem sheɗekwe wá, ɓaaka názena kwá shaná kure am elva á Yaisu Almasiihu ɗekiɗeki. 3Náwa yá ndakurndá, ma a de demá ware á kure am sheɗekwe ŋanna keni, famfa ire-aara am laarire, sey a maganaamaga edda-aara názu am tawraita baɗemme. 4Kure emnde na kwa bantsa kure, kwá shá jirire áza Dadaamiya an ɗaba tawraita na wá, tegakurevtege antara Yaisu Almasiihu, eptsakuranveptsa iga ge ŋgurna á Dadaamiya. 5Amá ŋere wá, faŋertefa tama á ŋere áte Dadaamiya ganakini watse á vaŋerte jirire aɗaba faŋertarfe, aɗaba duksa umeleka. Una názena ŋá ufáná ŋere an ndzeɗa na á vaŋerte Sheɗekwe Cuɗeɗɗe. 6Máki gamiyevge palle antara Yaisu Almasiihu wá, ma damiyemda am sheɗekwe, ma damiyemka keni ba duksa palle. Duksa ƴaikke wá, ba fetarfire. Amá wá, a naranna emnde fetarfire á miya. Una ŋanna slera á wayavire. 7Am zuŋŋwire ndza shagera zláláva á kure. Á, salikataliya na wá, shagerka zláláva á kure. A piyakurtaa ware ge mága jirire? 8Edda-aara ba fida-aara, a ɓelanaa Dadaamiya na a ɗakurɗaha na ka. 9Una ba jire, egdza shahi á makala ba cekwaaŋguɗi á tsantetse ukpa na an wasla baɗemme. 10Aɗaba barka á Yaakadada wá, fantarfe an kure á ba an jirire, geni á de geraavka elva á miya. Amá edda una aŋkwa á weshakurwesha ŋanna wá, ma ware edda-aara keni, á de ŋezleka am shairiya á Dadaamiya. 11Egdzar mama-aha-aaruwa, iya wá, ya ƴán vateneka ɓalaterá elva a dem sheɗekwe ge emnde, geni tá shá jirire an ŋane áza Dadaamiya. Ma andze yá ɓálá ba una ŋanna sem vatena wá, ma tá feka Yahudiya-aha zlaɗa áte ya mazla-aara. Daaci elva a emtsa á Yaisu Almasiihu áte dzaŋgala na keni, ma andze á taa ƴanaaka ervauŋɗe-aatare. 12Emnde ŋanna tá weshakurwesha na wá, a ɗatsaraaɗátsá kwa náza-aatare baɗemme, a garevge naɗima-aha. 13Daaci egdzar mama-aha-aaruwa, kure wá, a ɗahakurtaa ba Dadaamiya, geni kwá kwaraná ba kure ire á kure. Am kwara ire á kure ŋanna maa, magauka názena á kataná ire á kure baɗemme. Arge una ŋanna wá, ma ware keni a maganánmaga duksa ge ura an wayavire. 14Aɗaba shairiya-aha-aara baɗemme jammeje am shairiya palle, a ba ŋane: Ewwáya sleriya á ŋa ba seke ire á ŋa. 15Amá má kwá dagala am dagave á kure, kwá wawa vuwa á kure an slare ba seke dabba-aha á kaamba wá, faufa kwa hyema, keɗawanaaka shifa á kure baɗemme. 16Názena yá bakurná iya na wá, ƴawanƴa a teɗakurteɗa ba Sheɗekwe Cuɗeɗɗe. Magauka názena ni á kataná ba ire á kure. 17Aɗaba názena á kataná ire á urimagwe wá, tá gyaaveka antara náza á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe. Názena á kataná Sheɗekwe Cuɗeɗɗe keni tá gyaaveka antara una á kataná ire á urimagwe. Duksa-aha buwa ŋanna wá, tá jammeka ɗekiɗeki. Daaci kwá taa maganaaka názena ni á kataná ba ire á kure. 18Daaci má á teɗaakurá Sheɗekwe Cuɗeɗɗe wá, kwa ɓaaka am erva á tawraita mazla-aara. 19Baɗemme á názena á kataná ire á urimagwe á ba áte parakkire. Duksa-aha ŋanna ba tara gwardzire, dakarire, zawarire, 20kyula hele, mága namselkwa, mága kelaadire, dagala, shelha, ica ervauŋɗe, garɗire, tega ye á emnde, antara mága gergerire am dagave á emnde. 21Zlaɓe ádaliye, daŋŋwire antara gev slembazla ira mága slakwatsire. Aŋkwa zlaɓe ádaliye jeba á duksa-aha ŋanna kwakya á kataná ire á urimagwe. Ba seke una ya ndakurndaha na, yá fakuremfe zlaɓe ádaliye am vuwa, baɗemme á emnde na tá maga ba jeba á duksa-aha ŋanna, tá shánka á dem zlanna á Dadaamiya ɗekiɗeki. 22Amá nampire á slerá á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe wá, tara wayavire, higa, hairire, farvauŋɗe, zevarzire, maggwire, dzayyire á ervauŋɗe, 23kemaarire ira tá kwarukware vuwa-aatare. Baɗemme á duksa-aha ŋanna wá, piyaaka shairiya á Dadaamiya. 24Emnde á Yaisu Almasiihu wá, ceɓaarceɓa sunu-aatare baɗemme áte dzaŋgala, ɓaaka am itare mazla-aara. 25Ba Sheɗekwe Cuɗeɗɗe una slevamite shifa. Daaci ƴaumiyánƴá á taɗamitáɗá ba ŋane palle. 26Ƴaumiyánƴá gálá ire, tatayaumika dagala an emnde, shelaumika keni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\