Ibraniŋkau-aha 10

1Shairiya-aha na am tawraita á Muusa na wá, á maramiya ba gáráva á duksa shagera na mi shanaa miya kina. Shairiya-aha ŋanna, ba garava-aara ka wá, jirire-aara ka. Male-aha á liman-aha wá, ba kelaa sakanderi icaranseka ɗekiɗeki ge dá sadake á de katafke á Dadaamiya am tate na cuɗeɗɗe jipu na. Má estuwa wá, una á dzegwánka ɗekiɗeki melateru ge emnde geni tá gevge cuɗeɗɗe á katafke á Dadaamiya. 2Ma andze emnde tá shansha cuɗeɗɗire náza dem ba ge ɗekiɗeki aɗaba sadake ŋanna wá, ma andze á eŋzleka ervauŋɗe-aatare mazla-aara áte elva á haypa, ma andze tá ádalika á maga sadake mazla-aara. 3Amá sharánka una ŋanna, baira ɗeme sadake-aha ŋanna á yehaterante haypa-aha-aatare ba kelaa sakanderi. 4Aɗaba uzhe á dalau antara uzhe á usale á hyefka ɗekiɗeki ge bárá haypa. 5Aɗaba una ŋanna, am sarte na samsa Yaisu Almasiihu á sem duniya, a ba ŋane á elvan ge Dadaamiya: Uzhe á dabba antara sadake-aha umele, ɓaaka wedera á ŋa an ŋane. Aɗaba una ŋanna ka give urimagwe, geni yá se ƴá shifa-aaruwa á katafke á ŋa. 6Sadake á dabba-aha na tá epshaká emnde, antara sadake á bara haypa na wá, ɓaaka wedera á ŋa an ŋane mazla-aara. 7Ya ndaaka aɗaba una: Náwa iya, Dadaamiya-aaruwa, sanemse á sem duniya, ya se maga názena ká kataná ka, ba seke una ta puwete am wakita á ŋa arge iya na. 8Am zuŋŋwire keni, a ba Yaisu á elvan ge Dadaamiya: «Uzhe á dabba-aha antara dabba-aha na tá epshaká emnde na, antara sadake á bárá haypa, ira sadake-aha umele, una-aha ŋanna baɗemme higakarka.» Sadake-aha ŋanna tá magáná á ba áte una á ndaná tawraita tsa kalkale, aley Dadaamiya lyiyaaka. 9Daaci á ba ŋane zlaɓe ádaliye: «Náwa iya sanemsa á sem duniya, ya se maga názena ká kataná ka.» Elva-aara ŋanna wá, á palaamiyá una ni Dadaamiya á lyiyeka sadake werre na mazla-aara, a naba mbeɗese an sadake umele. 10Miya wá, gamiyevge emnde cuɗeɗɗe á katafke á Dadaamiya, aɗaba Yaisu Almasiihu maganaamaga názena á kataná Dadaamiya, a ƴaa shifa-aara ba ser palle sadake na. 11Baɗemme á liman-aha wá, ma ware-aatare keni má daada áte ŋane, ba kelaazare ɓaaka njinja-aatare ɗekiɗeki am slera-aatare ge fa sadake-aha á emnde á katafke á Dadaamiya. Sadake-aha ŋanna keni baraaka haypa á emnde ɗekiɗeki. 12Amá Yaisu Almasiihu ŋane a naba ƴaa shifa-aara sadake ge Dadaamiya. Ba ŋane una an hakuma á baraterá haypa ge emnde dem ba ge ɗekiɗeki. Am iga a una ŋanna maa, zlaazlala á dem samaya, aŋkwa á njá am naɗafa á Dadaamiya, 13á páká sarte na ni Dadaamiya á de gatervege kelaade-aha-aara tate á puwa sera-aara na. 14An sadake-aara ŋanna ndza a maganaahe ba ser palle na wá, a baraterse an una ŋanna ervauŋɗe ge emnde na a dzeratersaa ŋane, garevge emnde cuɗeɗɗe náza á dem ba ge ɗekiɗeki na. 15Sheɗekwe Cuɗeɗɗe keni aŋkwa á bamiyanba geni ba sadake-aara palle una hyevhye. Aɗaba ndza a ba ŋane: 16A ba Yaakadada Dadaamiya: Náwa ŋane duksa na am namána-aaruwa yá de magaterán ge emnde-aaruwa: am sarte ŋanna yá de ŋaternaaŋa shairiya-aha-aaruwa am ire-aatare, yá de magaterá pute geni á seska am eŋkale-aatare ɗekiɗeki. 17Daaci a ba ŋane zlaɓe ádaliye: Yá de ƴateraarƴe haypa-aha-aatare, yá de ŋaterka am ervauŋɗe mazla-aara. 18Máki ƴateraarƴe Dadaamiya ge emnde wá, elva a sadake umele ɓaaka mazla-aara. 19Egdzar mama-aha-aaruwa, kina wá, ɓaaka názu á piyamite ge dem tate na ni cuɗeɗɗe jipu na. Aɗaba Yaisu a puwaa uzhe-aara aɗaba miya. 20Yaisu ŋane a naba tanve kacakaca á dzegwa na ni ndza am dagave á miya antara tate na cuɗeɗɗe jipu na. A vamitaa ŋane baráma á dem tate ŋanna, geni mí shansha shifa na á zleka na. Kacakaca á dzegwa na a tanvaa ŋane na wá, amaana vuwa-aara ba ge ŋane. 21Miya, shamiyansha liman ƴaikke, á kwaraterá ŋane emnde na tá am huɗe á há á Dadaamiya baɗemme. 22Ba seke una ni Yaisu a weramiyante barama na wá, mi zlalawa á de katafke á Dadaamiya an ervauŋɗe á miya palle, magaumika shaige ɗekiɗeki. Aɗaba Yaisu a baramise ervauŋɗe an uzhe-aara, a baramive an yawe tseɗaŋŋe. 23Ƴaumiyanka mága seydire á shifa na á zleka na, a ba Dadaamiya á de vamiteva na. Aɗaba má ŋane ndaasendaha elva wá, á eptseka elva-aara ɗekiɗeki. Daaci naba faumitarfe á ba áte názena a ndasaa ŋane, magaumika shaige ɗekiɗeki. 24Magaumimága wáyávire am dagave á miya, ma ware keni a fanemfa ndzeɗa am vuwa ge ukfeŋara, geni a emmága shagerire antara wayavire ba kelaazare. 25Náwa emnde umele mbarsembe icanse sem jahava, una ŋanna shagerka ɗekiɗeki. Daaci ƴaumiyanka jahava átirpalle, ma ware keni a fanemfa ndzeɗa am vuwa ge ura. Aɗaba diyakurdiya geni herzhapteherzhe sawa á Yaakadada Yaisu. 26Má ura diyaadiya jirire á Dadaamiya, aley á maga ba haypa an niya wá, ɓaaka sadake na ni á de barannaabara haypa-aara ŋanna. 27Má ura á maga jeba á haypa ŋanna wá, sey á njá á ba an lyawa, aɗaba Dadaamiya aŋkwa eppaka an shairiya, á de záterá kara á jahanama antara kelaade-aha á Dadaamiya umele. 28Diyakurdiya geni má ura cuɗucuɗe tawraita á Muusa, emnde buwa bi keƴe naranna an ice-aatare átire á maga duksa ŋanna wá, daaci tá já ba shifa-aara, tá zanvarka ɗekiɗeki. 29Má bikere á edda una a cuɗu tawraita á Muusa ni estuwa wá, náza á edda una a epsawaa Egdza á Dadaamiya antara Sheɗekwe Cuɗeɗɗe na á magaminá ŋane ŋgurna á ɗaba Dadaamiya na, á tsaaka an una ŋanna. Aɗaba edda-aara a zharaa uzhe á Egdza á Dadaamiya na ba seke duksa ba dey. Uzhe na ni Dadaamiya a ŋguɗateraa namána an ŋane ge emnde baɗemme, ŋane keni a baranaa ba uzhe ŋanna tsa. 30A ba Dadaamiya á ba an ire-aara wá: Diyandiya ya zlaɗa na ni yá de faara ya ge edda una má kwalevkwale ge ɗabiɗaba na. Yá de pelatersepele mandzawire na tá maganá itare baɗemme. Diyamiyeddiye ganakini má Dadaamiya ndasendahe elva-aara wá, sey á ganvege. Zlaɓe ádaliye, aŋkwa an puwa am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: Ba Yaakadada una á de maga shairiya á emnde-aara. 31Dadaamiya wá, ŋane edda á shifa. Daaci watse laruwa ge edda una ni má de ŋanaaŋa shairiya á katafke-aara. 32Yehanteyeha midalire na kwa maganaa kure werre am sarte na lyakurvalya Yaisu. Kwakya zlaɗa na ndza kwa shanaa kure áza emnde, aley kwa naba ɓashuhe. 33Aɗaba am sarte umele, ta zlazlakurzlázle emnde á katafke á zlamaha, magarakuránmaga laruwa kwakya. Am sarte umele zlaɓe ádaliye, kure shakuransha ire á kure, kwa de ekhyateraa ervauŋɗe ge emnde na tá am jeba á zlaɗa-aha ŋanna. 34Kwa de zatervaare ge emnde na tá am daŋgay aɗaba zhera á Yaisu. Am sarte umele ta naba lyevaa nalmane á kure emnde an ndzeɗa, aley kwa naba ƴateranhe á ba an higa, aɗaba diyakurdiya ganakini kure shakuransha una ni jauje ge nalmane-aha umele baɗemme, nalmane na a zleka ɗekiɗeki na. 35Fakurantaufe fetarfire á kure shagera, daaci ƴawánka. Naba fautarfe áte Dadaamiya. Aɗaba edda una má kezlanveka fetarfire-aara, á de shá laɗa ƴaikke áza Dadaamiya. 36Estuwa, shagera ba kwá farvauŋɗe, kwá maga názena á kataná ŋane, lauktu á de vakurte duksa na a ndanaa ŋane na. 37Aɗaba a ba wakita á Dadaamiya: A juwa ba cekwaaŋguɗi, aŋkwa á sawa edda una ni mí pakaná miya na, á shekwaaka mazla-aara. 38Edda una dzayye ervauŋɗe-aara, á de shá shifa na á zleka na, má kezlanveka fetarfire-aara áte iya dem halavuwa-aara. Amá edda una kezlanvekezle fetarfire-aara wá, yá de higarka ge ŋane. 39Amá miya wá, tamanka ganakini mí de geva am dagave á emnde na tá aŋkwa eptsa á dem kataliye am fetarfire-aatare, tá átira keɗa na. Miya wá, aŋkwa fetarfe á miya áte Dadaamiya, daaci mí shansha shifa na á zleka na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\