Ibraniŋkau-aha 11

1Fetarfire na wá, amaana njeta áte duksa na á tamaná ura, geni duksa ŋanna á de gevge ba jirire na. Ma á nánka duksa ŋanna an ice-aara keni, diyaadiya geni ɓaaka shaige am huɗe-aara. 2Emnde á Dadaamiya werre keni ndza ta fetaare ba estuwa áte ŋane. Aɗaba una ŋanna ndza hayaterhaya Dadaamiya. 3An fetarfire á miya mi diyeddiye geni duksa baɗemme wá, ndza a nderanaa ba Dadaamiya an elva-aara. Daaci baɗemme á názu aŋkwa á zharaná ice á ura na wá, a nderanaa ba Dadaamiya an názu á taa nánka ura. 4An fetarfire ŋanna, Habila a vante sadake á nasherire-aara ge Dadaamiya jauje ge una a vantaa Kayinu. Aɗaba fetarfire-aara wá, Dadaamiya a naba vante jirire. Dadaamiya lyevaalya sadake-aara, a naba maranánhe ganakini hayanhayire. Daaci Habila ŋanna wá, ma emtsamtsa ba ŋane keni, labare-aara á eksa ba slera sem vatená, aɗaba fetarfire-aara. 5Á ba an fetarfire ŋanna, Anuhu ndza nánka emtsa ɗekiɗeki, a naba kapte á dem samaya an vuwa-aara baɗemme, puwarteka ice áte ŋane ɗekiɗeki, aɗaba danda Dadaamiya ba estuwa. A ba wakita á Dadaamiya wá, Dadaamiya ndza hayanhaya Anuhu ŋanna, daaci a naba eksante ba estuwa. 6Ɓaaka duksa na ni ura á shá haya an ŋane áza Dadaamiya sey á ba an fetarfire palle. Ma ware una á seza Dadaamiya keni, sey á fetarfe geni Dadaamiya wá, aŋkwa ba jirire. Sey á diyeddiye geni Dadaamiya á ƴaterka emnde na ni tá aŋkwa ganáptega ge ŋane. 7Á ba an fetarfire ŋanna Nuhu keni ndza a fansarfe ge Dadaamiya. Dadaamiya a ɓalanse elva-aara am wahayu, zlaɓe nánka tsa duksa ŋanna emtsaaɗe, amá a naba fansarhe. A naba nderaa paare á yawe ƴaikke áte una a kwaransaa Dadaamiya am wahayu na. Daaci ta demhe antara emnde-aara baɗemme. A lyaterse estuwa Dadaamiya am yawe na ndza a ɓalansaa ŋane. Aɗaba una ŋanna a naba marateranhe ge emnde geni ŋateraaŋa shairiya, aɗaba fartarka áte Dadaamiya. Amá ŋane wá, shansha jirire áza Dadaamiya aɗaba fetarfire-aara. 8Á ba an fetarfire ŋanna zlaɓe ádaliye, ndza fansarfe Ibrahima ge Dadaamiya. A naba duhe á dem larde na a bannaa Dadaamiya ge de nja amkwa, á de gev náza-aara larde ŋanna. Ba tate ŋanna keni ndza diyaaka emtsaaɗe Ibrahima, aley a naba duhe. 9An fetarfire-aara a naba nja am larde ŋanna ndza a fannaa Dadaamiya ge ŋane am namana-aara. Ma gevka ekse-aara miyenne keni, a naba nja áhuwa. Ndza a nja á ba am bere á kacakaca ba estuwa, lauktu ta melsaa tara Isiyaaku antara Yakubu larde á namána ŋanna, itare keni ta nja á ba am bere á kacakaca ba estuwa. 10Ibrahima a fansaare estuwa ge Dadaamiya na wá, aɗaba njantenja am ervauŋɗe-aara ganakini watse á daada á dem berni na a nderanaa Dadaamiya am samaya, ɓaaka badza-aara ɗekiɗeki na. 11Saraatu keni ba estuwa. An fetarfire-aara a naba shaa huɗe, gevge emgyegwe á mukse tsa. Aɗaba diyaadiya geni Dadaamiya na a banaa watse á de vanta egdzere na, á iceka fida ɗekiɗeki. 12Aɗaba una ŋanna, ba Ibrahima palle, ŋane una ndza gevge emgyegwe á zhele kurcumme, ndza ɓaaka elva a ya egdzere ázeŋara mazla-aara, ba ŋane ŋanna wá, a naba yehe egdzere ɓaaka kezlakula á eggye-aha-ŋara, ta ba seke shiili na am guwa na, ta ba seke terlyakwa na áte samaya. 13Emnde á Ibrahima ŋanna ta matsaa ba estuwa, ƴáranka fetarfire-aatare ɗekiɗeki. Amá itare an ire-aatare wá, pakarvaaka duksa-aha ŋanna ndza a baternaa Dadaamiya na. Duksa palle wá, ndza njarantenja am ervauŋɗe-aatare geni ɓaaka shaige áte názu a ndasaa Dadaamiya. Daaci ta higa jipu áte duksa-aha ŋanna. Baira ndza ta enndáhá ba parakke geni itare ta ba seke wayve-aha am duniya na, tate á nja-aatare miyenne wá, áhuna ka. 14Emnde ŋanna, am nja-aatare wá, sheɓarka ɗekiɗeki ganakini aŋkwa larde-aatare ba giraara watse tá zlálá á de njá am huɗe-aara. 15Dzamarka ɗekiɗeki áte ekse-aatare na ndza ta segashe am huɗe-aara na. Ma andze tá kátá tate na ndza ta sawa átekwa wá, sey ma tá shantaushe ge barama á eptsa á dehuwa. 16Amá dzamarka itare una ŋanna ɗekiɗeki. Itare wá, aŋkwa tate umele am ire-aatare, amaana: samaya. Una ŋanna jauje ge tate na ndza ta sawa átekwa na. Aɗaba fetarfire-aatare ŋanna wá, á wanka shaige ɗekiɗeki ge Dadaamiya geni tá ɗáhá ŋane an Dadaamiya á emnde ŋanna, a tsatsateraa berni ƴaikke ázeŋara. 17Á ba an fetarfire ŋanna zlaɓe ádaliye, Ibrahima á kátá icaná egdza-aara palle ba ŋane sadake-aara ge Dadaamiya. A ba Dadaamiya á elvan ge ŋane: Iciyantice egdza á ŋa Isiyaaku sadake-aara. An elva-aara ŋanna wá, a se gya ba hala á Ibrahima, aɗaba ndza a bantsa ba ŋane am namána-aara geni eggye-aha á ŋa, wulfe á Isiyaaku, tá de gevge kwakya. 19Ibrahima á kátá icetaa egdza-aara na wá, aɗaba diyaadiya geni Dadaamiya an hákuma á shifeta emnde a faya. Am sarte na Dadaamiya a naba piyante ge Ibrahima na wá, Isiyaaku wá, ba seke a tsete am faya. 20An fetarfire, Isiyaaku a gaterar barka ge tara Yakubu antara Isuwa. Am gá barka-aara ŋanna wá, a bateraa názu á de magava á katafke. 21An fetarfire ŋanna, Yakubu keni am sarte na gevge emgyegwe a juwa ba emtsa, a naba gaterar barka ge egdzara á Yusufa buwa. A tsetehe áte zade-aara, a galante Dadaamiya. 22Á ba an fetarfire ŋanna, Yusufa keni am sarte na gevge emgyegwe a juwa ba emtsa, ndza a enndaha elva á segashe á emnde-aatare, egdzara á Iserayiila am larde á Misera. Ndza a kwaratersekware baɗemme náza na ni watse tá maganá an hyehye-aara má emtsamtsa ŋane. 23Tara eddeŋara antara emmeŋara ge Muusa keni ba estuwa. An fetarfire-aatare am sarte na yaireye Muusa, naránna geni zariya egdza-aatare, daaci magarka lyawa ɗekiɗeki ge ƴa elva na a tsanaa sleksu Firawna. Ta naba sheɓanvehe am mba dem tere keƴe. 24Aɗaba fetarfire ŋanna, am sarte na waltewala Muusa, eksarka mazla-aara geni tá ɗahaná an eggyeŋara ge sleksu Firawna. 25Ŋane a hayaa ba tá shá zlaɗa átirpalle antara emnde á Dadaamiya, arge una ni á njá am geɗa am sarte cekwaaŋguɗi, amá slehaypa. 26Ndza diyaadiya geni ambane ba sha epsawa áza emnde aɗaba Almasihu na watse á ɓelaná Dadaamiya á sem duniya na, arge una ni á zuze duniya an nalmane na an ndaaka am larde á Misera na. Aɗaba ŋane a fete ire-aara áte laɗa na á de vantá Dadaamiya na. 27Aɗaba fetarfire-aara ndza sessa Muusa am larde á Misera. Slekse á Misera jaaja ervauŋɗe, amá ŋane magaaka lyawa-aara ɗekiɗeki. Ɓaaka lambe-aara ba seke ŋane aŋkwa á nanna Dadaamiya an ice-aara. 28Ba Muusa ŋanna zlaɓe ádaliye, aɗaba fetarfire-aara, a kwaraterse ge emnde a Iserayiila geni a wecarweca uzhe á dabba áte wakyiya-aha-aatare, geni malika na a se ceɓa makaji-aha na a demka á dem mba-aatare. Daaci Muusa a tsaa muŋri á una ŋanna tá aŋkwa emmága ba kelaa sakanderi. Tá ɗáhá muŋri ŋanna: Paska. 29Á ba an fetarfire ŋanna zlaɓe ádaliye, emnde a Iserayiila ebzarubze haye kyaŋŋe áte shiili cakasse ba seke ndza ɓaaka yawe am guwa ƴaikke ŋanna, amá ba ta demhe ge emnde a Misera wá, a naba ndateruhe ge haye. 30An fetarfire-aatare, ndza zazaraazaza emnde a Iserayiila dala ƴaikke na emnde a Yairikau ta jantaave ge ekse-aatare an ŋane. Ba kelaazare wá, ta de jantaave ser palle áte una ndza a kwaratersaa Dadaamiya. Am hare ge vuyire wá, zazaazaze dala ƴaikke ŋanna baɗemme. 31Ndza aŋkwa mukse zaware umele, zhera-aara Rahab. Aɗaba fetarfire-aara áte Dadaamiya, a naba lyevaa emnde a Iserayiila na ta se gya nasherire á ekse-aatare á dem mba-aara. Daaci am sarte na emnde a Iserayiila ta ceɓaa emnde a ekse na wá, ta ƴaa ŋane an shifa. 32Yá maganá estara kina? Aɗaba cekwa sarte ganakini yá palakurnaapala labare á fetarfire á emnde á Dadaamiya umele, seke tara Gidiyaun, Barak, Samsaun, Yaifta, Dawuda, Samiyail, ira nabi-aha umele. 33An fetarfire-aatare emnde ŋanna ndza garega ndzeɗa arge larde-aha umele. Baɗemme á názena ndza a baternaa Dadaamiya am namána-aara sharánsha an fetarfire-aatare, dzalarefka áte uŋŋule-aara. Emnde á Dadaamiya werre ŋanna wá, ba ervare keni dzegwánka wera we-aara ge magatera emtaŋkire. 34Aɗaba fetarfire-aatare, ba derve á kárá keni zaterka emnde ŋanna. Zlaɓe ádaliye, ndza tá kátá ceɓaterceɓa kelaade-aha-aatare an katsakar keni, ta ganaa ba itare ndzeɗa. Ndza ɓaaka payɗa-aatare, amá an fetarfire-aatare wá, ndza ta emnde a ndzeɗa ba itare. Mbarmbe wáva jipu, ma vaatara keni sey tá bakáterá ba itare emnde a wáva á larde-aha umele. 35Á ba an fetarfire ŋanna zlaɓe ádaliye, ndza aŋkwa ŋwasha umele emtsaremtsa emnde-aha-aatare, amá naraterna zlaɓe ádaliye an shifa. Amá emnde umele-aatare ndza naranna zlaɗa kwakya. Ma andze baránba ganakini tá dalika á ɗaba elva á Dadaamiya wá, ma tá naba ƴáterƴá, amá eksaraareka una ɗekiɗeki, ta eksese ba emtsa am zlaɗa ŋanna, lauktu á de tsatertetsa Dadaamiya, á de vaterte shifa na jauje ge una am duniya an emtakire na. 36Emnde umele keni naránna laruwa ba estuwa, ta epsawateraahe, ta gyegaterse an ja, ta puwateremhe am kaderci, ta zlaŋateruhe am daŋgay. 37Emnde umele ndza ta ceɓaa ba shifa-aatare an nakwa, emnde umele ndza ta ɗatsatertehe bubuwa, emnde umele ndza ta ceɓateraa an katsakar, emnde umele keni ndza ta zaɗateremhe am sleɗe ba estuwa, garevge talaga-aha, ta ŋguɗaa ba gwagwa, sharaterushe wahala, magarateránmaga palasa jipu. 38Ta naba nja áte ɓala-aha umele am kaamba, antara áte ire á wa-aha, ta hare am hwalakwa-aha antara am evege-aha. Emnde ŋanna wá, ɓaaka arge itare an jirire. Zlaya-aatareka ɗekiɗeki nja am duniya á laakire na. 39Emnde ŋanna baɗemme wá, hayaterháyá Dadaamiya, aɗaba fetarfire-aatare áte ŋane. Amá wá, pakarvaaka an shifa am duniya na názena ni a baternaa Dadaamiya geni á de vaterteva na. 40Aɗaba uwe? Áza Dadaamiya wá, ndza an tsatse duksa ŋanna zlauzle, geni á geramika antara itare ɗekiɗeki, mí de lyiyaná á ba átirpalle antara itare cuɗeɗɗire na á de vamita ŋane. Una ŋanna duksa na shagera ge miya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\