Ibraniŋkau-aha 12

1Daaci miya wá, emnde a fetarfe ŋanna ba seke tá jamitaave á ba an je. An fetarfire-aatare ŋanna, tá kwaramisá itare fetarfire áte Dadaamiya. Aɗaba una ŋanna, miya keni ƴaumiyanƴa haypa-aha na wayaaka mi pakyava ɗekiɗeki na, valyawamiyaavalya gwatama na a piyamite de katafke áte barama á Dadaamiya na baɗemme, mí zlalawa á ba de katafke, kuɗaumika. 2Zlaɓe ádaliye, zharaumizhara ba sera á Yaisu, aɗaba a magaminaa ba ŋane ŋgurna geni mí fetarfe, á de zlamiyansauwa ba ŋane zlaɓe ádaliye ge fetarfire á miya ŋanna. Yaisu ŋane a naba eksaarhe geni ta ja shifa-aara áte dzaŋgala, wanka zherwe ɗekiɗeki ge emtsa estuwa, aɗaba a fete ire-aara áte higa na á de vantá Dadaamiya na. Kina wá, ŋane aŋkwa am naɗafa á Dadaamiya am sleksire-aara. 3Dzamaumidzámá ba shagera emtaŋkire na ni ta maganta emnde a haypa ge Yaisu na. Nja ba zlaɗa na ta magannaa emnde ŋanna, a naba ɓashuhe baɗemme. Slaslauslasle á ba áte náza-aara emtsaaɗe, lauktu mí de shá ndzeɗa am zlaɗa-aha á miya keni. 4Ge jirire wá, ekkure keni kwá aŋkwa wava jipu geni kwá janaaja haypa. Amá wá, zlaɓe jerka edda una ni emtsamtsá aɗaba una ŋanna am dagave á kure. Daaci gazlauka ɗekiɗeki. 5Viyakurnaaviya elva na ndza a bakurnaa Dadaamiya ge vakurte ndzeɗa an ŋane na emtu? Nawa a ɗakurte an egdzara-aara. Aɗaba aŋkwa am wakita á Dadaamiya, á ba ŋane: Egdza-aaruwa, má ya Yaakadada Dadaamiya, yá aŋkwa giyakgiya wá, sey ká fa hyema áte elva ŋanna. Ma yá valakarvale keni, á guleka higa á ŋa áte iya. 6Aɗaba iya Yaakadada wá, yá giya edda una ni wayanwaya na, yá ja ba edda una ni gevge egdza-aaruwa na, a bina. 7Aŋkwa egdzere ni á giyeka eddeŋara ɗekiɗeki emtu? Daaci áte zlaɗa ŋanna wá, kwá naba diyeddiye geni á dzerakursaa ba Dadaamiya, kwa ba seke egdzara-aara. Má estuwa wá, ɓashawaɓasha baɗemme á zlaɗa-aha na shakursha na, lauktu kwá de shansha nampire-aara. 8Á giyatera ba estuwa Dadaamiya egdzara-aara. Daaci máki á giyakurka kure wá, kwa egdzara-aareka ɗekiɗeki, kwá ba seke masagwa-aha am emnde-aara. 9Zlaɓe ádaliye, dada-aha a miya am duniya keni ndza ta giyamigiya, ndza mí fa zherwe áte itare. Daaci faumifa zherwe áte Eddemiya na am samaya na keni. Má má aŋkwa fa zherwe áte ŋane wá, mí de shá shifa na á zleka na. 10Dada-aha a miya na ta yamiya am duniya na wá, ndza ta giyamiya á ba am sarte na mi egdzara mesheshe, ba seke una ta beranaa itare ge shagerire. Amá Eddemiya na am samaya na wá, ŋane á giyamigiya geni á famiyem ndzeɗa am vuwa, lauktu mí gevge emnde cuɗeɗɗe ba seke ŋane. 11Má Dadaamiya aŋkwa giya ura wá, vacite ŋanna wá, zlaɗa áte edda-aara, ɓaaka higa-aara ɗekiɗeki. Amá má zlauzle zlaɗa ŋanna wá, edda una má diyeddiye nampire á zlaɗa ŋanna wá, á shá hairire antara zlalava shagera áte uŋŋule á Dadaamiya. 12Diyakurdiya tsawe ganakini Dadaamiya á ƴanka giya egdzara-aara wá, daaci a guleka higa á kure, naba daumbare á de katafke áte uŋŋule-aara. 13Tá aŋkwa emnde umele am dagave á kure, ta ba seke emnde a dere, cekwa ndzeɗa-aatare áte uŋŋule á Dadaamiya. Daaci ɗabauɗaba uŋŋule na shagera na, geni a dzalarevka áte uŋŋule ŋanna, amá a sharansha ndzeɗa átekwa. 14Tatayautataya nja lapiya antara emnde baɗemme. Tatayautataya an ervauŋɗe á kure palle, geni kwá gevge emnde cuɗeɗɗe áza Dadaamiya. Aɗaba má ɓaaka una ŋanna wá, ma ware edda-aara keni á taa daaka á deza Dadaamiya. 15Faufa hyema áte ire á kure, geni ma ware á kure keni a ƴanaaka ŋgurna á Dadaamiya. Adaliye, faufa hyema geni a jerka ura am dagave á kure ni mándzawe zlalava-aara. Ura estuwa á melateruka ge emnde áte barama á Dadaamiya, baira á badzaterbádza ba seke namgena am dagave á hiya am fe. 16Zlaɓe ádaliye, faufa hyema áte ire á kure, geni a jerka ura ŋguɗi am dagave á kure, á feka zherwe áte názena a wayanantaa Dadaamiya, ba seke Isuwa werre. Ŋane wá, a naba velu makajiyire-aara ira warita á makajiyire baɗemme aɗaba zu duksa ser palle. 17Ba ekkure keni diyakurdiya geni, am sarte na zlauzle veluvele wá, a deza eddeŋara ágira a de kátá barka, amá a naba kwaleve ge eddeŋara gar barka ŋanna. Ɓaaka názu magaaka ŋane, antara yawe á kyuwa-aara campaukkwe átekwa, aley shanka pute geni á tsatsanaatsatse názena a badzanvaa ŋane. 18Diyaweddiye geni tate á tse á kure ge kure á katafke á Dadaamiya wá, gevka seke náza á Iserayiila-aha werre áte vuwa á wa Sina. Itare wá, ma tá naba dzegwandzegwa fetefa ba erva-aatare keni áte wa ŋanna. Ndza naranna nara á kárá ƴaikke áte ire á wa ŋanna, ndza naránna tabeɗammire antara gwehya, ira válale ƴaikke. 19Zlaɓe ádaliye, ndza cenaráncena hula á duksa ba seke gaashi áte wa ŋanna, cenaráncena kwárá umele, kwárá ŋanna wá, ba kwárá á Dadaamiya. Am sarte na cenaráncena kwárá ŋanna wá, gazlargazla jipu, baira ta ƴeka ganakini a semka kwárá ŋanna mazla-aara á sem hyema-aatare. 20Aɗaba edda-aara a se ɓalaterse elva na zlazlaɗa áte itare. A ba ŋane, ma ware keni a feka erva-aara áte wa ŋanna. Una ma ba dabba keni sey tá jana á ba an nakwa, a zlauzle shifa-aara ba estuwa. 21Duksa-aha ŋanna ta naaná itare na wá, gazlateraagazla jipu. Ba Muusa an ire-aara keni a ba ŋane: Gazlangazla, yá gyagye ba seke maagara ge lyawa, a bina. 22Amá ekkure wá, estuweka. Ekkure kwa sete wa na tá ɗahaná an wa Siyauna, am tate na átekwa berni á Dadaamiya Saksage. Berni ŋanna wá, ba Urusaliima na am samaya na. Kwa sem tate na ta átekwa malika-aha baɗemme ɓaaka kezlakula-aatare na. 23Adaliye, ekkure, aŋkwa sleɗe á kure am dagave á nalga á emnde na tá am geɗa ƴaikke átevege Dadaamiya na. Emnde ŋanna ta ba seke makaji-aha átevege eddetare, zhera-aha-aatare baɗemme aŋkwa an puwa áza Dadaamiya am samaya. Ekkure wá, kwa seza Dadaamiya na á de kyaná ŋane shairiya á emnde baɗemme na. Ekkure ɗabakurteɗaba emnde na tá aŋkwa áza Dadaamiya, a gatervaa ŋane cuɗeɗɗe am duksa baɗemme na. 24Ekkure, dakuraada á deza Yaisu. Ba ŋane una slemela emnde antara Dadaamiya, geni Dadaamiya á maga namána aŋwaslire antara itare. Ekkure, dakuraada á deza Yaisu na, ŋane a gakurve cuɗeɗɗe an uzhe-aara na. Uzhe-aara ŋanna wá, aŋkwa á kwaramise duksa shagera gergere antara una mi tsahese áte uzhe á Habila. 25Daaci faufa hyema ba shagera áte ire á kure, eblyawanveka elva á edda una aŋkwa á bakurá elva na. Werre wá, baɗemme á emnde na ndza ta kwaleve elva á edda una ni á fater magiya an elva á Dadaamiya am duniya wá, eŋzlarseka ɗekiɗeki. Ge miya emnde na má aŋkwa cena elva á Yaisu na a sawa am samaya na keni, watse ba estuwa. Amaana, má kwalamiyevkwale, watse ɓaaka pute á miya umele geni mí eŋzleseŋzle an ŋane. 26Ndza werre ŋanna wá, Dadaamiya a ndaase ba elva an kwara ƴaikke, daaci a naba gejaavte ge haha á ba an ndzeɗa. Kina keni elva-aara aŋkwa á bamiyánba geni watse á de emmága zlaɓe ádaliye ba estuwa. Amá antara ba samaya keni á de gejaava á ba an ndzeɗa, a bina. 27A ba ŋane, ɓuwaaka ɗekiɗeki wá, baɗemme á názena a nderanaa ŋane, á de gejaava zlaɓe ádaliye á ba an ndzeɗa, lauktu tá de zlauzle ba estuwa. Daaci tá de juwa ba duksa-aha na ɓaaka halavuwa-aatare ge itare ɗekiɗeki na. 28Máki estuwa wá, miya wá, slafauminaaslafe ba we á miya ge Dadaamiya an ervauŋɗe á miya palle. Aɗaba ŋane a famiyaa ƴaikkire na ɓaaka halavuwa-aara ɗekiɗeki na ge miya. Galaumigálá Dadaamiya, njauminja á katafke-aara an fesarfire am elva-aara, njauminja an lyawa-aara am ervauŋɗe áte una á kataná ŋane. 29Aɗaba Dadaamiya na mí ƴeka ázeŋara na wá, ŋane slera-aara ba seke slera á kárá. Amaana, ŋane á shekwaaka keɗanaakeɗa názena hayánka ŋane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\