Ibraniŋkau-aha 13

1Ekkure emnde a fetarfe wá, ƴawánka mága wayavire am dagave á kure, njawinja ba seke egdzar mama. 2A viyakurarka elva á lyiya wayve-aha na tá se tsekwa am mba á kure. Fawaterufe hyema ba shagera, aɗaba ndza aŋkwa emnde umele ta lyevaa wayve-aha-aatare, faraterufe hyema ba shagera, mbate wá, wayve-aha ŋanna malika-aha. 3Emnde na tá am daŋgay na keni dzamauterdzámá, zlaɗa-aatare ŋanna a gevge ba seke áte kure. Adaliye emnde na tá am zlaɗa-aha umele na keni, dzamauterdzámá ba seke kwa kerɗe antara itare am zlaɗa ŋanna. 4Emnde baɗemme a faransarfe ge Dadaamiya am elva á nika. Am dagave á tara zhele an mukse-aara, ma ware-aatare keni a badzanveka cuɗeɗɗire á nika-aatare. Aɗaba Dadaamiya á de ƴanka záterá an shairiya, baɗemme á emnde a mága dakarire antara emnde a mága gwardzire. 5Ƴawanánka ervauŋɗe á kure ba ge waya shuŋgu, naba higauhiga arge una aŋkwa am erva á kure, aɗaba a ba Dadaamiya: Yá aŋkwa antara ekka, ma vaatara keni, yá ƴaŋka dey. 6Aɗaba una ŋanna, bawamiyánba ganakini Yaakadada, Dadaamiya-aaruwa aŋkwa am iga-aaruwa, ɓaaka lyawa-aaruwa, á magiya uwe urimagwe? Ɓaaka shaige-aaruwa ɗekiɗeki. 7Yehauteyeha male-aha á kure na ndza ta ɓalakursaa itare elva á Dadaamiya na. Yehauteyeha zlalava-aatare, antara fetarfire-aatare áte Dadaamiya dem halavuwa á shifa-aatare am duniya. Daaci ekkure keni fautarfe áte Dadaamiya ba seke itare. 8Yaisu Almasiihu wá, werre keni ndza ba ŋane, vatená keni ba ŋane ŋanna, ŋane á njá á ba áte una ŋanna dem ba ge ɗekiɗeki. 9Faufa hyema áte ire á kure, aɗaba tá aŋkwa emnde na tá aŋkwa jansaare ba itare an ire-aatare tsaha-aha umele gergere, ndza cenaránka emnde ɗekiɗeki. Eŋkalaawa, geni a keɗarakuraaka áte baráma. Aɗaba a ba itare: sey má ura ɗabeteɗaba naɗe-aha áte elva a náza za baɗemme, lauktu á zlava ervauŋɗe-aara. Cenauka una ŋanna ɗekiɗeki. Sey an ŋgurna á Dadaamiya palle. Baɗemme á emnde na ndza ta ɗabete jeba á naɗe-aha ŋanna, palle á názu ta shanaa itare ge nampire ɓaaka. 10Baɗemme á liman-aha á Yahudiya-aha na kwasau zlaɓe tá faná ba sadake ge Dadaamiya am mashidi-aatare na wá, diyamidiya ganakini una mi shanaa miya áza Dadaamiya na, amaana emtsa á Yaisu na wá, náza-aatare ka, aɗaba itare zlaɓe diyarka nampire-aara. 11Male á liman-aha, má á daná sadake ge Dadaamiya aɗaba haypa á larde wá, tá ica dabba, á daná uzhe-aara á dem tate na cuɗeɗɗe jipu na. Hyuwa á dabba ŋanna maa, tá de deraná áte iga a ekse-aatare. 12Náza á Yaisu keni ndza a mágava ba estuwa. Ta de jaa shifa-aara á ba áte iga a ekse ŋanna, a shu zlaɗa áhuwa, geni á baraterá haypa-aha-aatare ge emnde baɗemme an uzhe á ire-aara. 13Daaci máki estuwa wá, ɓaaka nampire á jeba á nadina ŋanna mazla-aara. Saumisse, mi zláláwa á deza Yaisu, mí de ɓashán ba kerɗe epsawa á emnde. 14Aɗaba ɓaaka ekse na mí njá am huɗe-aara dem ba ge ɗekiɗeki am duniya na. Amá mí fete ire á miya áte ekse umele aŋkwa, mí de njá amkwa dem ba ge ɗekiɗeki. 15Daaci galaumigala Dadaamiya, ƴawamiyanka. Má mí gálá Dadaamiya ŋanna wá, una ŋanna ba seke sadake á miya na mí vante ge ŋane aɗaba slera á Yaisu. Galaumigala zhera á Dadaamiya ge maraterá zhera-aara ge emnde baɗemme. 16Viyawanaaka magatera maggwire ge emnde. Magaumága zevarzire an duksa na am erva á kure, aɗaba jeba á sadake ŋanna á vante higa kwakya ge Dadaamiya. 17Cenaucena názena tá bakurná male-aha á kure, fawatersarfe ba shagera, aɗaba tá ufaná ba itare shifa á kure, Dadaamiya keni á de ndavateru ba ge itare slera na ta maganaa itare ge fakuru hyema. Daaci má ekkure keni kwá aŋkwa fatersarfe wá, tá maga slera ŋanna á ba an higa. Má ɓaaka una wá, tá higeka am slera ŋanna. Má gulaagula higa-aatare wá, slera-aatare á magakuránka payɗa ge kure. 18Ƴawánka ŋala Dadaamiya arge ŋere. Ŋere wá, diyaŋerdiya ba parakke geni dzayye ervauŋɗe á ŋere, wayaŋerwaya ŋá maga duksa baɗemme á ba an uŋŋule-aara ma vaatara keni. 19Duksa na yá kataná iya ázekure kwakya-aara wá, ŋalauŋálá Dadaamiya geni a meliyumele, lauktu yá shansha baráma á eptsa á dezekure á ba áte watsewatsire. 20Dadaamiya slevante hairire ge emnde, a tsantaa ba ŋane suni á miya ƴaikke am faya, amaana Yaakadada Yaisu. Ŋane suni á miya á bá iya na wá, aɗaba ŋane a emtsehe aɗaba miya. Miya wá, mi ba seke kyawe-aha-aara. An uzhe-aara, Dadaamiya a ŋgudamiyaa namána na á zleka ɗekiɗeki na. 21Daaci a melakurumele Dadaamiya, geni kwá shansha mága názena á kataná ŋane baɗemme. A ganvega Dadaamiya namaari-aara am miya áte erva an Yaisu Almasiihu, geni mí gevge áte una á kataná ŋane. Galaumigala Yaisu Almasiihu dem ba ge ɗekiɗeki. Aamin. 22Egdzar mama-aha-aaruwa, kwaya ŋane egdza elva na ya puwkurtaa ya, geni yá vakurta ndzeɗa an ŋane. Elva ŋanna kwakyeka, daaci yá aŋkwa ŋalakurŋala, taslawa á kure, faufa ervauŋɗe, cenauvaacena elva ŋanna ba shagera. 23Ambane zlaɓe cenakuránka ɗeme ganakini egdza emmemiya Timaute keni ta bantsa ɓelaranaaɓela, sesse am daŋgay. Má samsa á sezeruwa wá, watse á puwisá ŋane ádeze kure. 24Gawaterga use-aaruwa ge male-aha á kure, antara emnde a fetarfe umele baɗemme. Emnde a fetarfe na tá am larde á Italiya keni tá aŋkwa gakur use-aatare. 25A magakuránmaga Dadaamiya ŋgurna ge kure baɗemmire á kure.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\