Ibraniŋkau-aha 2

1Aɗaba una ŋanna faumifa hyema ba shagera áte elva na mi cenanaa miya geni a dzalamiyefka áte uŋŋule. 2Aɗaba werre wá, ndza ta se ɓalanaa ba malika-aha labare na gevge jirire na, daaci ma ware una cenaaka, fansareka na, ŋanaaŋa Dadaamiya an shairiya. 3Náza á miya wá, a tsaaka an una ŋanna. Mí de shaná estara kena shifa á miya, má mí feka hyema am elva a lya shifa na a sanaa ba Yaakadada Yaisu an ire-aara na? Emnde na ta cenanaa á ba an hyema-aatare wá, ndaramindaha geni elva ŋanna jirire. 4Dadaamiya keni a naba maresehe seydire á elva ŋanna an nalaama-aha, an najipu-aha, antara duksa gergere ta maganaa emnde ŋanna an hakuma á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe na a vatertaa Dadaamiya an namaari-aara. 5Dadaamiya vaterteka ɗekiɗeki ge malika-aha geni tá de kwaraná itare duniya na á de sawa, mí ndahaná miya na. 6Amá aŋkwa am wakita á Dadaamiya, a bantsa ura umele: Ázara urimagwe keni, geni ka Dadaamiya, ká dzámá ŋane? Urimagwe keni duksa he, geni ká fanu hyema? 7Ka naba ganaahe emtsaaɗe cekwaaŋguɗi á katafke á malika-aha, ádaliye ka vante ƴaikkire antara dárádza. 8Ka ƴaa duksa baɗemme am erva-aara. Má Dadaamiya a ƴaa duksa baɗemme am erva-aara wá, amaana ɓaaka duksa ɗekiɗeki ni ŋane á kwareka na. Amá am kinire na wá, mí nánka emtsaaɗe sleksire-aara na á kwárá duksa baɗemme na. 9Diyamidiya geni duksa baɗemme á kwaraná ba Yaisu, amá a naba ganaahe ge Dadaamiya am sarte cekwaaŋguɗi á katafke á malika-aha, geni á emtsamtsa am sleɗe á emnde baɗemme. Una ŋanna keni Dadaamiya a magateraa ba ŋgurna ge emnde. Daaci Dadaamiya a vante ƴaikkire antara darádza ge Yaisu aɗaba a shu zlaɗa, a eksar emtsa ŋanna. 10Duksa baɗemme á ba am erva á Dadaamiya, a nderanaa ba ŋane. Zlaya jipu una ni a naba ƴaa Yaisu am zlaɗa na, geni ŋane a gevge edda una hyephye am duksa baɗemme, lauktu á de gatervá ŋane emnde kwakya egdzara á Dadaamiya, á lyatersá ŋane, á daterá ŋane á de katafke á Dadaamiya am ƴaikkire-aara. 11Ba Yaisu una á gatervege emnde cuɗeɗɗe á katafke á Dadaamiya. Ŋane antara emnde na a barateraa ŋane, garevge ba egdzara á ura palle. Aɗaba una ŋanna wanka zherwe ge Yaisu, a ɗateraa an egdzara á Eddeŋara. 12Ndza a bantsa ŋane: Yá de ɓalaterá zhera á ŋa ge egdzar mama-aha-aaruwa, yá de galáká am dagave á emnde á ŋa. 13Adaliye a ba ŋane: Yá njá á ba áte Dadaamiya palle. Zlaɓe ádaliye a ba ŋane: Náwa iya antara emnde na a puwimaa Dadaamiya am erva. 14Emnde ŋanna, ta ba emndimagwaha, daaci Yaisu a naba gev urimagwe ba seke itare, a emtsehe geni á keɗanaakeɗa ba ɗekiɗeki hakuma á Shaitaine na an hakuma ge ceɓa emnde na. 15A palateraa an una ŋanna emnde na ndza ŋateraaŋa lyawa á emtsa na baɗemme. 16Ŋane saaka á se melateru ge malika-aha, amá a se melateru ge eggye-aha á Ibrahima. 17Daaci una zlaya geni á gevge ba seke egdzar mama-aha-ŋara am duksa baɗemme. Estuwa á dzegwándzegwa gev liman ƴaikke, slebara haypa á emnde ge meláterá an Dadaamiya. Ŋane slekemaare, dzayye ervauŋɗe-aara am slera á Dadaamiya. 18Kina wá, á dzegwándzegwa a melateru ge emnde na tá am bada á shaitaine, aɗaba ŋane keni ndza a shushe zlaɗa am lámare ŋanna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\