Ibraniŋkau-aha 3

1Daaci egdzar mama-aha-aaruwa, emnde cuɗeɗɗe, kure keni a dzerakursaa ba Dadaamiya geni kwá gevge emnde-aara, tsawanaatse eŋkale á kure á ba áte Yaisu palle. Ba ŋane una sleɓela á Dadaamiya geni á se gev liman á miya emnde a fetarfe. 2Ba Dadaamiya una a faare slera ŋanna, ŋane keni a magaa slera ŋanna an ervauŋɗe-aara palle, ba seke una Muusa keni ndza a magaa slera-aara an ervauŋɗe-aara palle am huɗe á há á Dadaamiya. 3Emnde tá galeka há, amá tá gálá edda una a nderaa há. Ba duksa palle ge tara Yaisu an Muusa keni, shagera tá gálá ba Yaisu arge Muusa. 4Ba kelaa há a nderanaa ba ura, amá duksa baɗemme wá, a nderanaa ba Dadaamiya. 5Muusa wá, ŋane ndza ba walaaɗi am huɗe á há á Dadaamiya, slera-aara ndza ba mága seydire á názena watse á baterná Dadaamiya ge emnde. A magaa slera ŋanna an ervauŋɗe-aara palle. 6Amá Almasiihu wá, ŋane Egdza huɗe á há á Dadaamiya, baɗemme á huɗe á há á Dadaamiya á ba am erva-aara. Ŋane keni a magaa slera-aara an ervauŋɗe palle am huɗe á há ŋanna. Huɗe á há á Dadaamiya ŋanna wá, ba miya, má tsamiyaatse dzaŋdzaŋe áte uŋŋule-aara, má kezlamiyanveka tama á miya áte ŋane. 7Aɗaba una ŋanna, cenaumicena názena a baminaa Sheɗekwe Cuɗeɗɗe, a ba ŋane: Vatená má cenakurancena kwara á Dadaamiya wá, 8magauka degdegire á ire seke una ndza ta maganaa eggye-aha á kure werre, am sarte na ta magaa yawe kul ufaɗe am kaamba na. Ndza ta maganaa garɗire ge Dadaamiya, ta naba gya hala-aara. 9A ba Dadaamiya, naránna tsa najipu-aha na ya maganaa iya antara itare am yawe kul ufaɗe ŋanna, aley ta naba gyaa hala-aaruwa. 10Aɗaba una ŋanna, a naba jihe ge ervauŋɗe jipu áte emnde ŋanna, a ba iya am ervauŋɗe-aaruwa: Emnde na ervauŋɗe-aatare ƴiƴiye an iya, tá ɗabeka uŋŋule-aaruwa ɗekiɗeki. 11Am jija ervauŋɗe áte itare, ya naba zu waɗa geni yá de ɓelaternaaka ɗekiɗeki ge emnde ŋanna, ge se puwansepuwe antara iya am tate na ya maraternaa iya. 12Egdzar mama-aha-aaruwa, faufa hyema geni a jerka ura am dagave á kure una ƴiƴiye ervauŋɗe-aara an Dadaamiya, geni a de ƴánka Dadaamiya Sáksage. 13Amá ma vaatara keni ndaunda ba elva na ni á de vakurte ndzeɗa na am dagave á kure. Daaci á de badakuruka shaitaine ge mága haypa, antara ge mága degdegire á ire. Magaumága una ba kelaazare am sarte na zlaɓe kwá an shifa na. 14Máki kezlamiyanveka fetarfire á miya áte Yaisu, ba kalkale antara una am zuŋŋwire wá, daaci mi emnde á Yaisu á ba an jirire. 15Aŋkwa am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: Vatená, ma cenakuráncena kwárá á Dadaamiya, magauka degdegire á ire seke una ndza ta maganaa eggye-aha á kure werre, ta maganaa garɗire ge Dadaamiya. 16Emnde-ara ŋane cenaráncena tsa kwara á Dadaamiya, ta naba maganaa garɗire na? Ba emnde na ndza a satersaa Muusa a sawa am larde a Misera na. 17Emnde-ara ŋane yawe kul ufaɗe tá já Dadaamiya an ervauŋɗe na? Ba itare ŋanna zlaɓe ádaliye emnde na ta gu haypa kwakya an Dadaamiya, aɗaba una ŋanna ta naba matsehe am huɗe á kaamba. 18Emnde-ara ŋane Dadaamiya a zateru waɗa geni á de vaterteka ɗekiɗeki de puwansepuwe antara ŋane na? Ba emnde ŋanna zlaɓe ádaliye ndza faransarka ɗekiɗeki na. 19Ba estuwa egdzar mama-aaruwa, náwa namiyánna baɗemme geni Dadaamiya a piyaterante dem tate á puwansepuwe aɗaba ɓaakire á fetarfire-aatare.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\