Ibraniŋkau-aha 4

1Werre, á ba Dadaamiya á de vaterte tate á puwansepuwe ge emnde, una ŋanna namána na zlaɓe ba nja-aara ge miya keni. Daaci, faumifa hyema áte ire á miya, geni a eptseka palle á miya á dem kataliya, daaci watse á taa daaka á dem tate á puwansepuwe ŋanna. 2Miya cenamiyancena labare á higa ba seke náza eggye-aha á miya werre am kaamba, amá elva ŋanna magateranka payɗa ge itare aɗaba cenaráncena, amá fartarka átekwa. 3Miya emnde na famitarfe áte ŋane na wá, mí de shánsha dem tate á puwansepuwe ŋanna. Amá emnde na fartarka áte Dadaamiya wá, aŋkwa elva a ndasaa Dadaamiya áte itare, a ba ŋane: Jija ervauŋɗe, daaci ya naba zu waɗa geni ya de ɓelaternaaka ɗekiɗeki geni tá se puwansepuwe antara iya am tate na ya maraternaa iya. Am fantaufe, am sarte na Dadaamiya zlauzle am slera á nderá duksa baɗemme wá, a naba puwansehe. Puwansepuwe ŋanna wá, aŋkwa sem vatená. 4Am tate umele am wakita á Dadaamiya, aŋkwa á ndaha elva a háre ge vuyire, a ba ŋane: Dadaamiya a zlaa slera-aha-aara am háre ge uŋkwahire, ge vuyire wá, a naba puwansehe. 5Am tate umele keni a ba ŋane: Tá de demka ɗekiɗeki á dem puwansepuwe antara iya am tate na ya maraternaa iya. 6Emnde na ta cenaa labare á higa zuŋŋwe, amá daraaka á dem tate á puwansepuwe ŋanna wá, aɗaba faransarka ge Dadaamiya. Ge puwansepuwe ŋanna wá, sem vatená keni zlaɓe aŋkwa baráma-aara ge emnde umele keni. 7Aɗaba una ŋanna, Dadaamiya a faa sarte umele zlaɓe ádaliye, amaana, zamane na. Náwa a faa sarte ŋanna estuwa, haraare á maga yawe kwakya am iga una ni eggye-aha á miya ta maganaa garɗire na, a ba Dadaamiya an we á Dawuda: Vatená, ma cenakuráncena kwárá-aaruwa wá, magauka degdegire á ire. 8Ma andze daterda Zhausuwe á dem tate á puwansepuwe á jirire wá, Dadaamiya ma andze á feka sarte umele ge dá ura á dem tate á puwansepuwe. 9Daaci diyamidiya geni aŋkwa puwansepuwe á jirire á katafke á emnde á Dadaamiya ba seke una ndza a puwansaa ŋane am háre ge vuyire na. 10Ma ware una shansha puwansepuwe ŋanna áza Dadaamiya, ŋane keni zlauzla slera-aara, ba seke una a puwanse ge Dadaamiya am slera-aara na. 11Daaci wavaumiwava ge dem tate á puwansepuwe ŋanna, faumifa hyema geni a jerka ura am dagave á miya una á fansarka ge Dadaamiya, seke una ndza faransarka eggye-aha á miya werre na. Daaci edda-aara á de geƴegeƴe á kataliya. 12Elva á Dadaamiya wá, an hákuma jipu, á vaterte shifa na á zleka na ge emnde, á dzegwándzegwa mága slera ƴaikke am ervauŋɗe á ura. Elva ŋanna wá, an ndzeɗa jipu ba seke masalam na an ga slare we bukerɗe na. Á dzegwándzegwa ŋgye á dem dzágwa á uɓiye-aha, dete zeɓa keni baɗemme. Elva ŋanna wá, jauje ba ge masalam keni an ndzeɗa. A dzegwándzegwa tsanmaare ge ura am názena á slaslaná ŋane am ervauŋɗe-aara baɗemme. 13Ɓaaka duksa na ni an sheɓe am ice á Dadaamiya. Duksa baɗemme a nderanaa ba ŋane, ŋane diyaadiya baɗemme. Watse mí de eppálá á katafke-aara názena mi maganaa miya baɗemme. 14Miya, diyamidiya ganakini aŋkwa liman á miya ƴaikke. Ba ŋane una Yaisu, Egdza á Dadaamiya, zlaazlálá á dem samaya. Daaci sey mi tsaatse ba shagera ate názena mi fetaare átekwa na. 15Liman á miya ŋanna wá, slezamivarze jipu, aɗaba diyaadiya názena zlazlaɗa áte miya baɗemme. Ŋane keni shaushe zlaɗa-aha gergere ba seke náza á emnde baɗemme. Ba báda keni, ndza ta ebbada an duksa gergere baɗemme, amá ŋane magaaka haypa ɗekiɗeki. 16Aɗaba una ŋanna, gaumiyaptege á deza Dadaamiya slemagamiya ŋgurna ba kelaazare, gaumiyaptege á dezeŋara an ɓaakire á shaige, geni á de zamivarze, á de magamiya ŋgurna am wedera-aha á miya baɗemme.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\