Ibraniŋkau-aha 6

1Daaci geƴaumika arge duksa na kwaye mi tsahese am fantaufe á miya ge fetaare áte Yaisu Almasiihu na, mí zlalawa á de katafke an tsáha duksa-aara na zlazlaɗa na keni. Una názu á zlayater ge emnde na hararaare am fetarfire na. Duksa ŋanna mi tsahese kwaye am fantaufe na wá, amaana, mága tuba arge serhaypa na á dá ura á dem emtsa na, antara fetarfe áte Dadaamiya. 2Adaliye elva a mága baptisma gergere antara puwaare erva á barka ge ura, an elva a tsa emnde a faya, ira elva á shairiya á Dadaamiya vaci tsafaya. 3Baɗemme á una-aha ŋanna wá, diyamidiya. Kina wá, mi zlalawa á de katafke má wayatewáyá Dadaamiya. 4Eptsaare ge duksa na diyardiya emnde wá, kurguneka, aɗaba má ura a ƴanaa ba ŋane uŋŋule á Dadaamiya, ɓaaka pute umele ɗekiɗeki ge melanumele geni á eptsa am tuba. Aɗaba emnde na ndza tá am parakkire á Dadaamiya, ndza sharánsha barka á Dadaamiya antara Sheɗekwe-aara am ervauŋɗe, 5ndza emtáke elva á Dadaamiya am hyema-aatare, ndza sharánsha hakuma am duniya na á de sawa na keni, ma tá de njá am huɗe-aara, 6aley ni tá eptsaná ba iga ge Dadaamiya wá, ɓaaka pute umele ɗekiɗeki ge melaterumele geni tá eptsa am tuba. Aɗaba ba seke tá átira ja Egdza á Dadaamiya ge buwire áte dzaŋgala, ta ganve zhera-aara duksa ba dey á katafke á emnde baɗemme. 7Itare ta ba seke fe: Má yawe aŋkwa á hya á dem fe ŋanna, fe ŋanna á mága náza za an barka jipu, aŋkwa á melaterumele ge emnde a ehherɗa-aara, ɓaaka ƴanƴa-aara. 8Amá má fe ŋanna á eptsa ba dake antara masa wá, fe ŋanna ɓaaka nampire-aara. Ɓaaka barka am fe ŋanna, a ƴaranƴa ba ge ɗekiɗeki. 9Amá, egdzar mama-aha-aaruwa, ma ŋa ndaase estuwa keni wá, diyaŋerdiya geni ekkure kwá aŋkwa áte uŋŋule á jirire, daaci á de lyakurlya Dadaamiya. 10Dadaamiya ŋane slejirire, á taa viyannaaka slera na kwa maganaa kure, kwa naba melateruhe ge emnde a fetarfe, sem vatená kwá á ba átira melaterumele na. Una ŋanna á mara wáyáva á kure áte Dadaamiya. Baɗemme á una-aha ŋanna, á taa viyanaaka. 11Duksa na ŋá kátáná ŋere ázekure wá, ma ware á kure keni magaumága ba estuwa an higa á kure campaukkwe dem halavuwa á duniya, ƴawanka ɗekiɗeki. Daaci kwá de shánsha názena kwá tamaná kure áza Dadaamiya. 12Gawevka emnde a masefe, amá ɗabauɗába sera á emnde a fetarfe na tá an ndzeɗa jipu, hararaare áte uŋŋule á Dadaamiya. Ba itare una tá de shá názena a ba Dadaamiya á de vaterte ge emnde-aara na. 13Am sarte na Dadaamiya a ŋguɗanaa namána ge Ibrahima, a zu waɗa geni ba jirire á de emmága duksa na a ndasaa ŋane ŋanna. Aɗaba ɓaaka duksa umele á jauje ge Dadaamiya an ƴaikkire, geni á za waɗa an ŋane maa, a naba zu waɗa á ba an ire-aara. 14A zu waɗa, a ba ŋane: Ba jirire yá de gakar barka-aaruwa. Yá de yákteya ba kwakya. 15Ibrahima a naba fetarhe áte elva na a ndasaa Dadaamiya, a faa ervauŋɗe jipu ge eppaka-aara, daaci shansha duksa ŋanna a ba Dadaamiya á de vanteva na. 16Má emndimagwaha tá za waɗa, tá zaná an duksa na jauje ge ndzeɗa-aatare. Zá waɗa wá, á zlansauzle ge elva-aha baɗemme, emnde keni tá tsaatse á ba átekwa. 17Daaci Dadaamiya a naba zu waɗa, á kátá maraterán ge emnde na a ŋguɗateraa namána na, geni á de emmága duksa na a ndasaa ŋane ŋanna, á eptseka elva ɗekiɗeki. 18Namána na a ŋguɗanaa Dadaamiya, antara waɗa na a zanaa ŋane na maa, duksa-aha buwa ŋanna a ndasaa Dadaamiya na wá, ɓaaka pekya-aara, Dadaamiya á zeka waɗa á fida ɗekiɗeki. Daaci miya emnde na mi se shaa ire á miya am sera á Dadaamiya na wá, una á vamite ndzeɗa jipu geni mí njantenja tama á miya áte duksa na a ba Dadaamiya á de vamiteva na. 19Táma á miya áte duksa ŋanna wá, á tsáná ba ŋane shifa á miya degdege, geni a dzalamiyefka áte uŋŋule á Dadaamiya. A weramiyantaa ba ŋane kacakaca á dzegwa na ta icanse mashidi an ŋane na, ge de katafke á Dadaamiya. 20Yaisu wá, ŋane dedde á katafke á miya, á dem tate ŋanna aɗaba miya. Ba ŋane una liman á miya ƴaikke áte limanire á Malkisadaka, liman ƴaikke dem ba ge ɗekiɗeki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\