Ibraniŋkau-aha 8:5

5Liman-aha ŋanna, tá maga limanire-aatare am mashidi, amá una ŋanna ba garava á mashidi á jirire na am samaya na. Am sarte na ni watse Muusa á de maga mashidi á kacakaca wá, a ba Dadaamiya á elvan ge ŋane: Eccena ba shagera, de emmága á ba áte una ya kwaraksaa iya átire á wa na.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More