Ibraniŋkau-aha 9

1Am namána á zuŋŋwire wá, Dadaamiya a vaterte shairiya-aha-aara ge emnde, geni tá ɗabaná áte una ŋanna am jahava-aatare á katafke-aara, aɗaba ndza aŋkwa mashidi ta maganaa itare ge ŋála Dadaamiya am huɗe-aara. 2Ta magaa mashidi an kelise, ta fem mekere am huɗe-aara an kacakaca á dzegwa. Mekere na á sete we-aara na wá, ta ɗahanaa an sleɗe cuɗeɗɗe. Am huɗe-aara tá fa kárá á fanus an nara vuye, antara tabel, depaiŋ cuɗeɗɗe átekwa, tá fan ge Dadaamiya. 3Am mekere ge buwire am ice á kacakaca á dzegwa na wá, ta ɗahanaa an sleɗe na cuɗeɗɗe jipu na. 4Am huɗe á una ŋanna keni maa, ta magaa tate á ɗiza kajiiji á katafke á Dadaamiya, ta maganaa an dindar baɗemme, antara nakwati, ŋane keni ta baranaa an dindar ŋanna. Nakwati ŋanna wá, tá yeha namána á Dadaamiya átekwa. Am nakwati ŋanna maa, aŋkwa erɓa á dindar. Am erɓa ŋanna maa, ta fem ɗafa na ndza a vatertaa Dadaamiya á sawa am samaya am sarte na ndza ta am kaamba na. Aŋkwa zlaɓe zade á Haruna na ndza a magaa hyema na, antara naláwa-aha á nakwa buwa na ndza Dadaamiya a puwaterte shairiya-aha-aara átekwa na. Baɗemme á una-aha ŋanna tá á ba am nakwati ŋanna. 5Ate nakwati ŋanna maa, ta magaa garava á malika-aha buwa. Amaana, ba Dadaamiya an ire-aara keni aŋkwa am tate ŋanna. Lyambake á malika-aha ŋanna ta jamme tekeppe áte ire á tate na male á liman-aha á de teɗantá uzhe á sadake ge Dadaamiya, geni á ƴateraarƴe ge emnde na. Amá kina wá, ŋá dzegwánka emtsaaɗe palakura jirire-aara baɗemme. 6Am sarte na zlaruzle am mága mashidi ŋanna baɗemme maa, liman-aha ta duwa ba kelaazare á dem mekere ge zuŋŋwire na ge mága slera-aatare. 7Amá á dem mekere ge buwire na wá, sey á duwa ba male á liman-aha palle. A duwa ŋanna keni sey ba ser palle am sakanderi. Má á duwa keni maa, á duwa an uzhe á dabba am erva á danán ge Dadaamiya, geni Dadaamiya á ƴateraar haypa-aha-aatare, ŋane antara emnde á Dadaamiya baɗemme. 8Náwa názu á kwaramisa Sheɗekwe Cuɗeɗɗe an duksa-aha ŋanna: Máki zlaɓe aŋkwa mekere á zuŋŋwire am mashidi ŋanna wá, zlaɓe ɓaaka barama ge dem sleɗe na cuɗeɗɗe jipu na. 9Duksa-aha na tá maganá emnde sem vatená na wá, tá maga ba garava una mí zharaná miya kina. Baɗemme á sadake-aha ŋanna, á dzegwánka baraterá ervauŋɗe ge emnde. 10Una ŋanna á kwaraterse ba elva á náza za, geni a zarza una, a zarka una, antara elva á náza sha, ira elva á tseɗaŋŋire. Baɗemme á shairiya-aha ŋanna ba iga-aara emtsaaɗe, dem sarte na Dadaamiya á de mbaɗesembaɗe duksa baɗemme aŋwaslire. 11Kina wá, samsa Yaisu Almasiihu, ba ŋane una male á liman-aha baɗemme, a sanaa ba ŋane duksa shagera na mi shanaa miya áza Dadaamiya. Ŋane aŋkwa á maga slera-aara am tate na jauje ge mashidi á kelise na ndza ta maganaa emndimagwaha werre na. Ta maganaa emnde ka tate ŋanna, una ŋanna slera á Dadaamiya an ire-aara. 12Am sarte na Yaisu a duwa á dem tate na cuɗeɗɗe jipu na wá, daaka an uzhe á usale, bi an uzhe á egdze á dalau, amá a duwa an uzhe á ire-aara ba ge ŋane. A demhe ba ser palle, daaci hyevhye ge lya emnde baɗemme dem ba ge ɗekiɗeki. 13Itare ba ta icetaa usale, bi egdze á dalau, daaci ta ucaterve uzhe-aara ge emnde na ɗabaraaka shairiya á Dadaamiya, bi ta icetaa gyaale á esla, ta deraahe an kárá, ta kutaterva kelpakara-aara. Má magarnaamaga baɗemme áte una á ndahaná tawraita wá, ma ware una ndza a dzaleve áte shairiya á Dadaamiya keni, an bara haypa-aara. 14Daaci má uzhe á dabba ndza an hákuma estuwa ge bara haypa, sakwa uzhe á Yaisu Almasiihu emtu? Yaisu keni ɓaaka duksa mándzawe áte ŋane ɗekiɗeki. An hákuma á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe na á nja ba ge ɗekiɗeki na, a naba ƴanaa shifa-aara ge Dadaamiya. Uzhe-aara na a puwanvaa ŋane na wá, á baramiyá haypa ge miya, á ekhyamiya ervauŋɗe geni mí maganá slera ge Dadaamiya Saksage. 15Aɗaba una ŋanna, Yaisu wá, slemela emnde ba ŋane antara Dadaamiya. Ba ŋane una á mará namána aŋwaslire na a ŋguɗateraa Dadaamiya ge emnde na. Aɗaba una ŋanna, baɗemme á emnde na a dzeratersaa Dadaamiya geni ta emnde-aara na, tá de lyevaalye duksa shagera na a ba Dadaamiya am namána-aara, á de vaterteva na. Duksa ŋanna ba seke ta zu am warita, ɓaaka slelyatervulye ɗekiɗeki. Tá de shá una ba seke warita aɗaba emtsa á Yaisu Almasiihu. An emtsa-aara ŋanna, a de lyatersaa ŋane emnde am haypa na ta maganaa itare werre, am sarte na tá ɗaba emgyegwe á namána. 16Má aŋkwa ura a ƴaa nasherire á nalmane-aara, geni má de keɗaakeɗa ŋane, tá de teganá emnde-aara áte una a ndasaa ŋane wá, sey tá paka ba má keɗaakeɗa ŋane emtsaaɗe, lauktu tá tega warita ŋanna. 17Má edda una a ndaase nasherire á nalmane-aara na tá de záná emnde am warita na zlaɓe á ba an shifa-aara wá, ɓaaka ura á maga názena a ndasaa ŋane na, sey má keɗaakeɗa ŋane, lauktu tá emmága. 18Ba namána á zuŋŋwire na ndza a maganaa Dadaamiya werre na keni, sey máki jarja dabba emtsaaɗe, lauktu á gevge duksa na a ndasaa ŋane na. 19Am sarte ŋanna maa, nabi Muusa a palaternaahe shairiya-aha á Dadaamiya na am tawraita na baɗemme ge emnde. Daaci a eksante uzhe á egdzar esla-aha, antara usale-aha, a kante yawe, a icevaa erva á nafa umele tá ɗahaná an isaup, antara úgje á duksa umele haŋŋe. Daaci a wecanve uzhe antara yawe na ge wakita á tawraita, a wecaterve ge emnde na tá katafke-aara keni baɗemme. 20Am iga a una ŋanna maa, a ba ŋane á elvan ge itare: Una na wá, uzhe na Dadaamiya a magaa namána an ekkure an ŋane, tsufautsufa ba shagera. 21Zlaɓe ádaliye, nabi Muusa a de wecanve uzhe na ge mashidi na ta maganaa an kelise na, antara kazlaŋa á mága slera á limanire na am huɗe-aara na baɗemme. 22Áte názena á ndaná tawraita wá, cekwa duksa na tá wecanveka uzhe na geni tá ganvege cuɗeɗɗe á katafke á Dadaamiya. Má puwaraaka uzhe wá, Dadaamiya á ƴateraarka haypa ge emnde ɗekiɗeki. 23Ate una á ndaná tawraita á Muusa wá, má jarejja dabba wá, ma uwe keni tá naba ganvege cuɗeɗɗe an uzhe-aara. Amá a viyamiyarka geni slera á limanire zuŋŋwe na wá, ndza ba garava-aara ge jirire á duksa na am samaya na. Jirire-aara na am samaya na wá, sey uzhe na jauje ge uzhe á dabba, una ŋanna uzhe á Yaisu Almasiihu. 24Náwa cenamiyancena geni Yaisu Almasiihu demde á dem tate na cuɗeɗɗe jipu na. Amá wá, am mashidi á kelise na ndza ta maganaa emndimagwaha ka, una ŋanna ndza ba garava-aara ge jirire á tate na Dadaamiya á njá ámkwa na. Ŋane zlaazlala á dem samaya, tate na Dadaamiya á njá átekwa na. Kina wá, ŋane aŋkwa á katafke á Dadaamiya, aŋkwa á magamiya wedera á miya baɗemme. 25Male á liman-aha wá, ŋane ba kelaa sakanderi á duwa an uzhe á dabba á dem tate na cuɗeɗɗe jipu na. Amá Yaisu wá, ŋane daaka an uzhe á dabba á de katafke á Dadaamiya. Ŋane a ƴaa shifa-aara sadake ge Dadaamiya, a magaa ba ser palle ŋanna, daaci hyevhye náza á dem ba ge ɗekiɗeki. 26Ma andze a magaa sadake-aara ser kwakya wá, kwaye am fakte á duniya dem halavuwa-aara keni, ma andze á sha ba zlaɗa. Amá, a shu zlaɗa-aara ba ser palle. A semhe ba ser palle ŋanna herzhe an halavuwa á duniya na, a se ƴaa shifa-aara sadake ge Dadaamiya, geni ma vaatara keni, á barateraabara haypa-aha-aatare ge emnde, ɓaaka hákuma á haypa mazla-aara. 27Baɗemme á emnde, ma ware keni á de emtsa ba ser palle. Am iga á emtsa maa, tá de katafke á shairiya á Dadaamiya. 28Yaisu Almasiihu keni a emtsa ba ser palle. A ƴaa shifa-aara sadake ge Dadaamiya, geni á barateraabara haypa-aha-aatare ge emndimagwaha. Á de sawa zlaɓe ádaliye, amá sawa-aara ŋanna wá, á se baraterá haypa ka mazla-aara ge emnde, amá á se eŋzla ba emnde na ni tá aŋkwa ufa ŋane na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\