Yakuba 1

1Wakita na yá aŋkwa puwaná ba iya Yakuba, walaɗi á Dadaamiya antara Yaakadada Yaisu Almasiihu, yá aŋkwa á puwakurte wakita na, yá gakur use ge kure baɗemme á emnde a Dadaamiya na kyarakuraakya á dem duniya baɗemme na. 2Egdzar mama-aha-aaruwa, ma a shakuraa am sarte-ara zlaɗa keni, higauhiga an ervauŋɗe á kure baɗemme. 3Aɗaba ba kure keni diyakurdiya, ganakini máki tsakuraatse dzaŋdzaŋe, kezlakuranveka fetarfire á kure am sarte ŋanna wá, kure kwá gevá emnde a farvauŋɗe an tsáká ire. 4Amá tsawatse ba ŋga. A marápsemare farvauŋɗe á kure am duksa baɗemme. Estuwa kwá de gevá emnde na ɓaaka duksa mándzawe áte itare, hyairephye am duksa baɗemme. Á de ektsakurarka jirire keni am duksa baɗemme. 5Má aŋkwa ura am dagave á kure diyaaka názena á maganá ŋane, a enndava eŋkale áza Dadaamiya. Dadaamiya á de vanteva. Aɗaba Dadaamiya á kwalarka ge edda una á ndava eŋkale ázeŋara, á vanteva ma vaatara keni. Aɗaba ŋane wá, bárbare ge vaterte duksa ge emnde baɗemme. 6Amá má ura á ndava duksa áza Dadaamiya wá, a fetarfe geni Dadaamiya á de vanteva. A maŋka shaige am ervauŋɗe. Aɗaba edda una á maga shaige am ervauŋɗe wá, ŋane ba seke njá á haye na á weshaná effeƴa, á dáná á dehuwa, á sehuna, á dem dalbe-aha baɗemme. 7Ura estuwa, a sleka am ervauŋɗe-aara ganakini á de shansha názena á ndavaná ŋane áza Yaakadada. 8Aɗaba gevge an ire bubuwa, tsanaaka ire-aara am tate palle. 9Ura talage, má fetarfe áte Yaisu Almasiihu wá, a ehhiga an ervauŋɗe-aara baɗemme. Aɗaba kanteka Dadaamiya. 10Ge sleberba na fetarfe áte Yaisu Almasiihu keni maa, ŋane keni a ehhiga an ervauŋɗe-aara baɗemme, arge una ni a genaahe ge Dadaamiya na. Aɗaba diyaadiya ŋane ganakini á de zla shifa-aara, ba seke mága ugbene á mása am fe, má á geda, á geda á ba áte watsewatsire. 11Má mberatembera vaciya an kárá-aara, á badza zariyire-aara, á geda á dem áhá, mása keni á emtsa baɗemme. Ba duksa palle ge sleberba keni. Á ba am sarte na ŋane á shuŋŋula ge mága slera-aha-aara na wá, a naba icanmica emtsa. 12Watse geɗa ƴaikke ge edda una tsaatse ba shagera am zlaɗa-aha gergere. Aɗaba má tsaatse shagera mbeɗaaka wá, á de shansha laɗa-aara. Amaana: á de shá shifa na á zleka, a ba Dadaamiya, á de vaterte ge emnde na wayarwaya an ŋane na. 13Amá má á kátá mbeɗa edda-aara wá, a banka ni a maganaa ba Dadaamiya. Aɗaba ura á dzegwánka mbeɗa Dadaamiya. Dadaamiya keni á mbeɗeka ura ɗekiɗeki. 14Ba emtaŋkire na á dzamaná ura am ervauŋɗe-aara na wá, á mbeɗaná ba una ŋanna á dem haypa. 15Duksa shagerka na á dzamaná ura am ervauŋɗe-aara, am iga-aara cekwaaŋguɗi á maganá á ba áte parakkire. Daaci má waltewa haypa, á saná emtsa. 16Daaci a keɗarakuraaka emnde, egdzar mama-aha-aaruwa. 17Názena á sáwá áza Dadaamiya wá, baɗemme ba shagera, ɓaaka una laake am huɗe-aara. Baɗemme á názena á já lámbe á ura wá, á sáwá á ba áza Dadaamiya na a nderaa parakkire-aha am samaya na. Aɗaba Dadaamiya, ŋane a eptsaaveka, á zláleka seke náza vaciya geni á ƴakurƴa am tabeɗammire. 18A wayetaa ba ervauŋɗe-aara ge vamite shifa na á zleka na, a vamite an elva-aara na elva a jirire na, geni mí gevge ma emnde zuŋŋwa ba miya am ice-aara am názena a nderanaa ŋane baɗemme. 19Egdzar mama-aha-aaruwa, faufa hyema ge cena názena yá bakurná ya na: Ma ware keni a eccena názena ni tá banna emnde. A gevka slewatsewatse am elva, a gevka slervauŋɗe. 20Aɗaba slervauŋɗe wá, á taa maganaaka názena á kataná Dadaamiya. 21Aɗaba una ŋanna, tara daŋŋwire antara mándzawire na am ervauŋɗe á kure na wá, ƴawanƴa baɗemme, gawanaaga ire á kure á katafke á Dadaamiya. Ma uwe keni magaumága á ba áte elva-aara na aŋkwa am kure na, aɗaba elva-aara ŋanna wá, á dzegwándzegwa lyakurlya. 22Cenaucena elva á Dadaamiya, kwá ámbera maga názena á bakurná ŋane. Edda una ba a cenvaahe an hyema, amá á maŋka názena á ndahaná Dadaamiya wá, á keɗa ba ire-aara. 23Edda una ba a cenvaahe an hyema, amá á maŋka názena á ndahaná Dadaamiya na wá, ŋane á garáva an edda una á zhárá ice am kweteram. 24Ba a zharaa wafke-aara, cekwaaŋguɗi am iga á una ŋanna wá, kerteŋ a viyanaaviya njá á wafke-aara. 25Amá edda una a cenaa shairiya á Dadaamiya, a maganaahe an uŋŋule-aara maa, Dadaamiya á gá barka áte ŋane am slera-aha-aara baɗemme. Aɗaba ŋane cenaaka shairiya á Dadaamiya á ba an hyema kerteŋ a viyanaahe na, amá a fansaarfe. Aɗaba shairiya á Dadaamiya ŋanna wá, ɓaaka duksa mándzawe am huɗe-aara. An hakuma jipu ge samise am haypa. 26Má ura á zhárá ire-aara ganakini ŋane slenadina, amá á taa ŋanaaka nara-aara, daaci ŋane wá, á keɗá ire-aara, ɗaba nadina-aara ba dey. 27Ɗaba nadina á jirire na cuɗeɗɗe, á kataná Eddemiya Dadaamiya wá, fanu hyema ge egdzar tahe-aha, antara wegyegwar ŋwasha na tá am laruwa, ira á mága eŋkale áte ire-aara ba ge ŋane keni, geni a demka am slakwatsa na tá maganá emnde a duniya na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\