Yakuba 2

1Egdzar mama-aha-aaruwa, ekkure wá, fakurtaarfe áte Yaakadada Yaisu Almasiihu na ɓaaka seke ŋane an daradza na. Aɗaba una ŋanna, eggrauka emnde ɗekiɗeki. 2Ba seke má daremda emnde buwa á dem jahava á kure á katafke á Dadaamiya, palle-aatare sleberba am zane zariya, amá palle ŋane talage am emgyegwe a zane, 3daaci kwá ɓelanu ice ge zhel na am zane zariya na, kwá de yainu an use, kwá baná: Nawa njinja am kurshi na ambarkaŋa; amá ge talage wá, kwá baná: Sawá njinja am áhá am sera-aaruwa áhuna. 4Má kwá maga una, magakurnaaka gergerire am dagave á emnde emtu? Kwa epsawaa palle, una ŋanna kwa slanaa ba kure, amá sawari á kure ŋanna shagerka. 5Egdzar mama-aha-aaruwa, cenaucena ba shagera. Diyakurka emtu geni Dadaamiya a dzerse talage-aha am duniya na, geni tá fetarfe áte Yaisu Almasiihu, ta gevge emnde a berba am ervauŋɗe-aatare? Ŋane a dzeraterse geni tá shansha ƴaikkire na a ba ŋane, á de vaterte ge emnde na wayarwáyá an ŋane. 6Amá kure, kwá perɗá talage-aha. Ábi ba emnde a berba una tá magakurá palasa, tá dakurá á de katafke á shairiya? 7Zlaɓe ádaliye, ábi ba itare una tá zlazla zhera á Ura ƴaikke na kwá ɗabaná kure? 8Máki ɗabakurteɗaba shairiya á Dadaamiya áte una an puwa am wakita-aara, a ba ŋane: Ewwaya sleriya á ŋa ba seke ire á ŋa na wá, kwa magaa duksa shagera. Aɗaba shairiya-aara ŋanna wá, ɓaaka seke ŋane. 9Amá má kwá maga gergerire am dagave á emnde wá, kwá mága haypa. Ŋakuraaŋa Dadaamiya an shairiya. Aɗaba fakuransaarka ge shairiya-aara. 10Ma ura a ɗabete shairiya-aha á Dadaamiya baɗemme keni, máki a ƴaa palle, baɗemme á umele-aha na keni ba seke ɗabaaka. 11Aɗaba a ba Dadaamiya: Maŋka gwardzire. Ba Dadaamiya ŋanna zlaɓe adaliye una a ba ŋane: Jeka shifa. Daaci ma magaŋka ba gwardzire keni, máki ka de jaa shifa, ba fakansaarka ge shairiya-aara. 12Aɗaba una ŋanna yá bakurá ba jirire: Baɗemme á názena kwá ndahaná kure, antara una kwá maganá kure, diyaweddiye ganakini Dadaamiya á de kya shairiya-aara baɗemme, á de zhárá má fakuransaarfe ge shairiya-aara na a samisaa ŋane am haypa na. 13Ma ware una á zanvaarka ge emnde, vaci shairiya wá, Dadaamiya á de zanvaarka ge ŋane keni. Amá má á zanvarze ge emnde wá, ŋane keni á de mbeɗeka vaci shairiya. 14Má banba edda-aara ganakini ŋane fetarfe áte Dadaamiya, amá á maŋka názena á ndahaná Dadaamiya, ázara námpire-aara? Jeba á fetarfire ŋanna á sanánka shifa na á zleka na. 15Ba seke má sámsá slefetarfe ásezekure, ma zhele ma mukse, má ɓaaka kacekaca-aara, ɓaaka náza za-aara, 16daaci kwá baná: Á jamima shifa, a vakteva Dadaamiya kacekaca antara ɗafa, amá ba uwe keni kwá vanteka, una ŋanna ŋgulme ge uwe? 17Ba duksa palle ge fetarfire áte Dadaamiya. Má bánba edda-aara á ɗaba Dadaamiya, amá á maŋka názena á ndahaná Dadaamiya, fetarfire-aara ba dey. 18Má bánba edda-aara ŋane wá, á fetarfe, amá iya yá maga ba slera á maggwire wá, náwa názena yá banná ya: A ndindaha, á fetaare estara áte Dadaamiya, amá á maŋka slera á maggwire? Lauktu iya keni yá ndandáhá slera á maggwire-aaruwa, á diyisediye ganakini ya ura á Dadaamiya á ba an jirire. 19Ábi diyakdiya ganakini ɓaaka Dadaamiya umele, sey ba palle. Máki estuwa wá, shagera kwaye! Amá ba jini-aha keni diyardiya una ŋanna. Aɗaba una tá an lyawa-aara jipu. 20Amá ekka wá, degdege ire á ŋa! Wayanwáyá ka diyeddiye geni má ká ɗaba Dadaamiya, amá ká maŋka slera á maggwire wá, ɗaba Dadaamiya á ŋa ba dey? 21Yehauteyeha eggyemiya Ibrahima. Ŋane a gev estara sledzayya ervauŋɗe á katafke á Dadaamiya? Ábi a gev sledzayya ervauŋɗe á katafke á Dadaamiya an slera na a maganaa ŋane, a eksevaa Isiyaaku egdzar a huɗe-aara ba ge ŋane, á kátá icaná sadake-aara ge Dadaamiya. 22Ká aŋkwa nanna emtu mazla-aara ganakini fetarfe Ibrahima, fetarfire-aara a zláláva á ba antara slera-aara ŋanna? Fetarfire-aara hyephye aɗaba slera-aara ŋanna. 23A maganaahe á ba áte una a ndahanaa wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: Ibrahima a fetaare áte Dadaamiya. Aɗaba una ŋanna a gev sledzayya ervauŋɗe á katafke á Dadaamiya. Ibrahima a gev slakate á Dadaamiya. 24Daaci ká aŋkwa nanna emtu mazla-aara ganakini ura á shá dzayyire á ervauŋɗe áza Dadaamiya an slera-aara, ɓaaka ni ba a fetaare áte ŋane zlauzle? 25Yehauteyeha zlaɓe ádaliye zaware umele zhera-aara Rahab, ŋane keni a shán ba estuwa dzayyire á ervauŋɗe-aara. Am sarte na daremda emnde a Iserayiila á dem mba-aara, a kwaratersaa ŋane uŋŋule geni tá eŋzleseŋzle an ŋane. Aɗaba a magaa una ŋanna, a shaa dzayyire á ervauŋɗe áza Dadaamiya. 26Ba seke una ni má dedde shifa am ura, edda-aara á emtsa na wá, fetarfire keni ba estuwa. Má edda-aara á maŋka slera á maggwire, ɓaaka shifa am fetarfire-aara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\