Yakuba 4

1Labara aŋkwa gajawe antara dagala am dagave á kure? Ɓaaka hairire am dagave á kure aɗaba kwakya wáyá á duksa á kure. 2Kwá maga wáyá á duksa, amá kwá shanka. An una ŋanna wá, kwá já shifa. Kwá kumá duksa. Duksa ŋanna keni kwá shanka tsa. Aɗaba ba una ŋanna aŋkwa gajawe antara dágala am dagave á kure. Aɗaba uwe kwá shánká názena kwá kataná kure, aɗaba ŋalakurka áza Dadaamiya. 3Ma kwá ŋalaná á ba áza Dadaamiya keni, kwá shánka, aɗaba kwá ŋalaná áte uŋŋule-aareka. Aɗaba kure, kwá katán ba ge emtakire á duniya. 4Kure, eptsakuranteptsa elva áte Dadaamiya á kure. Aɗaba ba jirire diyakurdiya ganakini má ura wayaawáyá an emtakire á duniya, ŋane gevge kelaade á Dadaamiya. Ura má a eksese emtakire á duniya wá, ŋane a eksese gev kelaade á Dadaamiya. 5Gawanveka názena a ndahanaa wakita á Dadaamiya na ba dey. Aɗaba a ba ŋane: Dadaamiya á shelha jipu áte shifa-aara na a femaa ŋane am miya na, geni á njá á ba átuge ŋane palle. 6Diyaweddiye zlaɓe ádaliye geni Dadaamiya a magamiyaa ŋgurna ƴaikke geni mí dzegwándzegwa ɗába ba ŋane palle. Aɗaba aŋkwa puwartepuwa am wakita-aara, a ba ŋane: Dadaamiya á ŋwateraareka ge emnde á mága kurávire, á magaterá ŋgurna ba ge emnde na garnaaga ire-aatare. 7Aɗaba una ŋanna, fawansarfe ge Dadaamiya, tsawatse ba shagera á katafke á Shaitaine, á de zhagade ba ŋane átuge kure. 8Gawáptege á sem sera á Dadaamiya, ŋane keni á de gakuraptege. Kure emnde a mága haypa, sawansese erva á kure mazla-aara. Kure emnde na kwá an dzama ire bubuwa keni, ɗabauɗába ba Dadaamiya palle. 9Dzamaudzámá ire, kyuwaukyuwa, kyuwaukyuwa á ba an yawe á kyuwa aɗaba haypa-aha na kwa maganaa kure. Dzaka á kure a gevge ɗákwa, higa á kure keni a gevge dzámá ire. 10Gawanaaga ire á kure á katafke á Yaakadada, ŋane á de tsakurmartse. 11Egdzar mama-aha-aaruwa, badzauka zhera á emnde. Edda una á badza zhera á sleriya-aara, bi á epsawanaahe wá, a epsawanaahe, á badzanve ba shairiya á Dadaamiya na a ba ŋane: Ewwaya sleriya á ŋa ba seke ire á ŋa. Daaci má ká badza shairiya á Dadaamiya wá, ká ɗaban geni ká fansarfeka, amá ká epsawepsawa. 12Sey ba Dadaamiya palle una slevaterte shairiya-aara ge emnde, ba ŋane palle una sleshairiya. Daaci ba ŋane palle una an hákuma ge lya emnde, bi ge keɗateraakeɗa. Amá ekka, ka kuran ka ware, geni ká epsawa emnde umele? 13Cenawivaacena emtsaaɗe, kure emnde na kwa bantsa: Ma vatena, ma makuralla keni, ŋá zlálá á dem berni ƴaikke, ŋá de ga sakanderi palle am tsakala áhuwa, ŋá sheta shuŋgu kwakya na. 14Kure emnde na kwa slaa una ŋanna, diyakurdiya názena á de magava makuralla emtu? Aɗaba shifa á kure ba seke mágá á ƴire á kara. Ká ezzhárá á tsetse, amá kerteŋ zaɗevzaɗe. 15Arge una ŋanna, ma andze kwá ba: Má wayetewaya Dadaamiya daada shifa wá, watse ŋá de maga tara una antara una. 16Amá kure, kwá kuráva ba dey am elva. Kuráva á kure ŋanna wá, shagerka. 17Diyaweddiye ganakini má edda-aara diyaadiya názena ma andze á maganá ŋane, amá magaaka, ŋane guge haypa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\