Yakuba 5

1Ekkure emnde a berba, cenawivaacena, náwa yá bakurá elva: Kyuwaukyuwa, kyuwaukyuwa á ba an yawe á kyuwa. Aɗaba kwakya zlaɗa na kwá de shaná kure. 2Baɗemme á nalmane á kure na watse á badza. Dikele á zane-aha á kure na keni, á de zuze tarare baɗemme. 3Dindar á kure, antara lipela á kure baɗemme á de zaná ba haha. Una ŋanna watse seydire mándzawe áte kure. Ba irice á kure keni kwá de badza ba estuwa ba seke a zakuraa ba kárá. Amá kure, kwá far ba jahaná nalmane ge ire á kure. Diyakurka ganakini herzhe á zla duniya ŋanna emtu? 4Kwa zlermu emnde geni tá de magakurá slera am fe, tá de halakurá duksa ba ge kure á sem mba, amá zakuruze mbera-aatare. Diyaweddiye ganakini tá aŋkwa kyuwa emnde ŋanna á katafke á Dadaamiya geni á cenatervaare labare. Dadaamiya na sleksa ba ŋane cenáncena kyuwa-aatare baɗemme. 5Zakuruze emtakire á duniya na, kwá aŋkwa maga ba názena á kataná ire á kure, kwá aŋkwa ezza, kwá aŋkwa essha ba seke tá de herakurherá. 6Iyau, emnde na ɓaaka haypa-aatare keni, kwa puwateraa ba kure á dem shairiya, haa kwa ceɓaa shifa-aatare, amá itare magarka gajawe ɗekiɗeki. 7Daaci egdzar mama-aha-aaruwa, kure wá, faufa ervauŋɗe dem sarte á eptsa á Yaakadada Yaisu Almasiihu. Zharauzhárá áte sleherɗa. Emtsaaɗe wá, á páká madare, á fa ba ervauŋɗe dem slakslakire, lauktu á shansha nampire á fe-aara. 8Kure keni faufa ervauŋɗe ba estuwa. Tsawatse ba shagera, aɗaba herzhe sawa á Yaakadada. 9Cenaucena ba shagera egdzar mama-aha-aaruwa: Magauka mauniyire am dagave á kure, daaci Dadaamiya á de ŋakurka an shairiya. Náwa sleshairiya am niya-aara herzhe á sawa. 10Yehauteyeha njá á nabi-aha á Dadaamiya werre, zlaɗa na ta shanaa itare, an farvauŋɗe-aatare. Kure keni ɗabauɗaba á ba áte una ŋanna. 11Miya wá, má zharater tá á ba am geɗa-aatare, aɗaba dzegwarándzegwa eɓɓasha-aara. Cenakuráncena labare á Ayuba werre emtu? Ervauŋɗe na a fanaa ŋane am zlaɗa-aha-aara, an barka na a garaa Dadaamiya am iga á una ŋanna keni, diyakurdiya baɗemme. Ba jirire Dadaamiya wá, slezevarze, slemagatera ŋgurna ge emnde. 12Egdzar mama-aha-aaruwa, náwa názena á jauje ge duksa baɗemme: Zauka waɗa, ma an Dadaamiya, ma an haha, ma an jeba-ara keni ɗekiɗeki. Máki eksakuraarekse elva ŋanna, bawanba: Ane. Máki eksakuraarka wá, bawanba: A"aa. Dadaamiya keni á de ŋakurka an shairiya. 13Aŋkwa ura am dagave á kure am zlaɗa emtu? A eŋŋala Dadaamiya. Aŋkwa ura am dagave á kure am geɗa emtu? A eggala Dadaamiya an lahe. 14Aŋkwa ura lapika am dagave á kure emtu? A eɗɗaha male-aha á aiklaisiya, tá de magar maduwa, tá de ganve waye an zhera á Yaakadada Yaisu. 15Máki emnde ŋanna fartarfe, magarka shaige am názena tá ŋalaná itare, Yaakadada keni á melanumele ge edda una lapika na, á tsantetse. Ma aŋkwa haypa na a guwaa ŋane keni, á ƴanarƴe. 16Aɗaba una ŋanna, sheɓauka haypa, ndaundáhá názu am ervauŋɗe á kure am dagave á kure. Magaumága maduwa am dagave á kure, ma ware keni a emmága maduwa arge ura, geni kwá mbembe. Maduwa á edda una ni an bárá ervauŋɗe-aara wá, an hakuma jipu á maga slera kwakya. 17Yehauteyeha nabi Ailiya werre. Ŋane keni urimagwe ba seke miya, a ŋala Dadaamiya an ervauŋɗe-aara palle geni a hyeka yawe. Daga ba vacite ŋanna dem sakanderi keƴe an kyalma, hyaaka yawe ɗekiɗeki am larde ŋanna. 18Am iga á una ŋanna maa, a magaa maduwa geni a sawa yawe á zhegela, Dadaamiya a fantau ge hya yawe zlaɓe ádaliye, lauktu duksa baɗemme a fantau ge segashe am haha. 19Egdzar mama-aha-aaruwa, máki mbeɗaambeɗa palle á kure áte barama á Dadaamiya, duwa á ura umele am kure a de tsantehe wá, a magaa duksa shagera jipu. 20Diyaweddiye ba shagera ganakini má edda-aara a tsante ura mbeɗaambeɗa áte barama á Dadaamiya ŋanna wá, a ŋezlese am emtsa. Ma a kwakyevaa estara haypa á edda-aara keni, Dadaamiya á ƴanarƴe baɗemme.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\