Yuhanna 1

1Kwaye am fakta, ba lauktu Dadaamiya á nderá duksa keni, edda una tá ɗaháná an elva á Dadaamiya na ndza aŋkwa tsawe. Elva ŋanna ndza ta ba kerɗe an Dadaamiya, elva ŋanna Dadaamiya. 2Daaci elva ŋanna wá, kwaye am fakta ta ba kerɗe an Dadaamiya. 3Baɗemme á duksa, Dadaamiya a nderanaa áte erva an ŋane. Ɓaaka názena ni ta nderanaa áte erva an ŋane ka. 4Elva ŋanna wá, á vatertá ba ŋane shifa ge emnde. Shifa ŋanna maa, aŋkwa á vaterte parakkire á jirire ge emnde. 5Parakkire ŋanna aŋkwa á mbe am tabeɗammire, amá dzegwánka tabeɗammire ganakini á emtsanaametsa. 6Aŋkwa ura ndza a ɓelanaa Dadaamiya werre, zhera-aara Yuhanna. 7Sawa-aara ge ŋane wá, ndza a sawa ge ɓalateraa elva á parakkire ŋanna ge emnde, ganakini a fartarfe emnde áte parakkire ŋanna. 8Ŋane-ka una parakkire ŋanna; ŋane wá, á maga ba seydire á elva á parakkire ŋanna. 9Parakkire ŋanna wá, parakkire á jirire, a semhe á sem huɗe á duniya wá, aŋkwa á mbe am dágave á emnde baɗemme, á maraterá parakkire á jirire. 10Edda una ni tá ɗahaná an elva á Dadaamiya na wá, ndza á ba am huɗe á duniya. Ba duniya na keni Dadaamiya a nderanaa á ba áte erva an ŋane, amá duniya diseka ŋane ɗekiɗeki. 11Ŋane a sem larde-aara ba ge ŋane, amá emnde-aara ŋanna lyiyarka. 12Aley keni wá, tá aŋkwa emnde na ni ta lyevaa ŋane, fartarfe áte ŋane. Ge emnde ŋanna wá, a naba vaterte barama á gev egdzara á Dadaamiya. 13Garevka egdzara á Dadaamiya áte una tá yaná emndimagwaha am duniya na, amá Dadaamiya a vaterta shifa aŋwaslire, geni tá gevge egdzara-aara. 14Elva á Dadaamiya gevge urimagwe, a se nja á ba am dágave á miya, huɗe-aara palle áte emnde, ura jirire an tsaka ire, namiyánna ƴaikkire-aara, ƴaikkire na ni a vantaa Eddeŋara ge ŋane, Egdza-aara palle ba ŋane na. 15Am sarte na a puwete ice-aara áte ŋane Yuhanna, a naba kante kwárá, a ba ŋane á elvan ge emnde: «Náwa edda una ndza ya bakuraa elva-aara, á ba iya: Aŋkwa á sawa ura am iga-aaruwa, amá á jiyuje ŋane an ŋgahire na. Aɗaba kwaye zlaɓe yarika ya, amá ŋane aŋkwa.» 16Aɗaba ŋane a hyephe a jauka, a gamiyar barka an tsaka ire ge miya baɗemme. 17Dadaamiya a sateraa tawraita ge emnde á kya erva an Muusa, amá tara ŋgurna-aara antara jirire-aara baɗemme wá, a sanaa á ba áte erva an Yaisu Almasiihu. 18Ɓaaka ura ndza nanna Dadaamiya ɗekiɗeki, amá Egdza-aara na palle ba ŋane, ta ba palle an Dadaamiya na, a se maratersaa ŋane Dadaamiya ge emnde. 19Vacite umele, male-aha á Yahudiya-aha am Urusaliima ta ɓelaa liman-aha antara Laiwiŋkau-aha á deza Yuhanna geni tá de ndavanundave ŋane mu ware. 20Yuhanna kwalaaka, a naba vaterte jawápa: «Iya wá, ya Almasiihu-ka», a ba ŋane á katafke á emnde baɗemme. 21Ta ndavanuhe: «Ka Ailiya werre na emtu?» A ŋute ge Yuhanna: «A"aa, ya Ailiya-ka.» «Ka nabi na ŋá aŋkwa cena elva-aara am wakita á Dadaamiya na emtu?» «Ya ŋane ka», a ba ŋane zlaɓe. 22«Ay ká ware kena? Ndaŋerndaha názena ni ŋá de mbeɗateru ge emnde na ta ɓelaŋerɓela na. Ate ka mu, ka ware?» 23A ŋwaterante ge Yuhanna, a ba ŋane: «Iya wá, ya edda una ndza a ndahanaa nabi Aisaya werre, a ba ŋane: Aŋkwa ura á ɓálá elva am kaamba, a ba edda-aara: Aŋkwa á sawa Yaakadada, tsatsawanaatsatse barama ba ndeɗɗe na.» 24Emnde na ta ɓelateraa á deza Yuhanna ŋanna wá, emnde umele-aatare ta Farisa-aha. 25Itare ta ndavanuhe ge Yuhanna, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Labára ká magaterá baptisma ge emnde máki ka Almasiihu-ka, ka Ailiya-ka, ka nabi na á ndahaná wakita á Dadaamiya-ka?» 26A ŋwaterante ge Yuhanna, a ba ŋane: «Iya wá, yá magakurá baptisma á ba an yawe, amá aŋkwa ura á de sawa am iga-aaruwa, ba kina keni aŋkwa á ba am dágave á kure diyakurka ba kure, ŋane wá, 27ba ge slesaɗanse kimake am sera keni lyanefka ɗekiɗeki.» 28Una-aha ŋanna a magava am Baytaniya áte iga a guwa á Urdun, tate na Yuhanna á magaterá baptisma ge emnde. 29Makuralla-aara, ma ba a puwete ice-aara Yuhanna áte Yaisu, aŋkwa á duwa ádezeŋara wá, a ba ŋane: «Kwaye egdza zhel kyawe á sadake á Dadaamiya, á bezaná ŋane haypa á duniya baɗemme. 30Ba ŋane edda una ndza ya bakuraa elva-aara, a ba iya: Aŋkwa á sawa ura am iga-aaruwa, amá á jiyuje ŋane an ŋgahire, aɗaba kwaye zlaɓe yarika ya keni ŋane aŋkwa na wá, ba ŋane. 31Ba iya keni ndza diyanka dawale ŋanna estuwa, mbate aɗaba ba ŋane una ya se magateraa baptisma an yawe ge emnde geni a diyareddiye emnde a Iserayiila ba shagera.» 32A ba Yuhanna zlaɓe ádaliye: «Ya nanna Sheɗekwe Cuɗeɗɗe á tsekwa á sawa am samaya ba seke takala wá, a se tsekwehe áte ŋane. 33Werre wá, ndza diyanka ganakini ŋane ura estuwa, amá ndza a biyánba Dadaamiya na a ɓeli ge se magateraa baptisma an yawe ge emnde na, a ba ŋane: Watse ká nanna Sheɗekwe Cuɗeɗɗe á se tsekwanem am ire ge ura, ura ŋanna wá, ba ŋane una watse á magaterá baptisma ge emnde an Sheɗekwe Cuɗeɗɗe na. 34Ya nanna una ŋanna», a ba Yuhanna, «Aɗaba una ŋanna yá enndáhá ba párákke geni ba ŋane una Egdza á Dadaamiya.» 35Gurgekse-aara keni ba nja-aara am tate ŋanna Yuhanna, tá aŋkwa emnde buwa am pukura-aha-aara ázeŋara. 36A naa Yaisu aŋkwa á degáshe wá, «Kwaye egdza zhel kyawe á sadake á Dadaamiya!» á bina. 37Cenaráncena pukura-aha-aara buwa na elva ŋanna, ta naba tse, ta ɗába Yaisu. 38A eptsavete ge Yaisu wá, a naa ba tá ɗabaná am iga. A ndavateruhe: «Kwá kátá uwe kure?» Tá ŋwanante a ba itare: «Ká njá áme ká Rabbi?» (amaana malum). 39A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane: «Sawmbare, nawanaana tate ŋanna.» Daaci ta duhe, ta de zharanaahe tate na á nja Yaisu átekwa ŋanna, ta zlansau váha ázeŋara. Duwa-aatare ŋanna á maga saa ufaɗe á ice a vaciya. 40Pukura-aha buwa na ta cenvaa seydire na a maganaa Yuhanna áte Yaisu, ta ɗába Yaisu na wá, palle-aatare Andere, egdza emmeŋara ge Simaun Piyer. 41Am iga a tegava-aatare antara Yaisu wá, Andere ta de ja ire an egdza emmeŋara Simaun zuŋŋwe. Daaci a mbeɗanuhe, a ba ŋane: «Ŋere shaŋeránsha Almasiihu vatena» (amaana: Edda una a eksesaa Dadaamiya). 42Daaci a puwanse á deza Yaisu na. Daremda áza Yaisu, a ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ba ka Simaun egdza á Yuhanna na ka? Mazla-aara wá, zhera á ŋa Kaifas.» Amaana: Piyer. Piyer na wá, palaha. 43Makuralla-aara tsetse ire á Yaisu ge eptsa á dem kwárá á Galili maa, de jarje ire antara Filip. «Sawa ɗabiɗaba», a ba ŋane á elvan ge ŋane. 44Filip, ŋane ura Baytisayda, ekse-aatare ba palle antara Andere ira Piyer. 45Duwa á Filip, ŋane keni ta de jaa ire antara Natanayail, a mbeɗanuhe, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ŋere shaŋeránsha edda una Muusa a puwete elva-aara am tawraita, nabi-aha umele keni ta ndaha elva-aara na. Una ba Yaisu egdza á Yusufa, ura Nasarátu.» 46A ba Natanayail á elvan ge ŋane: «Duksa shagera estuwa ni á jesaare á kya Nasarátu Filip?» A ba Filip: «Sawa nanaana ba ka.» 47Am sarte na aŋkwa duwa Natanayail ádeza Yaisu, a ba Yaisu: «Náwa ura Iserayiila jirire na ni ɓaaka fida am ŋane ɗekiɗeki.» 48«Ka diyise áme?» a ba Natanayail á elvan ge ŋane. A ŋwanante ge Yaisu, a ba ŋane: «Ba lauktu á duwa Filip á de ɗakɗáhá am ekte á nabugda na keni, iya yá zhárá ba ka.» 49Daaci a ba Natanayail á elvan ge ŋane: «Malum, ekka wá, ka Egdza á Dadaamiya, ka Slekse á Iserayiila ba jire.» 50A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ká fetare áte ya, aɗaba ya bakaa ya nákna am sarte na ká am ekte á nabugda na emtu? Duksa na á jauje ba ge una keni, sey watse ká nanna.» 51A ba ŋane zlaɓe ádaliye á elvan ge ŋane: «Yá ndak ba jirire: watse kwá nánna degiya samaya an wacene ba waŋŋe, daaci malika-aha á Dadaamiya tá ɗálá á dem samaya, tá tsekwa zlaɓe á setarge iya ya Ura á emnde baɗemme.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\