Yuhanna 1:33

33Werre wá, ndza diyanka ganakini ŋane ura estuwa, amá ndza a biyánba Dadaamiya na a ɓeli ge se magateraa baptisma an yawe ge emnde na, a ba ŋane: Watse ká nanna Sheɗekwe Cuɗeɗɗe á se tsekwanem am ire ge ura, ura ŋanna wá, ba ŋane una watse á magaterá baptisma ge emnde an Sheɗekwe Cuɗeɗɗe na.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More