Yuhanna 11

1Aŋkwa zhel emnde a Baytaniya umele zhera-aara Laajarus wá, lapika ba zlazlaɗa. Egdzar mama-aha-ŋara ŋwasha, tara Marta antara Maari keni tá á ba am ekse ŋanna. 2Maari ŋanna wá, ba Maari na ndza a puwar náza se áte sera ge Yaakadada, a halanaahe an úgje á ire-aara na. Laajarus lapika na egdza emmeŋara ge Maari ŋanna. 3Daaci egdzar mama-aha ŋwasha buwa ŋanna, ta naba ɓelanve ura ge Yaisu, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Yaakadada, náwa lapika ura á ŋa Laajarus.» 4Cenáncena Yaisu labare ŋanna maa, a ba ŋane: «Lapikere á Laajarus á taa jeka shifa-aara. Amá watse tá nanna emnde ƴaikkire á Dadaamiya, antara ƴaikkire á Egdza-aara keni, aɗaba lapikere-aara zhel ŋanna.» 5Yaisu wayatertewáyá jipu tara Maari antara Marta ira Laajarus. 6Aɗaba una ŋanna daaka watsewatse am sarte na a cenaa labare á lapikere á Laajarus na. A gaa háre buwa am tate ŋanna, am iga-aara lauktu a tse, a duwa. 7Am iga a háre buwa ŋanna maa, a ba ŋane á elvan ge pukura-aha-aara: «Mi zláláwa, mi eptsa ádaliye á dem Yahudiya.» 8A ba pukura-aha-aara tá elvan ge ŋane: «Malum, á ba am háre-aha na tá kátá jakjá Yahudiya-aha á ba an nákwá ni, ká kátá eptsa ádaliye á ba ádehuwa?» 9A ba Yaisu á elvan ge itare: «Diyakurdiya emtu ganakini aŋkwa saa kelaawa ju buwa am váha palle? Máki ura á zlálá an vaciya wá, á jeka ektápaare. Aɗaba aŋkwa parakkire am duniya. 10Amá máki edda-aara á zlálá an vaƴiya wá, á naba ejja ektápaare, aɗaba ɓaaka parakkire am ŋane.» 11Am iga á elva-aara ŋanna maa, a ba ŋane zlaɓe ádaliye á elvan ge itare: «Aŋkwa á paa háre ura á miya Laajarus, amá yá de tsantetse am háre-aara ŋanna.» 12A ba pukura-aha tá elvan ge ŋane: «Yaakadada máki á pupe háre wá, una watse á mbembe.» 13Yaisu áŋkwa á baterá ɓaaka Laajarus emtsamtsa, pukura-aha ta kurken á ndater ba háre á jirire. 14A naba ndaterse ba parakke Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Ɓaaka emtsamtsa Laajarus. 15Iya wá, yá higa jipu aɗaba lámare ŋanna a shaa Laajarus am iga-aaruwa. Una a magava estuwa na wá, aɗaba ba kure, geni a farfe zlaɓe adaliye fetarfire á kure áte iya. Daaci tsaumitse, mi zláláwa mi dezeŋara.» 16A ba Taumas, (Wulhe keni ba zhera-aara,) a ba ŋane á elvan ge pukura-aha umele: «Mi keni mi zlalawa, mi de emtsa ba kerɗe antara ŋane.» 17Lauktu á daada Yaisu á dem Baytaniya maa, a de beraa heɗarehe Laajarus zlauzle, háre-aara ufaɗe am evege. 18Ekse á Baytaniya ŋanna ba herzhe an Urusaliima á maga ba kilaumaiter keƴe. 19Yahudiya-aha kwakya ta sem mba á tara Maari antara Marta, ta se gater use aɗaba a keɗaa egdza emmetare. 20Am sarte na cenáncena Marta ganakini sámsa Yaisu maa, a naba tsetehe, a zlala á de yainuye áte baráma a sawa. Maari wá, ŋane a nja am mba. 21A ba Marta á elvan ge Yaisu: «Yaakadada, ma andze ká aŋkwa áhuna wá, egdza emmerwa ma andze á emtseka ɗekiɗeki. 22Amá ba kina keni diyandiya ganakini Dadaamiya á yakveka názena ka ndavanuwa ka.» 23A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Sey á sesse egdza emmeŋa á ba an shifa-aara.» 24«Diyandiya,» a ba Marta. «Diyandiya ganakini watse á tsetse vaci tsa emnde á faya am halavuwa á duniya.» 25A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ba iya una ya edda tsa emnde am faya, ba iya una ya slefaterem shifa na á zleka na am vuwa ge emnde. Má ura fetarfe áte ya wá, ma emtsamtsa keni á tsetse á ba an shifa-aara. 26Ma ware una an shifa, a fetaare áte ya, á emtseka edda-aara ɗekiɗeki. Faktarfe emtu áte elva-aaruwa na?» 27«Ane fantarfe», á ba Marta, «fantarfe ganakini ba ka una ka Almasiihu, ka Egdza á Dadaamiya, ba ka edda una diyaŋerakdiya ganakini watse ká sawa á sem duniya na.» 28Am iga á elva-aara ŋanna Marta wá, ba eptsa-aara a detevege egdza emmeŋara Maari, a de mbeɗanuhe an nasherire, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Samsa Malum aŋkwa á ndavakndává.» 29Ba tara cenáncena, antara ba tsetse-aara ge Maari, a duhe ádezeŋara. 30Amá zlaɓe samka Yaisu á sem huɗe á ekse emtsaaɗe, zlaɓe á ba am tate ŋanna a de yainuwa Marta na. 31Tsetsa Maari an hádzala á segashe maa, baɗemme á Yahudiya-aha na tá njá ázeŋara, ta de gater use na keni, tá sa eɗɗaba. Itare ta kurken á de kyuwa áte irekhya. 32Dámda Maari á deza Yaisu, a kezlaa ugje á katafke-aara, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Yaakadada, ma andze ká aŋkwa áhuna wá, ma andze á emtseka egdza emmerwa ɗekiɗeki.» 33Daaci Yaisu á zhárá ba á kyuwa Maari na, Yahudiya-aha na ta daa eɗɗaba na keni baɗemme tá aŋkwa kyuwa. Una ŋanna wantewa jipu am ervauŋɗe ge Yaisu. 34A naba ndavateruhe, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kwa heɗanaa áme ŋane emtsa ŋanna?» «Sawa ŋá marakanaamárá Yaakadada», a ba itare tá elvan ge ŋane. 35Daaci sessa yawe á kyuwa ge Yaisu keni. 36Daaci a ba Yahudiya-aha: «Kay, zhel na wayawáyá jipu an Laajarus na.» 37Amá a ba emnde umele-aatare: «Ábi ba ŋane una a weranante ice ge zhel wulfe na? Ay ábi ma andze á janviyaaka piyeta emtsa á Laajarus keni?» 38Wantewa zlaɓe ádaliye am ervauŋɗe ge Yaisu, a naba duhe á dete irekhya ŋanna. Irekya ŋanna keni, ndza ta yese ba evege ba estuwa am uksuwe á palaha, ta heɗanuhe an palame. 39Daaci a ba Yaisu: «Tambarawanvuwetámbara palame ge we á evege.» A ba Marta egdza emmeŋara ge edda una am evege: «Yaakadada, watse á se kwakya degi mazla-aara, aɗaba háre ufaɗe vatena ehheɗa-aara.» 40A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ndza ndaanaŋka a ba iya, máki faktarefe watse ká nanna ƴaikkire á Dadaamiya?» 41Daaci ta naba tambaranvuwe páláme na ge we á evege. A kante ice-aara á dem samaya Yaisu, a ba ŋane: «Yá aŋkwa á slafaká we-aaruwa Edderwa, aɗaba cenakivaarcene. 42Diyandiya ganakini ká aŋkwa cenivaarcene ma vaatara keni, amá ya ndaa una aɗaba emnde na náwa itare tá ázerwa na, geni a fartarfe ganakini ka ɓeliyaa ba ka.» 43Am iga á maduwa-aara maa, á ba ŋane á ba an ka kwárá: «Laajarus, sesse á segashe!» 44A sessehe ge Laajarus antara ba kálpákane na ndza ta faɗeme am huɗe-aara na baɗemme. Sera-aha-aara, antara erva-aha-aara, ira ire-aara baɗemme á ba an fáɗá. A ba Yaisu: «Palawanaapále áte ŋane, ɓelawanaaɓelá.» 45Dikele á Yahudiya na ta de gater use ge tara Maari na, ba ta naa najipu na ni a maganaa Yaisu na wá, ta naba fetarhe áte ŋane. 46Amá á ba am dagave-aatare, emnde umele ta de balaterse názena a maganaa Yaisu na baɗemme ge Farisa-aha. 47Daaci Farisa-aha, antara male-aha á liman-aha ta jemaa emnde a kendekyiya ƴaikke, a ba itare: «Mí magáná estara kina? Náwa zhel na aŋkwa a far ba mága najipu-aha? 48Máki mí zharaná á ba an ice wá, watse baɗemme á emnde tá fetarfe áte zhele na. Daaci watse á tsetse elva ƴaikke, watse tá demda emnde a Rauma na tá an hakuma na á dem elva ŋanna, watse tá mbeɗanaambeɗa mashidi á miya ƴaikke na, tá keɗanaakeɗa larde á miya.» 49Daaci a ba Kayafas, ŋane male á liman-aha am sarte ŋanna, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kure wá, ɓaaka názu kwa disaa kure emtsaaɗe. 50Diyakurka ganakini máki jamija shifa-aara ŋane palle á emtsemtsa aɗaba emnde, á shansha ire-aara larde á miya emtu?» 51Amá wá, a ndaanaa ŋane an ire-aara ka una ŋanna. Am ba ŋane una a gev male á liman-aha am sarte ŋanna, a maganaa ba Dadaamiya geni á maganaamaga nabiyire áte Yaisu, geni a emtsemtsa Yaisu am kela á Yahudiya-aha baɗemme. 52Am kela á Yahudiya-aha ka palle, amá geni á jatermarje ge egdzara á Dadaamiya na tá am huɗe á duniya baɗemme tá gevge palle. 53Daaci male-aha á Yahudiya-aha ta magaa sawari á ja shifa á Yaisu ba vacite ŋanna. 54Aɗaba una ŋanna Yaisu dalika á jaɗaba am dagave á Yahudiya-aha áte parakkire. A naba zlalehe á dem ekse umele tá ɗaháná an Aifrayim herzhe an kaamba, ta de nja áhuwa antara pukura-aha-aara. 55Herzhevteherzhe muŋri á Yahudiya-aha na tá ɗaháná an Paska na maa, baɗemme á Yahudiya-aha na tá am ekse-aha umele, tá aŋkwa jahava á ba á dem huɗe á Urusaliima zlaɓe samka hare-aha á muŋri emtsaaɗe, geni tá de maga náɗe á cuɗeɗɗire ge ire-aatare, lauktu tá za muŋri. 56Am sarte na jarammeje emnde am mashidi wá, ta tátaya Yaisu. A ba itare am dagave-aatare: «Watse á ba á sawa zhel na á sem muŋri? Emtu estara a ba kure?» 57Ta ndanaa aɗaba uwe estuwa, aɗaba a ba male-aha á liman-aha antara Farisa-aha, ma a naanaa ware tate á Yaisu keni, a sheɓeka, itáre tá de ekseksa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\