Yuhanna 12

1A juwaa ba háre uŋkwahe tá gyá muŋri á Paska wá, damda Yaisu á dem Baytaniya ekse á Laajarus na a tsante am faya na. 2Ta naba gyanaa ɗafa ge Yaisu am ekse ŋanna. Tara Yaisu antara Laajarus ira emnde umele tá arge ɗafa. Marta wá, ŋane slevaterte ɗafa ŋanna antara kazlaŋa-aara baɗemme. 3Daaci duwa á Maari, a naba eksetaa náza se-aara kyalma á liter zlázláɗa gane-aara jipu. Náza se ŋanna wá, tá gyaná an nardisa. A naba puwanante áte sera beɗbeɗbeɗe ge Yaisu, a halanaahe an úgje á ire-aara. Daaci baɗemme á huɗe á bere ba se á náza se na. 4A ba Yahuda Iskariyaut palle á pukura-aha-aara, edda una watse á de valateru ge Yaisu kelaade-aha keni ba ŋane ŋanna, a ba ŋane: 5«Labára kwá maga una? Ma tá veluka náza se zlázláɗá seke una, ma gursa kul vuye keni, daaci ma tá tegatertega ge talage-aha!» 6Ndahaaka una aɗaba slezatervaare ge talage-aha, amá aɗaba ŋane neyle. Á ŋáná ŋane shuŋgu-aatare, amá aŋkwa á ilila. 7A ba Yaisu: «Weshawananteka ire ge mukse na. Aɗaba aŋkwa á maginá ŋane zuŋŋwe slera a vacite na má watse tá heɗiheɗa na. 8Talage-aha wá, ma vaatara keni tá á ba ázekure. Amá ya wá, watse ya ɓaaka ázekure.» 9Cenaráncena Yahudiya-aha ganakini aŋkwa Yaisu am Baytaniya maa, baɗemme ta berdava á ba ádehuwa. A dáteraa ba wedere á Yaisu ka palle, ta de zharanaa antara Laajarus na a tsante am faya na. 10Daaci male-aha á liman-aha ta ŋgwaɗaa sawari-aatare geni sey tá keɗanaakeɗa shifa á Laajarus keni. 11Aɗaba Yahudiya-aha kwakya eptsaraterveptsa iga ge itare, ta fetaare áte Yaisu aɗaba ŋane. 12Makuralla-aara wá, baɗemme a nalgaadama á jamme am huɗe á Urusaliima ta se za muŋri á Paska na, cenaráncena ganakini aŋkwa á sawa Yaisu á sem huɗe á Urusaliima. 13Baɗemme-aatare ta naba ɗatsemaa hyema á debina am erva, daredde á de lyiya Yaisu an ŋane áte barama. A ba itare á ba an ká kwara: «Galaugala Dadaamiya! A gagga Dadaamiya barka ge ekka na ká sawa an zhera á Yaakadada na. A gagga Dadaamiya barka ge ekka, ka slekse á Iserayiila.» 14Am sarte ŋanna, Yaisu shansha ezzeŋwa zlauzle, a njete áte ezzeŋwa ŋanna, gevge á ba áte una á ndahaná wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: 15«Ekkure emnde a berni á Siyauna, a wakurka lyawa ɗekiɗeki, kwaye á sawa slekse á kure áte úma á ezzeŋwa.» 16Am sarte ŋanna wá, ndza cenaránka emtsaaɗe pukura-aha jirire-aara. Sey am sarte na zlazlálá Yaisu á dem ƴaikkire-aara, lauktu saasa á sem ire-aatare baɗemme, geni názena ta magannaa emnde ge Yaisu na ba kalkale antara una a ndaanaa wakita á Dadaamiya áte ŋane. 17Vacite na Yaisu a ɗaase Laajarus am irekhya, a tsante am faya na wá, emnde kwakya tá aŋkwa áhuwa. Ta de ɓalatersaa emnde ŋanna ge emnde umele názena ta nannaa itare. 18Aɗaba una ŋanna emnde baɗemme ta se yainu ge Yaisu. Aɗaba cenaráncena najipu na a maganaa ŋane. 19A ba Farisa-aha am dagave-aatare: «Zharauzhárá, baɗemme á emnde tá zhagade á ba á dezeŋara! zhel na degiya mi danuka?» 20Tá aŋkwa Yunaniŋkau-aha umele am dágave á emnde na ta sem Urusaliima ge se kezlan ugje ge Dadaamiya am muŋri na, 21ta duhe ge Yunaniŋkau-aha ŋanna á deza Filip, ura Baytisayda am kwárá á Galili, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Malum ŋá kátá deza Yaisu». 22A tsetehe ge Filip a de mbeɗanu elva ŋanna ge Andere, daaci bukerɗe-aatare ta duhe á deza Yaisu, ta ndaanhe. 23A ba Yaisu á elvan ge itare: «Hyephye sarte a zlálá Ura á emnde baɗemme á dem ƴaikkire-aara. 24Yá ndaakur ba jirire: Ice á hiya palle, máki jakemka am haha keɗakanaakeɗa, ma vaatara keni ba ŋane palle ŋanna. Amá máki jakemja am haha keɗakanaakeɗa wá, á yá egdzere kwakya. 25Daaci ma ware una a wayete shifa-aara keni á de keɗanaakeɗa, amá edda una a ƴaa shifa-aara am duniya na wá, á shá shifa na á zleka na. 26Edda una má á kátá magiya slera ge iya wá, sey á ɗabiɗába. Daaci tate na ni ya átekwa ya na wá, sleslera-aaruwa keni á de njá á ba áhuwa. Ma ware una á magiya slera ge iya na, Edderwa á gálá ba ŋane.» 27A ba Yaisu kina wá: «Yá aŋkwa dzámá ire! Yá baná uwe kina ge Edderwa? Yá baná: Eddaaye, piyetepiya zlaɗa-aaruwa na emtu? Yá ndaaka una ɗekiɗeki. Aɗaba a siyaa ba una ŋanna á sem duniya. 28Arge una ŋanna wá, náwa názena ni yá banán ge Edderwa: Eddaaye, emmága slera á ŋa am emnde geni a diyareddiya ƴaikkire á ŋa.» Daaci tá cená ba kwárá ƴaikke á ndáhá elva á sawa am samaya, a ba ŋane: «Maranateránmárá zlauzle ƴaikkire-aaruwa ge emnde, amá yá marateránmárá zlaɓe ádaliye geni a galarigálá emnde.» 29Emnde na tá aŋkwa áhuwa cenáráncena kwárá ŋanna, amá a ba emnde umele válaha á samaya, a ba emnde umele keni, aŋkwa á ndaan elva malika. 30Yaisu a ndaterse jirire-aara, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kwárá ŋanna á biyá elva ge iya ka, amá á bakurán ge kure. 31Sarte na náwa ŋane na wá, á kyaavekye shairiya á duniya na, tá eblyanseblye slekse á duniya na á degashe. 32Iya wá, má watse kariteka ya áte haha na, a detire wá, baɗemme á emnde watse yá sátersa ásezerwa.» 33Kwaya ŋane sera á elva-aara na a pálá jeba á emtsa na ni á de emtsa ŋane na an ŋane. 34Daaci a ba emnde tá elvan ge ŋane: «Aŋkwa an puwa am tawraita ŋa cenáncena wá, Almasiihu wá, á emtseka ɗekiɗeki. Ekka keni a ba ka sey tá kanteka Ura á emnde baɗemme á detire. Ware ŋane Ura á emnde baɗemme ŋanna?» 35A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kina wá, zlaɓe aŋkwa parakkire am dágave á kure na wá, dawmbare á ba á de katafke, a se shakurka tabeɗammire. Aɗaba edda una á zlálá am tabeɗammire diyaaka ba tate na á detekwa keni. 36Aɗaba una ŋanna, fautarefe áte parakkire am sarte na ni aŋkwa parakkire ázekure, geni kwá gevge emnde a zlálá am parakkire.» Ba a ndaase elva-aara Yaisu wá, a naba zlalehe ba ƴiƴiye an itare, a de sheɓevhe duksa-aara. 37Yaisu maganaamaga tsa najipu-aha gergere naránna an ice-aatare, aley fartarka ɗekiɗeki áte ŋane. 38Una ŋanna gevge á ba áte una ndza a ndaana nabi Aisaya am nabiyire-aara, a ba ŋane: «Yaakadada, aŋkwa ura a fetaare áte waazu á ŋere emtu? Yaakadada mu a maraná hákuma-aara ge ware ŋane?» 39Zlaɓe ádaliye, dzegwaránka fetarfe na wá, gevge elva na ndza a ndaana nabi Aisaya am nabiyire-aara, a ba ŋane: 40«Dadaamiya a haɗateraa ice geni a naránka an ŋane, a vaterte degdegire á ire, geni a cenarvaaka elva-aara. Baɗemme á una ŋanna wá, ba geni a saremka ásezerwa geni yá mbateraambe.» 41Nabi Aisaya a ndaa una ŋanna na wá, aɗaba á ba am date keni ŋane nanna Yaisu am ƴaikkire-aara lauktu a magaa nabiyire ŋanna áte ŋane. 42Am una ŋanna wá, á ba am dágave á male-aha á Yahudiya-aha keni kwakya emnde na fartarfe áte Yaisu, amá ndarseka parakke, aɗaba ta kuva ice á Farisa-aha, geni a ŋgyaraterseka am jeba á Yahudiyire ba ɗekiɗeki. 43Ta hayaa ba ŋgáhire na tá sháná áza emnde, arge ŋgáhire na á de vatertá Dadaamiya. 44Daaci a kante kwárá á ba an ndzeɗa Yaisu, a ba ŋane: «Ma a fetaara ware áte ya keni, a fetaara áte ya palle ka, amá a fetaare áte edda una a ɓeliɓela na keni. 45Ma a niyaa ware keni, edda-aara nánna edda una a ɓeliɓela na keni. 46Sawa-aaruwa á sem duniya na wá, ya parakkire ge duniya, geni ma a fetaara ware áte ya keni, a njeka am tabeɗammire mázla-aara. 47Ma a cenanaa ware elva-aaruwa, amá magaaka fesarfire wá, yá ŋguɗaná ya ka edda-aara. Aɗaba sanka á se ŋgwaɗa emnde a duniya, amá ya se lyaterlya. 48Ma a ƴiyaa ware, ma a ƴanaa ware elva-aaruwa keni, aŋkwa názena ni á de mbeɗa edda-aara am shairiya. Ba elva-aaruwa ŋanna a cenevaa ŋane, amá fetareka na wá, á de mbeɗaná ba elva ŋanna vaci shairiya. 49Aɗaba elva á ire-aaruwa ka. Baɗemme á názena yá aŋkwa ndaater ge emnde, antara názena ni yá aŋkwa kwaraterse ge emnde na wá, baɗemme ndza a binaa ba Edderwa. 50Diyandiya ganakini elva ŋanna a ɓeliya Edderwa an ŋane na wá, á saterá shifa na á zleka na ge emnde. Daaci baɗemme ya se ndá ba názena ni a binaa Edderwa.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\