Yuhanna 13

1Ay, a jauwaa ba háre palle mazla-aara tá gya muŋri á Paska, Yaisu diyaadiya ganakini herzhavteherzhe sarte-aara jipu ge zlala á dem mba á Eddeŋara, á ƴá duniya. Wayatertewáyá an tsáká ire emnde-aara na ni á ƴaterá am duniya na. 2Daaci, tá arge masane tara Yaisu antara pukura-aha maa, Yahuda egdza á Simaun Iskariyaut wá, fanemfa Shaitaine am ervauŋɗe zlauzle, ganakini a veluvele Yaisu. 3Yaisu wá, diyaadiya ŋane ganakini ndza a sawa áza Dadaamiya, watse á eptsa zlaɓe ádaliye á deza Dadaamiya. Diyaadiya geni baɗemme á hákuma á ba am erva-aara. 4Daaci a naba tsanvaare ge masane na, a tsekwese am zane-aara, aŋkwa patele áhuwa a halante, a ŋguɗese huɗe an ŋane, 5a kevaa yawe am tasa, daaci a fantau ge barateraa sera ge pukura-aha-aara, á halateraa yawe áte sera an we á patele na a ŋguɗese huɗe an ŋane na. 6Daada áte Simaun Piyer maa, «Lyafka,» a ba ŋane. «Ka ni ka bariya sera ge iya Yaakadada?» 7A ŋwanante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Názena yá aŋkwa maganá ya na diyaŋka emtsaaɗe, amá watse ká diyeddiye.» 8A ba Piyer: «Ɓaaka, ká báreka sera-aaruwa ɗekiɗeki.» A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Máki baranakaaka sera wá, ba icevice dágave á miya antara ka.» 9A ba Piyer á elvan ge ŋane: «Yaakadada, máki estuwa wá, serka palle, antara ba erva-aha-aaruwa, antara ire-aaruwa, náwa barivebare.» 10A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Máki ura barevbare wá, á bareka mazla-aara aɗaba tseɗaŋŋe vuwa-aara. Sey á bárá ba sera. Kure wá, tseɗaŋŋe vuwa á kure. Amá wá, kure baɗemme ka.» 11Edda una ni watse á de vela Yaisu na wá, Yaisu diyaadiya, a ndaanaa aɗaba una ŋanna: Baɗemme á kureka kwa tseɗaŋŋe. 12Am sarte na zlauzle am baratera sera maa, a tsekweme am zane-aara zlaɓe adaliye, a de njehe am tate á nja-aara, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kina diyakurdiya názena ya magakurnaa ya na emtu? 13Náwa kwá ɗahiyá an malum antara Yaakadada. Shagera jipu, una ŋanna ba uŋŋule-aara. Aɗaba ba jire ya ba estuwa. 14Iya na ya malum antara Yaakadada ni náwa ya barakuraa sera ge kure na wá, daaci kure keni shagera baraubárá sera-aha á kure am dagáve á kure. 15Iya wá, maranakuránmárá gáráva-aara, geni kure keni kwá de magáná á ba áte una ya magakurnaa ya na. 16Náwa yá ndakurndá kwa ádaliye: Ge jirire wá, walaaɗi á januka ge zánwe-aara, sleɓela keni á januka ge edda una ni a eɓɓela na. 17Kina wá, cenakuráncena mazla-aara, máki kwa emmága áte una ŋanna wá, á de jakurja geɗa. 18«Elva-aaruwa na wá, yá ndaakur ge kure baɗemme á kure ka. Diyanaterdiya ya emnde-aaruwa na ya dzeratersaa ya. Názena ni an puwa am wakita á Dadaamiya na keni shagera ba a gevge. Aɗaba a ba ŋane: Palle á emnde na ŋa zu ɗafa kerɗe á de gev kelaade-aaruwa. 19Ndaanakursendá ya mázla-aara, a njinja am vuwa á kure, geni má sámsa duksa ŋanna wá, kwá diyeddiye geni iya wá, Iya. 20Yá ndaakur ba jirire: Ma a lyiyanaa ware sleɓela-aaruwa keni, edda-aara a lyevaa ba iya. Iyau, edda una a lyevaa ya maa, a lyevaa ba edda una ni a ɓeliɓela na.» 21Ba a ndaase una ŋanna Yaisu wá, mázla-aara damda dzámá ire ƴaikke á dem ŋane. A ba ŋane á elvan ge pukura-aha-aara: «Yá ndaakur ba jirire, watse á veliya ba palle á kure.» 22Farantaufe pukura-aha ge zháráva á dem ice am dágave-aatare, diyarka edda una Yaisu á ɓálá nákwá áte ŋane na ɗekiɗeki. 23Aŋkwa pukura palle, ŋane a nja herzhe an Yaisu, Yaisu a wayete ŋane kwakya-aara. 24Simaun Piyer a maganaa nalaama, geni a ndavanundave: á ɓálá nákwá áte ware ŋane. 25Pukura ŋanna a naba ndavanu ge Yaisu an eŋkale, a ba ŋane: «Yaakadada, ware ŋane edda-aara?» 26A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Kwaye watse yá ukcevaukca vaŋgwala yá gar ɗále wá, edda una má ya fanem am erva na ba ŋane.» Daaci Yaisu a naba ukcevaa vaŋgwala na, a gar ɗále, a vante ge Yahuda egdza á Simaun Iskariyaut. 27Ba a lyevaa ɗafa na Yahuda am erva á Yaisu wá, Shaitaine a naba ŋgyanme am ervauŋɗe. A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ábi ká am niya á ŋa ge slera á ŋa na? Edduwa emmága watsewatse.» 28Amá ma a bannaa aɗaba uwe Yaisu elva ŋanna ge Yahuda keni, palle á ura diyaadiya ɓaaka ɗekiɗeki am dágave-aatare ŋanna. 29Aɗaba á ŋáná Yahuda shuŋgu maa, emnde umele-aatare ta kurken Yaisu a banaa de shekwamiveshekwe duksa na mí maga muŋri an ŋane, bi a banaa de tegatertega egdza duksa ge talága-aha. 30Am sarte na lyevaalya Yahuda vaŋgwala na am erva á Yaisu, antara ba degashe-aara ba watsewatse. Am sarte ŋanna vaƴiya. 31Sesse Yahuda zlazlálá maa, a ba Yaisu: «Kina wá, á de marápsemárá ƴaikkire á Ura á emnde baɗemme mázla-aara, tá de zharaná áte ŋane emnde ƴaikkire á Dadaamiya keni. 32Ba seke una ni marapsemárá ƴaikkire á Dadaamiya áte Egdza-aara na wá, Dadaamiya keni á de marateránmárá ba ŋane an ire-aara ƴaikkire á Egdza-aara ge emnde. Á de magán ba herzhe na duksa ŋanna, má watse á dáná á dem samaya. 33Daaci, yá haraaka antara kure kwakya mazla-aara egdzara-aaruwa. Kina wá, názena ndza ya ndaater ge Yahudiya-aha na, yá ndakurnda ge kure keni: Watse kwá tatayitátaya, amá kwá taa daaka á dem tate na yá detekwa ya na. 34Náwa shairiya aŋwaslire yá vakurte ya: Shairiya ŋanna wá, mága wáyávire am dágave á kure. Kure keni wayawaavewáye am dágave á kure á ba áte una ya wayakurtaa ya na. 35Máki kwá aŋkwa wayaavewáye wá, tá naba diyakureddiye emnde a duniya ganakini kure wá, kwa pukura-aha-aaruwa.» 36A ndavanu ge Simaun Piyer, a ba ŋane: «Ká zlálá a deme ka Yaakadada?» A ŋwanante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Kina zlaɓe ká dzegwánka emtsaaɗe ɗabiyá á dem tate na yá detekwa ya, sey watse ká ɗabiyá á katafke.» 37A ba Piyer á elvan ge ŋane: «Yaakadada labára yá dzegwánka ɗabakɗaba kina? Ya keni yá am niya-aaruwa, yá kátá ƴa shifa-aaruwa aɗaba ka.» 38A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ba jirire ká am niya a ƴa shifa á ŋa aɗaba ya emtu? Yá ndak ba jirire: Vatena lauktu á kyuwa tsákálá wá, ká de ndaasendá ka ser keƴe, diyakika, a ba ka.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\