Yuhanna 14

1A ba Yaisu á elvan ge pukura-aha-aara: «A gazleka ervauŋɗe á kure ɗekiɗeki, fautarfe áte Dadaamiya, fautarfe áte ya keni. 2Kwakya sleɗe am huɗe á há á Edderwa. Ma andze ɓaaka wá, ma yá ndakurka. Yá zlálá, yá de tsatsakurá sleɗe. 3Má tsatsanakuraatsatse sleɗe zlauzle maa, watse yá eptsa, yá se halakurá á dezerwa, geni kure keni kwá de njá á ba am tate na ni yá njá ya átekwa. 4Baráma á dem tate na yá detekwa ya wá, diyakurdiya.» 5A ba Taumas á elvan ge ŋane: «Yaakadada, ba tate na ká detekwa ŋanna keni diyaŋerka ni, diyaŋerdiya baráma-aara? Ŋá dise estara kena?» 6A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ya baráma ŋanna ba iya, jirire keni á ba ázerwa palle, shifa keni á ba ázerwa palle. Ɓaaka ura á daada á deza Edderwa á kya baráma umele ɗekiɗeki, sey máki a se ɗaba ya. 7Máki diyakuridiya iya wá, Edderwa keni ba diyakurdiya. Ba kina keni diyakurdiya, kwá aŋkwa zhárá ba ŋane.» 8A ba Filip á elvan ge ŋane: «Yaakadada, maraŋeránmárá ka ba Eddeŋa na ge ŋere wá, zlauzle náza á ŋere.» 9A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Kinekineka yá am dágave á kure ni kwaasau diyakika Filip? Ma a niyaa ware keni, edda-aara a naa ba Edderwa, una ni maraŋeránmárá Eddeŋa, á ba ka? 10Emtu faktarka ganakini yá aŋkwa am Edderwa, Edderwa keni aŋkwa am ya emtu? Baɗemme á názena yá bakurná ya na elva á ire-aaruwa ka, á bina ba Edderwa. Zlaɓe ádaliye baɗemme á názena yá maganá ya na keni, á maganá ba ŋane slera-aara am ya. 11Máki ya bakurnaa ba ya: Yá aŋkwa am Edderwa, Edderwa keni aŋkwa am iya wá, naba fautarfe. Máki una ka maa, fautarfe kure á ba áte slera-aha na yá maganá ya na. 12Yá ndaakur ba jirire: Ma a fetaara ware áte ya keni, ba kelaa názena yá maganá ya na, edda-aara keni á emmága. Jauje ba ge una yá aŋkwa á maganá ya na keni á de emmága ŋane, aɗaba yá aŋkwa duwa ya ádetevge Edderwa. 13Ma kwa ƴeka uwe an zhera-aaruwa keni yá emmága, geni a naránna emnde ƴaikkire á Edderwa aɗaba Egdza-aara. 14Máki kwá ŋala duksa an zhera-aaruwa wá, ma uwe keni yá emmága.» 15A ba Yaisu á elvan ge itare zlaɓe ádaliye: «Máki wayakuriwayá wá, magaumága názena yá bakurná ya. 16Iya wá, yá de ŋala Edderwa, ganakini á ɓelakurá ura umele, á se melakurwa ŋane. Edda-aara ŋanna wá, Sheɗekwe na á kwaraterse jirire ge emnde na, á se njá ŋane antara kure ma vaatara keni. 17Emnde a duniya wá, itare tá shánka Sheɗekwe ŋanna ɗekiɗeki, aɗaba diyarka Sheɗekwe ŋanna, tá nánka keni. Amá kure wá, diyakurdiya ŋane aɗaba á njá antara kure, watse á njá am kure. 18Amaana yá ƴakurka an ire á kure ba seke egdzar tahe-aha, sey yá sawa ásezekure. 19Á katafke cekwaaŋguɗi wá, tá de nika emnde a duniya mázle-aara, amá kure wá, watse kwá nina yá á ba an shifa-aaruwa. Aɗaba una ŋanna, kure keni kwá de shá shifa jirire. 20Watse kwá de dise ba vacite ŋanna ganakini ŋere an Edderwa wá, ŋa ba palle. Kure antara ya keni ma ba palle. 21«Ma a ŋanaa ware názena ya bakurnaa ya na, aŋkwa á emmága, edda una wayiwáyá ba ŋane. Ŋere an Edderwa wayaŋerwáya jipu an edda-aara, yá maranánmára ire-aaruwa ge edda-aara.» 22Aŋkwa Yahuda umele ŋane Yahuda á Iskariaut ka, a ba ŋane á elvan ge Yaisu: «Yaakadada, á geva estara kena ni, ká de maraŋerá ire á ŋa ba ge ŋere, tá naŋka emnde a duniya na?» 23A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Máki wayitewáyá edda-aara, aŋkwa á magá názená yá bakurná ya wá, Edderwa keni á wayetewaya edda-aara. Daaci ŋere an Edderwa ŋá de njá an edda-aara. 24Máki wayika edda-aara wá, názena yá aŋkwa bakurná ya na keni a maŋka ɗekiɗeki. Amá a viyakurarka ganakini baɗemme á elva na yá bakurná ya na wá, elva á ire-aaruwa ka, a bina ba Edderwa na ni a ɓeliɓela na. 25Yá aŋkwa á bakurná ya elva-aha ŋanna aɗaba zlaɓe yá aŋkwa antara kure emtsaaɗe. 26Má zlalanzlálá iya wá, watse Edderwa á ɓelakurá Sheɗekwe Cuɗeɗɗe slemelanu ge ura á de sawa an zhera-aaruwa. Má watse samsa ŋane wá, á se kwarakurse duksa baɗemme, á se yehakuranta ŋane názena ya bakurnaa ya na baɗemme. 27«Kina wá, yá zlálá, náwa yá ƴakurá hairire. Hairire-aaruwa ŋanna wá, gergere antara hairire na á vantá duniya ge ura. Yá vakurte ba hairire na yá an ŋane ya am ervauŋɗe-aaruwa. Daaci a gazleka ervauŋɗe á kure ɗekiɗeki, dzamauka ire keni. 28Ábi kwa cenancena elva-aaruwa, a ba ya ma zlalanzlálá keni watse yá eptsa zlaɓe ádaliye ásezekure. Wayakuriwáyá tsawe wá, higauhiga áte zlálá-aaruwa keni, aɗaba yá aŋkwa zlálá á dem mbá á Edderwa, ƴaikke ba Edderwa arge iya. 29Kina wá, fanakuremfa duksa-aha ŋanna am vuwa geni vacitu má de gevge duksa-aha ŋanna wá, kwá de fetarfe áte iya. 30Yá ndáka elva kwakya mazla-aara, aɗaba aŋkwa á sawa slekse á duniya na. Amá á kwariyá ŋane ka ɗekiɗeki, 31á magava una ŋanna, ba geni a diyareddiye emnde a duniya, ganakini wayanwáyá an Edderwa, yá maganá á ba áte una a binaa ŋane ma uwe keni. Tsawetse mi zláláwa áhuna!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\