Yuhanna 15

1A ba Yaisu: «Ba iya una ya mama á inabauhi á jirire, Edderwa wá, ŋane edda á fe á nafa ŋanna. 2Daaci baɗemme á erva-aha na tá áte ya ɓaaka nampire-aatare na, á ɗatsaná á ba á dem áhá edda á fe. Á hyahyalaná antara ba erva-aha shagera shagera na keni cekwa cekwa, geni erva-aha ŋanna tá yá egdzere ŋgeláma. 3Daaci kure kina wá, kwá an tsaatse, á tsatsakuraa názena ya kwarakursaa ya baɗemme na. 4Gawevge emnde a nja á ba áte vuwa-aaruwa, iya keni yá njá á ba átevege kure. Erva a nafa máki icaráyica áte mama wá, á taa yeka egdzere mázla-aara. Ba duksa palle ge kure keni, kwá taa maganaaka ba názara keni máki kwa ɓaaka atevege ya. 5«Daaci ya mama á nafa ŋanna ba iya, kure kwa erva-aha-aaruwa. Edda una á njá á ba átevege ya, iya keni yá aŋkwa átevege ŋane wá, ŋane á magannaamaga námpire ge Dadaamiya. Amá máki kwa ɓaaka átevege iya, ya ɓaaka átevege kure wá, kwá taa maganaaka ba názara keni. 6Edda una á njá ƴiƴiye an ya wá, á eblyansebelye Dadaamiya ádegashe, ba seke náza erva á nafa na an ica na. Ta eblyanse á degashe, má welesewele tá fante kárá. 7Máki kwá nja á ba áte vuwa-aaruwa, elva-aaruwa keni kwá aŋkwa emmága wá, naba ndavaundáva názena kwá kataná kure, kwá shánsha. 8Máki aŋkwa námpire na kwá maganá kure wá, tá de diyakureddiye emnde ganakini kwa pukura-aha-aaruwa ba jirire, tá de dise estuwa ƴaikkire á Edderwa keni. 9Yá keni wayanakurwáya ba seke una a wayitaa Edderwa na. Ma vaatara keni diyaweddiye ganakini wayanakurwayire. 10Máki kwá aŋkwa á fisarfe am názena yá bakurná ya wá, ma vaatara keni kwá diyeddiye ganakini wayanakurwáyá, ba seke una yá aŋkwa á fansaara ya ge Edderwa, ma vaatara keni diyandiya geni wayiwáyá Edderwa. 11«Ya sakuranse una na wá, ganakini a naatená higa-aaruwa na ni yá an ŋane na am ervauŋɗe á kure, geni kure keni á natená ervauŋɗe á kure an higa ba kalkale antara náza-aaruwa. 12Náwa názena yá bakurná ya: Wayawaavewaye am dagave á kure ba seke una ya wayakurtaa ya. 13Máki ba mága wayavire wá, ɓaaka arge una ni ura a naba ƴaa shifa-aara aɗaba slakate-aha-aara na. 14Daaci kwa slakate-aha-aaruwa ba kure máki kwá aŋkwa á maga názena yá bakurná ya. 15Daaci estuwa wá, yá ɗaakurka an walaaɗi-aha mázla-aara, aɗaba walaaɗi diyaaka sawári na am ire á zánwe-aara. Yá ɗaakura á ba an slakate-aha-aaruwa, aɗaba shanakurushe sawari na ya shanaa áza Edderwa na baɗemme ge kure. 16Kwa eksisaa kure ka lauktu ya gev Yaakadada á kure, amá ya dzerakursaa ba ya geni kwá se ɗabiɗaba. Ya fakuraare slera zlaɓe ádaliye, geni kwá maganaamaga nampire na ni saksage na. Daaci ma kwa ndavanu uwe ge Edderwa keni á vakurteva, máki kwá ndavaná an zhera-aaruwa. 17Wayawaavewaye am dágave á kure. Ba una názu yá fakuraará ya.» 18«Máki ƴarakuraaƴa emnde a duniya wá, diyaweddiye ganakini ta ƴaa ba ya zuŋŋwe. 19Ma andze kwa emnde a duniya wá, ma tá ƴákuraaka emnde-aara keni, aɗaba ma kwa ba palle. Amá kwa emnde a duniyeka, ya dzerakursaa ya, ya sakurse am itare. Aɗaba una ŋanna ƴarakuraaƴa na. 20Viyawanaaka kure ba elva-aaruwa na: Walaaɗi wá, á taa januka ge zanwe-aara an ƴaikkire. Máki ta faa zlaɗa áte ya wá, watse tá fá zlaɗa áte kure keni. Máki ta cena elva-aaruwa wá, názá á kure keni watse tá eccena. 21Baɗemme á lámare ŋanna wá, tá de magakurte aɗaba ba zhera-aaruwa, aɗaba diyarka edda una ni a ɓeliɓela na. 22Ma andze sanemka á se ndaternda wá, ma haypa-aatare ka. Amá kina wá, watse ɓaaka we-aatare mazla-aara, ba haypa-aatare. 23Ma a ƴiyaa ware keni, a ƴaa ba Edderwa. 24Ma andze magannaaka slera-aha na ndza magaaveka am dágave á emndimagwaha ɗekiɗeki na áte ice-aatare wá, ma haypa-aatareka. Amá náwa naranna slera-aaruwa baɗemme, aley ƴaraŋeraaƴa antara ba Edderwa keni. 25Mága-aatare ŋanna wá, a gevaa ba názena an puwa am tawraita-aatare. Aŋkwa an puwa am tawraita, a ba ŋane: Ƴariyaaƴa ba dey.» 26A ba ŋane á elvan ge itare zlaɓe ádaliye: «Watse á sawa Slemelakurumele á de vakurtá Edderwa, yá de ɓelaná á sawa am mba á ŋere máki danaada ya. Slemelakurumele ŋanna wá, Sheɗekwe Cuɗeɗɗe á kwaratersá ŋane jirire ge emnde, á se maganá ŋane seydire áte ya. 27Kure keni watse kwá mága seydire áte ya, aɗaba ya fantuwa estuwa slera-aaruwa, sem kina ma ba kerɗe.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\