Yuhanna 16

1«Náwa yá aŋkwa fakuremfa am vuwa á kure, ganakini a de kezlevka fetarfire á kure áte ya. 2Aɗaba watse tá ŋgyakurŋgye am jeba á Yahudiya ba ɗekiɗeki, kwá duka á dem mashidi. Aŋkwa á sawa sarte umele wá, ma a janaa ware shifa á kure keni, á de banba am ervauŋɗe-aara geni á maganá slera shagera ge Dadaamiya. 3Una ŋanna tá de maganá aɗaba diyaraŋerka ma Edderwa, ma iya keni. 4Kwaya ŋane, fanakuremfa am vuwa á kure zlauzle. Daaci má samsa sarte ŋanna wá, watse kwá diyeddiye ganakini ya ndakurndá.» A ba ŋane á elvan ge itare: «Ndanakurka una am fantaufe na wá, aɗaba yá aŋkwa ba ya an ire-aaruwa am dagave á kure. 5Kina wá, ya ndakursende aɗaba yá aŋkwa eptsa á deza edda una a ɓeliɓela na. Amá ɓaaka ura a ndaviyu elva am dagave á kure áte zlala-aaruwa ŋanna. 6Kwá dzámá ire estuwa aɗaba ya bakuraa yá eptsa ádeza edda una á ɓeliɓela na emtu? 7Amá yá ndaakur ba jirire: Baira ge kure wá, shagera ba yá zlálá ŋanna. Aɗaba máki zlalanka ya, á sawka Slemelakurumele na keni. Amá máki zlalanzlálá ya wá, yá de ɓelá ŋane, á de sawa ŋane ásezekure. 8Má watse samsa ŋane wá, á se weratertá ice ge emnde a duniya áte haypa-aatare, áte jirire-aaruwa antara áte shairiya na á de kyáná Dadaamiya. 9Haypa-aatare ŋanna wá, aɗaba fartareka áte ya. 10Ate jirire-aaruwa keni maa, aɗaba watse kwá nika mazla-aara yá eptsa ádeza Edderwa. 11Ate shairiya á Dadaamiya maa, aɗaba ŋateraaŋa shairiya antara slekse á duniya na baɗemme. 12«Kwakya duksa na yá kátá bakurná ya, amá yá ndakurka aɗaba zlaɓe kwá dzegwánka. 13Daaci má watse samsa Sheɗekwe Cuɗeɗɗe ŋanna á kwaranse jirire ge ura na wá, watse á se ndakursá ŋane jirire á duksa baɗemme. A se ndaakur elva á ire-aareka, amá á se ndáhá ba názena ni a cenáncena na, antara duksa na watse á magava á katafke na baɗemme. 14Watse á se mbeɗakurwa ŋane elva-aaruwa, daaci estuwa emnde baɗemme watse tá nanna ƴaikkire-aaruwa. 15Baɗemme á duksa á Edderwa ba náza-aaruwa. Ya bakurnaa aɗaba una, watse Sheɗekwe Cuɗeɗɗe á sakurá elva-aaruwa.» 16A ba Yaisu á elvan ge itare: «Á de katafke cekwaaŋguɗi wá, watse kwá nika. Má shekwaashekwa cekwaaŋguɗi, watse kwá nina zlaɓe ádaliye.» 17Daaci a bá pukura-aha umele am dagave-aatare: «A ba Yaakadada, á de katafke cekwaaŋguɗi wá, watse kwá nika. Má shekwaashekwa cekwaaŋguɗi wá, watse kwá nina zlaɓe ádaliye. A ba ŋane zlaɓe ádaliye: Yá zlala á dem mbá á Edderwa, watse kwá nika na mu, amaana estara ŋane elva ŋanna?» 18A ba itare: «Á de katafke cekwa na á ndaana ŋane na wá, ŋá taa diseka ɗekiɗeki.» 19Amá kerteŋ diyeddiye Yaisu ganakini aŋkwa ndáva-aatare azeŋara. Daaci a ba ŋane á elvan ge itare: «Kwá kátá dise elva-ara ŋane kwá aŋkwa á ndava am dagave á kure na? Ba elva na ya bakurnaa ya, á bá ya: Á de katafke cekwaaŋguɗi watse kwá nika, má shekwaashekwa cekwaaŋguɗi, watse kwá nina zlaɓe ádaliye na emtu? 20Yá ndaakur ba jirire: Kure wá, watse kwá kyuwa, watse kwá tsákáná á ba antara ɗakwa. Emnde a duniya wá, watse tá dzaka. Watse kwá dzámá ire kwakya, amá cekwaaŋguɗi á de katafke wá, á de gev higa ƴaikke ge kure. 21Ba seke náza á mukse á huɗe, máki herzhe yá-aara wá, sey ba á dzámá ire aɗaba herzhe zlaɗa-aara. Amá má yaaya wá, á shá higa ƴaikke, á gev ba seke ndza wanka duksa, aɗaba yaaya ura. 22Watse ba duksa palle ge kure keni, kina wá, kwá aŋkwa dzama ire, amá watse yá nakurná zlaɓe ádaliye ba kure ŋanna, kwá higa, watse ɓaaka ura á dzegwándzegwa piya higa ŋanna am kure. 23«Má watse samsa sarte ŋanna wá, baɗemme á maana á duksa watse á ba bálá ázekure, ɓaaka ura á de ndava elva ázerwa. Yá ndaakur ba jirire: Ma kwa ndava uwe an zhera-aaruwa keni, á vakurteva Edderwa. 24Zlaɓe ndavakurka emtsaaɗe ba názara keni an zhera-aaruwa. Ndavaundáva, kwá shánsha duksa na kwá ndavaná kure, geni a natena higa am ervauŋɗe á kure.» 25A ba ŋane á elvan ge itare zlaɓe ádaliye: «Sem vatena wá, yá eksa duksa á duniya ganakini yá palakurá sera á elva á Edderwa an ŋane. Amá aŋkwa á sawa sarte na ni watse yá ndaakur elva á Edderwa ba parakke. 26Má samsa sarte ŋanna wá, watse kwá ndavaná ba kure an ire á kure duksa áza Edderwa an zhera-aaruwa. Bawanka ni watse yá ƴekakurná ba iya duksa. 27Aɗaba Edderwa wayakurtewáyá kure keni. A wayakurte aɗaba kure wayakuriwaya, fakurtarfe geni ya sawa ázeŋara. 28Ba jire ya sawa á ba áza Edderwa, ya sem duniya. Kina wá, yá aŋkwa ƴa duniya, yá eptsa á deza Edderwa.» 29A ba pukura-aha-aara: «Yawwaa, una wá, ndaksenda elva párákke, ɓaaka naraje am huɗe-aara ɗekiɗeki. 30Kina wá, diyaŋerdiya ganakini diyakdiya duksa baɗemme, diyakdiya ka názu am ire á ŋere, ɓaaka ni ŋá ndavaku an ndave emtsaaɗe. Aɗaba una ŋanna diyaŋerdiya mázla-aara geni ka sawa áza Dadaamiya.» 31A ba Yaisu á elvan ge itare: «Diyakurdiya mázla-aara ka? 32Amá aŋkwa á sawa sarte umele, ba kina keni samsa wá, baɗemme watse kwá kyivaarkye, ma ware keni watse á zhagade á de cuwa há-aara, watse kwá ƴiƴa ba ya palle. Amá ge jirire wá, watse ya palle ka, aɗaba aŋkwa Edderwa antara ya. 33Baɗemme á una ŋanna yá aŋkwa fakurem am vuwa na wá, geni a gazleka ervauŋɗe á kure ɗekiɗeki, aɗaba kwa ba palle antara ya. Am duniya na wá, kwá shushe zlaɗa, amá tsawaatse ba shagera, aɗaba gannaaga ya ndzeɗa arge duniya.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\