Yuhanna 17

1Am sarte na zlanaazle elva-aara Yaisu, a kante ice á dem samaya, a ba ŋane: «Eddaye-aaruwa, kina wá, hyephye sarte mázla-aara. Marateranmárá ƴaikkire á Egdza á ŋa ge emnde, geni ya keni ya marateranmárá ƴaikkire á ŋa. 2Aɗaba ka vitaa ba ka hákuma áte emnde baɗemme, geni yá vaterte shifa na á zleka na, ge emnde na ka dzeratersaa ka ge se ɗabiɗaba. 3Shifa na á zleka ŋanna wá, ba ni a diyaraksediya ba shagera, ka Dadaamiya á jirire ɓaaka umele, a diyariyeddiye iya Yaisu Almasiihu na ka ɓeliyaa ka. 4Maranateránmárá ƴaikkire á ŋa ge emnde am duniya, magannaamaga slera na ni ka fiyaara ka. 5Daaci kina wá, eptsiyaptsa kwa á dem ƴaikkire-aaruwa na ndza yá am kwa átevege ekka kwaye zlaɓe nderaaveka duksa ba ɗekiɗeki na. 6«Kwaranatersekware zhera á ŋa baɗemme ge emnde na ka dzeratersaa ka am duniya, ka vite ge ɗabiɗaba na. Ta emnde á ŋa ba ge ekka, amá ka puwatermaa am erva-aaruwa. Itare wá, tá aŋkwa cena elva á ŋa, tá aŋkwa á faksarefe. 7Kina wá, itare diyardiya baɗemme ganakini baɗemme á názena ya shanaa ya ázeŋa, a sawa á ba ázeŋa. 8Mbeɗanaterumbeɗe elva á ŋa baɗemme, lyarvaalya an ervauŋɗe-aatare palle, diyardiya ganakini ba jirire ya sawa ázeŋa, fartarefe geni ka ɓeliyaa ba ka. 9«Yá aŋkwa ŋaláká aɗaba itare. Yá ŋalák ge duniya baɗemme ka, amá aɗaba emnde na ni ka vite ge ya na. Ta emnde á ŋa ba ge ekka. 10Duksa-aaruwa, ba duksa á ŋa. Duksa á ŋa keni ba duksa-aaruwa. Daaci emnde tá zharaná am itare ƴaikkire-aaruwa. 11Iya wá, yá aŋkwa ƴá duniya, yá eptsa á dezeŋa, amá itare wá, zlaɓe tá njá á ba am duniya na. Edderwa ka cuɗeɗɗe, yá aŋkwa dá kina á dezeŋa na wá, yá aŋkwa ŋalakŋála geni ká tsufatertsufa an hákuma na ni aŋkwa am zhera á ŋa, zhera á ŋa na ka vite ge iya na, geni itare keni a garevge palle, ba seke una ni miya antara ka ma ba palle na. 12Am sarte na yá aŋkwa ya am dagave-aatare wá, tsufanateraatsufa an hákuma na aŋkwa am zhera á ŋa, zhera na ka vite ge ya na. Ɓaaka ura keɗaakeɗa am dagave-aatare, sey ba edda una aŋkwa elva-aara ta puwete am wakita á ŋa na. Gevge ba kalkale antara una a ndaanaa wakita. 13Amá kina yá aŋkwa tse, yá zlala á dezeŋa na wá, yá aŋkwa ndaha elva ŋanna antara ka emtsaaɗe, geni ma zlalanzlala keni, a naatenaha ervauŋɗe-aatare an higa ba kalkale antara náza-aaruwa. 14Mbeɗanaterumbeɗa elva á ŋa, lyarvaalya an ervauŋɗe-aatare palle. Amá wayaraterka emnde a duniya mazla-aara, aɗaba garevge gergere. Ba seke una iya keni ganevka ura á duniya na. 15Yá ŋalák ganakini ká satersese am duniya baɗemme ka, amá geni ká tsufatertsufa, a magaterteka emtaŋkire slemándzawe. 16Ba seke una ni ya ura á duniya ka ya na wá, itare keni ta emnde a duniya ka. 17Emmága sleksire á ŋa am ervauŋɗe-aatare, barateraabárá an jirire á ŋa. Ba elva á ŋa una jirire ŋanna. 18Ba seke una ka ɓeliyaa ka á sawa am samaya, á sem duniya na wá, iya keni yá aŋkwa á ɓelaterɓela á dem huɗe á duniya. 19Yá aŋkwa vakte ire-aaruwa baɗemme aɗaba itare, geni itare keni tá ƴaká ire-aatare á ba an jirire. 20«Kina wá, yá ŋaláká arge itare ka palle mazla-aara, yá ŋaláká arge emnde na ni watse tá de fetaare áte ya aɗaba waazu-aatare na keni baɗemme. 21Yá aŋkwa ŋalakŋála Edderwa, geni baɗemme-aatare ŋanna, ká gatervege ba palle, lauktu tá gevge palle antara miya, ba seke una yá aŋkwa am ka, ka keni ká aŋkwa am ya na. Itare keni a garevge palle, lauktu tá de fetarfe emnde a duniya ganakini ka ɓeliyaa ba ka. 22Ƴaikkire na ni ka vitaa ka ge iya na wá, vanaterteva ya ge itare keni, geni a garevge palle, ba seke una miya antara ka ma ba palle na. 23Ba seke una ni ekka ká aŋkwa am ya, iya keni yá aŋkwa am ka na wá, itare keni a garevge ba palle. Á de dise áte una ŋanna duniya ganakini ka ɓeliyaa ba ka, wayakaterwáyá itare keni ba seke una ka wayite ya na. 24«Daaci Edderwa, emnde ŋanna ka vitaa ka na wá, yá kátá itare keni tá de njá á ba am tate na yá de njá ya átekwa na, geni a naránna ƴaikkire na ka vitaa ka. Ƴaikkire-aaruwa ŋanna wá, aɗaba wayakitewáya kwaye zlaɓe nderaaveka duksa ba ɗekiɗeki na. 25Eddaye-aaruwa, ka ura jirire, amá diyaraŋka emnde a duniya, ya diyaksaa ba ya. Emnde ŋanna ka vitaa ka na keni diyardiya ganakini ka ɓeliyaa ba ka. 26Kwaranatersekwáre zhera á ŋa ge itare, yá aŋkwa á kwaratersekwáre zlaɓe ádaliye dem katafke keni, ganakini wayava na ka wayitaa ka an ŋane na wá, itare keni tá wayaavewáye á ba áte una ŋanna, iya keni yá njinja am itare.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\