Yuhanna 18

1Am sarte na zlanaazle Yaisu mága maduwa ŋanna, mazla-aara ta naba zlálá antara pukura-aha-aara á dete iga a egdza guwa na tá ɗaaná an Kaidairaun na. Aŋkwa fe áte iga a guwa ŋanna maa, ta demhe am fe ŋanna antara pukura-aha-aara. 2Yahuda na a velanaa ŋane Yaisu na wá, ŋane diyaadiya tate ŋanna. Aɗaba mbaasemba Yaisu ge dem tate ŋanna antara pukura-aha-aara. 3Daaci a dateraa Yahuda ŋanna sawji-aha, antara emnde a ufa mashidi na ta ɓelateraa male-aha á liman-aha antara Farisa-aha na. Daaci daredde, tá an kazlaŋa á wáva-aatare am erva, antara kárá á fanus-aha-aatare, ira kárá á názambakara. 4Yaisu wá, diyaadiya ŋane názu watse á shá ŋane baɗemme. A tsetehe, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kwá aŋkwa tatayá ware kure?» 5Ta ŋwanante, a ba itare: «Ŋá aŋkwa tatayá ba Yaisu ura Nasarátu.» A ba Yaisu á elvan ge itare: «Ya Yaisu ŋanna ba iya.» Daaci ta tsaahe kwa, antara Yahuda na a velanaa ŋane na á tse á katafke-aatare. 6Am sarte na ni ya Yaisu ŋanna ba iya, a ba Yaisu á elvan ge itare na wá, baɗemme eptsaraapetsa an iganiga, reppe puwaraapuwa á dem áhá baɗemme. 7Yaisu a ndavateruhe zlaɓe ádaliye: «Kwá aŋkwa tatayá ware kure?» Ta ŋwanante, a ba itare: «Ŋá aŋkwa á tatayá Yaisu ura Nasarátu.» 8A ba Yaisu á elvan ge itare: «Ábi ya ndaakurndaha? Máki kwá aŋkwa á tatayá ba iya wá, ƴawáterƴa emnde na a zlarzlálá, ya Yaisu ŋanna ba iya.» 9Yaisu a ndaa una ŋanna, geni a gevge á ba áte elva-aara na a banán ge Eddeŋara Dadaamiya na, aɗaba a ba ŋane: «Ba ura palle keni keɗaaka am dagave á emnde na ka vitaa ka.» 10Simaun Piyer maa, aŋkwa masalam ázeŋara, a naba teɗese masalam-aara ŋanna, a waa walaaɗi á male á liman-aha an ŋane, a lanaa hyema á naɗafa. Zhera á walaaɗi ŋanna Malkus. 11Amá a ba Yaisu á elvan ge Piyer: «Femfa masalam á ŋa am bere-aara. Ka kurken eksanarka shá zlaɗa na a fiyaara Edderwa emtu?» 12Daaci ta naba gwarhe ge sawji-aha antara male-aatare ira Yahudiya-aha emnde a ufa mashidi na, ta naba puwete zawa áte Yaisu. 13Zuŋŋwe wá, ta daa Yaisu á dem mbá á Hannas emtsaaɗe, shawleŋara ge Kayafas male á liman-aha am sarte ŋanna. 14Ba Kayafas na ndza a baterán ge Yahudiya-aha, a ba ŋane: «Máki jamija shifa-aara ŋane palle, á shansha ire-aara larde á miya na.» 15Simaun Piyer antara pukura umele wá, ta daa ɗaba Yaisu am sarte na eksarvaaksa na. Palle á Piyer ŋanna wá, male á liman-aha diyaadiya ŋane ba shagera. Aɗaba una ŋanna a shaa baráma á ɗaba Yaisu á de ba am huɗe á há á male á liman-aha. 16Amá Piyer wá, a tsaahe áte we á wakyiya. Daaci a naba eptsehe ge pukura palle na diyaadiya male á liman-aha na, ta se ndaave elva antara mukse na á ufa wakyiya na, daaci a dánme Piyer keni á dem huɗe á há. 17Mukse ŋanna sle-ufa wakyiya na a se ndavanu ge Piyer, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ábi ka keni ka ba pukura á zhel ŋanna?» A ŋwete ge Piyer, a ba ŋane: «Iya ka». 18Am sarte ŋanna aŋkwa ekhye maa, mbarantembe kárá walaaɗi-aha antara emnde a ufa mashidi, tá aŋkwa á cena kárá na. Piyer keni a de tsaahe ázetare, tá cena kárá na kerɗe. 19Hannas emgyegwe a male á liman-aha a ndavanu elva ge Yaisu áte pukura-aha-aara, antara názena a kwaratersaa ŋane ge emnde. 20A ŋwanante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Baɗemme á elva-aaruwa ya ndahán ba párákke. Ya kwaraterse ge emnde am mashidi ƴaikke, antara am egdzar mashidi-aha. Ɓaaka elva na ya ndaanaa an sheɓe ɗekiɗeki. 21Labara ká ndaviyu elva áte una ŋanna? Ndavaterundave ba ge emnde na ni a cenanaa hyema-aatare elva am mbuwe-aaruwa, itare diyaardiya názena ya ndaanaa ya.» 22Ba a ndaase una ŋanna Yaisu wá, palle á emnde a ufa mashidi na tá á tsatse áhuwa, a se vante babárva, a ba ŋane á elvan ge Yaisu: «Tá ŋwanante ba estuwa ge male á liman-aha?» 23A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Máki ya ndaanaa an dzálá wá, naba ndaŋerndaa tate na ni ya ndaanaa an dzálá na. Amá máki ya ndaanaa á ba áte uŋŋule-aara wá, labara ká jija?» 24Daaci á bá liman Hannas: «Dawánda kwa á dem mba á Kayafas.» Ta daa Yaisu á ba an takwasa ŋanna á dem mba á Kayafas male á liman-aha. 25Am sarte ŋanna, zlaɓe Simaun Piyer á ba tse áte we á kárá na, á cena kárá. Ta ndavanuhe ge emnde a cena kárá ŋanna, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Ka keni ka ba palle á pukura-aha á zhel ŋanna ka?» A ŋwete ge Piyer a ba ŋane: «Ya pukura-aara ka.» 26Aŋkwa palle á walaaɗi-aha á male á liman-aha, ba egdza emmeŋara ge edda una Piyer a icanaa hyema an masalam na, a ba ŋane á elvan ge Piyer: «Ka ni nanaŋka antara ŋane am fe áhuwa na?» 27«Aley ba ya pukura-aara ka», a ba Piyer. Ba ŋane keni ndaasende, tsaktsakwalikwaa a ba tsákálá. 28An eŋlya werre wá, ta danse Yaisu am mbá á Kayafas male á liman-aha, ta dánaa á dem mbá á Pilaatu slekse ƴaikke ta fanaa emnde a Rauma. Amá darka Yahudiya-aha á dem huɗe á há á slekse ŋanna, aɗaba tá an bárá cuɗeɗɗe, aŋkwa muŋri á Paska á katafke-aatare geni tá shánsha zá muŋri ŋanna. 29A segashe aɗaba una ŋanna sleksu Pilaatu ásezetare ágashe, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kwa se puwaar ugje aɗaba uwe ge zhel na?» 30Ta ŋwanante ge slekse, a ba itare: «Ma andze ɓaaka názu á maganá ŋane wá, ma ŋá sánka á sem mbá á ŋa.» 31A ba sleksu Pilaatu á elvan ge itare: «Máki ba estuwa wá, nawmbare dawánda, de kyawkya ba kure shairiya-aara áte una am tawraita á kure.» Ta ŋwanante ge male-aha á Yahudiya-aha, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Aɗaba ɓaaka baráma-aara ge ŋere, ganakini ŋá kyá shairiya a keɗa shifa á ura.» 32Mága ŋanna wá, sesse jirire á elva á Yaisu na a ndaanaa áte emtsa-aara na. Aɗaba a ba ŋane: Watse tá tsitetse áte dzaŋgala. 33Pilaatu a naba demhe am huɗe á há-aara, a ɗaante Yaisu, a de ndavanuhe, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ba ka una ka slekse á Yahudiya-aha na emtu?» 34A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Una ba elva á ire á ŋa emtu, ta se ndaaka emnde he?» 35A ba Pilaatu á elvan ge Yaisu: «Iya ya ura Yahudiya emtu? Ábi ta se puwakaare ugje ba emnde á kure antara male-aha á liman-aha ázerwa, ka gu uwe ka?» 36A ŋwanante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ya slekse, amá kwárá-aaruwa wá, am duniya ka. Ma andze tate na yá kwaraná ya am duniya wá, ma tá sawa kwakwane-aha-aaruwa á se waviyuwave, ma tá eksivaaka Yahudiya-aha ɗekiɗeki. Amá tate na ni yá kwaraná ya na wá, am duniya ka.» 37A ba Pilaatu á elvan ge ŋane: «Máki estuwa wá, ka slekse kwa?» A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ba seke ndáhá ŋa. Ya slekse. Dalila á sawa-aaruwa á sem duniya na wá, a siyaa ba se maratera jirire ge emnde. Ta yiyaa aɗaba ba una ŋanna. Edda una aŋkwa jirire ázeŋara wá, á cená elva-aaruwa keni.» 38A ba Pilaatu á elvan ge ŋane: «Uwe ŋane jirire ŋanna?» Am iga-aara maa, a naba sessehe zlaɓe ádaliye ge Pilaatu ŋanna áseza Yahudiya-aha na ágashe, a ba ŋane á elvan ge itare: «Shanánka ya haypa áte zhel na ba palle keni. 39Am mbakursembe ganakini ba kelaa sakanderi yá ɓelakurá daŋgay palle am muŋri á Paska maa, wayakurwáya emtu an slekse á Yahudiya-aha yá ɓelakurnaaɓela á da?» 40Amá a ba itare baɗemme-aatare tá elvan ge ŋane á bá an ká kwárá: «A"aa ŋane ka, ɓelanaaka ŋane. Ŋere ŋá hayá ká ɓelaŋerá Barabas.» Degiya Barabas ŋanna sleceɓa shifa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\