Yuhanna 19

1Daaci a ba slekse á elvan ge sawji-aha-aara: «Dawánda Yaisu, de zawuze an ja.» 2Ta dánhe ge sawji-aha Yaisu na, ta de nderse dáke, ta faɗanse ire an ŋane, ákurá ɗaŋkaula, ta tsekwanme am dira kyaŋŋe. 3Mazla-aara ta tsaahe ákatafke-aara, ta gyanu rume: «A vakteva Dadaamiya shifa slekse á Yahudiya-aha!» Daaci ta naba vavante babárva. 4Am iga-aara maa, sleksu Pilaatu sesse zlaɓe ádaliye áseza zlamaakelaawa, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kwaye yá de sansese zhel ŋanna á se katafke á kure, ba palle keni shanánka ya haypa-aara, ganakini yá ŋguɗaná aɗaba ŋane.» 5Daaci ta sanse Yaisu ásegashe wá, an tsekwa am dira kyaŋŋe, ta faɗanse ire an dake. A ba slekse á elvan ge itare: «Kwaya ŋane zhel ŋanna.» 6Aley ba ta puwete ice-aatare áte Yaisu, liman-aha antara emnde a ufa mashidi wá, ta kante kwara á ba á dem zhegela, a ba itare tá elvan ge slekse: Zleŋelezleŋela áte dzaŋgala. Baɗemme-aatare tá ndaha ba ŋane. «Áy náwmbare de zleŋelawzleŋela ba kure áte dzaŋgala ŋanna, shanánka ya haypa na ni yá zleŋelaná aɗaba ŋane.» 7A ba Yahudiya tá elvan ge ŋane: «Máki áte shairiya na am tawraita á ŋere wá, á njeka an shifa ɗekiɗeki, aɗaba a bantsa ŋane: ŋane Egdza á Dadaamiya.» 8Am sarte na cenáncena sleksu Pilaatu, a ba Yaisu ŋane Egdza á Dadaamiya na wá, farfe zlaɓe ádaliye gázla-aara. 9A eptsehe zlaɓe ádaliye á dem huɗe á há, a de ndavanu ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ka ura ekse-ara ka?» Amá ŋwanárka Yaisu ɗekiɗeki. 10A ba slekse á elvan ge ŋane: «Ká ŋweka ndza? Diyakika ganakini yá an hákuma ge ɓelakaaɓela, bi ya zleŋelakhe áte dzaŋgala emtu?» 11A ba Yaisu á elvan ge slekse: «Hákuma ŋanna ká maganá ka áte ya na keni a vaktaa ba Dadaamiya. Ma andze vakteka Dadaamiya wá, ma ɓaaka hákuma á ŋa áte ya ba cekwaaŋguɗi keni. Daaci kwakya ba haypa á edda una a se vite ge ekka na arge haypa á ŋa.» 12A fantau á ba am sarte ŋanna slekse, ɓaaka názu magaaka ganakini á ɓelanaaɓela Yaisu. Amá ta puwaar hula Yahudiya-aha, a ba itare tá elvan ge ŋane am hula-aatare: «Máki ɓelakanaaɓela zhel na wá, ka ura á male á larde a Rauma ka ɗekiɗeki. Aɗaba ura ni a ganve ire-aara slekse na wá, ŋane kelaade á male á haha á Rauma.» 13Ba a cenaa elva ŋanna sleksu Pilaatu wá, a naba sanse Yaisu ádaliye, a njema am kurshi á shairiya áte egdza gavaye-aara ta maganaa án nákwa, an elva á Ibraniŋkau tá ɗaháná an Gabbata. 14Am sarte ŋanna wá, herzhe á maga vacitire. Ba makuralla-aara una muŋri á Paska. Daaci a ba sleksu Pilaatu á elvan ge Yahudiya-aha: «Náwa slekse á kure». 15Amá a ba itare á bá an ká kwara á dem samaya: «A njeka an shifa! A njeka an shifa! Zleŋelezleŋela áte dzaŋgala», a ba itare. A ba slekse á elvan ge itare: «Yá já slekse á kure emtu?» A ba male-aha á Yahudiya-aha tá elvan ge ŋane: «Ɓaaka slekse á ŋere umele arge male á larde á Rauma.» 16Daaci slekse a naba ƴateraa Yaisu, ganakini a de zleŋelarzleŋela áte dzaŋgala, ta danhe ge sawji-aha. 17Daaci daransede Yaisu á dete iga a ekse, a sepanaa ba ŋane dzaŋgala-aara á dem tate na tá ɗaaná an Gaulgauta an elva a Ibraniŋkau-aha na, amaana: Tate á delame á ire. 18Daraada áhuwa maa, sawji-aha na ta naba zleŋela Yaisu áte dzaŋgala. Aŋkwa zala buwa ta zleŋelaterhe kerɗe. Palle ta zleŋelehe áte dzaŋgala am naɗafa á Yaisu, ura palle keni am názlaɓa, Yaisu am dagave, ma ware keni áte dzaŋgala ge ire-aara. 19Sleksu Pilaatu a puwete názena ni ta jaa Yaisu átuge na, a fete áte dzaŋgala. Náwa názena a puwetaa ŋane: Yaisu ura Nasarátu, ŋane slekse á Yahudiya-aha. 20Kwakya Yahudiya-aha na de ndarsende puwa ŋanna, aɗaba ƴiƴiyeka an kevaye an berni. Puwa ŋanna keni ta puwete an elva a Ibraniŋkau, an elva a Yunaniŋkau, ira elva a Rauma. 21Amá a ba male-aha á Yahudiya-aha tá elvan ge sleksu Pilaatu: «Puweka slekse á Yahudiya-aha na, puwetepuwa: A bantsa ŋane ya slekse á Yahudiya-aha.» 22Amá a ba slekse á elvan ge itare: «Názu puwantepuwa wá, á njá á ba áte una ŋanna.» 23Sawji-aha am sarte na zlaruzle am zleŋela Yaisu maa, ta tegaa naŋgyuwe-aara am dagave-aatare gergere ufaɗe áte itare. Daaci a juwa zane-aara icarka an ica ɗekiɗeki, ta hán ba estuwa. 24A ba sawji-aha am dagave-aatare: «Tataumika zane na, magaumimága njeri, watse á jesarje edda una á zaná ŋane na.» Daaci estuwa, gevge ba seke una an puwa am wakita á Dadaamiya. A ba wakita á Dadaamiya wá: Ta tegaa naŋgyuwe-aaruwa am dagave-aatare, ta magaa njeri áte zane-aaruwa. 25Tara emmeŋara antara egdza emmeŋara mukse ge emmeŋara ŋanna, antara Maari mukse á Kaulaupas, ira Maari mukse na am Magdala na, itare tá á tsatse á ba áte vuwa á dzaŋgala na Yaisu átekwa na. 26Yaisu a ɓelanu ice ge emmeŋara, tá antara pukura-aara na ni kwakya-aara a wayete ba ŋane na, a ba ŋane á elvan ge emmeŋara: «Emmaaye, dawale ŋanna wá, egdza á ŋa ba ŋane.» 27A ba ŋane á elvan ge pukura ŋanna: «Emmeŋa ba ŋane.» Pukura ŋanna a naba eksante Maari á ba am sarte ŋanna, a danaahe á dem mba-aara. 28Am iga a una ŋanna maa, am diyaadiya Yaisu ganakini zlauzle slera-aara baɗemme, a ba ŋane: «Á wiya ndera.» Estuwa gevge názena a ndahanaa wakita á Dadaamiya. 29Daaci aŋkwa hwámá ta netaa mbazla á egdza nafa am huɗe-aara ɗaŋɗaŋe mbazla ŋanna; duwa á sawji-aha, ta ŋguɗete jeba á sausau umele áte lálá, ta sheɓeme am mbazla ŋanna, ta fante áte we ge Yaisu. 30Ba a shu una ŋanna Yaisu, a ba ŋane: «Kina wá, zlauzle slera-aaruwa baɗemme.» Mazla-aara a naba gá ire-aara, a emtsehe. 31Vacite ŋanna maa, makuralla-aara kwaskwe á puwansepuwe á Yahudiya-aha, kwaskwe á puwansepuwe ŋanna keni jauje ge kwaskwe á puwansepuwe-aha umele, aɗaba muŋri á Paska. Aɗaba una ŋanna wayarka male-aha á Yahudiya ganakini kwaskwe á puwansepuwe á se berá emtsa á emnde áte dzaŋgala. A deteraa una ŋanna á deza sleksu Pilaatu, geni a kazlaratervekazla emnde na am sera, a tsekwarateraatsekwa áte dzaŋgala-aha. 32Daaci duwa á sawji-aha, ta de kazlaa emnde buwa na ta zleŋelateraa antara Yaisu áte dzaŋgala na am sera. 33Amá Yaisu wá, ta beraa ɓaaka shifa am ŋane. Aɗaba una ŋanna kezlarka sera-aara ge ŋane. 34Amá palle á sawji-aha a naba wehe an upa am slerpa wá, kerteŋ a kelaa uzhe antara yawe ásegashe. 35Una a ndaanaa ba edda una a naanaa an ice-aara. Aŋkwa á maga seydire-aara ganakini ba jirire. Ŋane wá, diyaadiya ganakini a geva ba estuwa ba jirire, geni kure keni kwá fetarfe. 36Una ŋanna gevge ba kalkale antara una an puwa am wakita: A ba wakita á Dadaamiya wá: Tá de kyaɓeka hyahya-aara ɗekiɗeki. 37Am tate umele zlaɓe ádaliye á ba am wakita á Dadaamiya ŋanna, a ba ŋane: Watse tá zhárá edda una ni ta wanaa an upa na. 38Am iga á una ŋanna maa, aŋkwa Yusufa umele ura Arimatiya, a de ndavanaa ŋane barama áza sleksu Pilaatu, ganakini á tsekwanaatsekwa emtsa á Yaisu, á dánda. Yusufa ŋanna wá, fetarfe áte Yaisu, amá ndahaaka parakke aɗaba á wáná lyawa átuge Yahudiya-aha. A duwa ŋane ádeza slekse, slekse a vante barama. Daaci a de eksantaa ŋane emtsa á Yaisu. 39Nikaudaimus na ndza a deza Yaisu vacite umele an vaƴiya na keni aŋkwa áza Yusufa ŋanna. Nikaudaimus a duwa antara naavawe á nafa umele tá ɗahaná an Mirt, a weshaterte antara iga a nafa umele tá ɗahaná an Alauwe á se emtáke, á maga kilau kul keƴe. 40Ta tsekwanaa itare ta buwa ŋanna emtsa á Yaisu áte dzaŋgala, ta eksante, ta de faɗeme am kalpakane. Tá effáɗá ŋanna wá, ta gete emtsaaɗe naavawe á názase na áte kalpakane, lauktu ta faɗeme emtsa am huɗe-aara, ta magán ba seke una tá maganá Yahudiya-aha má tá heɗa ura. 41Aŋkwa fe ba herzhe an tate á zleŋela á Yaisu ŋanna maa, aŋkwa irekhya aŋwaslire ndza zlavarnaaka emtsa am huɗe-aara ɗekiɗeki. 42Am makuralla-aara kwaskwe á puwansepuwe-aatare, irekhya keni aŋkwa ba herzhe na wá, ta naba heɗaa Yaisu am huɗe-aara, aɗaba herzhe tá de maga niya á Yahudiya-aha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\