Yuhanna 20

1An eŋlya werre ge laade, zlaɓe ba ice keni á zháreka wá, dedde Maari mukse á emnde a Magdala á dete irekhya á Yaisu. Duwa á Maari maa, a de beraa irekya á ba an wacene ɓaaka páláme átuge evege. 2Daaci ba eptsa-aara, a zhágade á deza tara Piyer antara pukura na wayaawáyá Yaisu kwakya na, a ba ŋane á elvan ge itare: «Degiya teɗarseteɗe Yaakadada am evege, ma ta dánaa á deme keni diyaŋerka.» 3Ta naba duhe ge tara Piyer antara pukura ŋanna á dete irekhya. 4Bukerɗe-aatare ta dá á ba zhagade. Amá á teɗáná ba pukura palle na zhágade arge Piyer, daada ba ŋane zuŋŋwe áte irekhya. 5A de zharaa ice á dem irekhya wá, a naa ba kalpákane á puwa ba dey. Amá wá, daaka á dem huɗe á irekhya. 6Dámda Piyer keni, ŋane a naba demhe á ba dem huɗe-aara, amá ŋane keni a de beraa ba kalpakane á puwa. 7Amá baukta na ndza ta faɗanaa ire an ŋane na wá, an kazla, á ɓela á ba an ire-aara. 8Daaci a naba demhe ge pukura na ni ndza a deme ba ŋane zuŋŋwe á dete irekhya na, a zharanaahe, a naba fetarehe ganakini tsetsa Yaakadada. 9Se ba am sarte ŋanna keni ndza cenaránka pukura-aha názena a ndahanaa wakita á Dadaamiya áte Yaisu, ganakini watse á tsetse am faya na. 10Daaci ta naba dá-aatare ge pukura-aha buwa ŋanna. 11Am sarte ŋanna wá, eptsapetsa Maari zlaɓe ádaliye á sete we á irekhya. A tsaahe wá, á kyuwa. Duwa-aara á de zharaa ice á dem irekhya wá, 12á zhárá ba malika-aha ta buwa, tá am naŋgyuwe dzayye dzayye, tá njanja am tate na ndza ta zlavaa Yaisu na. Palle á malika-aha ŋanna a nja am tate á bela ire, palle keni ám tate á sera. 13Daaci ta ndavanu elva malika-aha ŋanna: «Labara ká kyuwa emmaaye?», a ba itare tá elvan ge ŋane. A ŋwaterante, a ba ŋane: «Ya kyuwa Yaakadada-aaruwa, ma ta danaa á deme keni diyanka.» 14Ba a ndaase una ŋanna, estuwa a eptsetaa ice wá, á zhárá ba Yaisu á tse, amá wá, diyaaka ganakini una ŋane. 15A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ká kyuwa uwe ka emmaaye? Ká tatayá ware ka?» Maari, ŋane a kurken ba edda una á maga slera am fe. Daaci a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Máki ka danaa ka wá, tasle á ŋa biyanba tate-aara eddaaye, yá de eksanteksa.» 16«Maari!» a ba Yaisu á elvan ge ŋane. A eptsaptse ge Maari á dezeŋara: «Rabbuni,» a ba ŋane á elvan ge ŋane an elva a Ibraniŋkau, amaana malum-aaruwa. 17A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Piyiyanteka, aɗaba zlaɓe zlalanka emtsaaɗe á dem mba á Edderwa. Amá ezzlala de bateránba ge egdzar mama-aha-aaruwa: Náwa tsanetse, watse yá zlálá á deza Edderwa, kure keni Eddekure ba ŋane, yá deza Dadaamiya-aaruwa, kure keni Dadaamiya á kure ba ŋane.» 18Daaci ba ezzlala-aara ge Maari mukse á emnde a Magdala na, a dateraa labare ŋanna ge pukura-aha, a ba ŋane á elvan ge itare: «Ya nanna Yaakadada!» A naba ndaterhe názena ni a bannaa Yaisu na. 19Ba vaci laade ŋanna maa, ta jamme ge pukura-aha am bere, am iga a maŋgaripu, ta naba zlaŋete we á bere-aha baɗemme an tsekweram aɗaba lyawa á Yahudiya-aha wá, tá zhárá ba dámda Yaisu, a tsaahe am dagave-aatare. «A vakurteva Dadaamiya hairire,» a ba ŋane á elvan ge itare. 20Am iga a elva ŋanna maa, a marateraa erva-aha-aara antara slerpa-aara. Daaci higa ge pukura-aha aɗaba naranna Yaakadada. 21A ba ŋane á elvan ge itare zlaɓe ádaliye: «A vakurteva Dadaamiya hairire. Ba seke una ni a ɓeliyaa Edderwa á sem duniya na wá, iya keni yá aŋkwa ɓelakurɓela á dem huɗe á duniya.» 22Daaci a naba futateraare effeƴa an we, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kwayaumbare Sheɗekwe Cuɗeɗɗe. 23Máki kwa ƴanaara kure haypa ge ura, Dadaamiya keni ƴanarƴe ge edda-aara. Máki ƴakuranaarka ge edda-aara, Dadaamiya keni ƴanaarka.» 24Am sarte na a sawa Yaisu áseza pukura-aha na wá, ɓaaka Taumas palle á pukura-aha, Wulhe keni ba zhera-aara. 25Samsa Taumas wá, a ba pukura-aha umele tá elvan ge ŋane: «Ŋere naŋeránna Yaakadada.» A ba Taumas á elvan ge itare: «Máki nanánka tate á kusa-aha na ta paslanmaa am erva-aha na á ba an ice-aaruwa, ya fem gulanda-aaruwa, máki fanemka erva-aaruwa am tate á upa na ta wanaa am slerpa na wá, ya fetareka ya ɗekiɗeki ganakini tsetse am faya na.» 26Samsa máka-aara wá, jarammeje zlaɓe ádaliye pukura-aha am bere. Vacite ŋanna wá, aŋkwa Taumas keni am dágave-aatare. Ta zlaŋete we á bere-aha an tsekweram, amá tá zhárá ba samsa Yaisu, a tsaahe am dágave-aatare, a ba ŋane á elvan ge itare: «A vakurteva Dadaamiya hairire.» 27Ba a ndaase una ŋanna: «Sawa an gulanda á ŋa, náwa erva-aha-aaruwa,» a ba ŋane á elvan ge Taumas. «Sánsa erva á ŋa, femfa am slerpa-aaruwa keni. Ƴánƴa mága shaige mazla-aara, fetarfe á ba an jirire.» 28A ba Taumas á elvan ge ŋane: «Ka Yaakadada-aaruwa, ka Dadaamiya-aaruwa.» 29A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ábi ka fetaara áte ya aɗaba nakina? Geɗa wá, tá sháná emnde na ni natika, amá ta naba fetarfe na.» 30Yaisu a magaa najipu-aha gergere kwakya zlaɓe ádaliye áza pukura-aha, puwarteka najipu-aha ŋanna baɗemme am wakita na. 31Názena ni an puwa am wakita na wá, ta puwete ganakini kwá fetarfe áte Yaisu, geni ba ŋane una Almasiihu, Egdza á Dadaamiya. An fetarfire á kure áte ŋane wá, kwá shá shifa aɗaba ŋane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\