Yuhanna 21

1Haraare cekwaaŋguɗi wá, Yaisu a de marateraa ire-aara zlaɓe ádaliye ge emnde vuye am pukura-aha-aara. A marateraa ire-aara áte we á haye á Tibairiyas. Náwa a marateraa estuwa ire-aara ŋanna. 2Vacite ŋanna jarammeje pukura-aha na am tate palle, tara Simaun Piyer an Taumas ba ŋane una tá ɗahaná an Wulhe, antara Natanayail ura ekse á Kana am kwára á Galili, an egdzara á Jaibaidaiyus buwa, antara pukura-aha umele buwa. 3A ba Simaun Piyer á elvan ge itare: «Iya yá zlala á de sluwa kelfe.» A ba emnde na: «Ŋere keni ŋá ɗabakɗába.» Daaci ba tse-aatare, ta demhe am paare á yawe. Ta hare paŋŋe, amá sluwarvaaka kelfe ɗekiɗeki. 4Aŋkwa á wera ekse, palaahe sleɗe maa, a naba jesarhe ge Yaisu áte we á haye, amá diyarseka pukura-aha ɗekiɗeki ganakini ŋane. 5Yaisu a ndavateruhe elva: «Ba sluwakurvaasluwa kelfe dawalaa?» Ta ŋwanante a ba itare: «Ba palle keni shaŋeránka duksa.» 6A ba Yaisu á elvan ge itare: «Puwawumpuwa narre á kure á dem yawe am dalbe á naɗafa á paare, kwá sluvaasluwa.» Ta naba puwumhe wá, sluwarvaasluwa kelfe kwakya jipu, jaterviyaaje ge teɗa narre na antara kelfe am huɗe-aara, á dem huɗe á paare. 7A ba pukura na wayaawáya Yaisu kwakya na á elvan ge Simaun Piyer: «Una degiya Yaakadada!» Piyer ba a cenaa: Una degiya Yaakadada na wá, a tsakweme am naŋgyuwe-aara, aɗaba ndza tsekwesetsekwe, daaci a ebzemaa á dem yawe. 8Daaci ta semhe ge pukura-aha umele á se teɗa kelfe na am narre, ta ƴiƴiyeka ɗeme an kevaye an we á haye, á magá ba maiter deremke palle. 9Saresse am yawe maa, tá zhárá ba kárá an mbe antara kelfe an puwa átekwa, aŋkwa depaiŋ zlaɓe á puwa. 10A ba Yaisu á elvan ge itare: «Sawánsa kelfe na kwa sluwanaa kure kina na cekwaaŋguɗi.» 11Daaci a ɗalemhe ge Simaun Piyer á dem paare, a de teɗante we á narre an naha an kelfe-aha saɗaɗɗe am huɗe-aara na á sete haha. Kelfe deremke an kul ilyeɓe ju keƴe am narre ŋanna, aley tataaka narre ɗekiɗeki. 12Daaci «Sawmbare zaumiyuze,» a ba Yaisu á elvan ge itare. Amá ɓaaka pukura na a slásla ndavanu elva ganakini ka ware. Aɗaba baɗemme diyareddiye ganakini Yaakadada. 13A gaptehe ge Yaisu, a eksetaa depaiŋ, a tegaterhe, a tegateraa kelfe zlaɓe ádaliye. 14Ge keƴire una, Yaisu aŋkwa á maraterá ire-aara ge pukura-aha-aara, am iga a tsetse-aara am faya. 15Am sarte na zaruze duksa, Yaisu a ndavanu elva ge Simaun Piyer, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Simaun, egdza á Yuhanna, wayakiwáyá emtu ba kwakya jakuje ge emnde na?» A ŋwanante, a ba ŋane: «Wayanak-wáya Yaakadada, ba ka keni diyakdiya ganakini wayanak-wáyá.» A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Eppiya egdzar kyawe-aha-aaruwa.» 16A ndavanuhe zlaɓe ádaliye ge buwire: «Simaun egdza á Yuhanna, wayakiwáyá emtu?» A ba ŋane: «Wayanak-wáyá Yaakadada, ba ka keni diyakdiya ganakini wayanak-wáyá.» A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Faterufe hyema ge kyawe-aha-aaruwa» 17A ndavanuhe zlaɓe ádaliye ge keƴire: «Simaun egdza á Yuhanna, wayakiwáyá emtu?» Mazle-aara Simaun Piyer fantaufe ge dzámá ire, aɗaba ndáva ŋanna a ndavanuwaa Yaisu ge keƴire, ganakini wayakiwáyáhe na. A ŋwanante ge Simaun, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Yaakadada, palle á názu diyaŋka ka ɓaaka, ba ka keni diyakdiya ganakini wayanak-wáyá.» A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Eppiya kyawe-aha-aaruwa.» 18A ba ŋane á elvan ge ŋane zlaɓe ádaliye: «Yá ndak ba jirire: am sarte na zlaɓe ka dawale wá, ká eksantá ba ka kandá á ŋa, ká ŋguɗese huɗe an ŋane, daaci ka zlálá á dem tate á wedere á ŋa. Amá má watse gakevge emgyegwe a zhele wá, watse ká pelanse erva-aha á ŋa ge ura umele, á de takwasáká ŋane, watse á dáká á dem tate na ni wayaŋka na.» 19Am huɗe á elva ŋanna wá, Yaisu aŋkwa á ɓálá jeba á emtsa na ni má watse á emtsa Piyer na. Emnde kwakya tá de gálá Dadaamiya aɗaba emtsa-aara. Daaci «Sawa ɗabiɗaba,» á ba Yaisu á elvan ge ŋane. 20Daaci Piyer a zharaa ice á dem iga wá, á zhárá ba aŋkwa á ɗabaterɗaba pukura na wayaawáyá Yaisu kwakya na am iga. Ba pukura na ndza á njá herzhe átevege Yaisu am sarte na tá aŋkwa arge masane, a ndavanu ge Yaisu a ba ŋane: Watse á veláká ware ŋane Yaakadada na. 21Am sarte na nanna Piyer aŋkwa á ɗabaterɗába pukura ŋanna maa, a ndavanu ge Yaisu, a ba ŋane: «Yaakadada, una mu watse á shaná uwe kena ŋane?» 22A ŋwanante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ma yá kátá yá se beráná á ba an shifa am eptsa-aaruwa keni, una á shákaaka. Naba ɗabiɗaba ka.» 23Daaci ta naba hyanme labare-aara am dágave á emnde a fetarfe baɗemme wá, ta bántsa watse á emtseka pukura ŋanna ɗekiɗeki. Amá Yaisu ndahaaka una. Názu a bannaa Yaisu ge Piyer wá, a ba ŋane: Ma yá kátá yá se beráná á ba an shifa am eptsa-aaruwa keni, á shákaaka. 24Pukura ŋanna Yaisu a ndaha elva-aara na wá, aŋkwa á maganá ba ŋane an ire-aara seydire á labare ŋanna, wakita na keni a puwetaa ba ŋane. Diyaŋerdiya ganakini baɗemme á názena a puwetaa ŋane, baɗemme ba jirire. 25Kwakya jipu názena ni a maganaa Yaisu ádaliye na. Ma andze ta eppuwa baɗemme am wakita, ba palle keni ƴaranseka wá, yá tama ma andze á taa ŋanaaka duniya na wakita-aha ŋanna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\