Yuhanna 3

1Ndza aŋkwa ura Farisa umele zhera-aara Nikaudaimus, palle á male-aha á Yahudiya-aha wá, 2a seza Yaisu an vaƴiya, a se ndava elva ázeŋara. «Malum», a ba ŋane á elvan ge Yaisu: «Diyaŋerdiya geni a ɓelakaa Dadaamiya, aɗaba ɓaaka edda una á dzegwándzegwa mága najipu-aha na ká aŋkwa maganá ka na, máki ɓaaka Dadaamiya antara ŋane.» 3A ŋwanante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Yá ndak ba jirire: Ɓaaka ura á dem zlanna á Dadaamiya máki yairseka ge buwire.» 4A ba Nikaudaimus á elvan ge ŋane: «Tá yáná estara kena emgyegwe a zhele, á dzegwándzegwa dem huɗe á emmeŋara, lauktu tá eyya ádaliye emtu?» 5A ba Yaisu á elvan ge ŋane «Yá ndak ba jirire: Ma ware edda-aara keni á daaka á dem zlanna á Dadaamiya ɗekiɗeki má yairseka an yawe antara an Sheɗekwe Cuɗeɗɗe. 6Una tá yáná emnde am duniya na keni ba ge ire-aara. Tate na á yáná Sheɗekwe Cuɗeɗɗe keni á yáná ba sheɗekwe. 7Maŋka najipu aɗaba ya bakaa sey tá yakurseye ge buwire. 8Effeƴa wá, ma á dem tate-ara keni ba á vátá. Ká cenáncena mága-aara, amá wá, ma a tsetaa áme keni diyaŋka, ma á de tse áme keni diyaŋka. Edda una tá yáná an hákuma á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe keni ba estuwa.» 9A ba Nikaudaimus á elvan ge ŋane: «Á magava estara una ŋanna?» 10A ŋwanante ge Yaisu: «Iyau ekka wá, ka malum á Iserayiila-aha ƴaikke keni diyaŋka una? 11Yá ndak ba jirire, ŋere wá, ŋá ndakur názena ni diyaŋerdiya, antara názena ŋá nanna, amá kwá ceneka elva á ŋere. 12Máki yá bakurá elva áte kazlaŋa á duniya aley cenakurvaaka fakurtaareka áte ya, sakwa kazlaŋa á samaya emtu? 13Ay degiya ɓaaka edda una ndza a dem samaya ba palle keni. Cenaucena elva-aaruwa ya Ura á emnde baɗemme na ya sawa am samaya. 14«Yeheteyeha názena ndza a maganaa Muusa am kaamba werre: A magaa havale an verzhagane, a zleŋelete áte zade, a kante á dem zhegela. Iya Ura á emnde baɗemme keni watse tá de zleŋeliyá ba estuwa. 15Daaci ma a fetare ware áte ya keni á shansha shifa na á zleka na. 16Aɗaba Dadaamiya wayatewáya duniya kwakya. Aɗaba una ŋanna a vante Egdza-aara palle ba ŋane. Ma a fetara ware áte Egdza ŋanna keni, á keɗeka ɗekiɗeki, á shansha shifa na á zleka na. 17Dadaamiya ɓelaaka Egdza-aara á sem duniya geni á se ŋgwaɗa emnde, amá a belán geni tá ŋezleseŋzle emnde áte erva an ŋane. 18Edda una fetarfe áte ŋane wá, ɓaaka shairiya áte ŋane. Amá edda una má fetareka áte ŋane wá, ba kina keni ŋánáŋa shairiya, aɗaba fetareka áte Egdza á Dadaamiya palle ba ŋane. 19Náwa názena ni watse emnde tá shá ŋgwaɗa aɗaba ŋane: Samsa parakkire á sem duniya, amá emnde a duniya ƴarnaaƴa, itare ta hayaa ba tabeɗammire, aɗaba shagerka názena tá maganá itare. 20Ma ware una á maga duksa shagerka na, wayaaka an parakkire ɗekiɗeki, a hayaa ba nja am tabeɗammire, geni a marseka parakkire shagerkire na á maganá ŋane na. 21Amá edda una ni á maga duksa shagera wá, ŋane á kátá ba parakkire, geni a naránna emnde shagerire-aara antara geni a diyareddiya emnde fesarfire na á maganán ge Dadaamiya.» 22Am iga a una ŋanna maa, a tsetehe ge Yaisu antara pukura-aha, ta dem tate umele á ba am kwárá á Yahudiya ŋanna, hararaare jipu am tate ŋanna, ta magateraa baptisma ge emnde áhuwa. 23Yuhanna slemaga baptisma keni aŋkwa á magaterá baptisma ge emnde am ekse á Aynun herzhe an Salim, aɗaba kwakya yawe am tate ŋanna. Emnde kwakya tá dezeŋara, á magaterá baptisma. 24Aɗaba zlaɓe eksarvaaka Yuhanna á dem daŋgay am sarte ŋanna. 25Ay emnde umele am pukura-aha á Yuhanna, tá aŋkwa gajawe antara ura Yahudiya umele arge naɗe á Yahudiya-aha ge bára, lauktu tá shá cuɗeɗɗire áza Dadaamiya. 26Duwa-aatare á deza Yuhanna, «Malum ƴaikke», a ba itare tá elvan ge ŋane, «Zhel na ndza á njá ázeŋa áte iga a guwa á Urdun, ndza ka baŋeraa elva-aara na, zlaɓe aŋkwa emtu am ire á ŋa? Kwaye ŋane keni aŋkwa á magaterá baptisma ge emnde, baɗemme á emnde tá kela á ba dezeŋara.» 27A ba Yuhanna á elvan ge itare: «Ɓaaka ura á shansha ba názara keni máki vanteka Dadaamiya. 28Náza-aaruwa wá, ba kure keni diyakurdiya. Aɗaba ya bakurnaa ba iya an we-aaruwa geni iya wá, ya Almasiihu-ka, amá ya sleɓela á Dadaamiya ge se tsatsanaa baráma ge Almasiihu. 29Diyakurdiya zhele á larusa wá, edda á mukse ba ŋane. Náza á slákáte wá, ŋane ba á njá átevege ura-aara zhele á larusa, á higa jipu ge cena kwárá á ura-aara máki á ndáhá elva. Ba duksa palle ge iya keni. Ya ba seke ura á zhele á larusa, kina ervauŋɗe-aaruwa ba seke nama. 30Shagera ba á farfe ŋgahire-aara ge ŋane, á gulá náza-aaruwa.» 31Edda una a sawa am samaya wá, baɗemme á duksa á ba am erva-aara. Amá ura á duniya wá, ŋane ba urimagwe, elva-aara keni á ndaha ba elva á duniya. Amá edda una a sawa am samaya wá, baɗemme á duksa á ba am erva-aara. 32A ndáhá názena ni a nanaa ŋane, antara názena ni a cenanaa ŋane, amá ɓaaka ura á cena elva-aara. 33Ma ware una a cenvaa elva-aara keni, edda-aara njantenja jirire á Dadaamiya. 34Sleɓela á Dadaamiya wá, á ndáhá ba elva á Dadaamiya, aɗaba Dadaamiya á vante Sheɗekwe-aara ɓaaka zlakta-aara. 35Dadaamiya wá, wayetewáyá Egdza-aara, baɗemme á duksa a fanem am erva ba ge ŋane. 36Ma a fetaare ware áte Egdza á Dadaamiya keni shánsha shifa na á zleka na. Amá edda una fetarka áte ŋane wá, á shanka shifa, á segasheka edda-aara am ervauŋɗe á Dadaamiya ɗekiɗeki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\