Yuhanna 5

1Am iga á una ŋanna maa, gyaregya muŋri á nadina am Urusaliima, tá aŋkwa duwa Yahudiya-aha. Yaisu keni a duhe. 2Urusaliima wá, an ɓela am dala baɗemme an wakyiya-aha gergere. Aŋkwa derve ƴaikke herzhe an wakyiya na tá ɗaháná an wakyiya á kyawe-aha na. Ta jantaave ge derve ŋanna an bere-aha ilyeɓe. Zhera á derve ŋanna Baytijaata an elva á Ibraniŋkau-aha. 3Daaci baɗemme á ekte á bere-aha ŋanna ba emnde na lapika vuwa-aatare, wulfe-aha, emnde a dere, antara ŋgurƴekwe-aha. ((Tá ufa gejava á derve ŋanna. 4Aɗaba an wapaka, á tsekwa malika á Dadaamiya á sem derve ŋanna, daaci baɗemme á yáwe á gejava. Daaci am iga á gejava á yáwe ŋanna, ma a tsekwemaa ware zuŋŋwe keni á mbembe edda-aara ma á waná uwe keni.)) 5Aŋkwa ura umele á ba am dágave-aatare ŋanna, yáwe kul keƴe ju tiise á ba áte lapikere. 6Am sarte na damda Yaisu, á zhárá zhel ŋanna á zlava. Am diyaadiya ganakini haraare lapikere-aara, a naba ndaan elva: «Wayak-wáyá emtu ká mbembe ba laŋŋe?», a ba ŋane, á elvan ge ŋane. 7A ba zhel na á elvan ge ŋane: «Á eksitá ware-aaruwa kwa á dem derve am iga a gejava á yáwe malum-aaruwa? Ba kelaa má yá wava ge duwa, caare ba damda ura umele zuŋŋwe arge iya.» 8A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ettse, faɗantefáɗá buce á ŋa, ezzlálá á da.» 9Kerteŋ a naba mbehe, a tsetehe, a faɗante buce-aara, aŋkwa á zlálá ba uwe keni á maganka. Amá vacite ŋanna wá, kwaskwe á puwansepuwe. 10Aɗaba una ŋanna, a ba male-aha á Yahudiya-aha tá elvan ge zhel ŋanna: «Vatena kwaskwe á puwansepuwe, an piya am tawraita ganakini ká sepa buce á ŋa vatena ge da.» 11A ba zhel na á elvan ge itare: «Iya a binaa ba edda una a mbiyaahe na ettse, faɗantefáɗá buce á ŋa, ezzlálá á dá.» 12Ta ndavanuhe, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Ware ŋane edda una ni a bakaa faɗantefáɗá buce á ŋa, ezzlálá na?» 13Zhel na a mbanaa Yaisu na keni, diyaaka edda una ni a mbanaa am lapikere ŋanna. Aɗaba a zlalá watsewatse Yaisu am tate ŋanna, a kuva kwakyire á emnde. 14Shekwaashekwa maa, Yaisu a duhe ádeza dawale ŋanna am mashidi ƴaikke. A ba ŋane á elvan ge ŋane: «Kina wá, mbákmbe. Maŋka haypa mazla-aara geni a shaŋka una jauje ge una ŋanna.» 15Mazla-aara a naba disehe geni ndza a tsantaa ŋane áte lapikere na, a de ba áza mala-aha á Yahudiya-aha, a ba ŋane á elvan ge itare: «Ndza a mbiyaa ba Yaisu am lapikere-aaruwa.» 16Aɗaba una ŋanna, male-aha á Yahudiya-aha ta naba gwarhe ge Yaisu an elva, geni a magán ge uwe una an kwaskwe á puwansepuwe. 17Amá a ba Yaisu á elvan ge itare: «Edderwa wá, ma vaatara keni á maga ba slera. Aɗaba una ŋanna, iya sey ba yá emmaga.» 18Elva-aara ŋanna a de vaterte ba ŋgwáɗáva zlaɓe ádaliye geni sey tá janaaja shifa-aara. Aɗaba a ba itare: «Faaka zherwe áte kwaskwe á puwansepuwe-ka palle, a bantsa ŋane, Dadaamiya Eddeŋara, a ganve ire-aara kalkale an Dadaamiya.» 19A ba Yaisu á elvan ge itare zlaɓe ádaliye: «Yá ndaakur ba jirire: Ɓaaka názu yá maganá iya an ire-aaruwa ya Egdzere, sey ya naaná á ba áza Edderwa. Baɗemme á názena ni á maganá Dada, Egdzere keni á maga ba ŋane una ŋanna. 20Aɗaba Dada wayawáyá jipu an Egdza-aara. Aŋkwa á kwaranse názena á maganá ŋane baɗemme. Duksa ƴaikke a jauje ba ge una keni watse á kwaransekware. Á tsaame najipu na watse kwá maganá kure. 21Ba seke una ni Edderwa aŋkwa á tsatertetse emnde na ba seke tá an emtsa, aŋkwa á vaterte shifa na wá, Egdza-aara keni ba estuwa, a naba vante shifa ge edda una á kataná ŋane. 22Ɓaaka edda una ni á de kyáná Edderwa shairiya-aara. Baɗemme á shairiya a fanem am erva ge Egdza-aara. 23A magaa una geni emnde baɗemme a farfa zherwe áte Egdza-aara keni, ba seke una tá aŋkwa fáná áte ŋane na. Edda una faaka zherwe áte Egdzere wá, faaka á ba áte Eddeŋara na a ɓelanaa na ŋane na. 24«Yá ndaakur ba jirire: Ma ware una a cenvaa elva-aaruwa, a fetaarehe áte edda una a ɓeliɓela na, edda-aara shánsha shifa na á zleka na. Ɓaaka shairiya áte edda-aara ɗekiɗeki, ŋane dedde am emtsa, daada am tate á shifa na á zleka na. 25Yá ndaakur ba jirire: Aŋkwa á sawa sarte umele, ba kina keni ba seke samsa. Am sarte ŋanna wá, emnde na ba seke tá an emtsa na watse tá cenáncena kwárá á Egdza á Dadaamiya. Ma a cenanaa ware kwárá-aara keni á gevge an shifa. 26Ba seke una ni an hákuma Edderwa ge tsante ura, á gev an shifa na wá, a vante hákuma ge Egdza-aara keni, geni á tsante ura, á ganve an shifa. 27A vante hákuma á kyá shairiya ge Egdza-aara keni, aɗaba Egdza-aara ŋanna Ura á emnde baɗemme. 28Magauka najipu á una ŋanna ɗekiɗeki. Aɗaba aŋkwa á sawa sarte umele, ba emnde na tá an emtsa, tá am irekhye keni, watse tá cenáncena kwárá-aara, 29watse tá sesse. Emnde na ni ndza ta magaa shagerire na, watse tá tse ge shaa shifa na á zleka na. Amá emnde na ndza ta magaa shagerkire wá, itare watse tá tse ge dem zlaɗa.» 30A ba Yaisu zlaɓe ádaliye: «Iya an ire-aaruwa wá, ba uwe keni yá dzegwánka emmága-aara, sey má biyánba Dadaamiya. Daaci shairiya na yá kyáná ya wá, shairiya a jirire. Aɗaba yá kyáná áte una yá kataná ya-ka, yá kyáná áte una á kataná edda-una a ɓeliɓela. 31Máki ya seyde á ire-aaruwa ba iya, tá dise estara kena emnde jirire-aaruwa? 32Amá aŋkwa ura umele sleseyde-aaruwa ŋane. Diyandiya seydire na á maganá ŋane áte ya jirire. 33Ndza kwa ɓelaa emnde á deza Yuhanna, ŋane keni maganaamaga seydire áte edda una ni ŋane jirire na. 34Yá aŋkwa sá elva á Yuhanna antara seydire-aara á sem ire á kure na wá, ba geni kwá shánsha sawari, kwá lyelya shifa á kure. Iya ya ɓaaka an wedere á seydire na á maganá urimagwe áte ya. 35Yuhanna wá, ŋane ndza ba seke parakkire, ndza á mbe am dágave á kure, ndza kwa higa an ŋane am sarte cekwaaŋguɗi. 36Iya wá, aŋkwa seydire ƴaikke áte ya, jauje ge una a maganaa Yuhanna. Slera na a ɓeliyaa Edderwa ge ŋane, yá aŋkwa maganá ya na wá, á maganá ba slera-aaruwa ŋanna seydire áte ya, geni ya sleɓela á Dadaamiya. 37Ba Edderwa ŋanna a ɓeliɓela na keni maganaamaga seydire-aara áte ya, amá kure cenakuránka kwárá-aara, nakuránka ŋane an ice á kure keni. 38Daaci ŋakurnaaka elva-aara am kure, aɗaba fakurtarka áte Egdza-aara na a ɓelanaa ŋane. 39Kwá aŋkwa ndá wakita á Dadaamiya, aɗaba aŋkwa am ire á kure geni watse kwá shá shifa na á zleka na. Ay degiya wakita á Dadaamiya ŋanna á ndá ba elva-aaruwa. 40Aley kure wayakurka sezerwa ganakini kwá shánsha shifa ba jirire. 41«Yá kátá ƴaikkireka ya áza emnde. 42Amá duksa palle wá, am ervauŋɗe á kure wá, wayakurka kure an Dadaamiya ɗekiɗeki. 43Iya, ya sawa an elva á Edderwa, lyiyakurika ɗekiɗeki, amá má samsa ura umele á ba an ire-aara wá, kwá ellyiya. 44Ma ware á kure keni á kátá ba gálá áza emnde, kwá paŋka ni á galákurá ba Dadaamiya palle. Ay una ni, kwá fetaare estara kena áte ya? 45Amá bawánka zlaɓe am ervauŋɗe á kure, geni watse yá de icakuraare sera áza Edderwa. Edda una watse á de icakuraare sera wá, Muusa na kwa fetaare kure an ŋane na. 46Amá ma andze fakurtarfe áte Muusa ba jirire wá, iya keni ma kwá fetarfe áte ya. Aɗaba názena a puwetaa Muusa na á ndá ba elva-aaruwa. 47Am fakurtareka áte názena a puwetaa ŋane, kwá fetaare estara kena áte elva na yá ndaná ya?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\