Yuhanna 6

1Am iga á una ŋanna maa, a tsetehe ge Yaisu, a zlalehe a dete iga a guwa á Galili. Tibariyas keni tá ɗáhá ba háye na am guwa ŋanna. 2Emnde kwakya ta ɗabemhe á dem tate ŋanna, aɗaba naránna najipu-aha na a maganaa ŋane, a naba mbateraahe emnde na lapika vuwa-aatare. 3Yaisu antara pukura-aha-aara ta ɗaletaa áte egdza wa, ta de njehe. 4Muŋri á Yahudiya-aha na tá ɗaná an Paska na keni herzhavteherzhe. 5Yaisu a kante ice wá, á zhárá ba dikele á emnde tá aŋkwa dezeŋara. A ba ŋane á elvan ge Filip: «Mí de sháná áme náza zá na á se hyaterhye ge emnde na?» 6A ndán ba ge cena názu am mbuwe á Filip ka wá, ŋane diyaadiya názena ni watse á maganá ŋane. 7A ŋwanante ge Filip, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ma mi shekweve náza zá á gursa deremke keni á hyeteka ɗekiɗeki áte emnde, máki má kátá ma ware-aatare keni a shánsha cekwa.» 8A ba Andere egdza emmeŋara ge Simaun Piyer, palle á pukura-aha-aara, a ba ŋane á elvan ge ŋane: 9«Náwa aŋkwa egdze umele áhuna an depaiŋ ilyeɓe antara kelfe buwa, amá keni á magaterá uwe kena ge dikele á emnde na?» 10Daaci a ba Yaisu á elvan ge pukura-aha-aara: «Bawateránba ge emnde a njarinja baɗemme áte másá.» Aɗaba kwakya másá am tate ŋanna shagera ge nja átekwa. Tá naba njehe ge emnde, kezlakula á zála á maga debu ilyeɓe. 11Yaisu a lyevaa depaiŋ na, a slafan we-aara ge Dadaamiya, daaci a kazlanve, a tegateraa ge emnde na tá njanja áte másá na. Arge kelfe keni a magán ba estuwa. Baɗemme á emnde zaruze á ba áte huɗe-aatare. 12Hyaterhya ge emnde baɗemme maa, a ba Yaisu á elvan ge pukura-aha-aara: «Jawanmárje ge jugena-aara na baɗemme, a badzevka ba palle keni.» 13Depaiŋ ilyeɓe ŋanna á hyaterhe ge emnde, baira jauje. Jarantejáhá jugena-aara, a netaa kenday saɗaɗɗe kelaawa ju buwa. 14Naránna emnde najipu na a maganaa Yaisu maa, a ba itare ba parakke: «Zhel na wá, ba jirire ba ŋane nabi na ta bantsa watse á sawa á sem duniya na.» 15Daaci diyeddiye Yaisu ganakini watse tá se fáná am sleksire á ba áte laarire, a zlalehe zlaɓe ádaliye á dete ire á egdza wa, ba ŋane palle. 16Eblyabelya vaciya maa, ta tsekwese ge pukura-aha-aara á sawa áte wa, ásete we á haye, 17ta demhe am paare á yawe ge dem Kafarnáhum. Gevge vaƴiya, amá zlaɓe samka Yaisu emtsaaɗe. 18A tsetehe ge válale, baɗemme á haye á vaza. 19Bakarvaabáká paare, á maga kilaumaiter ilyeɓe, ma uŋkwahe keni wá, tá zhárá ba Yaisu am iga-aatare, á zlála áte yawe, á dezetare tá am paare na. Daaci baɗemme-aatare ŋáteráŋa lyawa. 20Amá «A wakurka lyawa,» a ba Yaisu á elvan ge itare, «degiya ba iya.» 21Ba itare keni varanteve baráma ge dem paare wá, tá zhárá ba tá áte we á guwa am tate na tá kátá demkwa itare na. 22Mákuralla-aara maa, ba kelaa á emnde na ta geƴaa áte iga a guwa na, ta fantau ge tataya Yaisu. Amá diyardiya ganakini ndza ɓaaka paare umele ɗekiɗeki am tate ŋanna, sey ba palle na ta zlalaa pukura-aha an ŋane na. Diyardiya geni damka Yaisu am paare ŋanna. 23Daaci ta naba demhe ge paare-aha umele á da am Tibairiyas á ba á dem tate ŋanna Yaakadada a slafanaa we ge Dadaamiya arge náza za, a hyaterhe an ŋane na. 24Emnde tá ezzhara wá, ma Yaisu, ma pukura-aha-aara keni baɗemme ta ɓaaka. Ta naba demhe am paare-aha ŋanna, ta zlálá á dem Kafarnahum, ta de zharanaa áhuwa. 25Sawa-aatare wá, ta se bera Yaisu áte we á guwa. Ta ndavanuhe, a ba itare: «Ka sawa vaatara á sehuna Malum?» 26A ba Yaisu á elvan ge itare: «Yá ndaakur ba jirire: Kwá tatayiyá aɗaba ba náza za na ya zukurwa ya, kwa ƴanaa ba kure na. Cenakuránka ba názara keni am názena yá kátá bakurná ya an najipu-aaruwa. 27Shuŋŋulauka náza za na á shekwaaka bádza na, shuŋŋulaushuŋŋula una á badzeka ɗekiɗeki, á vante shifa na á zleka na ge ura. Náza za ŋanna yá vakurta ba iya Ura á emnde baɗemme, yá vakurte an hákuma na a vita Edderwa Dadaamiya.» 28Ta ndavanuhe, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Ŋá shuŋŋula slera-ara una á kataná Dadaamiya na?» 29A ŋwaterante, a ba ŋane «Náwa slera na á kataná Dadaamiya ázekure: slera á kure wá, ba kwá fetare áte edda una a ɓelanaa ŋane». 30A ba itare tá elvan ge ŋane: «Máki estuwa wá, maraŋeránmárá najipu na ni ŋá diyakse átekwa geni a ɓelakaa Dadaamiya, ŋá nanaana an ice á ŋere, lauktu ŋá faktarfe. 31Werre wá, eggye-aha á ŋere ndza zaruze mannu am kaamba, aŋkwa elva-aara am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: A vaterte náza za á sawa am samaya.» 32A ba Yaisu á elvan ge itare: «Degiya ba mannu ŋanna keni ndza a vakurtaa Muusa ka, amá náwa Edderwa aŋkwa á vakurte náza za á jirire á sawa am samaya. 33Aɗaba náza za na ni á vakurta Dadaamiya na wá, ba ŋane edda una a sawa am samaya na. Á vanterta ba ŋane shifa ge emnde.» 34Daaci a ba itare tá elvan ge ŋane: «Malum, vaŋerteva náza za ŋanna ba kelaazare.» 35A ba Yaisu á elvan ge itare: «Ba iya una ya ɗafa na á vante shifa ge ura. Ma ware una a sezerwa, a fetarhe áte ya, á wanka waya antara ndera ɗekiɗeki. 36Ya ndakurndáha tsa, kure keni nakurina tsa, aley fakurtareka áte ya. 37Baɗemme á emnde na ni a vitaa Edderwa na watse tá sáwá ázerwa. Ma a semaa ware á sezerwa keni yá baŋka ɗekiɗeki. 38Aɗaba sanka á sawa am samaya ge se maga názena yá kataná ya, amá názena á kataná edda una a ɓeliɓela. 39Náwa názena ni á kataná edda una a ɓeliɓela na: Emnde na ni a vitá ŋane na, yá keɗanaaka ba palle keni. Am halavuwa á duniya, yá tsatertetse baɗemme am faya. 40Názena á kataná Edderwa wá, baɗemme á emnde na ni ta naa ya Egdza-aara, ta fetarhe áte ya na, tá shansha shifa na á zleka na. Am halavuwa á duniya, yá tsatertetse am faya.» 41Daaci farantaufe Yahudiya ge wesha elva áte Yaisu, aɗaba a bantsa ŋane: «Ya náza za na a tsekwaa á sawa am samaya.» 42Ta bantsa itare: «Abi Yaisu ŋara ba ŋane, ba ŋane una egdza á Yusufa? Diyaŋerdiya tara eddeŋara an emmeŋara. Ay ni a ba ŋane a sawa am samaya?» 43A ba Yaisu á elvan ge itare: «Weshauka elva am dágave á kure ba dey. 44Ɓaaka ura á dzegwándzegwa ba ŋane an ire-aara sezerwa, sey á taɗáná Edderwa na a ɓeliyaa á sem duniya na. Ma ware una a sezerwa keni sey yá tsantetse am faya am halavuwa á duniya. 45Aŋkwa puwatepuwa nabi-aha, a ba itare: Dadaamiya watse á kwaratersekware ba ŋane elva-aara ge emnde. Daaci edda una máki faafa hyema am elva á Edderwa ŋanna, lyevaalya wá, ŋane á sáwá ásezerwa. 46Una á banka ganakini aŋkwa ura nanna Dadaamiya. Ɓaaka ɗekiɗeki. Sey edda una a sawaa am samaya na. Ŋane wá, nanna aɗaba Eddeŋara. 47«Yá ndaakur ba jirire: Ma a fetaare ware áte ya keni, shánsha shifa na á zleka na. 48Ba iya una ya ɗafa na á fá shifa á jirire am ura na. 49Eggye-aha á kure ta zu ɗafa na tá ɗaná an mannu na am kaamba, aley keni ba emtsaremtsa. 50Amá náwa ɗafa na ni a tsekwa á sawa am samaya, ma a zuwaa ware ɗafa ŋanna keni a emtseka ɗekiɗeki. 51Ba iya una ya ɗafa ŋanna a tsekwaa á sawa am samaya, á vante shifa ge ura na. Ma a zuwaa ware ɗafa ŋanna keni á shánsha shifa na á zleka na. Ɗafa ŋanna yá vantá ya na wá, vuwa-aaruwa ba ge iya, yá vanterte ge emnde a duniya baɗemme, ganakini tá shánsha shifa an ŋane.» 52Elva ŋanna a tsante elva ƴaikke am dágave á Yahudiya-aha. A ba itare am dágave-aatare: «Á vamite estara vuwa-aara geni mí ezza na?» 53A ba Yaisu á elvan ge itare: «Yá ndaakur ba jirire: Máki zakuruka hyuwa á vuwa-aaruwa, shakuruka uzhe-aaruwa, iya Ura á emnde baɗemme, kwa ɓaaka an shifa am kure ɗekiɗeki. 54Edda una á zá hyuwa á vuwa-aaruwa, á shá uzhe-aaruwa keni wá, shánsha shifa na á sleka na, am halavuwa á duniya yá tsantetse edda-aara am faya. 55Aɗaba ba iya una ya ɗafa á jirire, uzhe-aaruwa keni náza shá á jirire. 56Daaci ma ware una aŋkwa á zá hyuwa á vuwa-aaruwa, aŋkwa á shá uzhe-aaruwa, edda-aara ŋanna slenja á ba áte vuwa-aaruwa, iya keni yá aŋkwa antara ŋane. 57Edderwa na a ɓeliyaa ŋane na wá, edda á shifa ba ŋane, a njiyaa ba ŋane an shifa. Ba duksa palle ge edda una á zá hyuwa á vuwa-aaruwa keni, yá njanaanja edda-aara an shifa. 58Una ŋanna ɗafa á jirire na ni a tsekwaa á sawa am samaya; gergere antara una ndza ta zanaa egghye-aha á kure am kaamba werre. Itare sharánka shifa a jirire an ŋane. Amá ɗafa na yá teganá ya wá, ma a zuwaa ware keni á shá shifa na á zleka na an ŋane.» 59Elva-aha ŋanna a kwaratersaa Yaisu ge emnde am mashidi á Yahudiya-aha am Kafarnahum. 60Am iga a elva ŋanna maa, emnde kwakya á ba am emnde a ɗaba Yaisu, ta bántsa: Elva na degdege, á dzegwánka ura. 61Nánna Yaisu ganakini tá wesha elva emnde a ɗaba ŋane am dagave-aatare, a ba ŋane á elvan ge itare: «Á wákurá ba elva-aaruwa na emtu am ervauŋɗe? 62Má watse nakuránna aŋkwa á zlálá Ura á emnde baɗemme á dem tate na ndza a sawa átekwa mu, watse kwá bá uwe? 63Á vantá ba Sheɗekwe á Dadaamiya shifa ge ura. Slera á emndimagwaha an ndzeɗa-aatareka una. Daaci elva-aaruwa na yá aŋkwa á bakurná ya na wá, Sheɗekwe ŋara ba ŋane, shifa ŋara ba ŋane. 64Amá tá aŋkwa emnde na fartarka am dágave á kure.» Aɗaba á ba am fantaufe keni Yaisu diyaadiya emnde na watse tá fetareka na, diyaadiya edda una watse á de vela ŋane keni. 65A farhe zlaɓe ádaliye, a ba ŋane: «Ya bakurnaa aɗaba una ŋanna, a ba iya, ɓaaka ura á dzegwándzegwa ba ŋane an ire-aara sezerwa, sey máki a taɗanaa Edderwa.» 66A fantau á ba am sarte ŋanna, emnde a fetarfe kwakya ta ƴaa ɗaba Yaisu, zlalarka antara ŋane mazla-aara. 67A ba Yaisu á elvan ge pukura-aha-aara kelaawa ju buwa: «Kure keni kwá kátá ƴiƴa emtu?» 68A ŋwanante ge Simaun Piyer, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Yaakadada, ŋá shá shifa na á zleka na á ba am elva á ŋa palle, ŋá de ɗaba ware umele? 69Ŋere wá, faŋertarfe. Aɗaba diyaŋerdiya ganakini ba ka una ka sáwá áza Dadaamiya, ka cuɗeɗɗe.» 70A ba Yaisu á elvan ge itare: «Kwa emnde kelaawa ju buwa na, ábi ya dzerakursaa ba iya? Ay aŋkwa ura palle am kure, ŋane ura á shaitaine.» 71Una ŋanna wá, a ndanaa áte Yahuda egdza á Simaun Iskariyaut. Aɗaba Yahuda ŋanna, ŋane keni ba palle á pukura-aha á Yaisu kelaawa ju buwa tsa, amá a velanaa ba ŋane Yaisu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\