Yuhanna 8

1Yaisu wá, a dete ire á Wa Anyaranyara. 2Ba eŋlya-waabere wá, a tsekwese, a eptsa á ba dem mashidi ƴaikke suuwe, a de njehe, ta duhe ge emnde ádezeŋara, a fantau ge vaterte sera á elva. 3Daaci malum-aha á tawraita antara Farisa-aha ta naba sanaa mukse ta ekseva am gwardzire, ta tsa mukse na á katafke á emnde baɗemme. 4Daaci ta ndavanu elva ge Yaisu: «Malum,» a ba itare, tá elvan ge ŋane: «Náwa mukse na wá, ŋa eksevaa am gwardzire. 5Názu a baŋernaa Muusa am tawraita wá, mukse na á maga jeba una wá, ba tá ja shifa-aara an nákwá. Ekka mu ázara á ba elva á ŋa?» 6Ta banaa una ba geni tá tsagwaɗaná an ŋane, geni tá shánsha elva na an dzálá am mbuwe-aara. Amá a gaavehe ge Yaisu, áŋkwa á puwa áte haha an gulanda-aara. 7Am itare ƴaránka ndáva na, á kante ire Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Máki aŋkwa edda una ndza maganaaka haypa ɗekiɗeki am kure wá, a fantaufe edda-aara zuŋŋwe ge dzega mukse na an nákwa.» 8A ndaase una ŋanna, a gaavehe zlaɓe ádaliye, aŋkwa á puwa áte haha an gulanda-aara. 9Ba ta cenaa elva ŋanna wá, ta fantau ge zlálá an palpale, ta fantuwa male zuŋŋwe, a jauwa ba mukse na palle á tse á katafke á Yaisu. 10A kante ire Yaisu, a ba ŋane á elvan ge mukse ŋanna: «Tá áme emnde na? Ɓaaka edda una dzegwándzegwa ŋguɗakŋguɗa emtu?» 11A ŋwanante ge mukse na, a ba ŋane: «Ɓaaka degiya malum.» A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Iya keni yá ŋguɗaŋka. Ezzlálá, amá dalika á maga haypa.»)) 12A ba Yaisu zlaɓe ádaliye á elvan ge emnde: «Ba iya una ya parakkire ge duniya. Ma a ɗabiyaa ware keni á shánsha parakkire na á vante shifa ge ura na, edda-aara á zlaleka am tabeɗammire mazla-aara.» 13A ba Farisa-aha tá elvan ge ŋane: «Ká aŋkwa á maganá ba ka seydire áte ire á ŋa na wá, elva á ŋa ŋanna jirireka ɗekiɗeki.» 14A ba Yaisu á elvan ge itare: «Ma yá maganá ba ya seydire áte ire-aaruwa keni, elva-aaruwa jirire. Aɗaba diyandiya tate na ya sawa átekwa, diyandiya tate na yá zlálá ádetekwa. Amá kure diyakurka ma tate na ni ya sawa átekwa, ma tate na yá zlálá ádetekwa keni. 15Kure kwá naba icanve elva áte ura, áte una kwá kataná kure emndimagwaha, amá iya yá ŋguɗeka ura ɗekiɗeki. 16Ma ya icanve elva áte ura keni, yá maganá á ba an jirire, aɗaba ganevka an ire-aaruwa am elva ŋanna, amá aŋkwa Edderwa na a ɓeliɓela na antara ya. 17Aŋkwa an puwa am tawraita á kure, a ba ŋane: Máki seyde-aha buwa ta ndaase ba elva palle wá, elva-aatare jirire. 18Náwa yá aŋkwa maga seydire áte ire-aaruwa. Edderwa na a ɓeliɓela na keni aŋkwa á maga seydire áte ya.» 19A ba itare tá elvan ge Yaisu «Áma eddeŋa ŋanna?» A ba Yaisu á elvan ge itare: «Ba iya keni diyakurika sakwa Edderwa emtu? Ma andze diyakuridiya wá, ma kwá naba diyeddiye Edderwa keni.» 20Kwaye ŋane elva na Yaisu a ndater ge emnde am mashidi ƴaikke, am tate na tá fá sadake á nasherire átekwa na. Ɓaaka ura a piyante elva-aara ɗekiɗeki aɗaba zlaɓe samka sarte-aara emtsaaɗe. 21Daaci a ba Yaisu á elvan ge itare zlaɓe ádaliye: «Iya wá, yá zlálá, watse kwá tatayitátaya, amá watse kwá shika. Watse kwá emtsa á ba am haypa-aha á kure. Kwá dzegwánka dem tate na yá detekwa ya na.» 22A ba Yahudiya-aha am dágave-aatare: «Watse á de já ire-aara ka? Aɗaba a ba ŋane, kwá taa daaka á dem tate na yá detekwa.» 23A ba Yaisu á elvan ge itare: «Kure kwa jesaare á ba am duniya na, amá iya wá, ya sawa á sa am samaya. Kure kwa ba emnde a duniya na, amá iya wá, ya ura á duniya-ka. 24Ya bakurnaa aɗaba una ŋanna watse kwá emtsemtsa á ba am haypa-aha á kure. Aɗaba ba jirire watse kwá emtsa á ba am haypa-aha kure máki fakurtaareka ganakini ba iya una Iya.» 25A ba itare tá elvan ge ŋane: «Ka ware?» A ŋwaterante, a ba ŋane: «Ya ba edda una kwaye am fantaufe ya ndaakur ba ŋane na. 26Yá an elva kwakya ge ndanaa áte kure, ba jirire kwá taa ŋezleka am elva ŋanna. Amá baɗemme ba jirire. Aɗaba yá ndaakur ba názena ya cenanaa áza edda una a ɓeliɓela na.» 27Cenaránka ɗekiɗeki geni á ndater elva á Eddeŋara. 28Daaci a ba Yaisu á elvan ge itare: «Vacite na ni kakuranteka Ura á emnde baɗemme wá, kwá de dise ba vacite ŋanna, ganakini iya wá, ya ba Iya. Kwá de diyeddiye geni názena yá maganá ya baɗemme na wá, ba iya an ire-aaruwa ka. Ma yá ndáhá uwe keni, yá ndá ba názena a kwarisaa Edderwa. 29Edda una a ɓeliɓela na aŋkwa antara ya, á ƴika ya palle ɗekiɗeki, aɗaba ma vaatara keni yá magá ba názena á kataná ŋane.» 30Ba Yaisu a ndaase una ŋanna wá, emnde kwakya fartarfe áte ŋane. 31Daaci a ba Yaisu á elvan ge Yahudiya-aha na fartarfe áte ŋane: «Máki tsakuraatse á ba áte elva-aaruwa wá, kwa emnde-aaruwa ba jirire, 32kure kwá diyeddiye jirire, jirire á kure á palakuraapálá. Kwá kwaraná ba kure ire á kure.» 33A ba itare tá elvan ge Yaisu: «Ázara a ba ka? Ŋere ŋa eggye-aha á Ibrahima miyenne, ba vaci palle keni daŋeremka am erva á ura ni, watse kwá kwaraná ba kure ire á kure, á ba ka?» 34A ba Yaisu á elvan ge itare: «Yá ndaakur ba jirire: Ma ware una á magá ba haypa na, edda-aara náve á haypa. 35Náve wá, ma estara keni á gevka ura á huɗe á há ɗekiɗeki. Amá egdzere wá, ma vaatara keni ba ura á huɗe á há ŋanna. 36Daaci máki a palakuraa Egdza á Dadaamiya am navire á kure wá, shakuránsha ire á kure ba jirire. 37Diyandiya degiya ganakini kwa eggye-aha á Ibrahima. Amá labára kena kwá lyiyeka elva-aaruwa, kwá aŋkwa á tataya ja shifa-aaruwa na? 38Yá ndá ba názena ya naaná áza Edderwa, kure keni kwá magá ba názena a bakurnaa eddekure.» 39A ba itare, tá elvan ge Yaisu: «Eddeŋere ba Ibrahima ge ŋere.» A ba Yaisu á elvan ge itare: «Ma andze kwa egdzara á Ibrahima ba jirire wá, ma kwá maga ba názena ndza a maganaa ŋane. 40Amá náwa yá aŋkwa ndaakur ba jirire názena ya cenanaa ya áza Dadaamiya, aley kure kwá tataya ba já shifa-aaruwa. Ibrahima wá, ŋane magaaka una ɗekiɗeki. 41Kure kwá maga ba slera á eddekure.» A ba itare tá elvan ge ŋane: «Ŋere ŋa masagwa-aha ka ɗekiɗeki, Eddeŋere ba Dadaamiya palle.» 42A ba Yaisu á elvan ge itare: «Ma andze ni kwa egdzara á Dadaamiya ba jirire wá, ma andze kwá wayiwáyá. Aɗaba iya ya sawa ázeŋara ge sezekure na. Sanka ba ya an ire-aaruwa, a ɓeliyaa ba ŋane, yá njá á ba áte ŋane áhuna na. 43Labára ŋane á duka elva-aaruwa á dem ire á kure ɗekiɗeki? Á duka á dem ire á kure aɗaba kwá dzegwánka cena elva-aaruwa. 44Kure wá, eddekure ba Shaitaine. Kwá kátá maga názena á kataná eddekure. Aɗaba ŋane sleceba emnde kwaye am fakta, ɓaaka jirire-aara ɗekiɗeki, aɗaba ɓaaka jirire am ŋane. Ndáhá fida wá, duksa-aara ge ŋane, aɗaba slera-aara ba fida, ŋane male á fida. 45Amá iya wá, yá ndáhá ba jirire. Aɗaba una ŋanna wayakurika. 46Emtu ware edda-aara am kure á sansese haypa-aaruwa parakke? Ay má yá ndá ba jirire baɗemme, labára kwá fetarka áte ya? 47Ura á Dadaamiya wá, á cená elva á Dadaamiya. Amá kure kwa emnde á Dadaamiya-ka. Aɗaba una ŋanna kwá feka hyema áte elva-aaruwa.» 48A ba Yahudiya-aha tá elvan ge Yaisu: «Ndaŋeraŋka emtu ganakini ka wá, ka ura Samariya? Ndza ndaŋeraŋka emtu ganakini ká an jini am ire?» 49A ba Yaisu á elvan ge itare: «Yá an shaitaine ka ɗekiɗeki, yá gálá ba Edderwa, amá kure kwá aŋkwa epsawipsawa. 50Iya wá, ndanka ya ganakini a galarigálá emnde. Amá aŋkwa edda una a wayiyantaa ŋane ganakini a galarigálá emnde. Daaci watse á ndaaná ba ŋane elva á kure. 51Yá ndaakur ba jirire: Ma ware una a magaa fesarefire am elva-aaruwa, ŋane á emtseka ɗekiɗeki.» 52A ba Yahudiya-aha tá elvan ge ŋane: «Kina wá, diyaŋerdiya mazla-aara geni ba jirire ká an jini am ire. Ibrahima emtsametsa, nabi-aha umele keni matsarmatsa, ekka ni má ura á maga fesarefire am elva á ŋa, á emtseka, á ba ka? 53Eggyemiya Ibrahima an ire-aara maa, emtsametsa, jakuje ge ŋane emtu? Nabi-aha keni emtsaremtsa, ka mu ká zhárá ire á ŋa ka ware?» 54A ba Yaisu á elvan ge itare: «Máki yá galaná ba iya ire-aaruwa wá, ƴaikkire-aaruwa hyepka duksa ɗekiɗeki. Iya á galiya ba Edderwa. Ba ŋane edda una kwa bantsa kure Dadaamiya na. 55Amá diyakurka ŋane ŋanna ɗekiɗeki. Iya wá, diyandiya. Ma ya bánba diyanka wá, ya slefida seke kure. Diyandiya ba parakke, yá aŋkwa á fansarefe am elva na á ndaaná ŋane. 56Dadaamiya ndza a banánba ge eggyekure Ibrahima ganakini watse á hyemhye am sarte-aaruwa, a higa jipu arge elva ŋanna. Am sarte na marannaamárá Dadaamiya, ervauŋɗe-aara ndza ba seke nama.» 57A ba Yahudiya-aha tá elvan ge ŋane: «Ba yáwe kul ilyeɓe keni ká hyefka ni, ka nánna Ibrahima, a ba ka?» 58«Yá ndaakur ba jirire,» a ba Yaisu á elvan ge itare: «Kwaye zlaɓe yareka Ibrahima keni yá aŋkwa ya.» 59Ta naba halem nákwa am erva tá kátá eddzága maa, a naba sheɓevhe ge Yaisu, a sesehe am mashidi ŋanna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\