Yuhanna 9

1Daaci aŋkwa á degashe Yaisu am tate umele wá, a naa ura wulfe ta yán ba estuwa. 2Ta ndavanuhe ge pukura-aha, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Malum, ta yanaa aɗaba haypa á ware zhel na wulfe? Haypa á tara eddeŋara an emmeŋara emtu? Emtu haypa-aara ba ge ŋane he?» 3A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Ta yese wulfe aɗaba haypa-aara ka, tara eddeŋara an emmeŋara keni haypa-aatare ka. Una a gev ba geni a naránna emnde slera ƴaikke na á de maganá Dadaamiya áte ŋane. 4Am zlaɓe aŋkwa tsawe vaciya wá, magaumimága slera á edda una a ɓeliɓela na. Aɗaba aŋkwa á sawa vaƴiya, ura á dzegwánka mága slera mázla-aara. 5Am sarte na zlaɓe yá aŋkwa am duniya na wá, ya parakkire ge duniya.» 6Ba a ndaase elva ŋanna, mazle-aara a naba kyefaa nyaihe á dem áhá, a wasletaa egdza haha cekwaaŋguɗi an nyaihe-aara, a ndaɓanaanuhe ge ice á wulfe na, 7a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ezzlálá de baraabárá ice á ŋa am derve na tá ɗaná an Silauwam na.» Silauwam ŋanna wá, amaana: sleɓela. A duhe ge wulfe na, a de baraa ice-aara wá, aŋkwa a nanna. Á sá wá, ba laŋŋe ice-aara. 8Daaci emnde a slala-aara, antara emnde na ndza ta naa á ŋala na, a ba itare: «Una ni ba wulfe na á ŋala, á njá áhuwa na ka?» 9A ba emnde umele; «Ba ŋane». Amá a ba emnde umele: «Una ŋaneka, ba gáráva.» Amá «Una ba iya,» a ba ŋane á elvan ge itare. 10Ta ndavanu elva: «A wertaa estara ice á ŋa?» a ba itare tá elvan ge ŋane. 11A ŋwaterante, a ba ŋane: «Aŋkwa ura zhera-aara Yaisu, a wasletaa haha cekwaaŋguɗi, a naba ndaɓinu ge ice-aaruwa wá, a ba ŋane á elvan ge iya, ezzlálá de baraabárá ice á ŋa am derve á Silauwam. Ya naba duhe á dete we á derve ŋanna, ya baraa ice-aaruwa wá, yá nanna ice.» 12«Áma zhel ŋanna?», a ba itare tá elvan ge ŋane. «Diyanka», a ba ŋane á elvan ge itare. 13Daaci ta naba dá zhel na ndza wulfe, amá shánsha ice-aara na ádeza Farisa-aha. 14Aɗaba háre na ni Yaisu a wasletaa egdza haha, a ndaɓananuhe ge ice á wulfe na wá, kwaskwe á puwansepuwe. 15Aɗaba una ŋanna, Farisa-aha ta ndavanu ge zhel ŋanna, a ba itare tá elvan ge ŋane: «A mágava estara ŋane kina ká aŋkwa á nanna ice na?» A ŋwaterante, a ba ŋane: «Ba a wasletaa egdza haha, a ndaɓinuhe ge ice, ya de baraa ice-aaruwa wá, yá aŋkwa á nanna.» 16A ba emnde umele am dágave á Farisa-aha: «Ma a maganaa ware una ŋanna keni, a ɓelanaa Dadaamiya ka ɗekiɗeki, aɗaba aŋkwa á badza kwaskwe á puwansepuwe.» Amá a ba emnde umele-aatare: «Slehaypa ni á dzegwándzegwa mága najipu-aha na?» Daaci ye-aatare gevge gergere. 17Farisa-aha ta ndavanu elva zlaɓe ádaliye ge wulfe na shánsha ice-aara na: «Ekka mu ázara a ba elva á ŋa áte edda una a werakanta ice ŋanna?» A ba ŋane: «Nabi á Dadaamiya.» 18Mazla-aara eksararka male-aha á Yahudiya-aha ganakini zhel ŋanna ndza wulfe werre, a shanaa an sha ice. Ta naba ɗetaa tara eddeŋara an emmeŋara. 19Ta se ndavateruhe, a ba itare: «Una ba jirire ba egdza á kure emtu? Ndaundá ba jirire ndza kwa yán ba wulfe emtu? Ay a sawa estara á nanna ice na?» 20Ta ŋwaterante ge tara eddeŋara an emmeŋara, a ba itare: «Egdzere wá, ba egdza á ŋere, ŋa yese ba wulfe. 21Amá ma a shanaa estara ice keni diyaŋerka, ma a vantaa ware ice keni diyaŋerka. Ŋane keni egdzere-ka mázla-aara, ndavawanundave ba ge ŋane, a ŋwuteŋwa ba ŋane an ire-aara.» 22Ta ndaa una tara eddeŋara an emmeŋara na wá, aɗaba a wáterá lyáwá átuge male-aha á Yahudiya-aha. Aɗaba zlaruzle male-aha á Yahudiya-aha am sawari-aatare, geni ma a ndaasa ware Yaisu wá, Almasiihu, tá ŋgyanseŋgye edda-aara am jeba-aatare ba ɗekiɗeki. 23Ta ndaaná aɗaba una ŋanna tara eddeŋara an emmeŋara: Ŋane keni egdzere-ka mázla-aara, a ŋwuteŋwa ba ŋane an ire-aara na. 24Farisa-aha ta ɗante zhel na ndza wulfe, shánsha ice na ge buwire, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Ŋere wá, diyaŋerdiya ganakini zhel ŋanna slehaypa. Azara á ba elva á ŋa? Enndá jirire á katafke á Dadaamiya!» 25A ŋwaterante, a ba ŋane á elvan ge itare: «Iya wá, ma aŋkwa haypa-aara, ma ɓaaka haypa-aara keni diyanka ya. Duksa palle ya disaa ya wá, ndza ya wulfe, kina wá, yá aŋkwa á nanna.» 26Ta ndavanuhe zlaɓe ádaliye, a ba itare tá elvan ge ŋane: «A magakaa uwe lauktu a wertehe ge ice á ŋa na?» 27A ŋwaterante, a ba ŋane: «Ábi ya ndakurndáhá cenakurka. Kwá kátá yá bakurá uwe kena ádaliye? Emtu kure keni kwá kátá gev emnde a ɗaba ŋane?» 28Tá zlazlevaahe, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Ká sleɗaba ŋane ba ka! Ŋere wá, ŋa emnde a ɗába Muusa. 29Aɗaba Muusa wá, diyaŋerdiya ta ndaa elva an Dadaamiya, amá ŋane ba tate na á sawa átekwa, diyaa ware?» 30A ba zhel na: «Kwaye kwa najipu! Zhel na a weritaa ice na ni diyakurka kure tate na a sawa átekwa? 31Amá wá, diyamidiya slehaypa wá, Dadaamiya á ŋwanárka ɗekiɗeki, sey edda una ni á gálá ŋane, antara á maga namaari-aara. 32Kwaye á ba am fakta á duniya keni, vaci palle ndza cenamiyánka ta weranantaa ice ge wulfe na ta yanaa an ŋane. 33Daaci zhel ŋanna, ma andze a ɓelanaa Dadaamiya ka wá, ma andze á dzegwánka ba mága uwe keni.» 34«Ka wá, ka slehaypa kwaye á sawa am huɗe á emmeŋa, ká kwaraŋersá ka duksa ge ŋere emtu?» Daaci ta naba ŋgyanse á segashe am mashidi. 35Am sarte na cenáncena Yaisu ganakini ŋgyaranseŋgye maa, a naba de tataya tate-aara. De shánsha, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Faktarefe áte Ura á emnde baɗemme emtu?» 36A ŋwanante a ba ŋane: «Ŋane mu ware ŋane malum, geni yá fetarfe áte ŋane?» 37A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ká zhárá ba ŋane maa, ba edda una á ndaaka elva na.» 38«Fanaktarfe Yaakadada», a ba ŋane á elvan ge ŋane, a kezlanaa ugje am áhá. 39Daaci a ba Yaisu: «Sawa-aaruwa ge iya á sem duniya na wá, ya se lá wulfe-aha geni itare tá shánsha tá nánna duksa. Amá emnde na ta bantsa itare tá nanna na wá, tá gevge wulfe-aha.» 40Cenaráncena Farisa-aha na tá aŋkwa áhuwa na, a ba itare tá elvan ge Yaisu: «Ŋere keni ŋa wulfe-aha emtu?» 41A ba Yaisu á elvan ge itare: «Ma andze kwa wulfe-aha wá, ma ɓaaka haypa á kure. Amá kwa bántsa kure aŋkwa ice á kure tsawe wá, haypa á kure ba nja-aara.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\