Yahuda 1

1Náwa wakita na yá aŋkwa puwetá ba iya Yahuda, ya sleslera á Yaisu Almasiihu, ya egdza emmeŋara ge Yakuba. Yá aŋkwa puwakurte ge kure emnde na a wayakurtaa Dadaamiya, daaci a naba dzerakurse, aŋkwa á tsufakurtsufa Yaisu Almasiihu na. 2A kwakyakuranvekwákya Dadaamiya ŋgurna-aara, hairire-aara, ira wáyáva-aara. 3Slakate-aha-aaruwa, ndza yá wava an eŋkale-aaruwa baɗemme, geni yá puwakurte wakita áte elva a lya shifa na má am huɗe-aara kina na. Amá ambane yá puwakurte názena yá vakurte ndzeɗa an ŋane am wává á kure. Aɗaba am fetarfire na a vatertaa Dadaamiya ge emnde-aara ba ser palle, hyephye ge náza ba ge ɗekiɗeki na wá, má am wava ƴaikke. 4Aɗaba famika hyema, saremsa emnde a mándzawe á sem dágave á miya, se badzaranvebadze elva a ŋgurna á Dadaamiya á miya. Ta bantsa itare: Aŋkwa ŋgurna á Dadaamiya, mí naba emmága názena á kataná ire á miya. An una ŋanna maa, amaana tá kataná jirire ge ire-aatare am mága-aha-aatare. Emnde ŋanna ƴarnaaƴa Eddemiya Yaisu Almasiihu na ba ŋane palle una Yaakadada na. Shairiya á emnde ŋanna ta puwete kinekineka, aŋkwa am wakita á Dadaamiya. 5Diyakurdiya tsa elva ŋanna baɗemme, aley kina wá, yá yehakuranteyeha zlaɓe ádaliye geni Dadaamiya a lyesaa Iserayiila-aha, a saterse am larde á Misera; am iga a una ŋanna, a naba keɗaa emnde na faransaareka na. 6Yehauteyeha malika-aha na hayaránka hákuma na a vatertaa Dadaamiya, ta naba ƴaa sleɗe-aha-aatare na keni. Aɗaba una ŋanna Dadaamiya a zleŋaterme am tate na tabeɗamme jipu na, tá am tsávaytsávaye na ɓaaka badza-aara ɗekiɗeki na, tá aŋkwa ufa kwaskwe á shairiya-aatare. 7Zlaɓe ádaliye yehauteyeha Saudauma antara Gaumaura, ira ekse-aha na ta herherzhe an itare na. Emnde a ekse-aha ŋanna keni ndza ta magán ba seke náza á malika-aha ŋanna, kwakya haypa-aha-aatare, tá maga ba názena zlayeka ɗekiɗeki na an vuwa-aatare. Tá aŋkwa maga palasa kina am kárá á jahanáma. Daaci a cenarancena emnde baɗemme ge faterem duksa am vuwa ge itare keni. 8Mága á emnde ŋanna ta dema am dágave á kure na keni, ba kalkale antara una ŋanna. Á dáterá ba shene-aatare á de maga máme ŋanna an vuwa-aatare, tá epsawa hakuma á Dadaamiya, tá zlazla male-aha na tá am samaya na baɗemme. 9Una, názu ba Mikayiilu male á malika-aha keni magaaka. Am sarte na ndza tá aŋkwa gá jawe antara Shaitaine arge emtsa á Muusa, geni á dáná ware am dágave-aatare maa, Mikayiilu wayeteka ndanse elva ƴaiƴaihe ɗekiɗeki. Aɗaba una ŋanna, a ba ŋane á elván ge ŋane: á hyephye Yaakadada. 10Amá emnde ŋanna wá, itare tá valya ba elva ƴaiƴaihe áte názu diyarka. Tá maga ba názena á kataná ervauŋɗe-aatare ba seke dabba-aha. Una ba jirire á de keɗáterá ba una ŋanna. 11Kay! Ázara una! Emnde ŋanna ɗabarteɗaba sera á Kayinu. Tá njá á ba an fida ge zlerma nalmane áza emnde seke una ndza a maganaa Balaama werre. Keɗarkeɗa emnde ŋanna, aɗaba ta emnde a garɗa seke una ndza a maganaa Kaura. 12Má kwá aŋkwa zá ɗafa á Yaakadada átirpalle antara emnde ŋanna, mága á emnde ŋanna tá maganá am dágave á kure na wá, zherwe jipu ge kure. Aɗaba itare ɓaaka zherwe-aatare ɗekiɗeki, tá dzáma ba ire-aatare palle. Itare ta ba seke kumba na má á dáná effeƴa, á hyeka yáwe-aara ɗekiɗeki na. Ta ba seke náfá-aha na ma samsa ba sarte-aatare keni tá yeka egdzere ɗekiɗeki na, ta ba seke náfá-aha na ni a ɓatanaa effeƴa an slalwe-aara baɗemme, emtsaremtsa na. 13Itare ta ba seke vádza á háye na mándzawe jipu na; shagerkire na tá maganá itare na, ba seke ugbalyailye á yáwe á guwa. Ta ba seke terlyakwa na ŋezlareŋezla áte samaya na. Dadaamiya a tsatsateraa sleɗe tabeɗamme ba gyeguniiye ge itare, watse ɓaaka segashe-aatare dem ba ge ɗekiɗeki. 14Anuhu, uŋkwahire á eggye ge Naadama wá, ndza a magaa nabiyire áte jeba á emnde ŋanna. A ba ŋane wá: Cenaucena ba shagera: Watse á sawa Yaakadada an malika-aha-aara cuɗeɗɗe ma debu wanyara keni, 15á se maga shairiya á emnde baɗemme, á se maga shairiya á emnde a mándzawe na ta magaa duksa shagerka na, antara aɗaba garɗire na ta maganán ge Dadaamiya, ira elva-aha ƴaiƴaihe na ta valyanaa itare áte ŋane baɗemme na. 16Emnde ŋanna, itare ma vaatara keni tá njá á ba kyuwava an emnde, tá njá á ba an ervauŋɗe áte emnde, tá maga ba názena á kataná ire-aatare. Elva-aatare keni, tá ndáhá ba elva a kurávire baɗemme, tá njá á ba gálá emnde ge ŋála duksa. Nja-aatare ba una ge itare. 17Amá kure wá, a viyakuraareka elva na ndza ta ɓalakursaa emnde a ɓela á Yaakadada á miya Yaisu Almasiihu na, emnde-aaruwa. 18Aɗaba á ba am zuŋŋwire keni ndza barakuránba emnde a ɓela, a ba itare: «Máki herzhapteherzhe zle á duniya wá, tá de jesaareje emnde a epsawa ura, tá de epsawakurepsawa, tá de maga ba emtaŋkire na ni á kataná ire-aatare.» 19Emnde ŋanna wá, tá teganá ba itare ye á emnde. Baɗemme á názena tá maganá itare, tá maganá á ba áte hala á urimagwe, ɓaaka Sheɗekwe á Dadaamiya am itare. 20Amá kure wá, ma ware á kure keni, a melanumele ge ura ge de katafke am fetarfire na kwa shanaa kure áza Ura cuɗeɗɗe na, emnde-aaruwa. Ŋalauŋála áza Dadaamiya an hákuma a Sheɗekwe Cuɗeɗɗe. 21Ƴawánka mága wáyávire na a vakurtaa Dadaamiya na. Ufawufa Yaakadada á miya Yaisu Almasiihu geni á se magakurnaamaga ŋgurna, á se vakurte shifa na á zleka na. 22Zawatervaareze ge emnde na tá aŋkwa maga shaige na. 23Lyawaterselye am huɗe á kárá. Yau, emnde na ma am uwe keni tá maga ba názena á kátaná ire-aatare na keni maa, zawatervaareze ge itare keni. Amá wá, faufa hyema ba shagera, geni a ndeɓarakurveka haypa-aatare ge kure. 24Dadaamiya wá, hyephye ba ŋane ge tsufákurá áte baráma-aara, geni a mbeɗakuraaka duksa umele. Hyephye ba ŋane ŋanna, ganakini á dákuraada ba laiyye á de katafke-aara am tate á sleksire-aara na an dárádza jipu na, ɓaaka duksa mandzawe áte kure ɗekiɗeki, kwá á ba an higa á kure am ervauŋɗe. 25Ba ŋane palle una Dadaamiya ɓaaka umele, á lyámiyá ba ŋane palle á kya erva an Yaakadada á miya Yaisu Almasiihu. Ba ŋane palle una ura ƴaikke, an ɗemɗemire, an hákuma kwaye kinekineka am zamáne-aha na dedde na, kina keni ba ŋane, antara dem ba ge ɗekiɗeki. Aamin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\