Luk 1

1Áska á ŋa Tiyaufilus, Emnde kwakya puwartepuwa labáre á názena a magava am dagave á miya. 2Ta puwete názena ŋa cenanaa áza emnde na ta naana an ice-aatare duksa ŋanna daga á ba am fakta-aara. Emnde ŋanna wá, Dadaamiya a faterar slera á ɓalaterá labáre ŋanna ge emnde baɗemme. 3Aɗaba una ŋanna, iya keni ya fantau ge pakya sera-aara daga fakta-aara dem halavuwa-aara, hayananhaya jipu am mbarka á ŋa. Una ŋanna yá aŋkwa puwakte ge ekka keni názena ya shanaa ya na baɗemme, yá puwakte á ba áte una ya cenanaa ya na kalkale. 4Baɗemme á una yá magán ba geni ekka keni ka diyeddiye jirire á elva ŋanna ta ndakndaa na. 5Am zamane na ni ndza sleksa Hirudus am Yahudiya maa, ndza aŋkwa liman umele zhera-aara Zakariya, ŋane palle á liman-aha na male-aatare liman Abiya. Zhera á mukse-aara Ailizabait, ŋane wulfe á Haruna male á liman-aha werre. 6Bukerɗe-aatare antara mukse-aara ta emnde a jirire á katafke á Dadaamiya, ta emnde a fansaare ge shairiya-aha á Yaakadada baɗemme. 7Amá egdzere wá, sharánka ba palle keni, aɗaba Ailizabait dziire. Am sarte ŋanna wá, bukerɗe-aatare garevge emgyegwar emnde. 8Vacite umele maa, Zakariya aŋkwa á maga slera á limanire-aara á katafke á Dadaamiya, aɗaba daada áte itare liman-aha á Abiya baɗemme. 9Ge tega slera-aatare am dagave-aatare liman-aha maa, mbarsembe maga njeri. Daaci vacite ŋanna maa, daada áte ŋane ganakini á de ɗizaná ŋane kajiiji am mashidi á Yaakadada. 10Am sarte á ɗiza kajiiji ŋanna maa, baɗemme á emnde tá maga maduwa á ba ágashe. 11Daaci a naba jesaarhe ge malika á Yaakadada á katafke á Zakariya, a tsaahe áte vuwa á duksa na tá ɗiza kajiiji átekwa na, am naɗafa-aara. 12Ba a puwete ice áte ŋane Zakariya wá, a naba gazlehe, ɓaaka názu á ndaana ŋane. 13Amá a ba malika á elvan ge ŋane: «Zakariya, a waŋka lyawa. Aɗaba Dadaamiya lyevaalya maduwa á ŋa. Mukse á ŋa Ailizabait á de yaka egdzere zhele, watse ká fá zhera-aara Yuhanna. 14Watse á gev higa ƴaikke ge ekka. Emnde kwakya tá de higatehiga aɗaba egdze ŋanna. 15Aɗaba áza Yaakadada wá, watse ura male ba ŋane am emnde. Ŋane wá, watse á sheka mbazla antara názu á já eŋkale á ura baɗemme. Ŋane watse an naha ba Sheɗekwe Cuɗeɗɗe am ŋane daga á sawa am huɗe á emmeŋara. 16Watse á jatermaara ŋane ge Iserayiila-aha kwakya á sem sera á Yaakadada Dadaamiya-aatare. 17Watse á sawa ŋane á katafke á Yaakadada, hala-aara antara hákuma-aara watse ba kalkale antara náza á nabi Ailiya werre. Á se jemá ŋane ye á dada-aha antara egdzara-aatare. Emnde na tá fansaareka ge Dadaamiya keni, á se tsatermaara ŋane. Á se tsatsaná ŋane emnde ge ufa Yaakadada.» 18Amá a ba Zakariya á elvan ge malika: «Yá dise áte uwe ganakini una ŋanna á de gevge? Aɗaba ŋere antara mukse-aaruwa baɗemme ŋa emgyegwar emnde.» 19Daaci a ŋwanante ge malika, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Iya wá, ya malika Jeberilla. Ya tsetaa á katafke á Dadaamiya, ya sleslera-aara. A ɓeliyaa ba ŋane ganakini yá saká labáre á higa na. 20Amá faktarka an iya. Ay degiya watse á gevge ba jirire, má hyephye laukte-aara. Aɗaba faktarka ŋanna wá, ká gevge uce, ká taa ndaaseka elva ɗekiɗeki, dem sarte na má gevge duksa ŋanna.» 21Am sarte ŋanna maa, baɗemme á emnde tá ufa ba Zakariya ágashe, tá maga ba najipu á shekwaashekwa-aara am mashidi. 22De sesse maa, dzegwánka ndaater elva ɗekiɗeki, a ŋgyakwateraa elva-aara á ba an erva. Ta dise áte una ŋanna emnde ganakini aŋkwa názu a naaná ŋane am mashidi. 23Am sarte na zlauzle slera á limanire á Zakariya maa, a naba dahe á dem mba-aara. 24De haraare cekwaaŋguɗi am mba maa, mukse-aara Ailizabait a naba shaa huɗe. Amá a essheɓe, tere ilyeɓe á sheɓa ba ŋane. A ba ŋane am ervauŋɗe-aara: 25«Kina wá, siisessa Yaakadada am zherwe am dagave á emnde.» 26Ailizabait an huɗe á tere uŋkwahe maa, Dadaamiya a naba ɓelaa malika Jeberilla á dem ekse á Nasarátu am kwara á Galili. 27A ɓelanaa ádeza gyaale umele, á shebaná dawale na zhera-aara Yusufa na. Yusufa ŋanna wá, ŋane wulfe á sleksu Dawuda. Zhera á gyaale na a shebanaa ŋane Maari. 28Daaci a demhe ge malika na ádeza gyaale ŋanna, a de gan use-aara, a ba ŋane: «Use gyaale. Ekka wá, Dadaamiya Yaakadada magakánmaga ŋgurna, aŋkwa ŋane antara ka.» 29Amá use-aara ŋanna weshanantewesha ire ge Maari, a ba ŋane am ervauŋɗe-aara: «Ázara kena jeba á ga use na?» 30A ba malika á elvan ge ŋane: «A waŋka lyawa Maari. Aɗaba Dadaamiya magakánmaga ŋgurna. 31Kina wá, watse ká shá huɗe, ká de yá egdzere zhele, ká de faná zhera á Yaisu. 32Watse ura male, Egdza á Dadaamiya Slekse. Watse Dadaamiya á vante sleksire ba seke náza á eggyeŋara Dawuda werre. 33Á de kwaraná ŋane larde á Iserayiila dem ba ge ɗekiɗeki. Sleksire-aara á de tseka ɗekiɗeki.» 34A ba Maari á elvan ge malika: «Á de magava estara una ŋanna? Aɗaba iya, ya ba gyaale.» 35A ŋwanante ge malika, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Watse á sawa Sheɗekwe Cuɗeɗɗe á setarge ekka, á de maganá ba Dadaamiya Slekse hákuma-aara am ka. Aɗaba una ŋanna, egdze na ká de yaná ka na wá, watse cuɗeɗɗe, ŋane Egdza á Dadaamiya. 36Vareŋa Ailizabait keni á huɗe á egdzere zhele, gevge emgyegwe á mukse tsa. Ndza dziire tsa, amá a shaa huɗe tere uŋkwahe vatena. 37Aɗaba ɓaaka názu á janviya ge Dadaamiya.» 38Daaci a ba Maari: «Iya ya kwatena á Dadaamiya. A giyanvege Dadaamiya á ba áte una ka ndaana ka.» 39Á ba am sarte ŋanna maa, ba watsewatse a naba tsetehe ge Maari, a naba zlala á ba an hadzala, á dem mba á vareŋara Ailizabait am ekse umele am huɗe á wa a Yahudiya. 40Daaduwa, á de demhe am mba á Zakariya, a de gan use ge Ailizabait. 41Am sarte na cenancena Ailizabait use-aara, egdzere am huɗe-aara a naba fantau ge fatsava. A nahetaa á ba am sarte ŋanna Ailizabait an Sheɗekwe Cuɗeɗɗe, 42a ba ŋane á ba an ká kwara: «Dadaamiya a gakar barka ba ge ekka am dagave á ŋwasha baɗemme. Barka-aara a njinja am egdze na am ekka na. 43Ya hyep ware ha ni emmeŋara ge Yaakadada-aaruwa á sem mba-aaruwa na? 44Ya ndaana aɗaba uwe una? Aɗaba am sarte na ya cenaa ga use á ŋa na wá, egdzere a naba fantau ge shekela am huɗe-aaruwa á higa. 45Higa ƴaikke ge ekka, aɗaba faktarfe am ervauŋɗe á ŋa ganakini názena ta ɓalakseɓale na á de ganvege Yaakadada baɗemme.» 46Daaci a ba Maari: «Yá gálá Yaakadada Dadaamiya an ervauŋɗe-aaruwa baɗemme. 47Á higa ervauŋɗe-aaruwa kwakya áte ŋane Slelya shifa-aaruwa. 48Aɗaba ŋane á zhárá ba iya ya kwátena-aara na hyainepka ba uwe keni. Daga ba kina keni tá aŋkwa á banba emndimagwaha, tá de banba zlaɓe adaliye ma vaatara keni, geni yá an barka á Dadaamiya am vuwa. 49Aɗaba Dadaamiya na Sleksa ba ŋane palle na a magiyaa duksa ƴaikke. Ŋane wá, zhera-aara cuɗeɗɗe. 50Á de zatervaara ba ŋane zlaɓe ádaliye ge emnde na tá an lyawa-aara am ervauŋɗe dem eggye-aha. 51Maganaamaga ŋane slera ƴaikke an ndzeɗa á erva-aara, a zaɗanve emnde a mága kuravire, 52a tsekwaa slekse-aha áte sleksire, a vaterte daradza ge talaga-aha. 53A gater barka kwakya ge emnde na peteke erva-aatare, amá a puwaa emnde a berba an erva-aatare ilyeɓe. 54A tsaterme am iga ge emnde a slera-aara Iserayiila-aha. Aɗaba viyanaaka magaterá shagerire-aara ge emnde-aara, 55áte una ndza a banán ge eggyemiya Ibrahima, ganakini watse á maganán ge ŋane dem eggye-aha-ŋara baɗemme na.» 56Á hyephye tere keƴe a maganaa Maari am mba á Ailizabait, lauktu a zlala á dem mba-aara. 57Am iga a una ŋanna maa, a naba hyephye ge sarte á Ailizabait, daaci a naba yaa egdzere zhele. 58Am sarte na cenaráncena vara-aha-ŋara antara emnde a slala-aatare, ganakini Dadaamiya a magateraa shagerire kwakya, ta naba sawa, ta se higa antara itare. 59Am hare ge tiisire maa, ta naba eptsehe zlaɓe ádaliye ge se ɓela egdzere am sheɗekwe, antara ge fá zhera. Itare tá kátá fá Zakariya cepen á eddeŋara, 60amá a ba emmarge egdzere: «Estuweka, zhera-aara Yuhanna.» 61Amá a ba itare tá elvan ge ŋane: «Ábi ba palle á ura tá ɗahaná an zhera na keni, ɓaaka am emnde á ŋa.» 62Daaci ta ndavanu ge eddarge egdzere, ta ŋgyakwanaa an ŋgyakwa, geni á kátá faná zhera-ara ge egdza-aara. 63Daaci Zakariya a ndavateru naláwa, ta vante, a puwete: «Zhera-aara Yuhanna,» a ba ŋane. Baɗemme á emnde tá maga ba najipu-aara. 64Ba a puwete zhera ŋanna wá, kerteŋ a naba pelehe ge nara-aara keni, a fantau ge ndaha elva, á gala Dadaamiya á ba an ká kwara. 65Daaci baɗemme á emnde a slala-aatare, ta farhe zlaɓe ádaliye ge mága lyawa á Dadaamiya am ervauŋɗe-aatare, ta hyanme labáre ŋanna am huɗe á wa a Yahudiya baɗemme. 66Baɗemme á emnde na ta cenaa labáre ŋanna, ta fantau ge dzamaná am ire-aatare geni watse á gev ware egdze ŋanna á de katafke. Amá ba jirire ndza aŋkwa hákuma á Yaakadada antara egdze ŋanna. 67Ba vaci fá zhera ŋanna maa, Zakariya eddarge egdzere a naba nahete an Sheɗekwe Cuɗeɗɗe, a fantau ge mága nabiyire, a ba ŋane: 68«Yaakadada Dadaamiya á Iserayiila-aha wá, ɓaaka kalle-aara. Aɗaba a tsaterme am iga ge emnde-aara, aŋkwa ŋezlaterŋezla, 69a naba jansaare ge slelya ura an hákuma jipu am dagave á wulfe-aha á sleslera-aara Dawuda. 70Maganaamaga názena ndza a ndaase á kya an we á nabi-aha-aara werre. 71Aɗaba ndza a ndaase werre ganakini watse á ŋezlamiŋezla am erva á kelaade-aha, ɓaaka názu tá de eksaná itare áte miya ɗekiɗeki. 72Ndza a baterán ge eggye-aha á miya ganakini watse á zatervarze dem eggyeggye, á de viyanaaka namana-aara ɗekiɗeki. Una ŋanna á maganá ŋane kina. 73Aɗaba ndza a zanu ba waɗa-aara Dadaamiya ge eggyemiya Ibrahima, 74ganakini watse á ŋezlemiyaaŋezla am erva á kelaade-aha á miya, á de gamive emnde a slera-aara na ni tá an higa an ervauŋɗe, 75ta emnde cuɗeɗɗe, ta emnde a jirire á katafke-aara ma vaatara keni. 76«Ay ekka wá, egdza-aaruwa, ká de gev nabi á Dadaamiya Slekse. Aɗaba ká de zlálá ka á katafke á Yaakadada, ká de tsatsanaa ka baráma-aara. 77Watse ká fateremá ka am vuwa ge emnde-aara ganakini á se lyaterá ŋane, á se ƴateraare haypa-aha-aatare baɗemme. 78Aɗaba kwakya wayavire antara maggwire á Dadaamiya. Á de maraminá ba ŋane parakkire-aara á sawa am samaya, 79ge maraterá parakkire ge emnde na tá am tabeɗammire, tá kuva emtsa na; antara ge kwaramise zlálá áte baráma á hairire.» 80Daaci a walte ge Yuhanna, farfe eŋkale-aara keni ba kwakya, a fantau ge de njá am kaamba, dem sarte na ni a marse ire-aara á katafke á Iserayiila-aha-aatare baɗemme, ganakini ŋane sleslera á Dadaamiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\