Luk 12

1Am sarte ŋanna maa, jammeje nalga áza Yaisu wá, ma debu wanyara keni ta hyephye, tá zlálá á ba áte sera-aatare. Ba wera we-aara zuŋŋwe wá, a ndaater ba ge pukura-aha-aara emtsaaɗe, a ba ŋane á elvan ge itare: «Tsufantsufa ire á kure átuge shahi á makala á Farisa-aha. Amaana wá, ɓaakire á jirire na tá maganá itare. 2Aɗaba ɓaaka duksa na an sheɓe kina, á de sheɓaavesheɓe mazla-aara. Ɓaaka duksa na ni nasherire kina, tá de diseka emnde. 3Yá bakurná aɗaba una ŋanna, baɗemme á názena ni kwá ndaaná kure an sheɓe kina, tá de cenáncena emnde ba parakke. Názena kwá ndaaná kure kina á dem hyema antara ura umele keni, watse tá cenáncena emnde baɗemme, ba seke ta ɓalanaa an ɓala á dem huɗe á ekse.» 4«Ya ndaa ba kure emnde-aaruwa: kuvauka emndimagwaha na ma ta ceɓaa ba shifa á kure keni, ɓaaka názu tá maganá itare áte kure mazla-aara na. 5Edda una kwá kuvaná kure wá, edda una ni an hákuma á já shifa am duniya na, zlaɓe ádaliye an hákuma á dakurá á dem kárá á jahanama. Názu yá bakurná iya wá, kuvaukuva ba ŋane palle. 6«Njeɗu-aha ilyeɓe tá velan ba ge kwaɓa buwa ka emtu? Amá ɓaaka una a viyanaa Dadaamiya ba palle-aatare keni. 7Ba duksa palle ge kure keni. Ba úgje á ire á kure keni an kezla baɗemme áza Dadaamiya. Gazlawka ɗekiɗeki, kwá an daradza ba kure arge njeɗu-aha ŋanna, ma wanyara keni.» 8«Una yá bakurná ba iya; ma ware una sheɓaaka, a enndaha ba parakke á katafke á emnde, ganakini ya Yaakadada-aara wá, iya Ura á emnde baɗemme keni, yá de enndaha ba parakke á katafke á malika-aha á Dadaamiya, ganakini ŋane ura-aaruwire. 9Amá edda una ƴiyaaƴa á katafke á emnde wá, iya keni yá de ƴanaaƴa edda-aara á katafke á malika-aha á Dadaamiya. 10«Máki ura a ndaase elva mandzawe áte Ura á emnde baɗemme wá, á naba ƴanarƴe Dadaamiya haypa-aara. Amá edda una, má a ndaase elva mandzawe áte Sheɗekwe Cuɗeɗɗe wá, ɓaaka ƴanarƴe ge ŋane ɗekiɗeki. 11«Má watse darákurda á de katafke á shairiya wá, ma ta dákurá á de katafke á male-aha am mashidi, ma ta dákurá á de katafke á male-aha á ekse, ma ta dákurá á de katafke á slekse-aha keni, a wakurka lyawa ɗekiɗeki. Dzamauka ire á názena kwá de ndaaná kure, ge lyá ire á kure. 12Aɗaba á de bakuranba Sheɗekwe Cuɗeɗɗe á ba am sarte ŋanna názena kwá ndaaná kure.» 13Á ba ura umele á elvan ge Yaisu, á ba am jahava wá, «Malum, ndaandaa seke ge egdza emmerwa a tegaŋeransetege waráta á eddeŋere na.» 14A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ya ndaa ba ka ura-aaruwa, a givaa ware narkali á kure bi sletegakurá waráta ge kure?» 15Daaci a ba ŋane á elvan ge emnde baɗemme: «Faufa hyema ba shagera am elva a gaa nalmane. Aɗaba emtakire á njá wá, tá shaná an nalmane ka, una ma edda-aara a shaa nalmane ba seke uwe keni.» 16Daaci a vaterte naraje na, a ba ŋane á elvan ge itare: «Aŋkwa sleberba umele kwakya fe-aha-aara, a herɗaa hiya kwakya. 17A ba ŋane am ervauŋɗe-aara: Kina mu, yá de puwaná áme hiya-aaruwa na, aɗaba ɓaaka sleɗe mazla-aara. 18A ba ŋane: Názena yá de maganá ya kina wá, sey yá kyáɓá kuvere-aha-aaruwa na, yá nderá una saɗaɗɗe, lauktu yá gyega hiya-aaruwa na á dem huɗe-aara, antara duksa-aha-aaruwa umele baɗemme. 19Estuwa wá, yá banba am ire-aaruwa, ganakini ɓaaka lambe-aaruwa, ɓaaka zlakta á nalmane-aaruwa, ma yawe wanyara keni yá zá ba ŋane. Yá naba banánba ge ire-aaruwa, ganakini geɗaktegeɗa mazla-aara, naba ezza, essha, ɓaaka lambe á ŋa. 20Amá a ba Dadaamiya á elvan ge ŋane: Ekka ka uce! Á ba an vaƴiya na, yá dánda shifa á ŋa. Daaci baɗemme á nalmane ŋanna ka jahanán ge ire á ŋa na wá, watse á zaná ware?» 21Yaisu a far elva na, a ba ŋane á elvan ge itare: «Ba duksa palle ge edda una ni á jahaná nalmane ba ge ire-aara, amá am ice á Dadaamiya wá, talage ba dey.» 22Daaci a ba ŋane á elvan ge pukura-aha-aara: «Yá bakurná aɗaba ba una ŋanna: Dzamauka ire an názena kwá de zaná kure, bi kazlaŋa na kwá de tsekwaná áte vuwa á kure. 23Aɗaba ƴaikka ba shifa arge náza za, ƴaikka ba vuwa arge naŋgyuwe. 24Zharauzhárá á ba áte zalke-aha. Wallá tá já duksa ka, tá icáná á dem bere ka, tá an tate á sheɓa duksa ka, tá an kuvere ka, uwe ka, á geláterá ba Dadaamiya. Ƴaikka ba kure ka arge ƴiye-aha ŋanna emtu, a jakurma uwe? 25Ware am kure, á dzegwándzegwa slaɗva shifa-aara ba cekwaaŋguɗi keni an dzámá ire na á maganá ŋane? 26Máki diyakurdiya ganakini ɓaaka názu kwa dzegwanaa kure ba una cekwa keni wá, kwá dzamán ge uwe ire á umele? 27Zharauzhárá zlaɓe ádaliye áte ugbene-aha áte másá, tá maga slera ka, tá há zane ka, uwe ka. Amá yá ndaakur ba jirire, ba Suleymanu an kwakyire á nalmáne-aara na keni ndza tsekwámka am zane na ni zariya, ba seke zariyire á palle á ugbene-aha ŋanna keni. 28Másá na bá nánna emnde vatena aŋkwa am kaamba, amá makuralla tá fanu ge kárá ni, Dadaamiya á tsekwaneme á ba an tsekwa am ugbene-aha, sakwa kure emtu, máki cekwire á fetarfire ka? 29Dzamauka ire á názena ni kwá de zaná kure, antara názena kwá de shaná kure ɗekiɗeki. 30Sey ba emnde a duniya na ɗabarka Dadaamiya na una tá njá á ba dzámá duksa-aha ŋanna. Amá kure wá, magauka una ŋanna. Diyaadiya Eddekure ganakini kwá an wedere á duksa-aha ŋanna keni. 31Kure wá, duksa zuŋŋwe na kwá maganá kure wá, tatayautátaya kure ba njá am kwárá á Dadaamiya, á de vakurteva ŋane duksa-aha umele na keni.» 32«Kure walda cekwa, a wakurka lyawa ɗekiɗeki. Aɗaba Dadaamiya a wayakurante de njá am zlanna-aara ge kure an ervauŋɗe-aara palle. 33Naba valawuvála kazlaŋa á kure baɗemme, tegawatertega shuŋgu-aara ge talage-aha. Magawanánmaga partamami na ɓaaka bádza-aara ɗekiɗeki na ge ire á kure, jahawanánjáhá nalmáne na á iceka ɗekiɗeki na ge ire á kure am samaya. Aɗaba am samaya wá, ma neyle, ma weshege keni, ɓaaka una ni á shanaasha ɗekiɗeki. 34Aɗaba am tate na ni átekwa nalmáne á ŋa wá, ire á ŋa keni á ba am tate ŋanna.» 35«Ŋgwaɗawápseŋgwáɗe ba shagera, njawinja á ba am niya ge mága slera á kure, kárá á fanus á kure a njinja á ba an mbe. 36Walaaɗi-aha, má dedde zánwe-aatare á dem tate á larusa wá, itare tá tsákwá ba hyema, geni ma a saa am laukte-ara keni, má janteja paare á bere wá, tá se weranantewera ba watsewatse. Daaci kure keni gawevge ba seke itare. 37Yá ndaakur ba jirire: Watse higa ƴaikke ge emnde na má a se berateraa zanwe-aatare, tá á ba am niya-aatare na. Watse á tsekwemtsekwa ba ŋane am kazlaŋa á tega ɗafa, watse á vatertá ba ŋane an erva-aara sleɗe antara náza za. 38Ma a saa an huɗe á vaƴiya, ma a saa dedde am huɗe á vaƴiya keni, máki a se berater tá tsákwá ba hyema wá, jaterja geɗa ge emnde ŋanna. 39Aŋkwa duksa palle, diyaweddiye ba shagera: Máki diyaadiya edda á há sarte na ni watse á sawa neyle átekwa na wá, á ƴánka ni á demda neyle am mba-aara ɗekiɗeki. 40Kure keni ba estuwa, sarte na ni watse iya Ura á emnde baɗemme yá de sawa átekwa na wá, diyakurka. Daaci njawinja á ba am niya á kure.» 41Daaci a ba Piyer á elvan ge ŋane: «Yaakadada! Naraje na ká ndaaná á ba áte ŋere emtu, áte emnde baɗemme he?» 42A ŋwanante ge Yaakadada, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Sleslera-ara ŋane dzayye ervauŋɗe-aara, sleŋkale zlaɓe ádaliye na? Ba edda una ni má zanwe-aara a ƴanaa huɗe á há-aara baɗemme am erva ge ŋane, á vatertá ŋane náza za ge emnde na tá am huɗe á há ŋanna baɗemme, á vatertá an laukte-aara na. 43Higa ƴaikke ge sleslera ŋanna, máki zánwe-aara a se beranaa á ba am slera-aara. 44Yá bakurá ba jirire: Rezege-aara baɗemme keni á fanemfe am erva zánwe-aara ge sleslera estuwa. 45Amá máki bánba sleslera ŋanna am ervauŋɗe-aara ganakini labára shekwaashekwa zánwe-aaruwa; kwaye ya keni yá maga názena á kataná ire-aaruwa. Daaci a fantau ge magatera palase an já ge emnde a slera á zánwe-aara am huɗe á há, an zála ka, an ŋwásha ka, a fantau ge zá názu am huɗe á há, á shá ba mbazla-aara haa á danse am eŋkale wá, 46zánwe á sleslera ŋanna keni á saasa á ba am sarte na ŋane tsakwaaka hyema ɗekiɗeki, tamaaka ɗekiɗeki na. Palase na á se maganná zánwe-aara ŋanna wá, náza enndaaka. Ŋane keni á de gev ba seke kelaade-aha-aara umele. 47«Zlaɓe ádaliye, sleslera na diyaadiya názena á kataná zánwe-aara, amá ɓaaka lambe-aara magaaka, ŋane wá, watse á shá já ba kwakya áza zánwe-aara. 48Amá sleslera na diyaaka názena á kataná zánwe-aara, a naba magaa názena wayaaka ervauŋɗe á zánwe-aara, ŋane keni á shansha já, amá ba cekwa. Edda una máki ta vante kwakya, ta de ndavanundave keni ba kwakya. Edda una máki kwakya názu ta fanem am erva ge ŋane, tá de ndavanundave keni ba kwakya.» 49«Iya wá, ya saa ba kárá á sem duniya. Duksa na yá kataná ya kina wá, a mbetembe kárá ŋanna ba kinamina. 50Amá wá, aŋkwa baptisma-aaruwa umele, sey magiyánmaga emtsaaɗe. Yá dzámá ba ire-aara kina, dem sarte na máki magariyánmaga na. 51Emtu sawa-aaruwa á sem duniya na, kwa kurken ya saa hairire ŋane? Ɓaaka ɗekiɗeki. Iya, ya se tega ba ye á emnde. 52Á de katafke cekwaaŋguɗi wá, watse emnde ilyeɓe tá am mba palle, á de tega ye-aatare gergere buwa, emnde keƴe tá arge emnde buwa, emnde buwa tá dagala an emnde keƴe. 53Tá de gyaaveka tara dada an egdza-aara; tara mama keni tá de gyaaveka an gyaale-aara; tara shawle mukse, tá de gyaaveka antara eggyeŋara.» 54Daaci a ba Yaisu zlaɓe ádaliye á elvan ge nalga ŋanna: «Ábi kure máki kwa nánna tsettsa kumba am ekte á samaya á kya geɗi, kwá bá: Watse á hyá yawe na ba kina. Ba jirire á magava á ba áte una ŋanna. 55Zlaɓe ádaliye, máki kwa nánna ice á effeƴa á sawa á sá am pute keni, kwá bá: Watse á sawa ŋguɗeffire ba watsewatse. Ba jirire á magava á ba áte una ŋanna. 56Há! Iyau, nalaama-aha na aŋkwa á magava áte samaya an una á magava áte haha wá, diyakurdiya sera-aara baɗemme. Duksa-aha na aŋkwa á marakurná Dadaamiya am zamane na wá, diyakurka! Kure degiya ɓaaka jirire á kure ɗekiɗeki.» 57«Labára kwá taa diseka ba kure an ire á kure duksa na ni watse an uŋŋule-aara na? 58Máki aŋkwa sledagala á ŋa watse á dáká á dem shairiya wá, edduwa ba watsewatse ádezeŋara, de melawemele á ba am dagave á kure, a ɗarakteka am shairiya. Aɗaba máki dakemda am erva á narkali-aha wá, itare tá de fakem am erva ge sawji-aha, sawji-aha tá dáká á ba á dem daŋgay. 59Yá baká ba jirire: Ma a juwaa ba kwaɓa-aara keni, ká seska áhuwa ɗekiɗeki, máki pelakseka baɗemme.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\