Luk 14

1An vaci puwansepuwe umele maa, ɗaaranteɗaha Yaisu am mba á palle á male-aha á Farisa-aha ge de zá ɗafa. Baɗemme á emnde na ta ɗaaterte am mba á male ŋanna tá fá ba hyema áte Yaisu. 2Ay aŋkwa ura lapika, vuwa-aara baɗemme an sháfá maa, a njehe á ba á katafke á Yaisu. 3Daaci a ba Yaisu á elvan ge malum-aha á tawraita, antara Farisa-aha na tá aŋkwa áhuwa: «Am tawraita mu, aŋkwa emtu baráma ge mba ura lapika an kwaskwe á puwansepuwe, emtu an piya he?» 4Amá ŋwaranarka ɗekiɗeki, ta ɗu ba we-aatare. Mazla-aara Yaisu a naba ŋanaahe zhel na, a mbanaahe, a ɓelanaahe, «Ezzlálá á ŋa,» a ba ŋane á elvan ge ŋane. 5A ba ŋane á elvan ge itare: «Kina kure, máki mbeɗemmbeɗa egdza á kure, bi esla á kure am suwa an kwaskwe á puwansepuwe, kwá zhagadeka emtu á de sansese?» 6Dzegwaránka vante jawápa ɗekiɗeki. 7Daaci nánna Yaisu ganakini emnde na ta ɗahateraa á de zá ɗafa ŋanna, ma ware keni á dzera ba sleɗe na á kataná ŋane ge njá am huɗe-aara. A naba vaterte naraje na ge itare baɗemme, a ba ŋane á elvan ge itare: 8«Máki ɗaarakteɗáhá á dem muŋri á larusire wá, de njeka am sleɗe na ni an dárádza arge sleɗe-aha umele na ɗekiɗeki. Aɗaba diyaŋka ámbane ɗaaranteɗáhá ura male jauje ge ekka an dárádza, 9daaci edda una a ɗaakurɗáhá na á de baká: Tsettse, ƴanánƴa sleɗe ŋanna ge male. Daaci ká de tse an zherwe, á dem sleɗe na ɓaaka dárádza-aara ɗekiɗeki na. 10Arge una ŋanna wá, máki ɗaarakteɗáhá á dem jeba á tate ŋanna wá, de njinja ka á ba am sleɗe na ni ɓaaka dárádza-aara ɗekiɗeki na. Má samsa edda una a ɗaakɗaa na, á se baká: Labára ura-aaruwa! Sawa náwa njinja am una. A se vakte sleɗe na an dárádza jipu na. Daaci una ŋanna á gev dárádza palle ge ekka á katafke á emnde na kwá zá ɗafa kerɗe. 11Aɗaba ma ware una a kantaa ba ŋane ire-aara na, tá de ganaage edda-aara. Amá edda una ni a gaa ire-aara wá, tá de kananteka.» 12Am iga á una ŋanna maa, a ba ŋane á elvan ge edda una a ɗaaná á dem mba-aara ŋanna: «Máki ká ɗáhá emnde ge se zá ɗafa am mbá á ŋa, bi ge se zá masane am mbá á ŋa wá, ɗaaterka emnde na ni watse tá dzegwándzegwa ɗaakteɗáhá ka keni, tá de pelaksepele na. Ma slakate-aha á ŋa, ma egdzar mama-aha a ŋa, ma vara-aha a ŋa, ma emnde a riya á ŋa keni, máki ba ta emnde a berba, ɗaheka jeba á emnde ŋanna ɗekiɗeki. 13Máki ka magaa muŋri á ŋa wá, ɗaaterɗáhá ka ba talága-aha, emnde a dere, antara lipa-aha umele, ira wulfe-aha. 14Ɗaaterɗáhá ka ba jeba á emnde ŋanna, watse ká higetehiga, aɗaba itare tá dzegwánka pelaksepele duksa á ŋa. Daaci á de pelaksá ba Dadaamiya, vacite na má tsatertetse emnde a mága shagerire am faya.» 15Ura umele am dágave á emnde a zá ɗafa antara Yaisu na, ba a cenaa una ŋanna wá, a ba ŋane á elvan ge Yaisu: «Edda una watse á de zá una am zlanna á Dadaamiya na, watse higa ƴaikke ge ŋane ka?» 16Yaisu a vante naraje na, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Aŋkwa ura male a gyaa muŋri ƴaikke am mba-aara, a ɗetaa emnde keni ba kwakya ge de zá muŋri ŋanna. 17Hyephye laukte a zá ɗafa á muŋri ŋanna maa, a naba ɓelaa sleɓela-aara, a ba ŋane: De bateranba ge emnde-aaruwa na a sarsawa, duksa baɗemme an tsatse mazla-aara. 18Amá baɗemme á emnde na a ɗaateraa ŋane ŋanna, ma ware keni a fantau ba ge slápala, geni á taa daaka. A ba zuŋŋwire-aatare: Ya shekuve fe áŋwaslire, yá de ezzhárá. Aɗaba una ŋanna yá taa daaka. De banánba: Tasle-aara, a ƴiyaarƴe. 19A ba ura umele: Iya ya shakuve esla-aha kelaawa, yá de salatersála. Aɗaba una ŋanna yá taa daaka na. De banánba: Ba tásle-aara a ƴiyaarƴe. 20A ba ura umele zlaɓe ádaliye á elvan ge sleɓela na: Iya wá, yá an larusa am bere, zlaɓe ba uŋŋule a gaa gyaale-aaruwa ŋanna, yá taa daaka ya. De banánba ba estuwa. 21Daaci sleɓela na ba eptsa-aara á dá, a danaa nara-aatare ge zánwe-aara. Amá jaaja ervauŋɗe edda á há jipu. A ba ŋane á elvan ge sleɓela-aara: Ezzlálá ba watsewatse á dem huɗe a ekse, de ejja ɗába áte we á layye-aha, ma ka bera talaga-aha-ara, ma ka bera emnde a dere antara lipa-aha-ara, ira wulfe-aha, ɗaaterɗáhá baɗemme ásehuna. 22Cekwaaŋguɗi wá, eptsaptsa sleɓela na áseza zánwe-aara, a ba ŋane á elvan ge ŋane: Baɗemme magannaamaga názena ka ndaaná ka, amá zlaɓe ba nja sleɗe-aha na ɓaaka emnde am huɗe-aara. Shagera, a ba zánwe. 23A ba zánwe á elvan ge ŋane: Ezzlálá á dete mákwáta-aha, de eɗɗába we á baráma, we á baráma, antara uŋŋule-aha, ma ka shaa ware keni naba sánsa á ba an ndzeɗa, geni a naatená huɗe á há-aaruwa baɗemme. 24Amá emnde na ya ɗaaterɗáhá, kwalarevkwale na wá, ba palle-aatare keni á fuka ɗafa-aaruwa mazla-aara. Elva-aaruwa una ge iya.» 25Kwakya nalga á emnde, ta daa ɗaba Yaisu. Amá a eptsavte ge Yaisu ádezetare, a ba ŋane á elvan ge itare: 26«Iya wá, ɓaaka ura á dzegwándzegwa ɗabiɗaba, máki edda-aara ƴánka dzámá eddeŋara, emmeŋara, mukse-aara, egdzara-aara, egdzar mama-aha-ŋara zála antara ŋwásha, ira ire-aara ba ge ŋane. 27Ma ware una eksanteka dzaŋgala-aara ge ɗabiɗaba, edda-aara á taa gevka pukura-aaruwa. 28Aŋkwa duksa palle, cenawáncena ba shagera. Ɓaaka ura á fantau ge nderá dzagwavaye, máki zlauka am lasáfi-aara ba shagera. 29Edda-aara, má magaaka una ŋanna wá, á naba fantaufe, amá á taa zlanaaka baɗemme. Daaci baɗemme á emnde na tá zhárá slera-aara ŋanna, tá dzáká ba ŋane. 30Tá de bánba emnde geni, máki ba ɓaaka nalmane-aara mu, a fantau ge uwe ba ɗekiɗeki. 31«Ba duksa palle ge slekse á larde keni. Máki tá wava an ukfeŋara wá, sey a puwa sawari am ire-aara emtsaaɗe ba shagera, máki á dzegwándzegwa de wava an emnde-aara debu kelaawa na, antara slekse na á siyanuye an emnde debu kul buwa. 32Máki a nanna watse á dzegwánka wá, ba zlaɓe kelaade-aara ƴiƴiye an ŋane wá, á puwa emnde-aara ádezeŋara, ge ndavanundave názena á kataná ŋane, lauktu tá emtsanámtsa wava ŋanna. 33Ba duksa palle ge kure keni. Ɓaaka ura á dzegwándzegwa gev pukura-aaruwa, máki ƴánka baɗemme á duksa na am dalbe-aara.» 34«Elleŋa wá, duksa ŋgelama. Amá máki elleŋa ŋanna ɓaaka ɗaŋɗaŋire-aara mazla-aara mu, tá maganá uwe, ganakini á gevge ɗaŋɗaŋe zlaɓe ádaliye? Ɓaaka pute ɗekiɗeki. 35Máki estuwa, ɓaaka nampire-aara mazla-aara. Ge nyanve nargwa zlaɓe adaliye an ŋane keni, á gevka; ge danaa á ba dem fe keni, ɓaaka nampire-aara, sey tá puwanve á ba degashe. Edda una máki aŋkwa hyema-aara wá, a cenevaacena!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\