Luk 16

1A ba Yaisu á elvan ge pukura-aha-aara: «Aŋkwa sleberba umele, an sleslera-aara a ƴanaa duksa kwakya am erva. Ta naba sem ge emnde umele áseza sleberba ŋanna, a ba itare tá elvan ge ŋane: Degiya sleslera á ŋa na aŋkwa á badzaká nalmane kwakya. 2Daaci a naba ɗante sleslera-aara ŋanna ádezeŋara. A ba nane á elvan ge ŋane: Ázara kena ká maganá ka ta se ndindaha na? Máki estuwa wá, viteva lasafi á slera á ŋa, ká njeka am slera-aaruwa mazla-aara. 3«Daaci a ba sleslera ŋanna am ervauŋɗe-aara: Kina mu, watse yá maga tara uwe antara uwe kena? Aɗaba ɓaaka shaige-aara, á ŋgyiŋgye zanwe-aaruwa am slera. De herɗa keni yá dzegwánka mazla-aara, ŋála keni zherwe. 4A ba ŋane: Kina wá, diyandiya názena yá maganá ya, ma ta sise am slera keni, watse tá lyiyilyiya emnde am mba-aatare. 5«Daaci a naba fantau ge ɗáhá emnde na zanwe-aara á ɗabater gema an palpale. A ndavanu ge edda una a sawa ŋane zuŋŋwe: Wanyara gema á zanwe-aaruwa áte ka? a ba ŋane á elvan ge ŋane. 6A ŋwanante, a ba ŋane: Waye gauŋgauŋ mawya deremke buwa. A ba sleslera na á elvan ge ŋane: Njinja, puwetepuwa áhuna gauŋgauŋ deremke, daaci ba seke pelaksepele gauŋgauŋ deremke. 7A ɗante ura umele zlaɓe, a ba ŋane á elvan ge ŋane: Wanyara gema á zanwe-aaruwa áte ka? A ŋwanante, a ba ŋane: Nalkame buhwa deremke ilyeɓe. A ba sleslera á elvan ge ŋane keni: Sawa, náwa puwetepuwa áhuna buhwa deremke ufaɗe, daaci ba seke pelaksepele buhwa deremke ufaɗe. 8«Daaci zanwe a fantau ge gálá sleslera-aara ŋanna. Diyaadiya tsa ganakini magaaka jirire am slera-aara, amá a galanaa aɗaba diyaadiya fanu hyema ge ire-aara á de katafke. Aɗaba emnde a duniya na wá, itare diyardiya fanu hyema ge ire-aatare jaruje ba ge emnde na tá am parakkire keni.» 9Daaci Yaisu a farhe zlaɓe ádaliye, a ba ŋane á elvan ge itare: «Názu yá bakurná ya wá, magaumága urire an emnde an nalmane á duniya na. Daaci am sarte na má watse zlauzle am erva á kure wá, tá de lyiyakurlyiya am tate na ni á zleka ɗekiɗeki na. 10Ma ware una a magaa jirire am duksa na cekwa, am duksa ƴaikke keni estuwa. Amá edda una a magaaka jirire am duksa cekwa wá, am duksa ƴaikke keni á maga ba ɓaakire á jirire ŋanna. 11Aɗaba una ŋanna, máki magakurka slera an nalmane á duniya na an uŋŋule-aara mu, á de vakurta ware nalmane á jirire? 12Zlaɓe ádaliye, máki magakurka an uŋŋule-aara áte nalmane á emnde mu, á de vakurta ware náza á ire á kure? 13«Ɓaaka ura á dzegwándzegwa magaterá slera ge zanwe-aha buwa átirpalle. Ba bi á de wayete ba palle, á maganá slera shagera, á de ƴá palle, á maŋka slera-aara. Kwá dzegwánka magaterá átirpalle tara slera á Dadaamiya antara tataya nalmane.» 14Farisa-aha, emnde a waya nalmane na, ba ta cenaa elva ŋanna wá, ta naba puwar dzáká ge Yaisu ágire tá epsawepsawa. 15A ba Yaisu á elvan ge itare: «Kure, kwá ganve ire á kure ba seke kwa emnde a jirire, amá Dadaamiya diyaadiya ervauŋɗe á kure. Aɗaba duksa na emnde tá zharán ge ƴaikkire wá, hyapka ba názara keni áza Dadaamiya. 16«Ndza á faterá ba tawraita á Muusa, antara wakita á nabi-aha emnde áte baráma á Dadaamiya. Una ŋanna shekwaashekwa sem zamáne á Yuhanna slemaga baptisma. Ta fantau á ba am sarte ŋanna emnde ge cená labare á higa, elva a njá á ba am kwárá á Dadaamiya. Daaci ma ware keni á wava an ndzeɗa-aara baɗemme, ganakini á demda ŋane keni am kwara ŋanna. 17Amá wá, á eblyantaaveka ba egdza duksa keni ge názu am tawraita. Butu ba keɗá á tara samaya an haha arge keɗa a egdza duksa ba cekwaaŋguɗi am tawraita. 18«Ma ware una a ɓelaa mukse-aara, a gaa umele, a magaa ba gwardzire. Edda una a gaa mukse na a segashe am mba á zhele, ŋane keni a magaa ba gwardzire.» 19«Ndza aŋkwa sleberba umele, á tsekwa ba zane na ni lefeɗɗe jipu, kwakya gane-aara na. Ma vaatara keni am mba-aara tá gyeka duksa laake, ŋane á zá ba emtakire am mba-aara. 20Aŋkwa zlaɓe talage umele zhera-aara Laajarus, baɗemme á vuwa-aara ba wige maa, a de zlavehe áte we á wakyiya á sleberba na. 21Ŋane wá, ice-aara ndza am kwácá á ɗafa na á valya á sawa am erva á sleberba na, ganakini á wazantewaza. Amá itare ta naba fanarhe ge zlaɗa, kere-aha ta se emtakanaa wige-aha-aara na. 22Am iga á una ŋanna maa, a naba emtsehe ge Laajarus, eksaranteksa malika-aha shifa-aara, ta dáná ádeza Ibrahima am samaya. Sleberba ŋanna ŋane keni a naba emtsehe, heɗareheɗa. 23Amá sleberba ŋanna aŋkwa á maga palasa an tsáká ire am faya. A kante ice am zlaɗa-aara ŋanna wá, á zhárá ba Ibrahima antara Laajarus ázeŋara, ta ƴiƴiye jipu an ŋane. 24A fu hula á ba an ndzeɗa, a ba ŋane: Eddaaye Ibrahima! Tasle á ŋa zivarze! Eɓɓela Laajarus, a de femfa ba we á gulanda-aara keni am yawe, a se ekhyinaakhya nara, yá am zlaɗa degiya am kárá na! 25A ŋwanante ge Ibrahima, a ba ŋane: Egdza-aaruwa, una wá, ɓaaka kwa mazla-aara. Ká dzamteka ka á ba áte emtakire na ka zanaa ka am duniya, Laajarus a shu zlaɗa kwakya na! Kina wá, aŋkwa á puwansepuwe ŋane mazla-aara, ka keni ba ká shá zlaɗa á ŋa. 26Baira ɗeme, aŋkwa evege slaɗɗe am dágave á miya, ma emnde á ŋere una tá kátá dezekure keni, tá dzegwánka; ma emnde á kure tá kátá sezeŋere keni tá dzegwánka. 27A ba zhel ŋanna ndza sleberba na á elvan ge Ibrahima: Máki estuwa wá, ba ɓaaka elva-aara. Amá yá dalide zlaɓe ádaliye ge ŋalakŋála eddaaye, tasle á ŋa, eɓɓela seke Laajarus á dem mba á edderwa am duniya, 28tá aŋkwa egdzar mama-aha-aaruwa ilyeɓe zála, a de fateremfa am vuwa, ganakini a saremka itare keni á sem tate á zlaɗa ŋanna yá am huɗe-aara na. 29A ba Ibrahima á elvan ge ŋane: Egdzar mama-aha-ŋa wá, aŋkwa tawraita á Muusa antara wakita á nabi-aha umele tá ndaater waazu ge emnde am huɗe-aara wá, itare keni a cenarcena. 30Amá a ba zhel ŋanna: Una á hyepka eddaaye Ibrahima. Amá máki a tsete ura am faya ni a de beraterbera wá, tá eptsanteptsa nja-aatare mazla-aara. 31A ba Ibrahima á elvan ge ŋane: Máki ba tá ceneka elva á tara Muusa antara nabi-aha umele wá, ma a tsetaa ba ura am faya lauktu a de ndaaterndáhá keni, tá de maga ba una ŋanna.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\