Luk 18

1Am iga a una ŋanna maa, Yaisu a bateraa naraje na, ge batera a magarmaga maduwa ba kelaazare, a ƴaranka ɗekiɗeki. 2A ba ŋane á elvan ge itare: «Aŋkwa narkali am ekse umele, ɓaaka ura á kuvaná ŋane ɗekiɗeki, ba Dadaamiya keni ŋane á kuveka ɗekiɗeki. 3Ay aŋkwa zlaɓe mukse wegyege á ba am ekse ŋanna, ba kelaazare áseza narkali na, á se bana: Náwa dagalaŋerevdagale an ura, maranánmárá jirire-aaruwa ge sledagala-aaruwa. 4Am zuŋŋwire wá, narkali na eksarka emtsaaɗe elva á mukse na ɗekiɗeki. Amá de shekwaashekwa á ƴanka mukse na wá, a ba ŋane am ervauŋɗe-aara: Ɓaaka ura yá kuvaná ya ɗekiɗeki, ba Dadaamiya keni yá kuveka ya ice-aara, 5amá mukse na wá, ambane yá maranánmárá jirire-aara ge sledágala-aara ŋanna, aɗaba á se weshita ire kwakya.» 6A eksetaa elva-aara zlaɓe ádaliye Yaakadada, a ba ŋane á elvan ge itare: «Mándzawe narkali na, kwá cenanceneka názu a ndaana ŋane? 7Daaci Dadaamiya wá, emnde na ni a dzertersaa ŋane, vaƴi vacika tá ázeŋárá na wá, ŋane á shekwaaka ɗekiɗeki ge marse jirire-aatare. 8Yá ndaakur ba jirire: Á marse jirire-aatare ba watsewatse. Amá má watse yá sawa ya, iya Ura á emnde baɗemme, watse ba yá se bera emnde na tá an fetarfire am duniya na?» 9Daaci Yaisu a bateraa naraje na zlaɓe ádaliye, á ndaaná áte emnde na tá zhara ire-aatare ta emnde a jirire ba itare, tá epsawa emnde umele na. 10A ba ŋane á elvan ge itare: «Zála buwa ta de maga maduwa am mashidi ƴaikke. Palle ura Farisa, palle na slejaha hadáma. 11A tsetehe ge ura Farisa, a tsaahe, a magaa maduwa am ervauŋɗe-aara, a ba ŋane: Yaakadada Dadaamiya-aaruwa, ya slafaká we-aaruwa kwakya, aɗaba ŋa gergere antara emnde umele. Aɗaba itare ta neyle-aha, ta mándzawe-aha, ta emnde a mága gwardzire. Ususe kwakya aɗaba ŋa gergere an slejaha hadáma na náwa ŋane na. 12Iya, ba kelaa maka yá eksa ndera ser buwa, yá aŋkwa á sakanse luser am názena yá shaná ya baɗemme. 13Slejaha hadáma na keni, a tsaahe ƴiƴiye an ŋane, amá ŋane wá, ba ketaa ire-aara ge zhara samaya keni magaaka ŋane. Daaci a puwanu erva ge ervauŋɗe, a magaa maduwa-aara, a ba ŋane: Yaakadada Dadaamiya-aaruwa, tasle á ŋa zivarze, iya ya slehaypa.» 14Daaci a ba Yaisu á elvan ge itare: «Yá ndaakur ba jirire: Tá dá wá, a shanaa ba zhel ŋanna mele an Dadaamiya arge ura Farisa na. Aɗaba ma ware una a kantaa ba ŋane ire-aara na, sey tá de gánaaga. Amá edda una ni a gaa ire-aara wá, tá de kananteka.» 15Duwa á emnde, ta sanaa egdzara ge Yaisu antara ba egdzara mesheshe keni, geni á puwaterar erva a barka, amá naráterna pukura-aha emnde a saa egdzara ŋanna wá, ta naba valaterarhe. 16Amá a ba Yaisu á elvan ge itare: «Piyawaterteka, ƴawaterƴa a sarsawa egdzara ásezerwa, aɗaba kwárá á Dadaamiya náza á emnde na má garevge ba seke itare. 17Yá ndaakur ba jirire: Ma ware edda-aara keni máki lyevaaka dem kwárá á Dadaamiya ba seke náza á egdzere wá, á taa demka ɗekiɗeki.» 18A tsetehe ge palle á male-aha á Yahudiya-aha, a de ndavanu ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Malum, diyandiya ganakini ka ura mággwe. Naba ndindaha, yá maga tara uwe antara uwe, lauktu yá shá shifa na á zleka na?» 19A ŋwanante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Labára ká ɗahiyá an ura mággwe? Ɓaaka ura mággwe máki Dadaamiya-ka palle. 20Ábi diyakdiya shairiya-aha á Dadaamiya na a ba ŋane: Maŋka gwardzire, jeka shifa, ileka, maŋka seydire á fida áte ura, ɗematerveɗeme tara eddeŋa an emmeŋa.» 21A ŋwanante ge zhel ŋanna, a ba ŋane á elvan ge Yaisu: «Una ŋanna ŋannaaŋa baɗemme daga am egdzarire-aaruwa.» 22A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Una wá, a ƴakar ba duksa palle: De valuvale názu am rezege á ŋa baɗemme, tegatertega shuŋgu-aara ge taláge-aha, ekka watse ká shánsha laɗa-aara am samaya. Daaci sawa ɗabiɗaba.» 23Ba a cenaa una ŋanna zhel ŋanna wá, a fantau ge dzama ire an tsaka ire, aɗaba nalmane-aara kwakya jipu. 24Nanna Yaisu ganakini am dzámá ire zhel na, a ba ŋane á elvan ge emnde: «Zlazlaɗa jipu ganakini tá demda emnde a berba á dem kwárá á Dadaamiya. 25Náwa zlazlaɗa ganakini á dedde názlegwame am ɓiye á lipere, amá zlazlaɗa ba náza á sleberba zlaɓe ádaliye ge dem kwárá á Dadaamiya.» 26A ba emnde na ta cenanaa an hyema-aatare elva ŋanna: «Máki ba estuwa wá, ɓaaka ura á ŋezleseŋzle ɗekiɗeki.» 27A ba Yaisu á elvan ge itare: «Názu á taa gevka ɗekiɗeki áza emnde na wá, áza Dadaamiya ba keski.» 28Daaci a ba Piyer á elvan ge ŋane: «Amá ŋere wá, ƴaŋeranƴa duksa baɗemme, ganakini ŋá ɗaba ba ka palle.» 29A ba Yaisu á elvan ge itare baɗemme: «Yá ndaakur ba jirire: Ma ware una a ƴaa há-aara, bi mukse-aara, bi egdzar mama-aha-ŋara, bi tara eddeŋara an emmeŋara, bi a ƴaa egdzara-aara, aɗaba kwárá á Dadaamiya wá, 30kina keni á shansha baɗemme á jauje ba ge una ŋanna, á katafke keni á de sha shifa na á zleka na.» 31Daaci Yaisu a ɗante pukura-aha-aara kelaawa ju buwa, a ba ŋane á elvan ge itare: «Duwa á miya á dem Urusaliima kina na wá, názena ta puwetaa nabi-aha áte iya Ura á emnde baɗemme na baɗemme á de gevge. 32Aɗaba tá de eksivaksa, tá de vite ge emnde na ɓaaka nadina-aatare, tá de epsawisa itare, tá de zlazlisezlazle, tá de kyefiyem nyaihe am ice, 33tá de ziyuze an ja. Am iga a una ŋanna maa, tá de zliyaazle shifa-aaruwa ba ɗekiɗeki. Amá am hare ge keƴire wá, watse yá tsetse am fáya.» 34Amá palle a názu ta cenanaa pukura-aha na am elva ŋanna ɓaaka ɗekiɗeki. Ázetare wá, maana á elva ŋanna seska ɗekiɗeki, cenaránka elva na a ndaateraa Yaisu na. 35Yaisu herzhanteherzhe Yairikau maa, aŋkwa ura wulfe umele á njá áte we á baráma, aŋkwa á ŋala. 36Daaci wulfe na á cena ba tá aŋkwa á degashe emnde. A naba enndáva: «A jaara uwe?» a ba ŋane. 37A ba emnde: «Una aŋkwa á degashe Yaisu ura Nasarátu.» 38A naba kante kwárá ge ŋane: «Yaisu Egdza á Dawuda, tasle á ŋa zivarze.» 39Ta naba valarhe ge emnde a katafke ganakini a ɗuɗe, amá ŋane a far ká kwárá á ba a dem zhegela: «Egdza á Dawuda! Tasle á ŋa zivarze.» 40Daaci a tsaahe ge Yaisu, a ba ŋane: «Sawansa ásehuna.» Daada wulfe ŋanna á katafke á Yaisu, a ndavanu ge Yaisu, a ba ŋane: 41«Ká kátá yá magaká estara kina?» A ŋwanante ge wulfe na, a ba ŋane: «Yá kátá ba ice malum-aaruwa.» 42A ba Yaisu: «A wertewera ice á ŋa, mbakaambe fetarfire á ŋa.» 43Ba seke ndaha á miya na a naba werte ge ice-aara, a ɗába Yaisu, ámbera á gala Dadaamiya. Baɗemme á emnde na ta naaná an ice-aatare, itare keni ta fantau ge gálá Dadaamiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\