Luk 19

1Daaci damda Yaisu am huɗe á Yairikau maa, a degáshe am huɗe á ekse praatte. 2Am ekse ŋanna maa, aŋkwa ura zhera-aara Jakayus, ŋane male á shuŋgu á hadáma, sleberba jipu. 3A ekkata jipu ganakini á puwetepuwa ice-aara áte Yaisu, ware ŋane Yaisu ŋanna. Amá dzegwanká aɗaba ŋane paihyhye vayvaya am emnde. 4Daaci ba zhagade-aara á de katafke, a de ɗaleme am mama á zlemnda, geni watse á nanna má á degashe. Aɗaba aŋkwa á ɗaba ba tate ŋanna Yaisu. 5Ba damda Yaisu am tate ŋanna maa, a naba kante ice á dem nafa na, a ba ŋane á elvan ge Jakayus: «Tsekwesetsekwe watsewatse Jakayus. Vatena na wá, sey yá de háre á ba am mba á ŋa.» 6A tsekwese ge Jakayus ba watsewatse, a se lyevaa Yaisu á ba an higa, ge daná á dem mba-aara. 7Baɗemme á emnde na tá aŋkwa á zharaterzhárá na, aŋkwa á waterwa am ervauŋɗe. Ta bantsa itare: «Ezzhárá ka, á de hare am mba á slehaypa.» 8Amá a tsaahe ge Jakayus, a ba ŋane á elvan ge Yaakadada: «Yaakadada-aaruwa, sey yá tegatertega kyalma á nalmane-aaruwa ge talage-aha. Máki aŋkwa edda una ndza ya lyevaa duksa-aara ba dey wá, yá de eptsannaapetsa huɗe ufaɗe.» 9A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Vatena wá, huɗe á há á ŋa shánsha shifa, ka keni ka ba eggyeŋara ge Ibrahima. 10Aɗaba sawa-aaruwa ge iya ya Ura á emnde baɗemme wá, ya se tataya ba edda una an keɗa na, geni yá lyelye edda-aara.» 11Ge emnde na ta zluwa á cena elva ŋanna, Yaisu a bateraa naraje na zlaɓe ádaliye. Aɗaba herzharanteherzhe Urusaliima ba ŋga, njarantenja emnde ganakini herzhe segashe-aatare mazla-aara am erva á emnde, Dadaamiya á de faterá slekse ƴaikke tá njá am kwara-aara. 12Daaci a ba ŋane am naraje-aara: «Aŋkwa egdza á ura male a naba tsete, a zlala á dem larde ƴiƴiye, a de tatayanvaa sleksire ge ire-aara, á de eptsa ádaliye. 13Lauktu á zlala maa, a ɗante emnde a slera-aara kelaawa, a vaterte gursa kelaawa: Tsakalautsákala an ŋane, a ba ŋane á elvan ge itare, dem sarte na má sanaasa ya. 14Amá emnde a jeba-aara wayarka an ŋane. Zlazlala ŋane wá, ta naba belante emnde, a ba itare: Wayaŋerka ŋere, á se kwaráŋerá zhel na. 15«Amá de shánsha sleksire ŋanna, mazla-aara a naba saahe á sem larde-aara. Am sarte na saasa maa, a ɓelaa we, ta ɗanante emnde a slera-aara na ndza a vaterte gursa kelaawa ge mbeɗarva an ŋane na, geni á zhara riba á ma ware-aatare keni. 16A semhe ge slezuŋŋwire-aatare, a ba ŋane: Náwa názena ya shanaa an nalmane na ndza ka vitaa ka zanwe, ya shante riba huɗe kelaawa. 17A ba slekse ƴaikke a elvan ge ŋane: Shagera jipu, ka sleslera á jirire. Aɗaba dzayyire á huɗe á ŋa am duksa cekwa, yá gakvege male arge berni kelaawa. 18A semhe ge buwire-aatare, a ba ŋane: Náwa názena ya shanaa an nalmane na ndza ka vitaa ka zanwe, ya shante riba huɗe ilyeɓe. 19A ba slekse ƴaikke á elvan ge ŋane keni: Ekka, yá gakvege male arge berni ilyeɓe. 20«A de semhe ge umele wá, a ba ŋane: Náwa názena ndza ka vitaa ka zanwe, ndza ya faɗeme am bagwadza, ya sheɓanve. 21Jiija lyawa, aɗaba diyandiya am ire-aaruwa ganakini ka mandzawe; ma faŋka ba duksa á ŋa keni, ká shánsha; jaŋka ba wulfe á duksa á ŋa keni, ká hala ba duksa á juwa á ba áte ka. 22A ba slekse á elvan ge ŋane: Ba elva á ŋa na keni hyaahya, ŋakaaŋa shairiya. Mbate ka ŋguɗi, ka sleslereka. Diyakdiya ganakini ya mándzawe á ba ka? Ma faneka ba duksa-aaruwa keni yá shánsha; janeka ba wulfe á duksa-aaruwa keni yá hala ba duksa á juwa á ba áte ya, á ba ka? 23Máki ba estuwa wá, labára de puwaŋka nalmane-aaruwa am baŋ, ma yá se lyiyaná an riba? 24«Daaci a ba ŋane á elvan ge emnde na tá á tsaatse ázeŋara na: Lyauvaalya shuŋgu na ázeŋara na, fawanarfe ge edda una a shante riba huɗe kelaawa na. 25A ba itare tá elvan ge ŋane: Yaakadada, degi ázeŋara keni aŋkwa ɗeme gursa ŋanna? 26A ŋwaterante a ba ŋane á elvan ge itare: Yá ndaakur ba jirire: Tá fanaare ba ge edda una aŋkwa ázeŋara na. Amá edda una shanteka ɗekiɗeki wá, ba una cekwa am erva-aara na keni, tá de lyanvulye. 27Kelaade-aha-aaruwa na wayarka yá gev slekse arge itare na keni maa, sawatersa ba watsewatse, ɗatsawaterteɗatsa á ba á katafke-aaruwa.» 28Zlauzle á tsaka elva ŋanna Yaisu maa, ba zlala-aara zuŋŋwe ákatafke á emnde ge dem Urusaliima. 29Herzhanteherzhe Baytifaji antara Baytaniya, daraada áte vuwa á wa na tá ɗaháná an Wa Anyaranyara na wá, a ɓelaa emnde buwa am pukura-aha-aara, a ba ŋane á elvan ge itare: 30«Dawmbare á dem ekse na kwaye ŋane á katafke na wá, watse kwá de bera egdza á ezzeŋwa an ŋguɗa, ba ser palle keni zlaɓe njateka ura átekwa wá, naba pelawaapele sawánsa. 31Máki ura a bakuraa: Kwá pelaná á deme? bawanánba ge edda-aara: Á kataná Yaakadada.» 32Daaci ba zlala-aatare ge emnde a ɓela na, baɗemme ta de berán ba seke una a baternaa Yaisu na. 33Am sarte na tá aŋkwa pela ezzeŋwa na wá, a ba dada-aha-aara: «Kwá pelaná á deme?» a ba itare, tá elvan ge itare. 34Ta ŋwaterante, a ba itare: «Á kataná Yaakadada.» 35Mazla-aara ta naba saa ezzeŋwa na áseza Yaisu, ta se ndakaa zane-aha-aatare áte iga á ezzeŋwa ŋanna, lauktu ta njetaa Yaisu átekwa. 36Fantaufa Yaisu ge zlala maa, emnde umele ta pelanse zane-aha-aatare áte baráma, a zlálá ŋane átekwa. 37Am sarte na herzharanteherzhe Urusaliima maa, tá áte baráma a tsekwa á sawa áte Wa Anyaranyara na wá, higartehiga pukura-aha jipu, ta fantau ge gálá Dadaamiya á ba an ká kwárá, tá galaná aɗaba najipu-aha na ta naana itare baɗemme na. 38Ta bantsa itare: «A ganga Dadaamiya barka ge slekse ƴaikke na kwaya ŋane á sawa am zhera á Yaakadada na. Ma ba hairire wá, aŋkwa am samaya; ƴaikkire wá, á zlayán ba ge Dadaamiya palle.» 39Tá aŋkwa Farisa-aha umele am dikele á emnde ŋanna maa, a ba itare tá elvan ge Yaisu: «Malum! Bateránba ge pukura-aha á ŋa a ɗaruɗe.» 40A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Ma ta ɗuwa ba itare keni, nakwá-aha na tá fantaufa á ba an ka kwara, una yá ndaakur ba jirire.» 41Yaisu herzhanteherzhe berni ba ŋga maa, ba a puwete ice-aara áte berni wá, a fantau ge kyuwa berni na, 42a ba ŋane: «Ekka keni ma ká diyeddiye seke ba názena ni ma andze á vakte hairire vacite ŋanna! Amá am kinire na wá, an sheɓe atuge ice á ŋa, ká taa diseka mazla-aara. 43Amá diyeddiye ganakini aŋkwa á sawa hare-aha umele, watse tá jaktaaveje kelaade-aha á ŋa á de jauje ge ndzeɗa á ŋa, ká de gevge an ɓeca jipu. 44Watse tá keɗakurkeɗa ba ɗekiɗeki antara emnde á ŋa. Ka berni, amá watse ba nákwá palle keni tá de nánka áte ukfeŋara nákwá, baɗemme watse tá ŋgerɗakŋgerɗa, aɗaba diyakseka sarte na ni a sawa Dadaamiya a se melakumele.» 45Duwa á Yaisu á dem mashidi ƴaikke, a de fantau ba ŋgya emnde a tsakala á segashe, 46a ba ŋane á elvan ge itare: «Aŋkwa an puwa am wakita á Dadaamiya, a ba Dadaamiya: Bere-aaruwa wá, ba bere á mága maduwa, amá kure kwa ganve hwalakwa á nabera-aha.» 47Daaci Yaisu a fantau ge kwaraterse elva á Dadaamiya ge emnde am huɗe-aara ba kelaazare. Male-aha á liman-aha antara malum-aha á tawraita, ira male-aha á ekse ta tátaya ja shifa á Yaisu, 48amá ɓaaka dabari-aatare ge ekseksa-aara, aɗaba baɗemme á emnde tá cena ba názena aŋkwa á kwaratersá ŋane na an eŋkale-aatare baɗemme.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\