Luk 2

1Á ba am sarte ŋanna yaireya Yuhanna na maa, jerje elva á sawa áza male á haha á Rauma baɗemme, zhera-aara Agustus, geni sey tá já jembel á emnde na tá am kwara-aara baɗemme. 2Já jembel á emnde ŋanna wá, zuŋŋwire-aara ba una ŋanna. Am sarte ŋanna maa, ndza Kiriniyus una slekse ƴaikke am haha á Siriya. 3Daaci baɗemme á emnde, ma ware keni a zlala, á de puwa zhera-aara á ba am ekse-aara. 4Yusufa keni maa, a naba tsetehe am Nasarátu am kwara á Galili, a zlala á dem Baytilama ekse á sleksu Dawuda werre am kwara á Yahudiya. Aɗaba ŋane wulfe á Dawuda ŋanna. 5Daaci ta zlala antara Maari na á shebaná ŋane lyemlye huɗe na, geni ta de puwa zhera-aatare itare keni. 6Am sarte na tá am Baytilama ŋanna maa, a naba hyephe ge sarte á Maari, 7a yaa egdzere zhele, egdzere zuŋŋwire-aara. A yanaa á ba am bere á dabba-aha, aɗaba ɓaaka sleɗe am bere á wayve-aha ge kwakyire á nalga. Daaci a faɗeme am baukta, a zlavanaahe am náza za duksa á dabba-aha. 8Am ekse ŋanna maa, tá aŋkwa suni-aha wá, itare tá njá á ba am kaamba-aatare. An vaƴi wá, tá hare á ba tsákwá hyema áte walda-aha-aatare. 9An vaƴi vacite ŋanna maa, a naba jesaarhe ge malika á Yaakadada á katafke-aatare, Yaakadada a naba maraa parakkire-aara an tsaka ire ásete itare wá, jaterja lyawa jipu. 10Amá: «A wakurka lyawa,» a ba malika na á elvan ge itare. «Aɗaba ya sakuraa labáre á higa, á de gev higa ƴaikke ge emnde baɗemme. 11Aŋkwa yarakuraaya Slelya ura á ba an vaƴi na, am ekse á Dawuda. Egdze ŋanna wá, ba ŋane una Almasiihu, Yaakadada. 12Náwa názena ni kwá de dise egdze ŋanna átekwa: watse kwá de berá egdzere áŋwaslire an faɗa am baukta, á zlava am náza za duksa á dabba-aha.» 13Am iga á una ŋanna maa, kerteŋ, jarsaarje dikele á malika-aha umele á sawa am samaya, ta se jamme antara ŋane, ta fantau ge gala Dadaamiya, a ba itare: 14«Daradza wá, á zlayán ba ge Dadaamiya palle am samaya. A tsekwaa hairire-aara á sem duniya, á sem emnde na ni a wayateraa ŋane.» 15Am sarte na ƴaraterƴa malika-aha, zlarzlálá á dem samaya maa, a ba suni-aha am dagave-aatare: «Mi zlalawa á dem Baytilama, mí de zhara názena a jesaara áhuwa, a baminaa Yaakadada na.» 16Daaci ta naba tsetehe, ta zlala á ba an hadzala, ta de beraa Maari antara Yusufa, ira egdzere áŋwaslire á zlava am náza za duksa á dabba-aha. 17Zhararaazhárá egdzere maa, ta tsakse názena ni a baternaa malika áte egdze ŋanna baɗemme. 18Baɗemme á emnde na ta cenaa názena ta tsakatersaa suni-aha na, tá maga ba najipu. 19Maari wá, ŋane cenáncena elva ŋanna baɗemme, ŋanaaŋa am ire-aara, aŋkwa á eddzama am ervauŋɗe-aara. 20Am iga a una ŋanna maa, ta naba eptsa-aatare suni-aha na á dem tate-aatare. Tá aŋkwa gálá Dadaamiya am ƴaikkire-aara átira zlala. Ta galanaa aɗaba názena ta naana itare, antara názena ta cenanaa itare na baɗemme, aɗaba ta de beraa duksa na a baternaa malika na baɗemme. 21Am hare ge tiisire maa, hyephye sarte ge ɓela egdzere am sheɗekwe. Ta fete zhera keni ba vacite ŋanna. Ta fete zhera á Yaisu. Una zhera na ni a ndaana malika, ba huɗe-aara keni zlaɓe shanka emmeŋara na. 22Hyephye sarte á bara Maari maa, ta naba zlala á de maga názena a ndaana tawraita á Muusa áte mukse na a yaa egdzere, geni a gevge cuɗeɗɗe zlaɓe ádaliye. Daaci ta duhe, ta dáná antara egdzere á de katafke á Yaakadada am mashidi ƴaikke am Urusaliima, geni átuge ŋane. 23Aɗaba aŋkwa an puwa am wakita á Dadaamiya, geni baɗemme á egdzere zhele na egdza walire na wá, á wálá átuge Yaakadada. 24Ta vanta antara sadake-aatare ge Yaakadada áte una a ndaana tawraita-aara, a ba ŋane: «Tá fá takala-aha buwa bi takala-aha á masar buwa.» 25Ay, am sarte ŋanna maa, ndza aŋkwa zhele umele am Urusaliima, zhera-aara Simaun. Zhele ŋanna slefa-zherwe áte Dadaamiya jipu, ura mággwe. Ŋane á ufa ba edda una ni watse á se lyaterá ŋane Iserayiila-aha baɗemme na. Aŋkwa Sheɗekwe Cuɗeɗɗe keni antara ŋane. 26A ndandaha Sheɗekwe ŋanna, geni ŋane á emtseka ɗekiɗeki, máki nánka Almasiihu Sleɓela á Yaakadada. 27Ay, vacite ŋanna maa, a naba banánba Sheɗekwe Cuɗeɗɗe, geni a ezzlala zlaɓe ádaliye á dem mashidi ƴaikke. Am sarte na ni tara emmeŋara antara eddeŋara ge Yaisu, ta daa Yaisu á dem mashidi ge de maganaa názena a ndaana tawraita na wá, ta de beraa ba Simaun ŋanna. 28Simaun a de lyevaa egdze na am erva-aara, a naba slafanaa we-aara ge Dadaamiya, a ba ŋane: 29«Yaakadada-aaruwa, kina wá, gevge názena ndza ka binaa ka na. Ƴanƴa a emtsemtsa sleslera á ŋa á ba an hairire. 30Aɗaba puwantepuwa ice-aaruwa áte edda una ni ka ɓelanaa ka ge se lya emnde. 31Ya nanna uŋŋule á lya na ka tsatsateraa ka ge nalgaadama baɗemme. 32Una wá, ŋane parakkire na ni á de marakse am ice á emnde a duniya baɗemme, tá de diyaksediye. Á de gev daradza ƴaikke ge emnde á ŋa Iserayiila-aha keni.» 33Tara emmeŋara antara eddeŋara ge Yaisu, tá maga ba najipu á elva na á tsakaná Simaun áte egdza-aatare na. 34Simaun a naba gater barka. Am iga á una ŋanna, a ba ŋane á elvan ge Maari: «Egdze na náwa ŋane na wá, á de maraterná ŋane Dadaamiya ge emnde, amá tá de lyiyeka emnde. Dadaamiya a eksese ŋane, ganakini ŋane á gev náza vaterte ektápaare ge emnde kwakya am Iserayiila-aha. Á ba am Iserayiila-aha ŋanna zlaɓe ádaliye, emnde kwakya tá de shá ƴaikkire, á de katerteka Dadaamiya aɗaba ŋane. 35Estuwa, á se marsá ŋane ásegashe názena tá slaslaná emnde am ervauŋɗe-aatare baɗemme. Ekka emmeŋara keni maa, ɓaaka zlaɗa na ni watse ká tapánka ka am ervauŋɗe á ŋa na.» 36Ndza aŋkwa mukse umele nabi, zhera-aara Hanna, ŋane egdza á Fanuyail. Fanuyail ŋane wulfe á Asair werre. Hanna ŋanna gevge emgyegwe a mukse kurcumme. Am gyaalire-aara, ndza ta magaa ba yawe vuye antara zhele-aara na a sanse am mba á eddeŋara, daaci a naba keɗehe ge zhele-aara. 37Am iga á una ŋanna wá, gaaka zhele umele mazla-aara, a nja ba wegyegye a mukse. Vaƴi vacika a maganaa ba slera ge Dadaamiya, á eksa ndera, á ŋala ba Dadaamiya-aara am mashidi. Daaci am sarte ŋanna ta daa Yaisu á dem mashidi na wá, mukse ŋanna shanaasha yawe kul tiise ju ufaɗe. 38A gateraptehe ge emnde a há á Yaisu. Ŋane keni a slafanaa we-aara ge Dadaamiya. Daaci a fantau ge baterá elva-aara ge emnde na tá ufa ba sarte na ni Dadaamiya á se lya Urusaliima na. 39Am sarte na zlarnaazle emnde a há á Yaisu mága názena a ndaana tawraita á Yaakadada maa, ta naba da-aatare an egdzere á dem ekse-aatare am Nasarátu am kwara á Galili. 40Egdze ŋanna aŋkwa á farfe an wala, antara an dzaŋdzaŋire. Egdze ŋanna an eŋkale jipu, an barka á Dadaamiya am vuwa. 41Ba kelaa sakanderi emnde a há á Yaisu tá de maga muŋri á Paska am Urusaliima. 42Ate iva na Yaisu shanaasha yawe kelaawa ju buwa, ta duwa antara ba ŋane. 43Zlauzla muŋri wá, ta naba da-aatare, amá ta ƴaa egdzere am Urusaliima, itare diyarka. 44Ta kurken ŋane keni á ba aŋkwa am dagave á emnde na ta saa kerɗe. Lauktu tá diyeddiye wá, varváha deppe á zlala. Am iga á una ŋanna, ta fantau ge tatayanaa áza emnde-aatare ge itare, antara áza emnde a diyava-aatare baɗemme, 45amá sharánka. Daaci ba eptsa-aatare zlaɓe ádaliye á dem Urusaliima. 46Am hare ge keƴire lauktu ta de shanaa am mashidi ƴaikke, á njá am dagave á malum-aha, aŋkwa á cenatercena, ámbera á ndavateru elva-aha. 47Baɗemme á emnde na tá cená názena a ndaana ŋane, tá maga ba najipu áte ŋane. Aɗaba kwakya eŋkale-aara, jawapa-aha-aara á ba an uŋŋule-aara. 48Ba ta puwete ice-aatare áte ŋane tara emmeŋara an eddeŋara wá, tá maga ba najipu-aara. A ba emmeŋara á elvan ge ŋane: «Labára ka magaŋeraa una, egdza-aaruwa? Ŋere antara eddeŋa, daŋeremda am dzama ire ƴaikke aɗaba ka, ŋá ámbera tatayaktataya kinekineka.» 49A ŋwaterante, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kwá tatayiyá aɗaba uwe? Diyakurka ganakini zlaya-aaruwa ge njá am bere á Edderwa emtu?» 50Amá cenaránka názu am elva-aara ŋanna ɗekiɗeki. 51Daaci a naba saa antara itare á sem Nasarátu. A fatersaarfe jipu. Amá emmeŋara wá, ba palle keni elva-aha ŋanna keɗarka ɗekiɗeki, baɗemme á ba am ire-aara. 52Daaci aŋkwa farfa Yaisu an wala, antara an eŋkale. Hayanhaya Dadaamiya egdze ŋanna, emnde keni hayaránhaya baɗemme.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\