Luk 20

1Vacite umele, Yaisu aŋkwa á kwaraterse elva á Dadaamiya ge emnde am mashidi ƴaikke, aŋkwa á ɓalaterá antara labare á higa maa, ta naba duhe ge male-aha á liman-aha antara malum-aha á tawraita, ira male-aha á ekse ádezeŋara. 2A ba male-aha ŋanna tá elvan ge ŋane: «Baŋeránba tate na ni ka shaa hákuma á mága duksa-aha na átekwa. Emtu a vaktaa ware baráma-aara?» 3A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane a elvan ge itare: «Iya keni, yá ndavakurundave duksa palle, vawiteva jawapa.» 4Daaci a ba ŋane á elvan ge itare: «A ɓelanaa ware Yuhanna ge magatera baptisma ge emnde? Dadaamiya emtu, emndimagwaha he?» 5Ta fantau ge ndaha elva ŋanna am dagave-aatare emtsaaɗe, a ba itare: «Má mi banaa a ɓelanaa Dadaamiya, watse á bamiyá labára fakurtaareka an ŋane. 6Máki mi baa ta belanaa ba emndimagwaha, baɗemme á emnde tá de ƴámika an nákwá, tá de ceɓamiceba, aɗaba emnde baɗemme fartarfe ganakini Yuhanna nabi á Dadaamiya.» 7Daaci ta ŋwanante ge Yaisu, a ba itare: «Ma a ɓelanaa ware keni diyaŋerka ŋere.» 8A ba Yaisu: «Iya keni yá ndaakurka náza-aaruwa, ma ya shaa hákuma á mága duksa-aaruwa áza ware keni.» 9Am iga a una ŋanna maa, Yaisu a fantau ge ndaater elva an naraje na ge zlamaakelaawa, a ba ŋane: «Aŋkwa ura a dzeɓaa nafa á inabauhi am fe-aara, a ƴateraa fe ŋanna am erva ge emnde a slera, ŋane a naba zlala á da shula, á de shekwaashekwa áhuwa jipu. 10Samsa sarte á tsáká inabauhi maa, a naba ɓela sleslera-aara á deza emnde na a ƴateraa fe am erva na, geni a lyanvaalya dza á inabauhi-aara. Amá emnde na a ƴateraa fe am erva ŋanna ta hyanhe an ja ge sleɓela-aara ŋanna, ta ɓelanaahe an erva-aara dey. 11Edda á fe na a naba ɓela sleslera-aara umele, ŋane keni ta de zlazlese, ta hyanhe an ja, ta ɓelanaahe an erva-aara ilyeɓe. 12A naba ɓela umele zlaɓe ádaliye ge keƴire. Ŋane ɗeme ta gyegese, vuwa-aara baɗemme ba wige, ta teɗese á degashe. 13Daaci, a ba edda á fe ŋanna: Yá maganá estara kena? A ba ŋane: Kina wá, yá ba egdza-aaruwa. Egdza-aaruwa wayanwáya jipu na wá, ámbane tá de fa zherwe áte ŋane. 14Amá ba ta puwete ice-aatare áte ŋane emnde a mága slera am fe na wá, a ba itare am dágave-aatare: Yawwaa, kwaye samsa edda una watse á záná ŋane waráta á fe á miya na. Eksaumivaksa, jaumija shifa-aara, daaci fe ŋanna á de gev ba náza á miya. 15Daaci ta naba eksevaahe, ta danse ádegashe, ta de jehe shifa-aara.» A ndavateruhe ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Má samsa edda á fe na mu, watse á magaterá uwe ge emnde a mága slera am fe na? 16Ay degiya, má watse samsa edda á fe ŋanna wá, á se keɗanaakeɗa shifa a emnde a mága slera am fe ŋanna baɗemme, á ƴaterá fe am erva ba ge emnde umele.» A ba emnde baɗemme: «A janaaja Dadaamiya una ŋanna!» 17A zharateraahe emtsaaɗe ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Aŋkwa an puwa am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: Ba nákwá ŋanna ta eblyanvaa emnde a nyáŋa bere na una, a eksantehe ge Dadaamiya, a ganve nákwá na á ŋáná ŋane ndzeɗa á bere ŋanna baɗemme. Una ŋanna mu, á kata ba uwe kena, a ba kure? 18«Edda una má a mbeɗaa áte nákwá ŋanna, sey á kezlevkezle edda-aara am tate umele. Sakwa edda una má a eblyaara ŋanna ge ŋane, sey á hánaahe edda-aara ba ŋgerɗekɗeke.» 19Malum-aha á tawraita antara male-aha á Farisa-aha ta naba diyeddiye ganakini Yaisu a ndaha naraje ŋanna á ba áte itare. Daaci ta kátá eksa Yaisu á ba am sarte ŋanna, amá ta kuva ba zlamaakelaawa. 20Mazla-aara maa, ta fantau ge tsagwaɗa Yaisu á ba am sarte ŋanna, ta ɓelanvaa emnde-aatare; emnde ŋanna ta ganve ire-aatare ba seke ta emnde a jirire, daaci ta danaa ndáva ge Yaisu, ágire tá tsagwaɗa elva a mandzawe am mbuwe-aara, lauktu ma tá eksaná átekwa, ma tá dateránda ge emnde a ŋgumna. 21Daaci ta ndavanuhe, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Malum, diyaŋerdiya ganakini ekka wá, baɗemme á názena ká ndaaná ka, antara názena ká kwaratersá ka ge emnde baɗemme ba jirire. Má ká kwaraterse duksa ge emnde, diyaŋerdiya ganakini ká ndaha ba tsekkire-aara ge elva, an namaari á Dadaamiya. 22Ndaaŋernda ba jirire, am tawraita á miya mu, aŋkwa emtu baráma á puwaná hadáma ge male á larde á Rauma, ɓaaka he?» 23Amá kerteŋ diyeddiye Yaisu ƴaimƴaimire na tá aŋkwa á maganá itare baɗemme, a ba ŋane, a elvan ge itare: 24«Marawiyánmárá emtsaaɗe suley palle yá nanaana.» Ta maranánhe. A ba ŋane á elvan ge itare: «Nderáva á ware una áte shuŋgu na? Ira zhera na mu zhera á ware?» Ta ŋwanante, a ba itare: «Náza á male á larde á Rauma.» 25A ba Yaisu á elvan ge itare: «Máki estuwa wá, puwawanpuwa ge male á larde názu zlaya-aara, ge Dadaamiya keni názu zlaya-aara.» 26Ta ettságwaɗa á katafke á emnde baɗemme, amá ɓaaka sharanka názu tá eksáná átekwa, ta ƴaa á maga ba najipu á jawapa na a vatertaa ŋane, daaci ta ɗu ba we-aatare. 27Ta naba semhe ge Saduki-aha umele áseza Yaisu. Ba itare emnde na ta bantsa itare, ɓaaka tse á emnde am faya ɗekiɗeki na. Ta se ndavanu elva ge Yaisu, a ba itare: 28«Malum, aŋkwa a puwamitaa Muusa, a ba ŋane: Máki keɗaakeɗa zhele ƴanka egdzere wá, a melesemele egdza emmeŋara mukse-aara, geni á yana egdzara ge egdza emmeŋara na keɗaakeɗa na. 29Iyau, ndza tá aŋkwa dawalaa vuye ta egdzar mama, duwa á makaji-aatare, a gaa gyaale, amá a naba keɗehe, a ƴaa mukse na, ɓaaka egdzere. 30A melese ge sleɗaba-aara, ŋane keni a emtsehe, a ƴaa mukse na ɓaaka egdzere. Keƴire-aatare keni ba estuwa. 31Itare vuye na baɗemme ta gaa ba mukse ŋanna, amá baɗemme zlaruzle, ƴaránka egdzere ba palle keni. 32Am iga-aatare baɗemme, a emtsehe ge mukse ŋanna keni. 33Vaci tse á emnde am faya mu, watse átuge ware palle mukse na? Aɗaba itare ta vuye na ndza mukse-aatare ba ŋane palle!» 34A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Am duniya na wá, zála antara ŋwásha tá aŋkwa á gaava am dagave-aatare. 35Amá am duniya na watse á sawa á katafke na wá, ma zála, ma ŋwásha keni, emnde na ni hyairephye ge tsete am faya, se njá am huɗe-aara wá, watse ɓaaka elva á nika mazla-aara. 36Aɗaba watse ɓaaka emtsa mazla-aara, tá de gev ba seke malika-aha á Dadaamiya. Itare ta ba egdzara á Dadaamiya, ádaba ta tsete am faya. 37Muusa wá, ndaasende ba parakke ganakini watse tá tsetsa emnde a faya an shifa. Aŋkwa an puwa am wakita á Dadaamiya, am tate na á ndaaná áte dake na, a ba ŋane áte eggye-aha á kure werre: Yaakadada, Dadaamiya á Ibrahima, Dadaamiya á Isiyaaku, Dadaamiya á Yakuba. 38Daaci máki estuwa wá, tá á ba an shifa-aatare emndu werre. Aɗaba Dadaamiya wá, ŋane Dadaamiya á emnde na tá an shifa, Dadaamiya á emnde na ni tá an emtseka. Baɗemme á emnde a shifa tá an shifa ba ge ŋane.» 39A ba emnde umele am malum-aha á tawraita: «Elva á ŋa na ka ndaase ba tsekke malum.» 40Gazlaregazla mazla-aara, ɓaaka ura a ndavanu elva am iga a una ŋanna. 41Yaisu a ndavateru elva ge itare, a ba ŋane: «Estara ŋane ta bantsa emnde ni Almasiihu wulfe á Dawuda na? 42Dawuda an ire-aara keni a ɗahanaa an Yaakadada, aŋkwa am Jabura, a ba ŋane: A ba Yaakadada á elvan ge Yaakadada-aaruwa: Njinja am naɗafa-aaruwa, 43dem sarte na má ganatervege kelaade-aha á ŋa tate á puwa sera á ŋa. 44Ha! Dawuda an ire-aara a ɗahanaa an Yaakadada Almasiihu. Áy á sawa estara kena ni á gev wulfe-aara na?» 45A ba Yaisu á elvan ge pukura-aha-aara á dem hyema á emnde baɗemme: 46«Faufa hyema am ire á kure áza malum-aha á tawraita. Aɗaba itare ta emnde a wáyá marava am záne saɗaɗɗe, tá kata emnde ta gater use an ga ire am dagave á zlamaha. Am mashidi keni maa, tá kátá ba sleɗe na átire ge náza a emnde baɗemme na. Ma am muŋri keni itare sey tá de kátá ba sleɗe na ni an dárádza jipu na. 47Emnde a zá ŋwásha wegyege áte há keni ba itare. Daaci tá slaɗanve maduwa-aatare ákatafke á emnde wá, geni ta emnde a jirire ágire. Itare zlaɗa-aatare á de jauje ge náza á emnde baɗemme vaci shairiya.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\