Luk 22

1Herzhapteherzhe vayvaya muŋri á depaiŋ na ɓaaka shahi á makala am huɗe-aara, muŋri na tá ɗahaná an Paska na. 2Am sarte ŋanna maa, de jaremmeje male-aha á liman-aha antara malum-aha á tawraita, ta tátaya pute a keɗa shifa á Yaisu ba ɗekiɗeki. Ta magaa estuwa, aɗaba á wateraa lyawa á ba átuge emnde a ekse. 3Daaci de demda Shaitaine am Yahuda, an Iskariyaut keni tá ɗaha ba ŋane, ŋane ŋanna palle á pukura-aha kelaawa ju buwa. 4A duhe ge Yahuda ŋanna ádeza male-aha á liman-aha antara male-aha á emnde á ufa mashidi ƴaikke, ta de magaa sawari kerɗe, geni á de faterem estara Yaisu am erva á ba an keski. 5Daaci higa ge male-aha na, a ba itare una wá, «Ŋá vakte shuŋgu.» 6A eksarhe ge Yahuda. Am iga a una ŋanna maa, a fantau ba ge tátaya dabari á faterem Yaisu na am erva salaakke, a diyarseka emnde ɗekiɗeki. 7Gyaregya muŋri á depaiŋ na tá puweka shahi á makala am huɗe-aara na, vaci ica egdza kyawe á Paska wá, 8Yaisu a naba ɓela tara Piyer tá an Yuhanna, a ba ŋane á elvan ge itare: «Dawmbare, de tsatsaumiyaatsatse ɗafa á Paska, mí de ezza.» 9Ta ndavanu ge pukura-aha na, a ba itare: «Ká kata ŋá de tsatsakaná áme?» 10A ŋwaterante, a ba ŋane á elvan ge itare: «Máki dakuremda am huɗe á berni wá, kwá de puwa ba ja ire antara zhele á sepa yawe am hwama, naba ɗabauɗaba á dem mba na á demkwa ŋane. 11Máki dakuremda maa, bawanánba ge edda á há ŋanna: A ba malum wá: Áma bere na yá de zá ɗafa á Paska am huɗe-aara antara pukura-aha-aaruwa? 12Daaci á de marakurá bere ƴaikke átire ge bere, an tsatsa kazlaŋa am huɗe-aara. Kwá tsatsamiya ɗafa á muŋri am huɗe-aara.» 13Mazla-aara ba zlálá ge pukura-aha na, tá de bera duksa baɗemme ba seke una a baternaa Yaisu na. Daaci ta tsatsaa ɗafa á Paska am bere ŋanna. 14Hyephye laukte-aara maa, aŋkwa á njá arge masane na antara pukura-aha-aara, 15a ba ŋane á elvan ge itare: «Una názu ya katanaa ya an ervauŋɗe-aaruwa baɗemme, geni yá zuze ɗafa á Paska na antara kure, lauktu yá de shá zlaɗa-aaruwa. 16Aɗaba zá Paska ŋanna wá, yá ndaakur ba jirire, halevuhale ba vatena náza-aaruwa, sey mí de zá ba una am zlanna á Dadaamiya, má sessa maana-aara baɗemme parakke.» 17Daaci a eksante feka, a slafan we-aara ge Dadaamiya, a ba ŋane á elvan ge itare: «Nawmbare shawushe baɗemme á kure. 18Aɗaba iya wá, yá ndaakur ba jirire, halevuhale á ba áte una ge iya, geni yá eksanteksa feka yá fetefa áte we-aaruwa. A juwaa ba á sarte na ni emnde tá de njá am kwara á Dadaamiya átekwa na.» 19Am iga a una ŋanna maa, a eksante ɗafa, a slafan we-aara ge Dadaamiya, a kezlanve, a ba ŋane á elvan ge itare: «Una na wá, vuwa-aaruwa, ((yá ƴanƴa shifa-aaruwa aɗaba kure. Magaumága una ma vaatara keni, geni kwá dzamidzámá an ŋane.» 20Am iga a náza za keni a magán ba estuwa, a eksante feka, a ba ŋane á elvan ge itare: «Una uzhe-aaruwa a puvaa aɗaba kure, Dadaamiya á ŋguɗaterá namána ge emnde an ŋane.)) 21«Amá náwa edda una ni á veliyá ŋane mí zá ɗafa ba kerɗe. 22Iya Ura á emnde baɗemme wá, sey ba yá emtsa ɓaaka pekya-aara, aɗaba a tsanaa ba estuwa Dadaamiya. Amá palase ge edda una ni á veliyá ŋane.» 23Daaci pukura-aha ta fantau ge ndáva am dagave-aatare, geni á maganá ware una ŋanna. 24Njaanja gajawe am dagave á pukura-aha, tá kátá dise edda una ni tá zhárá ŋane ba seke male-aatare baɗemme. 25A ba Yaisu á elvan ge itare: «Slekse-aha á larde, tá aŋkwa á márá sleksire-aatare áte larde-aha, baɗemme á emnde a hákuma tá kátá emnde tá baterá shagera slera-aatare. 26Amá kure wá, estuweka. Edda una gevge male am dagave á kure, a gevge cekwa á kure ba ŋane. Slekatafke á kure, a gevge sleslera á kure ba ŋane. 27Am dagave á tara edda una á se beraná á ba am tate á njá ɗafa, antara walaaɗi mu, málá ware am itare? Ábi málá ba edda una á se beraná á ba am tate á njá náza za na? Amá iya, nja-aaruwa am dagave á kure wá, ya ba seke walaaɗi. 28«Kure wá, kwa emnde na ni kwá aŋkwa antara ya ba kelaazare, kwá aŋkwa antara ya am sarte-aha na a badiyaa shaitaine baɗemme. 29Ba seke una ni a vite ƴaikkire ge iya Edderwa na wá, iya keni vanakurteva ge kure. 30Watse kwá de njá antara ya am ƴaikkire-aaruwa, mí de záná átirpalle duksa, mí de sháná átirpalle. Kwá de njá am kurshi-aha á ƴaikkire ge kya shairiya á Iserayiila-aha jeba kelaawa ju buwa.» 31«Simaun! Simaun!» a ba Yaakadada á ɗáhá Simaun, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Kwaye shansha baráma Shaitaine ganakini á maganá an kure ba seke hiya na tá aŋkwa eggyega na. 32Amá ya magaa maduwa aɗaba ka, geni a kezlevka fetarfire á ŋa baɗemme. Am sarte na má watse eptsakeptsa á sem sera-aaruwa wá, fateremfa ndzeɗa am vuwa ge egdzar mama-aha á ŋa.» 33A ba Piyer á elvan ge ŋane: «Yaakadada, iya wá, ma tá damiyá á dem daŋgay keni, tá dami ba buwa; ma tá ceɓa shifa á miya keni, sey mi ba buwa.» 34A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Yá ndak ba jirire Piyer: Ba vatena na lauktu á kyuwa tsákálá wá, watse ká bánba ka ser keƴe ganakini diyakikire.» 35Am iga a una ŋanna maa, a ba Yaisu á elvan ge itare: «Am sarte na ya ɓelakurɓela, ma shuŋgu, ma kashi ba kimake keni dakuránka na mu, aŋkwa názu kwa kumanaa kure emtu?» Ta ŋwanante, a ba itare: «Ɓaaka názu ŋa kumanaa ŋere ɗekiɗeki.» 36A ba ŋane á elvan ge itare: «Kina wá, estuweka mazla-aara. Edda una ni aŋkwa shuŋgu-aara, a eksanteksa; edda una aŋkwa kashi-aara keni, a eksanteksa; edda una má ɓaaka masalam-aara, a veluvele naŋgyuwe-aara, a shekwepshekwe. 37Ya bakurnaa aɗaba uwe, shagera ba á gevge názena a ndaanaa wakita á Dadaamiya áte ya na mazla-aara. Aɗaba a ba wakita á Dadaamiya: “Ŋane faremfa am emnde a mága haypa.” Daaci daada áte una ŋanna kina geni á gevge.» 38A ba pukura-aha tá elvan ge ŋane: «Yaakadada náwa aŋkwa masalam buwa.» A ŋwaterante, a ba ŋane: «Hyaahya ba una ŋanna.» 39Ba segashe-aara ge Yaisu wá, a zlala á ba áte Wa Anyaranyara na mbasmba ŋane na, ta ɗabemhe ge pukura-aha-aara keni. 40Daraada áhuwa maa, a ba ŋane á elvan ge itare: «Ŋalauŋálá Dadaamiya geni a badakuruka shaitaine.» 41Daaci a gapsehe ba ƴiƴiye an itare, á hyephye velya nákwá palle, a de kezlaa ugje, a magaa maduwa-aara, a ba ŋane: 42«Tasle á ŋa Eddaye-aaruwa jinaaja zlaɗa na a shika, máki wayakiyantewaya. Amá a gevka áte náza-aaruwa, a gevge á ba áte náza á ŋa.» (( 43Daaci a naba jesarhe ge malika á Dadaamiya á sawa am samaya, a se fanem ndzeɗa am vuwa. 44Ge kwakyire á dzama ire na a shaa ŋane na wá, a magaa maduwa an ndzeɗa-aara baɗemme, haa a ses ge ŋguɗeffire cuuwe áte vuwa-aara, á táɗá á dete haha tak, tak, take ba seke uzhe.)) 45Zlanaazle maduwa-aara mazla-aara, a naba tsetehe a seza pukura-aha-aara maa, a se berater tá am háre, aɗaba haraare ta taa puka hare, tá am dzámá ire ƴaikke. 46A tsaterte, a ba ŋane á elvan ge itare: «Labára kwá pá háre? Pauka háre; magaumága maduwa geni a badakuruka shaitaine.» 47Ba elva ŋanna keni zlaɓe zlanaaka Yaisu wá, saressa emnde ta ba kwakya, Yahuda palle á pukura-aha kelaawa ju buwa á katafke-aatare. Daaci a duhe ge Yahuda ŋanna suuwe ádeza Yaisu, a de ŋanaahe takwalle, á gan use an ervauŋɗe-aara palle ágire. 48A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Yahuda, ká se gi use ganakini ká fiyá an una ŋanna emtu á dem erva á emnde, iya Ura á emnde baɗemme?» 49Emnde tá antara Yaisu tá zhárá mága ŋanna wá, watse zlazlaɗa jipu. Daaci a ba itare tá elvan ge Yaisu: «Yaakadada, ŋere keni ŋá naba waterwá emtu an masalam-aha á ŋere?» 50Kerteŋ velesevele erva palle-aatare, a naba wa sleslera á male á liman-aha, a icanaa hyema a naɗafa. 51Amá a ba Yaisu á elvan ge itare: «Ƴawánƴa, magauka una.» A de semtanaa hyema-aara ŋanna ge zhel na, a mbanaahe. 52Daaci a ba Yaisu á elvan ge male-aha á liman-aha, antara male-aha á emnde a ufa mashidi ƴaikke, ira male-aha á ekse na ta se eksa ŋane na, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kwá se eksiya an masalam-aha, antara zade am erva na mu, ya neyle emtu? 53Ábi kelaazare yá á ba ázekure am mashidi ƴaikke, eksakurika ɗekiɗeki? Daaci sarte na wá, sarte á kure, sarte á tabeɗammire ge marse hákuma-aara.» 54Daaci ta naba eksevaa Yaisu na, ta dan ba suuwe á dem mba á male á male-aha á liman-aha baɗemme. Piyer wá, a daa ɗaba Yaisu ádehuwa, amá wá, gaterápteka ɗekiɗeki. 55Mbarantembe kárá am huɗe á riya á male á liman-aha na, jarantaaveje emnde ge kárá na maa, Piyer keni a de njeme am dagave-aatare. 56Daaci á ezzhárá kwátena umele Piyer na, á njá átuge kárá, á ezzhárá, a ba ŋane: «Degi zhel na keni ba ura á Yaisu ŋanna.» 57Amá eksarka Piyer, a ba ŋane: «Diyanka ya zhel ŋanna emmaye-aaruwa.» 58Cekwaaŋguɗi wá, a nanhe zlaɓe ádaliye ge ura umele, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ka keni ka ba palle á emnde ŋanna.» A ŋwanante ge Piyer, a ba ŋane: «Iya ŋane ka ya, eddaye-aaruwa.» 59Shekwaashekwa á maga saa palle wá, a ba ura umele zlaɓe adaliye á ba an ndzeɗa: «Ɓaaka shaige-aara ɗekiɗeki, dawale na keni ba ura á zhel ŋanna. Aɗaba ŋane keni ba ura Galili ŋanna.» 60Amá a ŋwanante ge Piyer, a ba ŋane: «Naba ennda seke elva á ŋa ma ká ndaha uwe keni.» Ba elva-aara keni zlaɓe zlanaaka Piyer, tsáktsákwálikwaa á ba tsakala. 61A eptsavte ge Yaakadada, a zharaa Piyer ba ƴamme, daaci Piyer a naba yehete názena a bannaa Yaakadada, a ba ŋane: Vatena lauktu á kyuwa tsákálá, ká de bánba ka ser keƴe ge diyakikire na. 62Mazla-aara a naba sesehe ge Piyer ásegashe, a se fantau ge kyuwa á ba an yawe á kyuwa. 63Daaci emnde na tá ufa Yaisu na ta naba zlazlese, ta zuhe an ja. 64Ta faɗanse ice, ta vavante ɗeɗekwa, am iga-aara ta ndavanundave ganakini a jakaa ware, diyeddiye edda-aara. 65Ta epsawse Yaisu an tsáká elva-aha gergere ádete ŋane. 66Ba a werehe ge ekse, an eŋlya werre wá, jarammeje male-aha á Yahudiya-aha baɗemme; amaana male-aha á liman-aha, antara malum-aha á tawraita. Ta saa Yaisu á sem jahava-aatare. 67Daaci ta ndavanuhe ge Yaisu a ba itare: «Ba ka una ka Almasiihu na emtu? Naba ndaaŋernda.» A ŋwaterante ge Yaisu a ba ŋane: «Má yá ndaakurnda, kure kwá fetarka. 68Ma ya ndavakuru elva keni, kwá de viteka jawapa. 69Duksa palle wá, a juwa ba keski mazla-aara, iya Ura á emnde baɗemme yá zlala á de njá am naɗafa á Dadaamiya na Sleksa ba ŋane na.» 70A ba itare baɗemme tá elvan ge Yaisu: «Ekka mu, ka Egdza á Dadaamiya emtu estara?» A ŋwaterante ge Yaisu a ba ŋane: «Ba seke diyakurdiya, ba estuwa.» 71A ba itare am dagave-aatare: «Ázara wedere á miya am seyde-aha mazla-aara, ábi cenamiyáncena názena a ndaanaa ŋane.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\