Luk 23

1Daaci ta tsetehe baɗemme-aatare am kendekyiya ŋanna, ta daa Yaisu na á de katafke á sleksu Pilaatu. 2Daraada ákatafke á slekse maa, ta de fantau ge ica sera á Yaisu á ba áhuwa. Ta banán ge slekse: «Náwa zhel na á wesha larde á miya. A bantsa ŋane, a varanteka hadáma ge male á larde á Rauma ɗekiɗeki. A bantsa ŋane zlaɓe: Ba iya una ya Almasiihu, ya slekse ƴaikke.» 3A ndavanuhe ge sleksu Pilaatu: «Ba ka una slekse á Yahudiya-aha na emtu?» A ŋwanante ge Yaisu: «Ba estuwa.» 4A ba Pilaatu á elvan ge male-aha á liman-aha antara dikele á emnde ŋanna baɗemme: «Shanánka ya haypa áte zhel na dammaru ge záná an shairiya.» 5Amá itare ta farhe zlaɓe ádaliye á ba an ndzeɗa, a ba itare: «Degey an názena á kwaratersa ŋane ge emnde na á tsante fitenire am larde á miya! Kwaye ndza a fantau á ba am Galili, amá a se hyanme am Yahudiya baɗemme, se ba áhuna keni samsa an ŋane!» 6Sleksu Pilaatu ba a cenaa ta tsalante Galili am huɗe-aara na wa, a fantau ge ndáva tate na ni a sawa Yaisu átekwa, a ba ŋane: «Zhel ŋanna ura Galili emtu?» 7Am sarte na diyeddiye ganakini Yaisu a sawa á sa am tate na á kwaraná sleksu Hirudus, a naba ɓelanaa ádezeŋara. Aɗaba am hare-aha ŋanna Hirudus keni á ba am huɗe á Urusaliima. 8Sleksu Hirudus a higa jipu am sarte na a puwete ice-aara áte Yaisu. Aɗaba haraare á cená ba labare-aara, haraare á kumá ba ŋane, geni watse á nanna najipu ázeŋara. 9Daaci a ndavanu elva-aha gergere, amá ŋwanárka Yaisu ɗekiɗeki. 10Tá aŋkwa male-aha á liman-aha, antara malum-aha á tawraita áhuwa maa, ta fantau ge ica sera á Yaisu á ba an ndzeɗa. 11Mazla-aara sleksu Hirudus antara sawji-aha-aara ta fantau ge valyanse elva a epsawa ge Yaisu, ta epsawse ba ŋga, ta tsekwanme am zane zariya jipu, ta naba eptsanaahe ádeza sleksu Pilaatu. 12Garevge slakate-aha ba vacite ŋanna tara Hirudus an Pilaatu, aɗaba ndza ta emnde a dágala. 13Sleksu Pilaatu a jemaa male-aha á liman-aha, antara male-aha á ekse ira emnde a ekse baɗemme, 14a ba ŋane á elvan ge itare: «Náwa kwa siyaa zhel na, a ba kure á wesha larde, amá ya ndavanu elva-aha ŋanna á ba ákatafke á kure, shanánka haypa-aara áte una kwa se puwar ugje kure ganakini á ŋanaaŋa shairiya. 15Hirudus keni shanka haypa na a guwaa zhel na ganakini á ŋanaaŋa shairiya. Aɗaba una ŋanna a eptsanaahe zlaɓe ádaliye ásezemiya. Estuwa, ba ɓaaka haypa na a guwaa ŋane hyephye ja shifa-aara. 16Aɗaba una ŋanna, yá zuze á ba an ja, daaci yá ɓelanaaɓela.» (( 17Am mbarsembe emnde ba kelaa muŋri á Paska sey slekse á ɓelaterá daŋgay palle maa,)) 18baɗemme-aatare ta jar ye ge Yaisu, a ba itare tá elvan ge Pilaatu á ba an ka kwárá: «Ejja zhel na a njeka an shifa ɗekiɗeki, ɓelaŋernaaɓela Barabas.» 19Barabas wá, ta ŋguɗanaa aɗaba fitenire umele ta tsante am huɗe á ekse antara elva á shifa. 20Sleksu Pilaatu wá, ŋane á kátá ɓela Yaisu. Aɗaba una ŋanna, a se mbeɗateruhe zlaɓe ádaliye elva-aara ge emnde a ekse. 21Amá ta ŋwanante á ba an hula: Zleŋelezleŋela áte dzaŋgala, zleŋelezleŋela áte dzaŋgala, zleŋelezleŋela áte dzaŋgala, baɗemme-aatare ba estuwa. 22A ndaaterhe zlaɓe ádaliye sleksu Pilaatu ge keƴire: «Labára ŋane ge kure? A gu uwe ŋane zhel na diyanka ya na? Iya wá, diyanka ya haypa na a guwaa ŋane, hyephye ja shifa-aara na. Yá zuze á ba an ja, yá ɓelanaaɓela.» 23Amá itare tsaraatse degdege á ba áte náza-aatare, ta farhe zlaɓe ádaliye ge hula geni a zleŋelarzleŋela Yaisu. Daaci jejje am ire á Pilaatu, ta ganaa ba itare ndzeɗa. 24Mazla-aara a naba eksarhe geni a gevge názena tá kataná itare ŋanna. 25Daaci a naba ɓelateraa edda una ta danaa aɗaba fitenire á dem daŋgay, antara elva á shifa na, a vaterte Yaisu geni tá de maga názena tá kataná itare áte ŋane. 26Tá aŋkwa á dánda Yaisu maa, de jarja ire antara ura Siraine umele zhera-aara Simaun átire sa á sawa am makwata maa, ta naba eksevaahe, ta far sepa dzaŋgala á ba an ndzeɗa, á ɗaba Yaisu an ŋane. 27Estuwa dikele á emnde a ekse ta daa ɗaba Yaisu na antara ŋwasha. Ŋwasha na wá, tá ámbera kyuwa, tá tsaka ɗákwa. 28Amá a eptsavte ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋwasha ŋanna: «Kure ŋwasha-aha á emnde a Urusaliima, kyuwawika iya, amá kyuwaukyuwa ire á kure antara egdzara á kure. 29Aɗaba aŋkwa á sawa hare-aha na ni tá de bánba emnde: Sharánsha ire-aatare ŋwasha dziire antara ŋwasha na zlaɓe faranuka uɓa-aatare ge egdzere, ira ŋwasha na tá yeka mazla-aara na. 30Am sarte ŋanna maa, tá de bateranba emnde ge wa-aha saɗaɗɗe: Mbeɗawaŋerarmbeɗe. Tá de bateranba ge egdzar wa-aha: Sheɓawaŋervesheɓe taslawa á kure! 31Aɗaba má ta magante una ge nafa áŋwáslá, watse átsáme kena náza á náfá na an ula?» 32Á ba am sarte ŋanna maa, tá aŋkwa emnde a bádza sleɗe ta buwa, ta daterhe antara Yaisu, ta de ceɓatera átirpalle. 33Daraada am tate ŋanna tá ɗahaná an Feka á Ire na maa, ta naba zleŋelaa Yaisu, antara emnde a bádza sleɗe ŋanna áte dzaŋgala-aha-aatare, palle am naɗafa-aara, palle keni am názlaɓa-aara. 34Amá a ba Yaisu: «Eddaye-aaruwa, naba ƴateraarƴe haypa-aatare, aɗaba diyarka.» Itare ta tegaa kazlaŋa á Yaisu am dagave-aatare. Ge ettega-aara wá, ta maga njeri ganakini a sesse edda una ni á zaná ŋane ma uwe keni. 35Emnde baɗemme tá á ba á tsatse, tá ezzhara. A ba male-aha á Yahudiya-aha ágire tá epsawepsawa: «Ábi ŋane a lyese emnde umele? A lyelye kwa ire-aara keni, má ba ŋane una Almasiihu a eksesaa Dadaamiya.» 36Sawji-aha keni ta ganaptehe, ta de valyananse elva a nyainye, ta maranaa mbazla ɗaŋɗaŋe tá kátá fanufe. 37A ba itare tá elvan ge ŋane: «Ábi ka bantsa ka, ka slekse á Yahudiya-aha, lyelye kwa ba ka ire á ŋa!» 38Náwa názu ta puwetaa itare áte naláwa, ta fetehe áte dzaŋgala átire ge Yaisu: «Ba ŋane una slekse á Yahudiya-aha.» 39Emnde a badza sleɗe na ta zleŋelateraa antara Yaisu na, palle-aatare a naba zlazlese Yaisu, a ba ŋane: «Gakefka Almasiihu mazla-aara emtu? Lyelye kwa ire á ŋa, lyaŋerlye ŋere keni.» 40Amá a naba valarhe ge palle na, a ba ŋane: «Ekka wá, labára á waŋka lyawa átuge Dadaamiya? Ka keni ká á ba am zlaɗa ŋanna tsa. 41Miya antara ka wá, á jamiya ba haypa á miya. Názena tá magamiyán ge miya ba deydey á názena mi maganaa miya keni. Amá ŋane mu, a gu uwe, ábi ɓaaka?» 42Daaci a ba ŋane á elvan ge Yaisu: «Tasle á ŋa iya wá, vacitu watse ká de sawa an ƴaikkire á ŋa na, ba tasle á ŋa yehiteyeha iya keni.» 43A ŋwanante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Yá baka ba jirire: Ba vatena na, mí dá ba buwa á dem zlanna á Dadaamiya.» 44Am sarte ŋanna wá, á maga vacitire. Amá má a de tsekwaa ge tabedammire wá, duniya baɗemme ɓaaka vaciya, dem saa keƴe ba estuwa. Kacekaca á dzegwa na am mashidi ƴaikke keni, a naba tamme kalkale am dagave. 46Daaci Yaisu a naba kante kwárá á ba an ndzeɗa, a ba ŋane: «Eddaye-aaruwa, fanakemfa shifa-aaruwa am erva ge ekka.» Ba a ndaase una ŋanna, mazla-aara a naba emtsehe. 47Male á sawji á Rauma, ba a naa duksa ŋanna magaavemage na wá, a fantau dise jirire á Dadaamiya, a ba ŋane: «Zhel na wá, ba jirire ɓaaka haypa-aara.» 48Baɗemme á nalga á emnde na ndza a sateraa ba se zhárá ice na, ta daa á ŋaŋa ba ervauŋɗe aɗaba názena ta naana itare na. 49Slakate-aha á Yaisu, antara ŋwasha na kwaye ta ɗabanaa á sawa am kwára á Galili na, ta tsaahe ƴiƴiye an itare, lauktu ta zhara názena aŋkwa á magava na. 50Daaci ndza aŋkwa ura umele zhera-aara Yusufa, ŋane ura Arimatiya am Yahudiya. Zhel ŋanna wá, ura jirire, dzayya huɗe-aara, aŋkwa á ufa zamane na ni emnde tá de njá á ba am kwara á Dadaamiya na. Ŋane keni ura male am kendekyiya ƴaikke, amá eŋkale-aara ɗabaaka názena tá aŋkwa á slaslaná emnde umele, antara názena ta maganaa itare am sarte ŋanna. 52Daaci a duhe ge ŋane á deza sleksu Pilaatu, a de ndavanu baráma á eksa emtsa á Yaisu. 53A se tsekwaa emtsa na áte dzaŋgala, a faɗeme am kalpakane áŋwaslire, jeba á kalpakane ŋanna ba lefeɗɗe. Daaci a de zlavanaahe am irekhya ta yese am cacera, ba ser palle keni zlaɓe zlavaranaaka emtsa am huɗe-aara. 54Vacite ŋanna wá, ge zlema, herzhe á fantaufe kwaskwe á puwansepuwe. 55Ŋwasha na ta saa á ɗaba Yaisu kwaye á sawa am kwara á Galili na wá, ta ɗaba Yusufa á dem tate á heɗa Yaisu na, ta de zharanaahe irekhya-aara antara zlava-aara am irekhya. 56Mazla-aara ba zlala-aatare á dá, ta de tsatsaa waye-aha-aatare, antara náza se-aatare, ganakini watse tá de wecar ge Yaisu. Vaci puwansepuwa maa, ta puwansehe emtsaaɗe áte una am tawraita.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\