Luk 24

1Werre an eŋlya-waabere ge laade wá, ta duhe ge ŋwasha ŋanna ádete irekhya á Yaisu an waye-aha na ta tsatsanaa itare na. 2Amá ta de beraa irekhya á ba an wácene, an tambara páláme ƴiƴiye an we-aara. 3Ta demhe am irekhya na, amá sharánka Yaakadada Yaisu ɗekiɗeki. 4Daaci palle a názu tá ndaaná itare ɓaaka ɗekiɗeki. Ba itare tá átira mága najipu ŋanna, ta naba jesarhe ge zála buwa ákatafke-aatare ba estuwa, ta tsekweme am naŋgyuwe na á maga wulwulire jipu na. 5Jaterja lyawa ŋwasha na, ta puweme erva am ice. A ba emnde ŋanna tá elvan ge itare: «Labára kwá se tataya edda una an shifa am dagave á emnde a faya? 6Ŋane ɓaaka áhuna tsetse, aŋkwa an shifa-aara ádaliye. Elva na a bakurnaa ŋane am haha á Galili na dedde am ire á kure emtu? 7Aɗaba ndza a ndaakurnda, a ba ŋane: Iya Ura á emnde baɗemme wá, watse tá vite ge emnde a mága haypa, tá de zleŋeliya áte dzaŋgala. Amá am hare ge keƴire wá, watse yá tsetse am faya.» 8Daaci saasa elva-aha na ndza a baternaa Yaisu na baɗemme á sem ire-aatare. 9Mazla-aara ba zlálá-aatare áte we á irekhya, tá dateraa labáre ge pukura-aha-aara kelaawa jemtekwe, antara emnde-aara umele baɗemme. 10Náwa zhera á ŋwásha na ta dateraa labáre ge pukura-aha ŋanna: Maari mukse á emnde a Magdala, Yauwanna, Maari emmarge Yakuba, ira ŋwasha umele na ndza ta kerɗe, baɗemme ta daa ba labáre ŋanna. 11Amá pukura-aha eksaranteka elva á ŋwasha na seke elva a jirire, fartarka an itare ɗekiɗeki. 12Piyer wá, ŋane a naba tsetehe á ba am sarte ŋanna, zhagade-aara á dete we á irekhya na, a de zharaa ice á dem huɗe-aara, a de beraa ba kalpakane. Daaci ba eptsa-aara á da, á maga ba najipu-aara. 13Ba vacite ŋanna maa, ta tsetehe ge pukura-aha buwa, ta dem ekse umele tá ɗaná an Aimawus, dagave-aatare an Urusaliima á maga kilaumaiter kelaawa jemtekwe. 14Daaci tá aŋkwa á ndaha názena a magava áte Yaisu am hare-aha ŋanna am dagave-aatare. 15Zlaɓe itare keni tá ndaha ba elva ŋanna am dagave-aatare maa, ba Yaisu an ire-aara a duhe ádezetare, aŋkwa á zlálá antara itare áte baráma. 16Tá zhárá ba ura, amá aŋkwa názu a piyaterte ge diyeddiye-aara. 17Daaci a ba Yaisu á elvan ge itare: «Kwá ndaha elva uwe kure áte baráma na?» Ta tsaahe wá, puwaapuwa vuwa-aatare. 18A naba ŋwanante ge palle-aatare zhera-aara Kiliyaupas, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ka wayve am Urusaliima, zlaɓe cenakánka názena a magava am hare-aha na ka?» 19A ba ŋane á elvan ge itare: «A jaara uwe?» Ta ŋwanante, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Názena a magava áte Yaisu ura Nasarátu na cenakánka? Ŋane nabi á Dadaamiya, an hákuma jipu am slera-aara á katafke á Dadaamiya, aŋkwa hákuma á ndaha elva á katafke á emnde ázeŋárá. 20Amá male-aha á liman-aha á miya, antara male-aha á Yahudiya-aha á miya, ta naba jar ye, ta de faterem am erva ge emnde a duniya, ganakini sey ta maganaa shairiya á shifa, daaci ta naba zleŋelehe áte dzaŋgala. 21Baɗemme ndza ŋa tamán geni á de lyaná ba ŋane larde á Iserayiila. Amá kwaye ŋane názena a magava áte ŋane, hare keƴire-aara vatena. 22Zlaɓe ádaliye maa, jaraŋerja eŋkale ŋwásha umele tá á ba ázeŋere. Aɗaba ta duhe ge itare an eŋlya-waabere ba vatena á dete we á irekhya-aara wá, 23de berareka am irekhya. Mazla-aara ta naba saa, ta se mbeɗaŋeru labáre, a ba itare: Ta naba jesarhe ge malika-aha á katafke á ŋere ba estuwa, ta bantsa malika-aha ŋanna tsetse am faya. 24Ta duhe ge emnde umele á ŋere á dete we á irekhya ŋanna, ta de bera ba seke una ta ndaanaa ŋwasha ŋanna. Ŋane wá, itare keni naránka.» 25Daaci a ba Yaisu á elvan ge itare: «Kure wá, ɓaaka eŋkale á kure ɗekiɗeki, mbate elva-aha na ta ɓalanaa nabi-aha na baɗemme daaka á dem ire á kure, fakurtarka. 26Diyakurka ɗekiɗeki ganakini sey Almasiihu á shushe zlaɗa-aha ŋanna, lauktu á dem ƴaikkire-aara? Ndza cenakuránka una?» 27Daaci a palateraa názu á ndaana wakita á Dadaamiya á dete ŋane baɗemme. A fantau am wakita-aha na a puwetaa Muusa, date una ta puwetaa nabi-aha umele baɗemme. 28Herzharanteherzhe ekse na tá demkwa na maa, Yaisu a magaa ba seke ŋane wá, zlaɓe zlauka shula-aara. 29Daaci ta fantau ge ŋaŋanaa ázetare, a ba itare: «Gevge maŋgaripu mazla-aara Malum, vaƴiya ge de katafke, naba hare ázeŋere.» «Ane,» á bina, a naba duhe antara itare. 30Njarinja arge masane maa, a eksante ɗafa am erva, a slafanaa we-aara ge Dadaamiya, a kezlanve ɗafa na, a vaterte ge itare. 31Mazla-aara a naba werte ge ice-aatare, diyareddiye ge ŋanire, amá naránka ŋane mazla-aara. 32A ba itare am dagave-aatare: «Kay, ázara kena emtakire á ervauŋɗe á miya am sarte na á palamiya názu am wakita á Dadaamiya áte baráma a sawa na. Higa eksanteka ervauŋɗe á miya ba seke kárá emtu?» 33Ta naba eptsehe a ba am sarte ŋanna á sem Urusaliima, ta se beraa pukura-aha kelaawa jemtekwe na jarammeje antara emnde a nja-aatare. 34Ta aŋkwa ndaha elva a Yaakadada am dagave-aatare, a ba itare: «Ba jirire tsetse Yaakadada am faya, aɗaba a maranaa ire-aara ge Simaun.» 35Itare keni ta ndaaterhe labáre-aatare áte baráma, ta ndaaterhe geni diyareddiye Yaisu am sarte na a kezlanve ɗafa, a vaterte na. 36Itare keni zlaɓe tá ndaha ba ŋane, ta naa ba Yaisu á tse am dagave-aatare, «A vakurteva Dadaamiya hairire,» a ba ŋane á elvan ge itare. 37Má de gazlargazla wá, jaterja lyawa jipu, aɗaba itare tá kurken náza nye. 38Daaci a ba Yaisu á elvan ge itare: «Labára kwá maga lyawa estuwa? Labára kwá maga shaige estuwa am ervauŋɗe á kure? 39Ábi una ba iya? Nawanaana erva-aha-aaruwa antara sera-aha-aaruwa. Fautefa erva á kure áte iya, tapawiyaatapa ba shagera. Aɗaba náza nye wá, ŋane ɓaaka vuwa-aara. An hyuweka, an hyaihyeka.» 40Á baterá una ŋanna wá, ámbera á maraterá erva-aara, antara sera-aha-aara baɗemme. 41Aley zlaɓe fartarka emtsaaɗe. Aɗaba ge kwakyire á higa wá, tá geƴá mága ba najipu áte ŋane. A naba ndavateruhe, a ba ŋane á elvan ge itare: «Aŋkwa emtu náza za ázekure áhuna?» 42Ta vante hyuwa á kelfe an teɗa shagera. 43A lyevaahe, a naba zuhe á ba á katafke-aatare. 44Am iga a una ŋanna maa, a ba ŋane á elvan ge itare: «Am sarte na ndza yá á ba an shifa-aaruwa am dagave á kure keni, ndza ya ndaakurnda baɗemme, a ba iya: Baɗemme á názena á tsakaná tawraita á Muusa áte iya, antara una am wakita á nabi-aha umele, ira una ta puwete am jabura, ndza ya ndaakurnda geni baɗemme sey watse á gevge.» 45Daaci a naba vaterte eŋkale ganakini tá cenevaacena názena á ndaaná wakita á Dadaamiya. 46A ba ŋane á elvan ge itare: «Náwa názena an puwa am wakita á Dadaamiya: Sey máki shushe Almasiihu zlaɗa, emtsamtsa. Am hare ge keƴire á de tsetse am faya. 47Sey tá magateránmaga waazu ge nalgaadama baɗemme an zhera-aara, geni a magarmága tuba, Dadaamiya á ƴaterarƴe haypa-aha-aatare. Tá fantau am Urusaliima. 48Daaci ba kure una kwa seyde-aha á elva-aha ŋanna. 49Iya wá, yá de ɓelakurá názena a ba Edderwa watse á vakurteva na á sawa. Amá wá, njawinja á ba am huɗe á berni áhuna, dem sarte na má tsekwatsekwa hákuma á Dadaamiya ŋanna á sawa am samaya, á setarge kure.» 50Am iga a una ŋanna maa, Yaisu a daterse am huɗe á ekse, kwaye a dateraa á dem Baytaniya. Daraada áhuwa maa, a ketaa erva-aha-aara a gaterar barka. 51Am sarte na a gaterar barka ŋanna wá, ámbera á tegava an itare, a zlálá á dem samaya. 52Itare ta fantau ge kazlan ugje á ba am tate ŋanna, lauktu ta eptsa á sem Urusaliima, ervauŋɗe-aatare emtake jipu. 53Ba kelaazare icaranseka dem mashidi ƴaikke, tá de gálá Dadaamiya am mashidi-aara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\