Luk 3

1Haraare áte iva na mala Tibairiyus am haha á Rauma, shanaasha yawe kelaawa jiilyeɓe am malire-aara wá, ndza sleksa Pauntiyus Pilaatu am kwara á Yahudiya, Hirudus slekse am kwara á Galili, egdza emmeŋara Filip á kwará Ituriya antara Tarakaunitisa, Lisaniyus slekse am kwara á Abilain. 2Male-aha á liman-aha wá, tara Hanas antara Kayafas. Am laukte ŋanna maa, Dadaamiya a naba banaa elva-aara ge Yuhanna egdza á Zakariya am kaamba. 3Daaci Yuhanna a naba fantau ge ja ɗaba an waazu am ekse-aha na herherzhe an guwa á Urdun na baɗemme, a ba ŋane á elvan ge emnde: «Magaumágá tuba, lyauvaalya baptisma, á ƴakuraarƴe Dadaamiya haypa-aha á kure.» 4Estuwa wá, názena a puwetaa nabi Aisaya na gevge. Aɗaba a ba ŋane: «Aŋkwa ura á ɓala elva am kaamba, a ba edda-aara: Tsatsawanaatsatse uŋŋule ge Yaakadada, tsawanaatse baráma-aara ba ndeɗɗe. 5Baɗemme á ɗambake-aha watse á gevge ba kalkale, Wa-aha antara gavaye-aha baɗemme watse ɓaaka, Kwaana-aha á baráma keni watse á njeka, baɗemme watse ba tsekke. Baɗemme á baráma na an badza na, á de gevá an memiya áte kalkalire. 6Baɗemme á emnde watse tá nanna uŋŋule a lya na ni a tateraa Dadaamiya.» 7Daaci kwakya emnde ta kelaa ádeza Yuhanna am kaamba ŋanna, ganakini á magateránmaga baptisma. Amá a ba ŋane á elvan ge itare: «Egdzara á kelaade-aha na, a bakurnaa ware ganakini magaumága tuba, watse kwá de eŋzleseŋzle am názena á de magaterná Dadaamiya ge emnde na tá aŋkwa am ervauŋɗe-aara na? 8Magaumága kure názena ni tá diyeddiye átekwa ganakini kure wá, ƴakuránƴa mága á kure werre, magakurnaamaga tuba. Bawánka mazla-aara am ire á kure ganakini miya wá, mi egdzara á Ibrahima miyenne, ázara lámbe á miya. Yá bakurá ba jirire: ba nákwá-aha na náwa ŋane na keni, Dadaamiya an hákuma á gaterve egdzara á Ibrahima. 9Ba kina keni á ba an tsatsa zlaugba ge ɗatsa náfá-aha na ni tá yeka egdzere na. Daaci baɗemme a náfá na ni á yeka egdzere emtake na wá, tá icese antara uksuwe-aara baɗemme, tá epshupshe an kárá.» 10Ba ta cenaa una ŋanna dikele á emnde ŋanna maa, ta naba ndavanuhe ge Yuhanna, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Ay wá, ŋá maganá estara kina?» 11A ba Yuhanna á elvan ge itare: «Edda una aŋkwa naŋgyuwe-aara buwa, a vanteva palle ge edda una ɓaaka náza-aara. Edda una aŋkwa náza za ázeŋara keni, a emmága ba estuwa.» 12Ta sawhe ge emnde a jaha hadáma keni ásezeŋara, geni á magaterá baptisma. A ba itare tá elvan ge ŋane: «Malum, ŋere keni ŋá maganá estara?» 13A ŋwaterante, a ba ŋane: «Fawaterarka biya názena ndahaaka shairiya á ŋgumna ge emnde.» 14Ta ganaptehe ge sawji-aha keni, a ba itare: «Ŋere maa, ŋá maganá estara?» A ba ŋane á elvan ge itare: «Lyiyauka duksa á ura ba dey an ndzeɗa na, puwauka emnde áte lamán am fida ba dey, amá pakaupaka ba ɗafa á kure.» 15Baɗemme á emnde tá aŋkwa ufáná á ba an niya-aatare labáre, geni watse Almasiihu ŋara ba ŋane. 16Daaci a ba Yuhanna á elvan ge itare baɗemme: «Iya wá, yá magakurá baptisma á ba an yawe, amá aŋkwa á sawa ura umele am iga-aaruwa wá, an hákuma ba ŋane arge iya. Ba ge slesaɗanse kimake am sera keni hyanefka ya ɗekiɗeki. Ŋane wá, á se magakurá baptisma an Sheɗekwe Cuɗeɗɗe antara an kárá. 17Aŋkwa á sawa an kazlaŋa a fáhá duksa-aara keni am erva, á se fahese hiya-aara am hyaihye. Daaci watse á puweme hiya am kuvere-aara, amá hyaihye wá, watse á fante kárá na á emtseka ɗekiɗeki na.» 18Yuhanna a faterem ndzeɗa am vuwa an elva-aha gergere kwakya, a ɓalaterse á ba am una ŋanna labáre á higa keni ge emnde ŋanna. 19Ay, á ba am sarte ŋanna maa, Yuhanna a naba valaarhe ge sleksu Hirudus, aɗaba a eksantaava Hirudiya ge egdza emmeŋara Filip, antara aɗaba haypa-aha umele gergere a guwaa ŋane. 20Aley, Hirudus a naba farhe zlaɓe ádaliye ge haypa-aha-aara, a naba ŋguɗaa Yuhanna am daŋgay. 21Amá am sarte na zlaɓe damka Yuhanna am zawa maa, emnde baɗemme sharánsha bara ázeŋara. Yaisu keni a duhe, a de barevhe ŋane keni. Am sarte ŋanna maa, Yaisu a mága maduwa. Ŋane á maga maduwa na wá, a naba wertehe ge samaya wá, 22tá zhárá ba aŋkwa á tsekwa Sheɗekwe Cuɗeɗɗe ásetarge ŋane ba seke takala, á zharava ba parakke. Cekwaaŋguɗi wá, tá cená ba kwárá á ura á sawa am samaya, a ba edda-aara: «Ba ekka una ka Egdza-aaruwa, baɗemme a higa-aaruwa á ba áte ka.» 23Am sarte na Yaisu aŋkwa á fantau ge mága slera-aara wá, á maga egdza yawe kul keƴe. Ate emnde wá, ŋane egdza á ba Yusufa. Yusufa keni maa, ŋane egdza á Haili. 24Haili ŋane egdza á Mattat, Mattat ŋane egdza á Laiwi, Laiwi ŋane egdza á Mailiki, Mailiki ŋane egdza á Yaana, Yaana ŋane egdza á Yusufa, 25Yusufa ŋane egdza á Mattatiyas, Mattatiyas ŋane egdza á Amaus, Amaus ŋane egdza á Nahum, Nahum ŋane egdza á Haisli, Haisli ŋane egdza á Nagay, 26Nagay ŋane egdza á Mata, Mata ŋane egdza á Mattatiyas, Mattatiyas ŋane egdza á Saimayna, Saimayna ŋane egdza á Yausaike, Yausaike ŋane egdza á Yauda, 27Yauda ŋane egdza á Yauwánan, Yauwánan ŋane egdza á Raisa, Raisa ŋane egdza á Zauraubabila, Zauraubabila ŋane egdza á Salatiyail, Salatiyail ŋane egdza á Nairi, 28Nairi ŋane egdza á Mailiki, Mailiki ŋane egdza á Addi, Addi ŋane egdza á Kausam, Kausam ŋane egdza á Ailmadam, Ailmadam ŋane egdza á Airi, 29Airi ŋane egdza á Yaisu, Yaisu ŋane egdza á Ailiyaijair, Ailiyaijair ŋane egdza á Yaurim, Yaurim ŋane egdza á Mattat, Mattat ŋane egdza á Laiwi, 30Laiwi ŋane egdza á Simaun, Simaun ŋane egdza á Yahuda, Yahuda ŋane egdza á Yusufa, Yusufa ŋane egdza á Yaunam, Yaunam ŋane egdza á Ailiyakim, 31Ailiyakim ŋane egdza á Mailiya, Mailiya ŋane egdza á Menna, Menna ŋane egdza á Mattata, Mattata ŋane egdza á Naatan, Naatan ŋane egdza á Dawuda, 32Dawuda ŋane egdza á Yaisa, Yaisa ŋane egdza á Aubet, Aubet ŋane egdza á Bauwas, Bauwas ŋane egdza á Sala, Sala ŋane egdza á Naasunu, 33Naasunu ŋane egdza á Aminadabu, Aminadabu ŋane egdza á Admin, Admin ŋane egdza á Arni, Arni ŋane egdza á Haisruna, Haisruna ŋane egdza á Farais, Farais ŋane egdza á Yahuda, 34Yahuda ŋane egdza á Yakubu, Yakubu ŋane egdza á Isiyaaku, Isiyaaku ŋane egdza á Ibrahima, Ibrahima ŋane egdza á Tara, Tara ŋane egdza á Nakaur, 35Nakaur ŋane egdza á Saruku, Saruku ŋane egdza á Ragaw, Ragaw ŋane egdza á Falaik, Falaik ŋane egdza á Aibair, Aibair ŋane egdza á Sala, 36Sala ŋane egdza á Kayinam, Kayinam ŋane egdza á Arfasada, Arfasada ŋane egdza á Saim, Saim ŋane egdza á Nuhu, Nuhu ŋane egdza á Lamaik, 37Lamaik ŋane egdza á Matusala, Matusala ŋane egdza á Anuhu, Anuhu ŋane egdza á Yaratu, Yarutu ŋane egdza á Malaliyail, Malaliyail ŋane egdza á Kayinam, 38Kayinam ŋane egdza á Ainaus, Ainaus ŋane egdza á Saitu, Saitu ŋane egdza á Naadama, Naadama wá, ŋane egdza á ba Dadaamiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\