Luk 3:16

16Daaci a ba Yuhanna á elvan ge itare baɗemme: «Iya wá, yá magakurá baptisma á ba an yawe, amá aŋkwa á sawa ura umele am iga-aaruwa wá, an hákuma ba ŋane arge iya. Ba ge slesaɗanse kimake am sera keni hyanefka ya ɗekiɗeki. Ŋane wá, á se magakurá baptisma an Sheɗekwe Cuɗeɗɗe antara an kárá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More