Luk 3:7

7Daaci kwakya emnde ta kelaa ádeza Yuhanna am kaamba ŋanna, ganakini á magateránmaga baptisma. Amá a ba ŋane á elvan ge itare: «Egdzara á kelaade-aha na, a bakurnaa ware ganakini magaumága tuba, watse kwá de eŋzleseŋzle am názena á de magaterná Dadaamiya ge emnde na tá aŋkwa am ervauŋɗe-aara na?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1253 Languages.

Learn More