Luk 4

1Yaisu naatenaha an Sheɗekwe Cuɗeɗɗe. Ba tse-aara am Urdun maa, Sheɗekwe Cuɗeɗɗe a naba daa ŋane á dem kaamba. 2Hare kul ufaɗe aŋkwa á badaná Shaitaine am kaamba ŋanna. Am hare-aha ŋanna wá, zawka ba uwe keni ɗekiɗeki. Am iga á hare-aha ŋanna wá, a naba ŋanaahe ge waya. 3A ba Shaitaine á elvan ge ŋane: «Máki ka ba Egdza á Dadaamiya wá, ndaanda ge nákwá na a nyefnye ɗafa, ká ezza.» 4Amá a ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Aŋkwa an puwa am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: “Ura á njá an shifa aɗaba ɗafeka palle.” » 5Daaci Shaitaine a ɗaltaa antara ŋane ádetire ba ŋgaa, a maranaa ƴaikkire na am huɗe á duniya na baɗemme á ba am dupalle, 6a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Baɗemme á ƴaikkire na am duniya antara ŋgahire-aara na, ya vakteva. Aɗaba baɗemme á una-aha ŋanna ta fime am erva ba ge iya, yá dzegwándzegwa vante ge edda una ni yá kataná ya. 7Daaci máki kezlakiyaakezla ugje wá, baɗemme á una ŋanna ba náza á ŋa.» 8A ŋwanante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Aŋkwa an puwa am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: “Sey ká kezlan ugje ba ge Yaakadada, Dadaamiya á ŋa palle, ká ŋala á ba ázeŋara palle.” » 9Shaitaine a naba zlala antara ŋane á dem huɗe á Urusaliima, ta de ɗaltaa antara ŋane áte ire á mashidi ƴaikke. A ba ŋane á elvan ge ŋane: «Máki ka ba Egdza á Dadaamiya wá, naba mbeɗanaambeɗa ire á ŋa á dem áhá. 10Aɗaba aŋkwa an puwa am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: “Dadaamiya á de puwa malika-aha-aara, tá de faku hyema.” 11Aŋkwa zlaɓe am tate umele, a ba ŋane: “Tá de cuwáká á ba am erva-aatare, ganakini ká janvaarka ma ba ge sera á ŋa keni áte nákwa.” » 12Yaisu a ŋwanante zlaɓe ádaliye, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Aŋkwa an puwa am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: “Badeka Yaakadada, Dadaamiya á ŋa ɗekiɗeki.” » 13Shaitaine ŋanna zlauzle pute-aara ge bada Yaisu maa, a naba ƴanhe kwa mazla-aara, ba zlala-aara, sey vacite umele. 14Am iga á una ŋanna maa, Yaisu a naba saa á sem huɗe á Galili, an hákuma á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe kwakya am ŋane. Daaci emnde ta fantau ge ndaha elva-aara am kwárá á Galili baɗemme. 15A fantau ge kwaraterse duksa ge emnde am mashidi-aha gergere, a gev ura an daradza áza emnde baɗemme. 16Daaci saasa Yaisu á sem Nasarátu ekse na a waltaa am huɗe-aara. Vaci puwansepuwe maa, a naba dem mashidi, ba seke una á magán ba kelaazare. Daaci á naba tsetehe am mashidi ŋanna, geni á kátá ndaha wakita á Dadaamiya. 17Daaci ta naba vante wakita á nabi Aisaya. A naba palanse wakita na, a werante ba tate na ni aŋkwa an puwa átekwa, a ba ŋane: 18«Aŋkwa Sheɗekwe á Dadaamiya antara ya. A eksisaa ba Dadaamiya, geni yá saterá labáre á higa ge talaga-aha. A ɓeliyaa ba ŋane ge saterá labáre ge daŋgay-aha, geni watse tá shansha ire-aatare. Ge wulfe-aha keni, geni watse tá shansha ice-aha-aatare. A ɓeliyaa ŋane, geni yá se satersá ya emnde na ni tá maga palasa am erva á emnde. 19A ɓeli geni yá se ɓala iva na Yaakadada á de magaterá ŋgurna ge emnde átekwa na.» 20Ndaasendaha maa, a faɗante wakita na, a vante ge edda una am erva-aara wakita ŋanna, daaci a njehe. Baɗemme á emnde na tá am huɗe á mashidi, tá zhárá ba ŋane. 21A fantau ge ndaater elva, a ba ŋane á elvan ge itare: «Elva na kwa cenanaa kure, ya ndaase am wakita na wá, gevge vatena á ba am sarte na kwa cenanaa kure na.» 22Baɗemmire-aatare ta fantau ge zleba Yaisu, tá maga ba najipu áte shagerire á elva na a ndaasaa ŋane, a ba itare: «Há! Ábi ba ŋane egdza á Yusufa na?» 23A ba Yaisu á elvan ge itare: «Ndawisendahe naraje na. Diyandiya ganakini á jakurviyaaka: “Dauktar, mbanaamba ba ka ire á ŋa.” Aɗaba watse kwá banba ganakini názena ŋa cenáncena ka maganaa am Kafarnahum na wá, maganaamaga am ekse á miya keni.» 24Daaci a fahe zlaɓe ádaliye, a ba ŋane á elvan ge itare: «Yá ndaakur ba jirire, ɓaaka nabi na ni emnde ta faa zherwe áte ŋane am ekse-aara ba ge ŋane. 25Náwa yá ndaakurnda kwa: am zamane á nabi Ailiya wá, diyakurdiya ganakini ndza kwakya ŋwasha wegyegye am dagave á Iserayiila-aha. Amá am sarte na yawe keƴe an kyalma hyaaka yawe ɗekiɗeki, samsa waya ƴaikke na wá, 26Dadaamiya ɓelaaka Ailiya ma á dem mba á ware-aatare keni am ŋwasha ŋanna. Kwaye a ɓelanaa á dem mba á wegyegye a mukse umele á njá am Saraipta am kwara á Sidaun. 27Am zamane á nabi Ailisa keni maa, ndza kwakya emnde a derve am Iserayiila. Amá ba palle-aatare keni mbanaaka Ailisa ɗekiɗeki, sey ba Naaman palle ŋane ura Siriya.» 28Baɗemmire-aatare am huɗe á mashidi ŋanna, watertuwa jipu elva ŋanna ta cenanaa itare na. 29Daaci ta naba eksevaahe, ta danse ádete iga a ekse, ta de ɗalte áte ire á wa á ekse-aatare antara ŋane, tá kátá hanvaare á sawa áte ire á wa ŋanna. 30Amá a naba dese am dagave-aatare selaakke, a zlalhe shifa-aara. 31Am iga a una ŋanna maa, Yaisu a zlala á dem Kafarnahum á ba am Galili ŋanna. An kwaskwe á puwansepuwe wá, a de kwaraterse elva á Dadaamiya ge emnde am mashidi. 32Baɗemme á emnde ta maga najipu áte tsaha-aara, aɗaba aŋkwa hákuma am huɗe-aara. 33Am mashidi ŋanna maa, ndza aŋkwa ura an jini am ire, a naba fu hula á ba an ndzeɗa, a ba ŋane: 34«Ekka Yaisu ura Nasarátu na mu, ká kátá uwe ka ázeŋere? Niya á ŋa ka se keɗaŋerkeɗa emtu? Iya diyanakdiya ganakini ka Ura Cuɗeɗɗe, ka sleɓela á Dadaamiya.» 35Yaisu a naba valarhe ge jini ŋanna, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ɗuɗe we á ŋa, sesse am zhel na ba kinamina!» Daaci jini na a naba mbeɗaa zhel na am dagave á emnde, a sessehe am ŋane, maganánka ba uwe keni. 36Baɗemme á emnde tá maga ba najipu-aara. A ba itare am dagave-aatare: «Ázara kena jeba á hákuma na am elva-aara na? Ma valar ba ge jini keni, sey á sesse degey!» 37Daaci hyaranmehye labáre á Yaisu am kwara ŋanna baɗemme, ma am tate-ara keni tá ndaha ba ŋane. 38Daaci ba segashe á Yaisu am mashidi ŋanna wá, a zlala ba suuwe á dem mba á Simaun. A de beraa shawle á Simaun mukse á zlava, á wáná zlagzlagi, zlagzlagi ŋanna an ndzeɗa. Daaci ta ndavanu ge Yaisu ganakini a mbanaambe. 39A duhe ge Yaisu ádeza mukse na, a de tsarhe, a naba valarhe ge zlagzlagi na. A naba ƴanhe ge zlagzlagi mazla-aara. Hattse a tsete ge mukse na, a fantau ge magateraa kashi. 40Eblyablya vaciya maa, emnde kwakya ta saa emnde-aha-aatare na á waterá vuwa baɗemme áseza Yaisu. Á waterá lapikere gergere kwakya. Daaci Yaisu a puwaterar erva-aara, a mbateraahe baɗemme. 41Vacite ŋanna wá, kwakya jini-aha saresse am emnde, tá ámbera hula, ta bantsa itare tá elvan ge Yaisu: «Ekka wá, ka Egdza á Dadaamiya.» Amá Yaisu a naba valaterarhe á ba an ndzeɗa, a piyaterte ba ɗekiɗeki ge ndaha elva, aɗaba itare diyardiya ganakini Almasiihu na ba ŋane. 42Makuralla-aara ba kyaakya ádaga wá, a naba sesse ge Yaisu am huɗe á ekse, a zlala á dem kaamba ƴiƴiye an ekse ba shagera. Baɗemme á emnde ta fantau ge tataya ŋane. De sharansha, wayarka ɗekiɗeki á ƴaterƴa Yaisu á dem tate umele. 43Amá a ba Yaisu á elvan ge itare: «Una zlaya ganakini yá dateránda labáre á higa, elva a njá am kwara á Dadaamiya ge emnde a ekse-aha umele keni. Aɗaba ta ɓeliyaa aɗaba ba una ŋanna.» 44Daaci ba zlala-aara, a de ɓálá waazu am mashidi-aha gergere am kwara á Yahudiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\